Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret Älvsjö stationsgata 21

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl. 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och di Läs mer...skutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Information
* Upprustning av parkleken Kristallen

Sammanträdet börjar i direkt anslutning till informationen.

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Långbro park

Beslutsärenden

6 Fastställande av delegationsordning med ändringar avseende familjerätt och LSS

7 Upprustning av parkleken Kristallen- genomförandebeslut

Remissärenden

8 Järvalyftet 2007-2012 - remiss från kommunstyrelsen, äldre och ytterstadsroteln, KS 1280/2012

9 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer - remiss från kommunstyrelsen, rotel VII, KS 325-679/2013

10 Motion (MP) (2013:42) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - remiss från kommunstyrelsen, trafik- och arbetsmarknadsroteln, KS 331-748/2013

11 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 - remiss från kommunstyrelsen, KS 322-90/2013

12 Remiss av promemorian skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (DS 2013:30) - remiss från kommunstyrelsen, socialroteln, KS 001-1132/2013

13 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet - remiss från kommunstyrelsen, äldre och ytterstadsroteln, KS1046/2013

Anmälningsärenden

14 Ekonomisk månadsrapport

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

2013-06-13, 2013-06-20 och 2013-07-18
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet, vilket ska ske fredagen den 30 augusti.

____________________

§2 Upprop

Upprop förrättades. Närvaron redovisas i protokollet.

Enligt KL 7 kap. 5 § har som personalföreträdare för TCO att närvara vid nämndens sammanträden utsetts Nicoline Isacson/Vision, ordinarie och Bo Samuelsson/Lärarförbundet, ersättare.

____________________

§3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

___________________

§4 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2013-06-13 justerats den 17 juni.

__________________

§5 Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Långbro park

Dnr 1.2.4.256-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslaget innehåller önskemål om att lekplatsen i Långbroparken rustas upp med bland annat ny lekutrustning, regnskydd och skugga. Förvaltningen är medveten om att lekplatsen i Långbroparken används flitigt av många barngrupper, vilket innebär högt slitage. Lekplatsen anlades 2006 och inom två till tre år kan det vara aktuellt med en större översyn av den. Förvaltningen tar då med sig de önskemål som inkommit genom detta medborgarförslag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-02.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Fastställande av delegationsordning med ändringar avseende familjerätt och LSS

Dnr 1.1.338-2013

Beslut

· Delegationsordning för Älvsjö stadsdelsnämnd fastställs.

Ärendet

Nu gällande delegationsordning fastställdes 2011-09-29 varefter ett antal revideringar har gjorts. En revidering behöver nu göras vad gäller avsnittet rörande Föräldrabalken, där organisationsförändringar har genomförts samt för avsnittet om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), där lagändringar har trätt i kraft den 1 juli. Med anledning av nya riktlinjer för direktupphandling för staden så har även avsnittet rörande detta uppdaterats. För övrigt har endast smärre korrigeringar gjorts. Delegationsordningen har omändrats till stående format.

En genomgång av övriga avsnitt ska göras lite längre fram. Förvaltningen föreslår att delegationsordningen nu fastställs i sin helhet för att revideras senare utifrån denna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-08.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§7 Upprustning av parkleken Kristallen- genomförandebeslut

Dnr 3.1.381-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden godkänner att parkleken Kristallen rustas upp enligt förvaltningens förslag omfattande investerings­utgifter om 10,5 mkr, under förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker nämndens ansökan om 8,5 mkr och att resterande 2 mkr erhålls av exploateringskontoret som grön­kompensa­tionsmedel.

Särskilt uttalande från (S) och (MP).

Ärendet

I Solberga är parkleken Kristallen en mycket populär mötesplats. Det stora antalet besökare har gjort att parkleken är i behov av upprustning och tillgänglighetsanpassning. Under 2012 samlades synpunkter in från besökare i parken. Därefter utarbetades ett program som har kostnadsberäknats. Upprustningen planeras pågå 2013-2015 och till första etappen anlitas stadsdelsnämndens upphandlade årsentreprenör för parkinvesteringar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-02.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S) (MP)

Majvi Andersson m.fl. (S) och Olive Carlson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det är glädjande att den numera slitna parkleken Kristallparken nu kommer att genomgå en upprustning och förbättring. Kristallparken utnyttjas året om inte minst under den mörka årstiden. I direkt anslutning till parken finns en populär pulkabacke som utnyttjas flitigt. Området framför pulkabacken används också för lekar och aktiviteter. Det är bra att en förbättring av parkens belysning finns med i planen. Vi vill framhålla att det är viktigt att belysningen utformas så att parken kan nyttjas fullt ut även under årets mörkaste perioder på ett tryggt och säkert sätt.

