Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av stadsdelsnämndens protokoll

6 Fastställande av kvalitetsgarantier 2013

Dnr 1.2.1.687-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Ärende 6_ Bilaga _Förskolan Akleja Q 2013.pdf (325 kb) Ärende 6_ Bilaga _Förskolan Långsjö Q 2013.pdf (299 kb) Ärende 6_ Bilaga 1 _ Enheten för funktionsnedsatta.pdf.pdf (153 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Socialpsykiatri 2013.pdf (192 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Älvsjö gruppbostäder.pdf (222 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Älvsjö servicehus.pdf (216 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Enheten för äldre.pdf (158 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Personligt stöd.pdf (202 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Solberga vård- och omsorgsboende.pdf (186 kb) Ärende 6_ Bilaga Förskolan Citrusgården Q 2013.pdf (209 kb) Ärende 6_ Bilaga Förskolan Äppelängen Q 2013.pdf (280 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Enheten för fritid Q 2013.pdf (273 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Enheten för vuxna Q 2013.pdf (232 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Eken Q 2013.pdf (295 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Lillskogen Q 2013.pdf (314 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Muminstugan Q 2013.pdf (249 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Rödkulla Q 2013.pdf (300 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Sjöstjärnan Q 2013.pdf (277 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Snöripan Q 2013.pdf (248 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Solkatten Q 2013.pdf (313 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Sylvester Q 2013.pdf (280 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Trollsländan Q 2013.pdf (295 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Vågavilja Q 2013.pdf (310 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Öppna förskolan Q 2013.pdf (215 kb) Ärende 6_ Bilaga_Enheten för barn och familj Q 2013.pdf (245 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Matrisen Q 2013.pdf (314 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Mullegården Q 2013.pdf (339 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Prästängen Q 2013.pdf (206 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Solängen Q 2013.pdf (227 kb) Ärende 6_ BilagaFörskolan Baltazar Q 2013.pdf (260 kb) Ärende 6_ BilagaFörskolan Skogsgläntan Q 2013.pdf (309 kb)

8 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2.2.1.1-2013
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 Motion (2012:67) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar - remiss från kommunstyrelsen Dnr 325-1810/2012

11 Motion (2012:73) om att fler måste våga anmäla sexualbrott - remiss från kommunstyrelsen Dnr 325-1837/2012

12 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - remiss från kommunstyrelsen Dnr 326-686/2012

13 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt e-Dok - remiss från kommunstyrelsen Dnr 033-799/2011

Anmälningsärenden

14 Verksamhetsuppföljning av utförare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Protokoll från sociala delegationen

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Karl Bern (FP) utsågs att tillsammans med vice ordföranden Viktor Morawski (MP) justera protokollet vilket ska ske måndagen den 11 februari.

_______________________

§2 Fastställande av föredragningslista

Socialroteln har inbjudit nämnden till ett seminarium om våld i nära relationer vilket behandlas under punkt 16, inkomna handlingar.

Föredragningslistan fastställdes för övrigt utan ändringar.

__________________

§3 Anmälan av stadsdelsnämndens protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-12-20 justerats den 21 december och protokoll 2013-01-04 justerats samma dag.

______________________

§4 Verksamhetsberättelse 2012

Dnr 1.2.1.645-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,5 mnkr avseende investering i Bergtorpskärret.

3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 1,0 mnkr avseende medel för naturreservat Älvsjöskogen.

4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr avseende nätverksaccess på förskolan Mullegården.

5. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilda uttalanden från vardera (S) (MP) och (V).

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterad 2013-01-22.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) inlämnade ett särskilt uttalande.

Än en gång har alliansen presenterat en verksamhetsberättelse som är fylld av gula och röda prickar som visar att målen bara delvis eller inte alls är uppfyllda. Bakom dålig måluppfyllelse och dåliga målresultat döljer sig invånare i Älvsjö som inte har fått den vård och omsorg de haft behov av på äldre dagar, som har sina barn i en förskola som inte lever upp till målen, som upplever otrygghet i sin boendemiljö eller som tvingas till socialkontoret för sin försörjning istället för att kunna gå till jobbet. Som exempel lyfter vi fram rubriken ”Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg”. Av 40 indikatorer kan 6 av dem inte mätas alls eftersom inga årsmål tagits fram, 17 indikatorer har bara delvis uppnåtts och 3 indikatorer är rödmarkerade och visar att målen inte all uppnåtts. I över hälften av indikatorerna når inte alliansen sina mål när det gäller god service och omsorg! Det kan vi inte vara nöjda med.

