Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årsta Folkets Hus, Årsta torg, sal Mälaren

Bokslut för nämndens arbete 2007 - kort information av ekonomichefen Lena Holmdahl

2 Val av justerare och dag för justering samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag - anmälan

3 Skridskobana för långfärdsskridskor på Årstalänken

4 Skridskobana Årsta centrum

6 Lokal utvecklingsstrategi för Enskede-Årsta-Vantör

7 Fastställande av kvalitetsgarantier

8 En ny förskoleavdelning på Ramviksvägen 211 - inriktnings- och genomförandeärende

9 En ny förskoleavdelning på Tussmötevägen 171 - inriktnings - och genomförandeärende

10 Översyn av äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

11 Flytt och avveckling av den sociala dagvården på Årsta vård- och omsorgsboende

Remissärenden

12 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bäckaskiftet 1 m.m. inom stadsdelen Stureby

13 Offentlig upphandling - svar på motion från Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s)

14 Remiss om riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

15 Remiss om reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

16 Remiss om samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

17 Yttrande över inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, ärendebeteckning AIST 2007/48223 (Årsta vård- och omsorgsboende)

18 Yttrande över inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, ärendebeteckning AIST 2007/39230 (Enskededalens servicehus)

Anmälningsärenden

19 Anmälan av yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller - svar på förvaltningsremiss

20 Anmälan av plan för psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Enskede-Årsta-Vantör (POSOM)

21 Anmälan av länsstyrelsens godkännande av slutrapport för det kommunala naturvårdsprojektet "Ekmiljöer i Vantör"

22 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner 2008 (se pärm)

23 Balanslista - Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

24 Förteckning över inkomna skrivelser, protokoll m.m.

25 Tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen (se pärm)

26 Stadsdelsdirektörens information

Ärenden på sluten del

28 Sluten del

S1 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 §
Dnr 604-581/2007

S2 Anmälan av missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 §
Dnr 604-508/2007

S3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

S4 Anmälan av sociala delegationens protokoll från sammanträde den 13 december 2007
Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (32 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§2 Val av justerare .anmälan av justerat protokoll

Dagens ordförande Magnus Dannqvist och ledamoten Marie Ljungberg Schött utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker den 4 februari 2008.

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträden den 20 december 2007 anmäldes justerat den 4 januari 2008 och protokoll från den 7 januari anmäldes justerat samma dag den 7 januari. Protokollen lades till handlingarna.

__________

§3 Anmälan av medborgarförslag

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslagen och återkomma till nämnden.

Skridskobana för långfärdsskridskor på Årstalänken
Dnr 002-574/2007

Skridskobana Årsta centrum
Dnr 002-585/2007

§4 Parkplan för Årsta, Östberga, Johanneshov, Enskede gård, Enskedefältet, Gamla Enskede, Dalen och Stureby

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner parkplanen

Ärendet
Stockholms parkprogram är ett handlingsprogram för utveckling och skötsel av Stockholms stads park- och naturmark. Programmet ger råd och riktlinjer för att ta tillvara och utveckla park- och naturmarkens värden, förutsättningar, karaktärer och innehåll i planering, projekt och skötsel. Enligt parkprogrammet ska parkplaner upprättas för varje stadsdelsområde i samråd mellan stadens berörda förvaltningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 december 2007.
Dnr 300-459/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart
Pöppel, Sonja Mogert, tjänstgörande ersättaren Linnéa Björnstam alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en komplettering av trafikkontorets skötselplan för Årstafältet

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för trygghetsvandringar i berörda områden

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för upprustning och komplettering av historiska och kulturella informationsskyltar i hela stadsdelsnämndsområdet

att uppdra åt förvaltningen att göra en tillgänglighetsanalys över stadsdelens alla parker

att uppdra åt förvaltningen återkomma med ett förslag till prioriteringslista och tidsplan över de åtgärder som planeras inom de närmaste tre åren utifrån beslutade parkplaner för hela stadsdelsområdet

Samt därutöver anföra

Det är bra att en parkplan även har tagits fram för Enskede och Årsta, vilket underlättar kommande prioriteringar av parkskötsel och investeringar i stadsdelsområdet samt ger nämnden ett underlag för ställningstagande i detaljplaneärenden. Förvaltningens förslag är en gedigen genomgång av de park- och grönområden som finns i området och är en god grund för framtida skötsel av desamma.