En fördel med parken – och som måste bestå – är att den inte har en genomfartsled för cyklister eller mopeder. Små barn kan röra sig fritt mellan de olika lekytorna. Där är det direkt olämpligt med alla typer av fordon. Därför är det viktigt att utformningen av parkens ingångar, stigar och förbifarter inte uppmuntrar till genomfart. Gång- och cykelväg finns idag vid sidan om parken och där ska även fortsättningsvis allt på hjul som färdas snabbare än en barnvagn hålla sig. Inte inne i lekparken.

Parken är populär. Vi upplever dock att parkleken har svårt att attrahera och skapa sysselsättning för pojkar i den övre delen av grundskoleåldern. En bygglekplats ingår i planerna. Det är bra. Vi tror att den skulle kunna vara en viktig förstärkning just för den delen av målgruppen parkleken idag har svårast att nå ut till. Tyvärr kan vi konstatera att det råder en viss osäkerhet huruvida en sådan bygglekplats är möjlig att uppföra. Skulle den inte bli av är det viktigt att något annat kommer till stånd som kan vara attraktivt för de äldre barnen.

Om våra partier hade ingått i majoritet hade det i våra respektive budgetar funnits mer resurser för satsningar på barnen.

____________________

§8 Järvalyftet 2007-2012 – remiss från kommunstyrelsen, KS 1280/2012

Dnr 1.5.1.280-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilda uttalanden från vardera (S) och (MP).

Ärendet

Rapporten Järvalyftet 2007-2012 är ett första led i fullmäktiges önskan om en ökad uppföljning av stadens ytterstadssatsningar. Den visar att arbetet i Järvalyftet har tagit viktiga steg framåt under dessa första fem år. Men arbetet tar i många fall lång tid och stadsledningskontoret föreslår att arbetet med att uppfylla Vision Järva ska fortsätta. Stadsledningskontoret föreslår också att den politiska styrgruppen för ytterstadsarbetet avvecklas och att ansvaret flyttas till kommunstyrelsen.

Förvaltningen är positiv till att stadens ytterstadssatsningar, där Vision Söderort ingår, ges ett långsiktigt och samordnat arbetssätt, och har inget att invända mot att det politiska ansvaret för uppföljning, utförande och samordning ges direkt till kommunstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-07-18.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

När det gäller Järvalyftet och Vision Järva låter vi de stadsdelar som berörs yttra sig och vi har inga särskilda synpunkter. Men frågorna om stadens ytterområden är viktiga för alla inte minst för Söderort och i remissunderlaget nämns också Söderortsvisionen.

Remissens frågor är viktiga för Söderort och frågeställningarna berör människor i deras dagliga liv. Därför bör frågorna bearbetas och beslutas så nära medborgarna som möjligt. Vi menar att möjligheterna till samarbete och samordning bäst klaras ut på lokal nivå och inom de berörda stadsdelsnämndsområdena.

Vad staden behöver göra är att satsa ytterligare resurser på ytterstaden. Här i Älvsjö ser vi eskalerande problem framförallt när det gäller unga. Vi ser en ökad brottslighet. Det är stökigt och bråkigt i Centrum och i bostadsområden, polisen får dagliga anmälningar och tvingas nu patrullera i stort sett varje kväll i Älvsjö. I Söderort minskar jobben minskar och arbetslösheten ökar. Inkomsterna är lägre i Söderort, sjuktalen är högre, barnfetman är högre, tandstatusen är sämre, levnadsåldern är lägre. Då duger inte ett visionsarbete på projektbasis utan det måste till en utvecklingsprocess som pågår över tid och i samarbete med staden och med stadsdelar, med andra kommuner, landstinget, näringslivet, företag, osv.