Från 2011 års katastrofala resultat med svensk jumboplats när det gäller hemtjänsten har 2012 års mätning visat något förbättrade siffror. Dock är det långt kvar innan de uppsatta målen nås. Det går för sakta. Människor som är i behov av hemtjänst i dag har ringa glädje av löften om att det blir bättre nästa år.

Samma förhållande när det gäller barnen. Av 8 indikatorer för förskolan uppfyller inte 4 av dem de uppsatta målen, bl a saknas fortfarande utbildade förskollärare. Barngrupperna är för stora. Socialdemokraterna har under flera års tid påpekat att stadsdelens satsningar på förskolorna inte räcker till. Barngrupperna är överlag för stora. Ett kvalitetsutvecklingsarbete som sträcker sig över flera år är inlett och det är gott så. Men barnen i dagens förskola, och deras föräldrar, har ringa glädje av att kvaliteten förväntas att öka om flera år.

Med tanke på att nämnden fortfarande har det yttersta ansvaret för förskoleverksamheten hade det varit bra om de privatiserade förskolorna och deras arbete och måluppfyllelse för Älvsjöbarnen, hade kunnat redovisas i verksamhetsberättelsen. Istället har vi i braskande tidningsrubriker fått läsa om cheferna som fick knoppa av vissa utvalda förskolor till löjligt låga priser och som, efter att ha tagit ut egna löner på flera miljoner, senare sålt verksamheten till hemliga priser. Om barnen får vi inget veta.

Verksamhetsberättelsen avseende barn och unga är mager under rubriken ”Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö”. Mötesplatserna nämns mycket flyktigt och inte ens vid namn [Johan Skytteskolan respektive Solbergaskolan] Man kan undra om de lagts ner. Mötesplatserna, parklekar och sommaraktiviteter har inga indikatorer och mätbara mål. Fortfarande efter 6 år i majoritetsställning klarar inte alliansen att redovisa några resultat eller verklig måluppfyllning när det gäller de båda mötesplatserna för yngre ungdomar. Det är mycket otillfredsställande att alliansen som svek de riktigt unga genom att lägga ner två fritidsgårdar 2006, år efter år fortsätter att ignorera de yngre ungdomarnas behov.

Ett återkommande inslag under 2012 har varit medborgares klagomål över otrygghet i Älvsjö centrum och runt Prästgårds Gärde. Nämnden har haft flera besök där frågan tagits upp av oroliga invånare, oppositionen har ställt frågor efter att ha blivit kontaktade av medborgare, även majoriteten har visat att de ser med bekymmer på utvecklingen. Av detta finns inte ett ord i verksamhetsberättelsen. En av Älvsjös stora frågor under 2012 har sopats under mattan. En svidande lärdom för Älvsjöborna är att deras klagomål inte räknas ifall de lämnas på ett nämndsammanträde istället för att lämnas på papper eller mejl.

Individ och Familj inklusive socialpsykiatri och Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är också områden där måluppfyllelsen fallerar. Verksamheterna redovisar betydande underskott. I dagsläget talar inget för att behovet av insatser kommer att minska, verksamheterna arbetar med svåra ärenden men med krav att hålla budget. Genomlysning av verksamheterna och analyser av behov och insatser och beräkning av kostnader måste till. Vi tror att behovet finns för mer stöd och hjälp än ekonomin tillåter och vi känner oss oroade för att det finns risk för att adekvata hjälpinsatser försenas eller uteblir. Inom socialpsykiatrin och för personer med funktionsnedsättning finns flera indikatorer som visar endast delvis nådda mål eller mål som inte är nådda alls. Där finns också de 6 indikatorer där man inte tagit fram några mål för 2012 därför att indikatorn utgår 2013. Brukarnas nöjdhet med bemötandet är alldeles för lågt och en analys ska göras under året. Men även denna indikator försvinner 2013. Det tycker vi inte är tillfredsställande.