Analyserna visar att norra och västra området (Årsta och Östberga) har tillgång till friluftsområden medan östra och södra området är bristområden både när det gäller friluftsområden och stadsdelsparker (Enskede och Stureby). Med en helhetsbild över områdets parker blir det tydligare att exempelvis Enskedefältet kan få tillgång till friluftsområden genom att minska de barriäreffekter som vägarna skapar och anlägga en tillgänglig förbindelse med Årstafältet.

Det är bra att hela stadsdelsområdet nu omfattas av parkplaner som anger behov och skötselnivåer. För stadsdelsnämnden och de boende är det dock viktigt att det även görs en plan över vilka åtgärder som skall genomföras under de kommande åren samt en prioritering inbördes av dessa..

Förvaltningen bör få i uppdrag att i samverkan med trafikkontoret komplettera parkplanen så att den även omfattar grönområden som trafikkontoret ansvarar för när det gäller skötsel och utveckling, exempelvis Årstafältet.

I många av våra parker och grönområden finns informationsskyltar om fornminnen, historiska händelser, speciella naturvärden eller annan information som är av intresse för de boende. Dessa skyltar är på många håll i dåligt skick och behöver kompletteras och/eller upprustas. På andra håll skulle det behöva sättas upp informationsskyltar av samma art.

Den upplevda otryggheten i våra bostadsområden beror ofta på brist på belysning eller illa skötta grönområden som med enkla medel skulle kunna åtgärdas. I Vantör gjordes förra mandatperioden trygghetsvandringar för att de boende skulle kunna vara med och peka ut de otrygga områdena, och en åtgärdsplan skapades för att öka tryggheten. Liknande vandringar bör även göras i grönområdena i Enskede-Årsta..

Handikapprådet för Enskede-Årsta har vid ett flertal tillfällen påpekat att flera områden i exempelvis Östberga inte är tillgängliga, framförallt för rullstolsburna personer då vägarna till och från parker och parklekar är för branta för att både kunna ta sig till och från. Samma situation finns även på andra håll i stadsdelsområdet, exempelvis Högdalstopparna och Rågsveds friområde, varför alla parker och grönområden bör ses över ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Nämnden önskar dessutom följande kompletteringar av parkplanen.

37, Grepstigen (Krokarna): Nämnden anser att de grönområden som finns i området skall finnas kvar, varför formuleringen om alternativa användningsområden skall utgå.

48, Dalenparken: Det är ont om lekmöjligheter för barn i Dalen. Med sin storlek lämpar sig Dalenparken för en kommunal parklek.

66, Stamparken: Stamparken saknar idag dränering. Detta gör att parken under blöta perioder till stora delar står under vatten och även att gångvägarna svämmar över. Dränering bör ingå i parkplanen.

68 och 70: Mellan dessa områden finns ett litet grönområde som sammanbinder Östbergahöjden, Stamgatan och Liseberg. Genom området går en parkväg (”gamla postbacken”) där de som bor på Stamgatan går till och från hållplats Julitavägen för buss 134. Området används även för pulkaåkning vintertid. Området finns inte med i parkplanen. Idag upplevs det som illa skött samt otryggt. Parkplanen bör kompletteras med detta område.

§5 Lokal utvecklingsstrategi för Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens för slag

2. Strategin kompletteras med skrivningar om Polisens arbete vid Gullmarsplan, Tvärbana till Älvsjö och Programarbete för Högdalens centrum

3. Nämnden anför därutöver:

En lokal utvecklingsstrategi ger stadsdelsnämnden förutsättningar att bidra till stadens utvecklingsarbete med sin lokala kännedom och genom att kanalisera stadsdelsinvånarnas önskemål i ärenden som inte direkt beslutas av stadsdelsnämnden. Många frågor är av vikt både för nämnden och för invånarna och tjänar på att nämnden som lokal demokratisk institution uppmärksammar och följer hur andra aktörer arbetar för att utveckla stadsdelen.

Förvaltningens förslag till strategi är enkel och tydlig, och kommer att bli ett viktigt instrument i utvecklingsarbetet.

Nämnden vill komplettera förvaltningens förslag med några punkter.

1. Det finns planer att på sikt förlänga tvärbanana från Årsta till Älvsjö. Etta skulle kunna innebära förbättrade kommunikationsmöjligheter för invånarna i Östberga och på ett bättre sätt knyta ihop stadsdelen och i framtiden kunna ansluta till en yttre tvärbana. Enskede-Årsta-Vantör ska bevaka att frågan inte glöms bort och att den särskilt tas i beaktande vid eventuella planer på byggnation vid Årstafältet.
2. Många medborgare har synpunkter på ordningen vid Gullmarsplan och i Högdalens centrum. Stadsdelen ska verka för att polisen genom nya lokala poliskontor eller genom mobila poliskontor ökar sin närvaro på dessa platser.

