Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om utegym i Långbropark

Beslutsärenden

6 Gemensam upphandling av skötsel av plaskdammar

Remissärenden

7 Betänkande från Socialdepartementet, En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50) - remiss från kommunstyrelsen, KS 001-1318/2013

8 Remiss om central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb - remiss från kommunstyrelsen, KS 329-1008/2013

9 Remiss av departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus - remiss från kommunstyrelsen, KS 001-1428/2013

10 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Sleight of hand AB - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-09010/2013

11 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Vivels i Stockholm AB - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-09083/2013

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

20 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (176 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Gemensam upphandling av skötsel av plaskdammar

§7 Remiss från socialdepartementet "Betänkande en väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50), KS 001-1318/2013

§9 Remiss av departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus, KS 001-1427/2013

§10 Remiss med begäran om yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Sleight of hand AB. Dnr 1.5.1.468-2013

§11 Remiss med begäran om yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Vivels i Stockholm AB

§12 Ekonomisk månadsrapport

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§16 Övrigt verksamheten

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§18 Protokoll från sociala delegationen