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd är fortsatt högt. Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är oförändrat och målet nås inte. Andelen barn som växer upp i familjer med ensamstående förälder beroende av ekonomiskt bistånd, minskar marginellt och målet nås inte. inte. Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är oförändrat och målet nås inte.

Många äldre upplever fortsatt otrygghet såväl i sitt vård- och omsorgsboende som i ordinärt boende. Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden når inte målet och alltför många tycker inte att maten smakar bra. Det är anmärkningsvärt att alliansen ännu i sitt sjätte år i majoritetsställning inte lyckats bättre med maten och måltiden. Målen är relativt lågt satta och det är ändå en av de främsta prioriteringarna inom äldrevården. Här behövs krafttag för att hjälpa upp situationen, det går inte längre att tro att situationen kring mat och måltid löser sig med enbart vackra ord i verksamhetsplaner och program. Alliansen måste lära sig läxan att det behövs mer än en målsättning för att uppfylla vallöften och ambitioner. Det behövs även resurser.

Alliansen vill vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt har man som målsättning att sälja ut verksamheterna, göra sig av med alla anställda och tvinga dem att söka jobb hos andra utförare. Trots stora satsningar sjunker inte sjukfrånvaron. Vi saknar djupgående analyser varför målen när det gäller medarbetarna är så svåra att nå, men i verksamhetsberättelsen berörs inte alls omsättningen av medarbetare vare sig i chefspositioner eller i verksamheterna.

Vi noterar med sorg i hjärtat att kulturfrågorna inte ges särskilt stort utrymme i årsberättelsen utöver att ett antal föreningar har fått bidrag. I en tid då barnfattigdomen (vi tvekar inte inför det ordet) ökar, är det viktigt att alla barn får tillgång till kulturupplevelser i sin närmiljö. I försörjningsstödet ingår inte SL-kort och det innebär ofta att föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter att ta sina barn ens på gratisaktiviteter runt om i staden om det är förenat med resor. Därför är behovet av kulturupplevelser för barn på hemmaplan stort, men alliansens verksamhetsberättelse för 2012 har inget att berätta om vad man gjort för att fylla behovet.

Slutligen konstaterar vi att med det socialdemokratiska budgetförslaget för 2012 hade betydligt större resurser funnits för verksamheterna inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) inlämnade ett särskilt uttalande.

Det blir tydligt när man läser 2012 års verksamhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd att den styrande majoriteten satsar för lite resurser på de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Under 2012 genomfördes en stor satsning på hemtjänsten för att höja kvalitén som sjunkit till en rekordlåg nivå. Denna satsning har uppenbarligen inneburit att resurserna inte räckt till för att hålla kvalité på samtliga övriga verksamheter. Till exempel visar flertalet indikatorer inom äldreomsorgen att verksamheten försämrats och att ett antal indikatorer inte uppnås.

Inom andra områden ser det bättre ut. När det gäller miljöarbetet nås de flesta mål som rör fordon, bränsle och upphandlingar. Detta är positivt. Även målet när det gäller ekologiska livsmedel nås men där har majoriteten satt ett lågt mål om 23 % vilket med lätthet hade kunnat sättas betydligt högre. 40 % ekologiska livsmedel i offentlig verksamhet är inte någon omöjlighet. Målet att Älvsjöborna ska vara nöjda med idrottsmöjligheterna i Älvsjö anses vara helt uppfyllt, vilket känns något märkligt när vi alla vet vilken brist som råder på idrottshallar och att det under de kommande åren dessutom kommer rivas två hallar i kv Kabelverket.

När det gäller förskolan finns det en del positiva tendenser som t.ex. att andelen förskollärare ökar. Samtidigt vet vi att kvalitén mellan de olika förskolorna inom stadsdelsförvaltningens område skiljer sig ganska markant. För att höja kvalitén hos de förskolor med sämst resultat krävs kraftfulla insatser. Ett antal indikatorer visar att föräldrarna till barn i förskolan inte är tillräckligt nöjda samtidigt som andra indikatorer når målet.

