Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Upprustning av Långsjöbadet

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.114-2018

6 Upprustning av Solberga hundrastgård

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.327-2017

7 Märka upp terrängspår i Älvsjöskogen

Beslutsärenden

8 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Dnr 1.2.1.89-2018
Omedelbar justering

9 Förordnanden enligt LVU

Dnr 1.1.111-2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Revidering av delegationsordning

12 Val av dataskyddsombud

Remissärenden

13 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteter

Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/000069)
Dnr 1.5.1.63-2018
Omedelbar justering

14 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/228) Dnr 1.5.1.43-2018 Omedelbar justering

15 Strategi för romsk inkludering

Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/000070) Dnr 1.5.1.48-2018 Omedelbar justering

16 Ändring i reglemente för Älvsjö stadsdelsnämnd

Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/453) Dnr 1.5.113-2018 Omedelbar justering

17 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/246)
Dnr 1.5.1.59-2018
Omedelbar justering

18 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

19 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

20 Förändringar i SL-trafiken 2018-2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/370)
Dnr 1.5.1.77-2018

20:X Reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

Anmälningsärenden

21 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 1/2018

22 Ekonomisk rapport för mars

23 Redovisning av direktupphandlingar, kvartal 1/2018

24 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

25 Protokoll från pensionärsrådet

26 Protokoll från funktionshinderrådet

27 Protokoll från förvaltningsgruppen

28 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

30 Protokoll från sociala delegationen

31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Upprustning av Solberga hundrastgård

§8 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§9 Förordnanden enligt LVU

§12 Val av dataskyddsombud

§17 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

§21 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 1/2018

§22 Ekonomisk rapport för mars

§23 Redovisning av direktupphandlingar, kvartal 1/2018

§24 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§25 Protokoll från pensionärsrådet

§26 Protokoll från funktionshinderrådet

§27 Protokoll från förvaltningsgruppen

§28 Information från förvaltningen

§29 Frågor från nämnden

§30 Protokoll från sociala delegationen