Arbetslösheten tenderar att öka och bita sig fast ännu hårdare och det är förödande för hela samhället. Arbete måste skapas. Det kan ske genom ökning av den offentliga sektorn och förbättrad bemanning och genom att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet.

I Söderort behövs satsningar på skolans alla nivåer. Söderorts elever ska inte riskera halka efter. Det behövs satsningar på barn och unga och deras fritid, det finns ett skriande behov av ungdomsgårdar, ungdomsmottagningar, familjecentraler. Skolor och förskolor behöver byggas och/eller byggas om, för att bättre passa dagens och framtidens undervisning.

Bostadssegregationen ökar i takt med att inflyttningen ökar och de billigare hyresrätterna försvinner. Det måste satsas på fler och billigare hyresrätter. Vi ser med oro på utvecklingen med nerlagda skolor. Vi ser en utflyttning av företag och därmed en utpendling av arbetskraften bort från Söderort. För att bryta negativa tendenser och få ett levande, expansivt Söderort, menar vi att det måste till en ökad lokal demokrati med aktiva och engagerade medborgare som tar del i arbetet för att utveckla sitt närområde. Det är nödvändigt för att politiken ska lyckas med sitt arbete och sina målsättningar

Slutligen! Remissen förordar att det politiska ansvaret för uppföljning, utförande och samordning ges direkt till kommunstyrelsen. Vi kan inte se något värde i att KS tar ett särskilt ansvar för satsningar av det här slaget. För oss är det naturligt att lokala frågor ska avgöras lokalt med ett tydligt lokalt ansvar för de fyra huvudområden som Järvalyftet talar om, men som är lika för alla områden: Boende och varierad stadsmiljö, Trygghet i vardagen, Stärkt utbildning och bättre språkundervisning, Fler jobb och ökat företagande.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det finns goda skäl för att det huvudsakliga ansvaret för stadens ytterstadssatsningar förs över till kommunstyrelsen, eftersom det behövs en förstärkt styrning och det samordnande och uppföljande ansvaret sedan tidigare ligger på stadsledningskontoret. Det är samtidigt mycket viktigt att lokalbefolkningen involveras i planerings- och utvecklingsarbetet. Lokala arenor och samarbetsformer för medborgarinflytande och medverkan ska utvecklas.

När det gäller Järvalyftet ser Miljöpartiet ett antal problem och brister. Människor som är berörda har inte getts möjlighet att komma till tals eller vara med och påverka hur utvecklingsarbetet ska fortskrida. Det har kommit in 15000 förslag på förbättringar i Järvalyftet, men dessa tas inte hänsyn till. Föreningslivet på Järva har mer eller mindre glömts bort, liksom det civila samhället och de lokala politikerna. Varken lokalpolitiker eller medborgare vet ens på vilka grunder projekt beviljas medel. Beslutsgången måste förstärkas och göras tydlig för alla. Processerna ska vara öppna och det ska råda transparens om hur ansökningar görs. De lokala stadsdelsförvaltningarna ska också ha ett större inflytande.

Utifrån den målbild som sattes upp i Järvalyftet är resultaten hittills mycket blygsamma. Endast när det gäller boende/stadsplanering har en del förbättringar skett genom renoveringar och upprustning. När det gäller utbildning/språkundervisning, tryggheten i området samt fler jobb/företagande står utvecklingen still eller går i fel riktning. Skolresultaten har försämrats, allt fler går ut skolan utan fullständiga betyg och inte minst nedrustningen av centrumen har inneburit att många arbetstillfällen försvunnit från Järva. I Järva finns ett antal ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar sysselsättning i arbete eller studier. Det behövs ett större fokus på den gruppen ungdomar för att få en bra social utveckling i området.

Även om ansvaret för samordning och styrning i huvudsak förs över till kommunstyrelsen, behövs det en lokal beslutanderätt. Det kan vara en lokal styrelse bestående av företrädare för föreningsliv och näringsliv med flera, som ges rätt att förfoga över en del av medlen. Det allra viktigaste om framtida ytterstadssatsningar ska kunna bli framgångsrikt är att medborgarna görs delaktiga. Det behövs konkreta och realistiska aktivitetsmål utifrån lokala behov och prioriteringar. Styrningen behöver förstärkas genom att målen följs upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS.