De största bristerna finns dock inom stöd och service. Indikatorerna för trygghet och nöjda brukare på LSS-boende, nöjda brukare i daglig verksamhet och brukarnas nöjdhet när det gäller bemötande från biståndshandläggare är alla långt ifrån målet. Även andra indikatorer inom samma område pekar åt samma riktning. Till exempel når inget av målen som rör maten inom de olika boendeformerna målet. Det finns anledning att göra en kraftsamling inom detta område.

Dessvärre kan det konstateras att sjukfrånvaron fortfarande är hög inom stadsdelförvaltningen. Vi är medvetna om att det har gjorts insatser men ändå verkar resultaten utebli. Det borde vara möjligt att få ner sjukfrånvaron till lägre nivåer med rätt metoder och gott ledarskap.

Särskilt uttalande (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Konstateras kan att verksamhetsberättelsen inte speglar hela nämndens verksamhet, utan bara den del som drivs i kommunens regi. Måluppfyllelsen för den upphandlade delen förblir därmed okänd. Det visar orimligheten i den politik som nu förs och de allt större svårigheterna för oss att som förtroendevalda stå till svars inför medborgarna.

Verksamhetsberättelsen bygger på den moderatledda politiska majoritetens budget, som på viktiga områden skiljer sig från vad vårt parti står för. Vi tar avstånd från målen att privatisera till varje pris. Några positiva effekter av konkurrensutsättningen har inte visat sig. Det synliga resultatet av konkurrensutsättningen är att skatter till välfärden har tillåtits bli uttag av vinster i privata bolag.

Med mer resurser i omsorgerna, socialtjänsten och förskolan hade vi förbättrat kvaliteten samtidigt som vi hade kunnat ge våra anställda en rimligare arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö. En satsning på personalen torde ha gynnsam effekt på minskad sjukfrånvaro som år efter år visar siffror som inte vill eller (helt enkelt inte förmår utifrån styrande majoritets prioriteringar) kan sjunka.

Grunden för föräldrar som har sina barn på förskola är att de upplever miljön som trygg och säker. Att 73 % gör det kan även sättas i relation till att 27 % inte gör det, d v s över en fjärdeldel. Det blir tyvärr allt för många föräldrar. Det är med andra ord bara att beklaga att familjesituationen måste påverkas något enormt med att man inte är trygg med vad ens barn är och gör på dagarna när man själv är någon annanstans. Samma siffror visar sig även vad gäller området utveckling och lärande, vilket kan ses som en av grundskolans grundpelare.

Gula markeringar dominerar siffrorna inom äldreomsorgen som visar att upp till en tredjedel från allt till upplevelsen av trygghet till att man inte tycker att maten smakar bra eller är en trevlig måltid på dagen. Detta är ett tydligt och sorgligt budskap – det satsas inte på våra äldre i tillräcklig omfattning. De som har tagit hand om oss – tar vi nu inte tillräcklig hand om. Att nämnden har bidragit till att uppnå kommunfullmäktige inriktningsmål blir då tomma ord då verkligheten redogör för något annat.

____________________

§5 Fastställande av kvalitetsgarantier 2013

Dnr 1.2.1.687-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för år 2013.

Ärendet

Enheterna inom verksamhetsområdena barn, ungdom och vuxna samt äldre och funktionsnedsatta har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2013. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarundersökningar samt enheternas tidigare uppföljningar och resultat.

Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med stadens kvalitetsstrategi och är väl förankrat inom verksamheterna. Förvaltningsledningens bedömning är att enheternas åtaganden med tillhörande arbetssätt stämmer väl överens med fullmäktiges prioriterade inriktningar och mål för verksamhetsområdena samt med nämndens mål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-18.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Ärende 6_ Bilaga _Förskolan Akleja Q 2013.pdf (325 kb) Ärende 6_ Bilaga _Förskolan Långsjö Q 2013.pdf (299 kb) Ärende 6_ Bilaga 1 _ Enheten för funktionsnedsatta.pdf.pdf (153 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Socialpsykiatri 2013.pdf (192 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Älvsjö gruppbostäder.pdf (222 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Älvsjö servicehus.pdf (216 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Enheten för äldre.pdf (158 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Personligt stöd.pdf (202 kb) Ärende 6_ Bilaga 1_ Solberga vård- och omsorgsboende.pdf (186 kb) Ärende 6_ Bilaga Förskolan Citrusgården Q 2013.pdf (209 kb) Ärende 6_ Bilaga Förskolan Äppelängen Q 2013.pdf (280 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Enheten för fritid Q 2013.pdf (273 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Enheten för vuxna Q 2013.pdf (232 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Eken Q 2013.pdf (295 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Lillskogen Q 2013.pdf (314 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Muminstugan Q 2013.pdf (249 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Rödkulla Q 2013.pdf (300 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Sjöstjärnan Q 2013.pdf (277 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Snöripan Q 2013.pdf (248 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Solkatten Q 2013.pdf (313 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Sylvester Q 2013.pdf (280 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Trollsländan Q 2013.pdf (295 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Förskolan Vågavilja Q 2013.pdf (310 kb) Ärende 6_ Bilaga_ Öppna förskolan Q 2013.pdf (215 kb) Ärende 6_ Bilaga_Enheten för barn och familj Q 2013.pdf (245 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Matrisen Q 2013.pdf (314 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Mullegården Q 2013.pdf (339 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Prästängen Q 2013.pdf (206 kb) Ärende 6_ Bilaga_Förskolan Solängen Q 2013.pdf (227 kb) Ärende 6_ BilagaFörskolan Baltazar Q 2013.pdf (260 kb) Ärende 6_ BilagaFörskolan Skogsgläntan Q 2013.pdf (309 kb)

§6 Parkinvesteringar 2014 – 2016

Dnr 3.1.27-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om medel till parkinvesteringar 2014-2016 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Lekparken Storhagen i stadsdelen Herrängen ska tillföras planen om parkinvesteringar 2014-2016.

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med önskemål om investeringar i parker under 2014-2016. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om parkinvesteringsmedel 2014-2016 för parkleken Kristallen, Lerkrogsparken, lekparken Apelsinen och för en uppdatering av Älvsjös parkplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-18.

Förslag till beslut (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) framlade följande förslag till beslut.

Vi ställer oss i allt väsentligt bakom förvaltningens förslag till parkinvesteringar för 2014-2116. Det råder emellertid en ojämlikhet i mellan områdena i Älvsjö när det gäller parkinvesteringar. De stora satsningar som gjorts de senaste åren har legat i områden som inte direkt gynnat barnen i Herrängen. Den lite större lekparken Herrängsborna har tillgång till, Storhagen, är mycket sliten och i stort behov av upprustning.


Vi föreslår

att lekparken Storhagen i stadsdelen Herrängen tillförs i planen om parkinvesteringar 2014-2016

Beslutsgång

Ordföranden med instämmande av hela nämnden förklarade att de tillstyrker Majvi Anderssons förslag. Viktor Morawski (MP) påtalade vikten av en god prioritering av insatserna i planen.
_______________________

§7 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2.2.1.1-2013

Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (S) (MP) och (V).

Ärendet

Nuvarande ramavtal gällande bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning löper ut 2014-01-31. Avtalen går inte att förlänga ytterligare, varför en ny upphandling måste genomföras.

I detta ärende föreslås därför att stadsdelsnämnden tillsammans med övriga intresserade stadsdelsnämnder genomför en gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-02.

Förvaltningens förslag till beslut

Ordföranden föreslog nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Förslag till beslut (S) (V)

Majvi Andersson m.fl. (S) med stöd av Emelie Roxby Schüsseleder (V) framlade förslag till beslut enligt följande.

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. att därutöver göra följande tillägg

Vid upphandlingen skall den som fattar beslut och tecknar avtal med valda utförare förvissa sig om att dessa har kollektivavtal som gäller för verksamheten eller tillämpar kollektivavtalsliknande villkor enligt ”vita jobb-modellen”.

Förslag till beslut (MP)

Viktor Morawski (MP) framlade förslag till beslut enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad

2. förvaltningen återkommer med ett förslag på förfrågningsunderlag som tas upp till beslut i stadsdelsnämnden

Det absolut viktigaste beslutet i en upphandling är antagandet av förfrågningsunderlaget. Som politiker finns det sällan möjlighet att påverka innehållet i stadens upphandlingar. Stadens generella upphandlingspolicy är naturligtvis en sådan möjlighet men i övrigt är det i de konkreta upphandlingarna som det finns möjlighet att påverka.