3. Stadsdelsnämnden tog förra året initiativ till ett programarbete för Gullmarsplan. Förslaget bifölls av fullmäktige och programarbetet är nu igång. Nämnden vill på samma sätt ta initiativ till ett programarbete för Högdalens centrum.

Ärendet
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokal utvecklingsstrategi. Uppdraget formulerades i samband med beslut om verksamhetsplan 2007. Arbetet som beskrivs i ärendet rör utemiljön, samverkan med lokala föreningar och organisationer liksom med näringslivet, utveckling av den egna verksamheten för barn, unga och äldre samt inflytandeformer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2007.

Dnr 300-533/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde först proposition på yrkande om återremiss och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Reservation i denna del (s), (v), (mp)
Därefter på förslag från (m), (fp), (kd) och fann att nämnden beslutat bifalla detta.
(s), (v), (mp) deltar ej i denna beslutsdel

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart
Pöppel, Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert alla (s),
Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Det är viktigt att utarbeta en lokal utvecklingsstrategi med sikte på framtida utveckling av stadsdelsområdet och underlag både för förvaltningens planering och politikernas planer och beslut. En utvecklingsstrategi bör uppdateras med jämna mellanrum, exempelvis i samband med verksamhetsberättelsen, för att kunna vara ett användbart redskap. Om en uppföljning ska vara meningsfull bör nämnden också ta fram en vision och några mätbara mål.

De 13 stadsdelarna i Enskede-Årsta-Vantör är strukturellt mycket olika och stora skillnader råder i levnadsvillkor för befolkningen, såväl barn som vuxna och äldre. Vissa stadsdelar är till och med segregerade i det egna området. I andra stadsdelar som gränsar till varandra bor människor nära varandra men rör sig sällan eller aldrig in i varandras områden.

En lokal utvecklingsstrategi bör innehålla en nulägesanalys med både positiva och negativa förhållanden i området. Eftersom vi är ett stort nämndområde bör en sådan analys göras både för o mrådet som helhet och lokalt för de olika stadsdelarna. I analysen bör ingå hinder och möjligheter för ökad integration och lokal utveckling.

Strategin bör grundas på vissa faktauppgifter förutom förvaltningens egen kunskap, exempelvis USK-statistik om befolkning, bostäder och utbildningsnivå, uppgifter om service- och kulturellt utbud, kommunikationer, planerad bebyggelse, föreningsliv, företag etc.

Man kan även som förvaltningen gjort i sitt förslag lyfta fram speciella områden som bör bevakas, exempelvis pågående planer men också mjukare frågor som lokal samverkan, ungdomsfrågor och valdeltagande.

Ytterligare frågor som bör nämnas i utvecklingsstrategin är exempelvis redovisning av pågående projekteringsarbete för Vision Söderort, yttre tvärleden, tvärbana Syd, Årstastråket, Eko-park Syd och andra större regionala projekt. Det är också anmärkningsvärt att avvecklingen av industriverksamheten vid Snösätragränd (fd Bråtegränd) är reducerat till ett bör-krav istället för ett skall-krav, vilket det tidigare funnits politisk enighet om.

Utvecklingsstrategin bör diskuteras i nämnden vid ett särskilt tillfälle för att belysa behov av eventuella kompletteringar av strategin. Vi ser gärna att medborgarna, de lokala råden, föreningarna, företagen och andra myndigheter i området bjuds in till en sådan diskussion.”

§6 Fastställande av kvalitetsgarantier

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Kvalitetsgarantier fastställs för Enskede-Årsta-Vantörs enheter

Ärendet
Enskede-Årsta-Vantörs enheter har sett över kvalitetsgarantierna i samband med verksamhetsplaneringen för 2008. Kvalitetsgarantierna ska ge nämnd, förvaltningsledning och brukare värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser.


Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)
” Årets kvalitetsgarantier visar att de flesta enheter inte kan garantera mer än en grundläggande kvalitetsnivå i relation till de mål och resurser som den borgerliga majoriteten har ställt till enheternas förfogande. Det är tydligt att ökade resurser skulle öka kvaliteten i verksamheten.

Tre exempel:

Väntetiden för att komma till skuld- och budgetrådgivning kan bli upp till tre månader, vilket gör att problemen kan växa sig så stora att den enskilde blir deprimerad och får ännu svårare att reda upp sin situation. Detta minskar möjligheten att kunna försörja sig själv och minskar möjligheten för nämnden att klara försörjningsstödsbudgeten.