__________________

§9 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-679/2013

Dnr 1.5.1.230-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilda uttalanden från vardera (S), (MP) och (V).

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

De föreslagna riktlinjerna utgör ett komplement till Nytt program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014. Programmet riktar sig till kvinnor som utsatts för våld, barn som upplevt våld i nära relationer och män som utövat våld. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till riktlinjer då det är angeläget att denna typ av ärenden får en likvärdig bedömning och handläggning i hela staden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-06

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det är bra att det kommer riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer. Men med riktlinjerna måste följa resurser till jourerna som tar emot dem som blivit utsatta. Staden kan inte lita på frivilliga krafter utan måste förvissa sig om att det finns platser som motsvarar behoven. Olika grupper tas emot på olika jourer, såsom kvinnor i aktivt missbruk som tas emot av Q-jouren och de som är utsatta för hedersrelaterat våld som tas emot vid Origo. Riktlinjerna blir ett slag i luften om inte stadsdelsförvaltningarna remitterar de våldsutsatta till jourerna. Det finns också en oro för att det kommer att finnas jourer som inte kan ta emot äldre.

Riktlinjerna är som sagt bra. Men för att kunna arbeta efter dem krävs det att jourerna får veta att de kan arbeta efter stabila och förutsägbara villkor.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi tycker att det är positiv att målgruppen mer uppmärksammas och prioriteras och att det finns gemensamma riktlinjer för hela staden. Utsatta personer har en svår situation dels för att bearbeta allt som har hänt dels för att ta ett steg framåt och planera sin framtid.

Vi vill lägga till två punkter som inte är med i remissen:

1. Personer med funktionsnedsättning som utsatts av våld i nära relationer. Det saknas adekvata resurser för denna målgrupp.

2. För att underlätta för de utsatta personerna att gå vidare och våga planera framåt och inte fastna i olika processer som idag tar lång tid, föreslår vi att det införs skyndsamhetsregler vid rättegångsprocessen.

Särskilt uttalande (V)

Jenny Norberg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Riktlinjerna bygger mycket på vad som ska göras när våldet i nära relationer upptäckts genom anmälan. När det gäller gamla människor finns det en föreställning om att de är snälla och svaga. Man vill inte tro de blir slagna eller själva slår. Skadorna kan vara svåra att se. Blåmärken och andra vanliga skador kan bortförklaras som fallolyckor. Sömnlöshet och ängslan tolkas som en del av åldrandet. De gamla själva tiger, att tala om våldet är tabu och det som sker hemma kan ses som en privatsak. När det gäller våld mot äldre – både kvinnor och män - måste staden satsa mycket mer på att utbilda personal att kunna upptäcka och om möjligt förebygga våldet.

Det finns fler faktorer som ökar risken för våld mot äldre, tidigare våld inom familjen, sjukdom och funktionsnedsättningar. En särskild risk uppstår när den äldre vårdas i hemmet av en anhörig, partner eller släkting. Anhörigvård ges ofta under påfrestande förhållanden och med tungt vårdansvar samtidigt som insynen från omvärlden är begränsad. Stadens inställning att allt fler åldringar ska bo kvar hemma och vårdas där i stället för att få plats på ett vård- och omsorgsboende innebär att riskerna för att de äldres utsatthet ökar.

§10 Motion (MP) (2013:42) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - remiss från kommunstyrelsen, KS 331-748/2013

Dnr 1.5.1.283-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från (M) (FP) (C).

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Åsa Jernberg och Sara Pettigrew (mp) om svenska för invandrare (sfi) och arbetslivsrådgivning för föräldralediga – en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för att utveckla sfi och arbetslivsrådgivningen så att den blir ändamålsenlig för föräldralediga samt att arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att erbjuda sfi och arbetslivsrådgivning till föräldralediga.

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intentioner och förslag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-12.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (M) (FP) (C)

Olle Andretzky m.fl. (M), Karl Bern m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C)

yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande särskilda uttalande:

Förvaltningens positiva syn till motionärernas intentioner beträffande föräldraledigas möjligheter att delta i SFI och arbetsrådgivning känns bra. Den borgerliga alliansen satsar stort på fler jobb och särskild arbetsrådgivning. Redan i dag har Stockholms stad skyldighet att erbjuda de föräldralediga som önskar att delta i SFI och få studievägledning. Det går också att studera på dagtid, kvällstid och på lördagar. Det finns också utbildningar på distans med anpassat schema.