Det nuvarande avtalet gällande bemanningstjänster löper ut den 31 januari 2014. Det är med andra ord ungefär ett år kvar till ett nytt avtal ska träda i kraft. Rimligtvis räcker det att annonsera upphandlingen antingen strax före eller strax efter sommaren 2013, vilket innebär att det finns relativt gott om tid att både skriva ett förfrågningsunderlag och ge stadsdelsnämnden möjlighet att godkänna underlaget.

Hur bemanningen inom äldreomsorgen och inom stöd och service för funktionsnedsatta fungerar är av stor betydelse. Att överlämna ansvaret för detta till förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning utan ett ens skicka med några riktlinjer eller önskemål på den tjänst som ska handlas upp är inte särskilt seriöst. När det dessutom är så att tiden medger att förfrågningsunderlaget tas upp till beslut i stadsdelsnämnden under våren så finns ingen anledning att överlämna beslutanderätten.

Beslutsgång

Förvaltningen informerade om att om nämnden tillstyrker förvaltningens förslag, kommer nämnden att kunna få del av förfrågningsunderlaget innan det slutliga beslutet fattas.

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag. Majvi Andersson yrkade bifall till (MP)-förslaget samt till sitt eget tilläggsyrkande.

Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot oppositionens och förklarade att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Ordföranden ställde därefter proposition på Majvi Anderssons tilläggsyrkande och förklarade att nämnden beslutat avslå detsamma.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården

Dnr 2.1.49-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om medel för ökad bemanning inom Solberga vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande från (V).

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget år 2011 beslutat att under perioden 2011-2015 tillföra 50 mnkr per år för ökad bemanning i demensvården. Äldrenämnden har i uppdrag att fördela 50 mnkr år 2013.

Solberga vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Älvsjö och är ett kommunalt drivet boende för äldre demenssjuka. Boendet har totalt 107 platser inklusive korttidsvård. Förvaltningen ansöker om medel för två enheter inom Solberga vård- och omsorgsboende. Enhet 1 inkluderar fyra grupper och enhet 2 inkluderar åtta grupper.

Den utökade personalresursen ska användas till att avlasta befintlig vårdpersonal och därmed skapa utrymme för att utöka samt utveckla de sociala aktiviteterna inklusive utevistelse för de boende. Genom denna resurs avser förvaltningen att utveckla arbetssätt och höja kvaliteten i verksamheten även på längre sikt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-18.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi ser mycket positivt på att höja kvaliteten i stadens demensboende. Men att behöva ansöka om medel för att ha möjlighet att avlasta befintlig vårdpersonal och utveckla sociala aktiviter inklusive utevistelse för de boende visar även vilka satsningar som behöver göras för att våra äldre ska ha en värdig vardag. Detta borde även ses som en självklar del vid budgetering av verksamheten.

§9 Motion (2012:67) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1810/2012

Dnr 1.5.1.678-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (V).

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Inger Stark och Jackie Nylander (V) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehems-placerade barn och ungdomar till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att se över riktlinjerna för familjehemsvården så att det finns en rejäl stöttning från staden till familjehemmen med utbildning, fortbildning och expertis runt det placerade barnet. I riktlinjer och utbildningar ska man lyfta fram att hälsan hos barn och ungdomar som är familjehemsplacerade ska uppmärksammas. Det måste finnas rutiner för bevakning av somatisk och psykisk hälsa under hela placeringstiden med hjälp av t.ex. specialistsjuksköterskor. Vid upptäckt av ohälsa ska barnet till specialistsjukvård.

Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner och förslag, men menar att detta tillgodoses i det förslag till reviderade riktlinjer för familjevården som socialnämnden överlämnat till kommunstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-18.

Förvaltningens förslag till beslut

Ordföranden föreslog nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Förslag till beslut (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) föreslog nämnden att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

____________________

§10 Motion (2012:73) om att fler måste våga anmäla sexualbrott - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1837/2012

Dnr 1.5.1.696-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (S) och (V).