Flyktingar som inte själva kan ordna sitt boende på ett godtagbart sätt ”garanteras” endast att bli hänvisade till ett projekt som hjälper dem att flytta till en annan kommun. Det är inte förenligt med kommunens yttersta ansvar och barnkonventionen att ha så låg nivå på hjälpen. Flytthjälp kan uppfylla behovet för en del, men barnfamiljer och flyktingar - varav många bär på traumatiska upplevelser - som flyttar runt i osäkra boenden måste också kunna garanteras hjälp till bostad i Stockholmsområdet. Många har familj och släkt här, och behandling för psykiska trauman är inte tillgänglig i många mindre kommuner. Trots revisionens kritik och integrationsborgarrådets löften har inte heller barns introduktion samma värde som jobbintroduktionen, eftersom de inte får egna planer.

Högdalens hemtjänst och Bandhagen-Örbys hemtjänst kan bara garantera att hjälpa äldre inom sitt eget geografiska område. Efter avknoppningen av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra kan det innebära att Rågsveds- och Hagsätrabor inte kan välja kommunal hemtjänst, eftersom den knappast kan fås av hemtjänst längre bort.

Kvalitetsgarantierna skiftar också i ambitionsnivå och omfattning. En genomgående brist är att det sällan framkommer om och hur garantierna har tagits fram i samverkan med anställda och brukare. Vi vet därför inte fullt ut hur förankrade kvalitetsgarantierna är. Det räcker inte med att brukarna får del av garantierna när nämnden redan har fastställt dem och det är för sent att påverka beslutet.

Förskolorna har de mest utvecklade kvalitetsgarantierna, vilket är ett resultat av många års kvalitetsarbete. Allt fler förskolor tar tillvara barnens nyfikenhet på hur naturen fungerar och gör dem delaktiga i miljöarbete som kompostering och källsortering, vilket är glädjande. Jämställdhet tas upp i nästan alla förskolors garantier utom i Rågsved. Även om vi förstår att vissa förskolor fokuserar på språkutveckling och andra viktiga delar av det pedagogiska arbetet anser vi att genusperspektivet ska finnas med i all förskoleverksamhet. Familjedaghemmen har inte lika utvecklade kvalitetsgarantier som förskolorna, vilket är förvånande eftersom språkutveckling och genusfrågor är lika viktigt för barnen oavsett i vilken förskoleverksamhet de går i.”

§7 En ny förskoleavdelning på Ramviksvägen 211 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att starta en ny förskola i befintlig inhyrd lokal på Ramviksvägen 211.

Ärendet
I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i Stureby föreslår förvaltningen att en ny förskola inrättas på Tussmötegården i Stureby. Förvaltningen har kommit fram till att en befintlig redan inhyrd lokal om ca 150 kvm på tussmötegården kan omdisponeras för att inrätta en ny förskola med ca 20 barn.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2008.
Dnr 400-009/2008

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§8 En ny förskola på Tussmötesvägen 171 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att starta en ny förskola i befintlig inhyrd lokal på Tussmötevägen 171

Ärendet
Förskolan Rothugget i Stureby brann den 8-9 december 2007. Branden var så omfattande att två avdelningar totalförstördes medan två avdelningar förmodligen kan tas i bruk under hösten 2008. Verksamheten bedrivs i dagsläget på Sköllerstagatan 34 i Rågsved.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2007.

Dnr 400-003/2008

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilda uttalanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd)
”Nämnden tror att en omorganisation av verksamheterna på ett bra sätt kan samverka för att möta de olika behov som finns. Den dagverksamhet som i dag finns i lokalerna där förskolan ska inrymmas måste dock bedrivas med bibehållen kvalitet. De som deltar i verksamheten måste i framtiden exempelvis kunna garanteras möjlighet att utnyttja parkområdet.”

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
”Tjänsteutlåtandet i ärendet ger ingen beskrivning av förslagets konsekvenser för dagverksamheten inom äldreomsorgen, vilket vi anser måste finnas med i beslutsunderlaget.

Äldreomsorgschefen Kristina Goldring har dock upplyst via
e-post att den nya lokalen för dagverksamheten är mer lämplig
för ändamålet, har ”en stor inglasad balkong (med infravärme) som skapar ljus, rymd och trivsel” och upplevs av medarbetare och gäster mer inbjudande, trevlig och mer hemlik”. Mot den bakgrunden är förslaget acceptabelt.”