_____________________

§11 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 - remiss från kommunstyrelsen, KS 322-90/2013

Dnr 1.5.1.150-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från (S).

Ärendet

Förvaltningen har tidigare avgett ett tjänstemannayttrande angående remiss om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013, som anmäldes i Älvsjö stadsdelsnämnd 2012-05-23.

Den nya versionen av förslaget till riktlinjer har genomgått en betydande revidering efter de synpunkter som inkommit i samband med den första remitteringen. Mängden dokumentation som föreslogs har minskats och andra delar av riktlinjerna har förtydligats så att intentionen tydligare framgår. Förvaltningen ställer sig positiv till det omarbetade förslaget till riktlinjer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-05.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Övergången mellan förskola och skola är en oerhört viktig fas för barnen och deras föräldrar men också för lärarna. Därför är det bra att extra fokus läggs på övergången, den spelar stor roll för skolstarten och skolarbetet i fortsättningen. Det måste gälla alla barn och därför menar vi att samma rutiner ska gälla såväl kommunala som fristående skolor.

Det är i praktiken omöjligt för föräldrar i samband med val av förskola för en ettåring, att sätta sig in i huruvida förskolan har goda rutiner fem år senare när barnet ska gå vidare till förskoleklass. För oss är det rimligt att föräldrar ska kunna utgå ifrån att övergången sker på ett tillfredsställande vis. Kommunen har huvudansvaret för skolan oavsett utförare och kan inte riskera att några barn missas när det gäller att skapa en bra övergång mellan förskola och skola.

Vi tycker också att det är viktigt att barn med behov av särskilt stöd i förskola och/eller skola, är en prioriterad grupp vars övergång ska ägnas särskild uppmärksamhet.

___________________

§12 Remiss av promemorian skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (DS 2013:30) - remiss från kommunstyrelsen, KS 001-1132/2013

Dnr 1.5.1.362-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat remiss av promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Förslaget gäller skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta respektive unga målsägande vad gäller förundersökning och handläggning i domstol. Idag gäller olika regler om särskilda skyndsamhetskrav under förundersökningen beroende på om den misstänkte eller målsägande är under 18 år.

Förvaltningen ställer sig positiv till promemorians intentioner och förslag. Huvudsyftet att slippa långa handläggningstider och att också ta hänsyn till unga målsägande är viktiga förändringar som förvaltningen bedömer som positiva.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-06.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§13 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet - remiss från kommunstyrelsen, KS 1046/2013

Dnr 1.5.1.345-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från (S) och (V).

Ärendet

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande ersättningsmodell inom valfrihetssystemet i vård- och omsorgsboenden.

I det nya förslaget föreslår äldreförvaltningen att vårddygnsersättning införs för boenden inom valfrihetssystemet och att den föreslagna ersättningen ska vara differentierad beroende på om boendet har demens- eller somatisk inriktning.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om förändringar i ersättningsmodellen och anser att den skulle innebära en mera rättvisande och konsekvent kostnadsersättning och därigenom också underlätta för utförarna att planera för sin verksamhet mer långsiktigt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-08-08.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S) och (V)

Majvi Andersson m.fl. (S) och Jenny Norberg (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det tidigare ersättningssystemet har inte fungerat bra och en översyn och en ändring av ersättningssystemet är enligt vår mening bra.

Kvalitet kostar pengar och utan reella resurstillskott är vi oroliga för att många vård- och omsorgstagare, liksom medarbetarna, fortsatt kommer att känna av att verksamheterna saknar resurser. Det återstår att se om fördelarna med det nya ersättningssystemet kommer vårdtagarna, de boende, till del. Att bara förenkla i ersättningssystemet löser inte de problem som idag finns inom vård- och omsorgsboendena med för lite personal och eftersläpande behov av utbildning och kompetensutveckling. Vi tror inte att de administrativa vinsterna blir så stora genom de förenklade rutinerna i det nya systemet, men staden borde likväl ställa som krav på utförarna att de frigjorda resurserna går tillbaka till verksamheten och kommer boende och medarbetare till del.