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion (2012:73) av Thomas Rudin (S) om att fler måste anmäla sexualbrott till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäls bara 20 procent av alla sexualbrott i Sverige. Majoriteten av offren är tjejer/kvinnor, en tredjedel av offren är under 15 år och de flesta brott sker inom hemmets väggar. Motionären yrkar att staden redogör för vilken strategi man tänker vidta för att öka anmälningsgraden av sexualbrott, att staden redogör vilka insatser man riktar till det förebyggande arbetet med syfte att minska sexualbrott samt hur man arbetar med att öka den sexuella hälsan bland stockholmarna.

Förvaltningen instämmer med motionären att de förebyggande insatserna måste synliggöra frågan om rätten till den egna kroppen och sexualiteten samt att vi måste arbeta aktivt med dessa frågor gentemot ungdomar. Sexualbrott hänger nära samman med jämställdhet och makt, inte minst ur ett feministiskt perspektiv. Förvaltningen menar att dessa frågor i första hand bör diskuteras i skolans undervisning eftersom man där når ut till alla barn och ungdomar. Frågan hör också hemma i stadens Ungdomsmottagningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-18.

Förvaltningens förslag till beslut

Ordföranden föreslog nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Förslag till beslut (S) (V)

Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) föreslog nämnden att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

______________________

§11 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - remiss från kommunstyrelsen, KS 326-686/2012

Dnr 1.5.1.583-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsledningskontoret förslår att ett valfrihetssystem införs för insatsen biståndsbedömd korttidstillsyn till skolungdom över 12 år inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning från och med den 1 januari 2014. Ett enhetligt ersättningssystem i fyra nivåer till samtliga utförare föreslås ska tas fram och gälla för samtliga utförare oavsett regiform.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget att staden gör en LOV-upphandling av korttidstillsyn för barn och skolungdomar över 12 år, men vill betona vikten av att konkreta kvalitetskrav ställs och att dessa är uppföljningsbara.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-22.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§12 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt e-Dok - remiss från kommunstyrelsen, KS 033-799/2011

Dnr 1.5.1.584-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag ” Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet” till samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag.

Remissvar ska efter förlängning av tiden vara inlämnat senast den 8 februari 2013.

I remissen föreslås att slutrapporten för projekt Navet, där införandet av stadens e-arkiv redovisas och godkänns. Dessutom föreslås att kommunstyrelsen i samverkan med kulturnämnden, stadsarkivet, får i uppdrag att genomföra projekt eDok och ges i uppdrag att genomföra en centralupphandling av ett ärende- och dokumenthanteringssystem.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-21.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§13 Verksamhetsuppföljning av utförare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

Särskilt uttalande från (S).

Ärendet

Verksamhetsuppföljning av utförare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning görs på uppdrag av äldreförvaltningen.

Verksamhetsuppföljning för nedanstående utförare anmäldes.

· AB Jessys Assistans: ledsagning

· AB Jessys assistans: hemtjänst

· AB Brage Omsorg i Sverige

· Omsorgshuset i Stockholm AB Söderort

· Attendo Sverige AB Älvsjö

· Bella Care

· CL Assistans AB

· Lämbonäs korttidshem

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) inlämnade ett särskilt uttalande.

Uppföljningen omfattar åtta företag varav sex i hemtjänsten. Man kan konstatera att hemtjänstföretagen ser väldigt olika på bemanning och utbildning. Se sammanställning här nedan. En del siffror från uppföljningen ger anledning till frågor.

Har det gjorts någon analys över hur personaltätheten kan skilja sig så stort mellan de mindre företagen med ca 50 kunder och färre, och de två större företagen med 250 respektive 330 kunder? Om skillnaderna beror på underlaget till uppföljningarna borde underlaget ses över.

Har det kontrollerats och säkerställts att företag som har anställda som i under 50 %, eller till minst 70 % har adekvat utbildning, följer det avtal som är upprättat mellan företaget och staden? Har avtalen inget krav på utbildning? Om ingen kontroll gjorts, när kommer det att ske?