§9 Översyn av äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet
På stadsdelsdirektörens uppdrag har konsultföretaget Bohlin & Strömberg anlitats för en översyn av äldreomsorgens organisation och uppdrag med anledning av det stora budgetunderskott som finns inom verksamhetens beställarsida. Solving Bohlin Strömbergs bedömning är att äldreomsorgens ledning arbetar ”ytterst seriöst och målmedvetet med att skapa balans i avdelningens ekonomi”

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2007. Särskilt yttrande från pensionärsrådet anmäldes:
Dnr 602572/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) och ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd)
”Det är mycket viktigt och lärorikt både för den politiska nämnden och för förvaltningen att denna typ av översyn kan genomföras. I stort visar översynen att inriktningen upprätthåller en god kvalitet. Nämnden vill understryka att biståndsbedömning som leder till att en person med omsorgsbehov ges möjlighet att bo kvar i det egna hemmet är positivt. Denna omsorg ska ges med hög kvalitet och säkerhet, på samma sätt som vid boende på servicehus eller inom vård- och omsorgsboende.”

Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart
Pöppel, Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert alla (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1.Konsulternas rapport och förvaltningens förslag godkänns delvis.

2.Förvaltningens strategi i tre steg ersätts med en strategi där arbetet med att skapa en budget i balans bedrivs långsiktigt och parallellt med kvalitetsarbetet.

3.Förvaltningen återkommer med en uppföljning före sommaren.

4.Därutöver vill vi framföra följande.

Konsulternas rapport innehåller intressanta förslag och lyfter fram många förbättringsområden inom äldreomsorgen, men vi delar inte alla analyser och slutsatser. Inte oväntat framkommer ett antal negativa effekter för äldreomsorgen som följd av sammanslagningen av nämnderna. Brister råder tyvärr i arbetsrutiner, arbetsfördelning, arbetsmiljö och administrativa system.

Det är tråkigt att Vantör uppfattas som mindre fokuserade på ekonomistyrning jämfört med Enskede-Årsta, då stadsdelsnämnden arbetade långsiktigt med att få äldreomsorgens budget i balans och faktiskt nådde dit i bokslutet 2006.

Den strävan efter likvärdighet i vård och bemanning i de tidigare stadsdelsförvaltningarna har tyvärr lett till neddragningar i Vantör istället för höjd kvalitet i Enskede-Årsta. En sådan politik kan vi inte ställa oss bakom. Den strategi i tre steg som förvaltningen redovisar är inte acceptabel, eftersom kvaliteten kommer först i det tredje steget . Vi vill att arbetet med att skapa en budget i balans bedrivs långsiktigt och parallellt med kvalitetsarbetet.

Jämförelsen med Södermalms stadsdelsnämnd som konsulterna gör haltar på flera sätt. Trots att man konstaterar att Södermalm har betydligt fler yngre pensionärer än Enskede-Årsta-Vantör jämför man ändå budgeten för de båda områdena utan att reflektera över att ålderskillnaden i gruppen gör det rimligt att Enskede-Årsta-Vantör har en något större budget per person över 65 år. Dessutom analyserar man inte vilken betydelse de socioekonomiska skillnaderna mellan stadsdelsområdena har för pensionärernas hälsa.

Vi har i flera tidigare ärenden varnat för att stadsdelsnämndens beslut i äldreomsorgsfrågor fattas för snabbt, utan tydlig redovisning av vilken analys och vilka bedömningar som ligger till grund för förslagen. Ofta redovisas inte heller vilka följder besluten kan komma att få; med andra ord saknas det risk- och konsekvensanalyser. Uppenbarligen delar biståndshandläggarna denna bedömning.

I rapporten framkommer exempelvis att kortsiktiga beslut om social dagvård skapar oro bland de äldre. Det är därför bra att förvaltningen ser över beviljande av social dagvård. Vår tvekan kvarstår dock om det minskade behovet som anförs som ett skäl att lägga ned delar av den biståndsbedömda dagvården på Årsta vård- och omsorgsboende verkligen är ett minskat faktiskt behov hos de äldre och inte ett resultat av en stram biståndshandläggning.

Att nedläggningen av Högdalens korttidsenhet hade ett krasst ekonomiskt syfte blir mycket mer tydligt i rapporten än det varit i tidigare ärenden. Att förvaltningen i princip inte har några kostnader för utskrivningsklara beror alltså inte på ett minskat behov hos de äldre, utan på en tydlig hållning mot landstinget och att man medvetet valt att bara ha ett fåtal korttidsplatser.