__________________

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet per juli månad.

______________________

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Dnr 1.6.385-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 2013-05-28 till 2013-08-11.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 1.1.387-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Redovisning över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation maj, juni och augusti 2013 anmäldes till nämnden.

___________________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2013-08-22 anmäldes.

_____________________

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet 2013-08-22 anmäldes.

__________________

§19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 2013-08-22 anmäldes.

__________________

§20 Övrigt verksamheten

Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin informerade om följande.

- Boendedialog ska genomföras i Älvsjö 11-12 oktober.

- Maxera kommer att tillträda sin fastighet på Älvsjö torg den 1 oktober.

- Platsen för offentlig toalett i centrala Älvsjö är fortfarande oklar.

- Utbildning i barnkonventionen planeras för nämnd och förvaltning under hösten och genomförs av stadsledningskontoret. Besked om dagar kommer lite längre fram.

________________

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Beslut

· Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med svar på ställda frågor och titta på möjligheten att genomföra de förslag som framförts.

Fråga om vad majoriteten tänker göra för att skapa lugn i Älvsjö Centrum och området kring Ungdomens hus och Prästgårdsgärdet

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde följande fråga.

Polisen har haft mycket att göra i Älvsjö den senaste tiden. Enligt dem själva är de tvungna att dagligen bevaka Älvsjö. Varje dag får de mejl och telefonsamtal från arga och oroliga boenden i och omkring Centrum och Prästgårdsgärdet om oroligheter och incidenter. Som ett ökande problem angavs att människor kände stor otrygghet när de ska gå hem från pendeln. Monas Livs har varit utsatt för rån och Apoteket har fått fönster sönderslaget. Polisen sa klart och tydligt att Älvsjö nu var den absolut stökigaste stadsdelen på södra sidan Stockholm. Särskilt stökigt och oroligt var det när Ungdomens Hus stänger för kvällen. Vi har också hört från de boende på Prästgårdsgärdet att det är stökigt och människor är otrygga, vilket vidimerar polisens uppgifter.

Polisen efterlyste initiativ och åtgärder från sociala myndigheter. De sa att många av problemen var av den arten att de inte kunde åtgärdas med polisiära ingripanden. Det finns uppfattningar inom polisen att Älvsjö litar på polisinsatserna och inte tar lika allvarligt som man gör i andra stadsdelar, på socialtjänstens ansvar vid problem med stökiga ungdomar.

Det som kom fram under samtalet med polisen rimmar väldigt dåligt med de rapporter vi får från förvaltningen när vi ställer frågor om situationen i centrum och kring Ungdomens Hus och Prästgårdsgärdet. Majoriteten glider undan när vi eller medborgare som besöker stadsdelsnämnden påpekar situationen, och skyller allt som händer på ungdomar som inte bor i Älvsjö och upprepar att allt är en polissak.

Det här duger inte, så här kan vi inte ha det. Det måste till krafttag för att återfå lugnet i Älvsjö. Det går inte längre att lita till polisen eller frivilliga krafter. Det behövs mer idéer och resurser. Och vi tycker det är märkligt att socialtjänsten och polisen har så olika uppfattningar om hur det står till i Älvsjö.

Vilka reella åtgärder tänker majoriteten vidta för att det ska bli lugnt i Älvsjö?

Matsituationen på Älvsjö servicehus

Majvi Andersson (S) har fått signaler om att matsituationen för de boende på Älvsjö servicehus inte fungerar så bra och önskar ett besked i frågan hur det ser ut.

Matmässa

Jan Bressler (FP) informerade om att serviceförvaltningen anordnar en matmässa med olika seminarier nu i september. Intresserade från nämnden är välkomna att anmäla sig.

Studiebesök på Europahuset

Olive Carlson (MP) pekade på att EU-beslut påverkar även de beslut som fattas på det lokala planet och föreslår att nämnden gör ett studiebesök på Europahuset i Stockholm.

__________________

§22 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationen 2013-06-13, 2013-06-20, 2013-07-18 och 2013-08-15 anmäldes.

___________________