AB Jessy assistans Hemtjänst har 22 kunder, 66 anställda varav 100 % tillsvidareanställda, under 50 % har adekvat utbildning

Brage omsorg i Sverige har 53 kunder, 50 anställda varav 50 % tillsvidare, minst 70 % har adekvat utbildning

Bella Care har 25 kunder, 20 anställda varav 100 % tillsvidareanställda, under 50 % har adekvat utbildning

CL Assistans AB har 20 kunder, 40 anställda varav 50 % tillsvidareanställda, 70 % har adekvat utbildning

Omsorgshuset Söderort har 330 kunder, 54 anställda varav 75 % tillsvidareanställda, minst 70 % har adekvat utbildning

Attendo i Sverige AB Älvsjö har 252 kunder, 47 anställda varav 75 % tillsvidareanställda, minst 80 % har adekvat utbildning

_____________________

§14 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2012 för äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

Dnr 1.1.29-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2012 för äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad till handlingarna.

Ärendet

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

I Älvsjös stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvården på Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus. Nämnden är även ytterst ansvarig vårdgivare för Kristallgårdens vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB. Samtliga verksamheter har upprättat en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under 2012.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-16.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Dnr 1.6.25-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner deltagande i seminariet om våld i nära relationer för de ledamöter och ersättare som så önskar.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar, klagomål och synpunkter under perioden 2012-12-01 till 2013-01-13.

Seminarium om våld i nära relationer

Det har från socialroteln inkommit en inbjudan till nämnden om ett seminarium om våld i nära relationer den 11 eller 12 februari. Nämnden behöver tillstyrka deltagande för att dagsarvode ska kunna utbetalas.

____________________

§16 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 1.1.26-2013, 1.2.1.30-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut av tjänstemän enligt delegation december till januari till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation december till januari redovisades.

____________________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2013-01-31 anmäldes.

_________________

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2013-01-31 anmäldes.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 2013-01-31 anmäldes.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträdet 2013-01-13 anmäldes.

____________________

§21 Övrigt verksamheten

Personal

Lars Arvidsson informerade om att Ewa Frykler, verksamhetsområdeschef är åter i tjänst.

Mullegården

Göran Sjödin informerade om att restaureringen av Mullegården är försenad ca 1 månad och beräknas vara klar för återinflyttning i mitten på maj. Alla berörda är informerade.

Förskolan Citrusgården

Göran Sjödin informerade om att bygglov för förskolan Citrusgården är beviljat och paviljong ska stå klart 1 april.

Prognoser barn och ungdom

Stadsdelen har efter felaktiga prognossiffror för barn och ungdom nu fått rätt uppgifter från staden.

_______________________

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ordföranden tog upp följande frågor

Älvsjöskogen

Arbete pågår för att göra Älvsjöskogen till naturreservat.

Samrådsmöte

Onsdag 13 februari blir det samrådsmöte på medborgarkontoret.

Byggnation Älvsjö centrum

Ordföranden har tagit kontakter för att få reda på varför byggnationen mitt på Älvsjö torg ännu inte kommit igång.

Långsjöbadet

Parkeringsfrågan måste lösas och inkludera tillgänglighet för funktionshindrade.

Idrottshallar

Det behövs flera idrottshallar i stadsdelen. Idrottshall vid Sjöängsskolan är angelägen men behövs även i andra stadsdelar.

Medborgarförslag

Det har inkommit ett medborgarförslag om anläggande av en allé vid Svartlösavägen. Stadsdelsdirektören förklarade att förslaget enligt gällande rutiner har överlämnats till trafikkontoret som har hand om dessa frågor.

Övriga frågor

Återrapportering förskolor

Anita Lundin undrade om nämnden kommer att få återrapportering på hur det ser ut för de förskolor som fått dåliga resultat i kvalitetsredovisningen. Göran Sjödin sa att det kan vara lämpligt att återkoppla i samband med att resultaten från 2013 blir tillgängliga.

Sjukfrånvaron

Emelie Roxby Schüsseleder undrade vad man gör för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron inom stadsdelen. Margareta Hamrén berättade om hur förvaltningen arbetar med frågan.

_______________________

§23 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2013-01-04 och 2013-01-17 anmäldes.

_____________________