Rapporten bekräftar att det råder glapp mellan stadsdelsnämndens mål om ökad valfrihet och den bistra verkligheten. Budget och platstillgång upplevs styra besluten och biståndshandläggarna är pressade att fatta ”billiga” beslut. De upplever att cheferna styr mer än socialtjänstlagens intentioner, vilket är oroande för rättssäkerheten och valfriheten.

Borådens arbetsformer ses över av förvaltningen på konsulternas inrådan vilket är nödvändigt med tanke på de brister som redovisas i rapporten. Det är förstås inte rättvist att liknande ärenden inte resulterar i likartade beslut och att påstridiga anhöriga får igenom sin vilja. Vi frågar oss hur rättsäkerheten och valfriheten garanteras de äldre som saknar anhöriga.

Det är bra att kontinuerliga samverkansmöten nu kommer att genomföras mellan utförare och biståndshandläggare, eftersom bristerna som uppmärksammats bland annat i samband med måltider och morgonrutiner inte är acceptabla. Samtidigt är det kanske den kvalitetsnivå som kan fås för den ersättning som utförarna får från beställarna, och då är det illa.

Konsulterna menar att de egna dyra boendealternativen kan säljas till andra förvaltningar tills kundvalsmodellen träder i kraft och därmed inte komma våra egna boende till del. Det får ses som ett utslag av hyckleri om den politiska majoriteten inte tar avstånd från ett sådant förslag.

Bristerna i samverkan med sjukhusen som omtalas drabbar våra äldre på ett oacceptabelt sätt. Vi förutsätter att majoriteten i stadsdelsnämnden förhandlar med landstinget för att genomföra konsulternas förslag till förbättringar för multisjuka och äldre som behöver rehabilitering.

Det har vidare framkommit i översynen att dialogen med privata utförare i området brister och att det är svårt att följa eftersläpande debiteringar från privata vårdgivare. Mot denna bakgrund är det förvånande att konsulterna uttalar att det är rimligt att lägga ut mer verksamhet på privata entreprenörer för att minska den ekonomiska risken.

Årets budget för äldreomsorgen räcker dessutom knappt till löneökningen och är till och med så osäker att det finns en särskild buffert på 20 miljoner kronor. Ett hundratal anställningar försvinner som följd av besparingspaketen, vilket inte gagnar en god kvalitet i äldreomsorgen.

Trots den hårda styrningen är konsulterna inte ens säkra på att de planerade åtgärderna i biståndsbedömningen leder till den förväntade spareffekten. Vi delar denna farhåga.

Det är svårt att förstå hur förvaltningen ska kunna minska 50 platser i särskilda boenden utan att bryta både mot socialtjänstlagen och mot riktlinjer för äldreomsorgen. Hänsyn måste ovillkorligen tas till att den relativt stora grupp yngre äldre med stora omvårdnadsbehov som inte klarar sig med servicehus eller hemtjänst.

Slutligen vill vi uttala att vi inte anser att det är förenligt med socialtjänstlagen att tillämpa ett tak för antal beslut om särskilt boende.”

§10 Flytt och avveckling av den sociala dagvården på Årsta vård- och omsorgsboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns och den nuvarande sociala dagverksamheten inom Årsta vård- och omsorgsboende upphör

Ärendet
Delar av den biståndsbedömda sociala dagvården på Årsta vård- och omsorgsboende upphör. Nuvarande gäster erbjuds att flytta till andra lokaler, inom Stureby vård- och omsorgsboende samt inom Årsta vård- och omsorgsboende, på grund av minskat behov samt synpunkter från arbetsmiljöverket avseende lokalerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2008. Särskilt yttrande från pensionärsrådet anmäldes.
Dnr 600-001/2008

Beslutsgång
Ordföranden ställde först fråga om bifall eller avslag till förslag om återremiss och fann att nämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Reservation i denna del (s), (v), (mp)
Därefter fråga om bifall eller avslag till förvaltningens förslag och fann att nämnden beslutat enligt detta.
(s), (v), (mp) deltar inte i denna del.

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Lennart
Pöppel, Mervi Mäkinen Andersson, Sonja Mogert alla (s), Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp
) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

Ärendet återremitteras till stadsdelsförvaltningen för utredning av kostnaderna för att åtgärda arbetsmiljön i dagvårdens lokaler på Årsta vård- och omsorgsboende samt konsekvenserna av att hänvisa fler brukare till öppen social dagverksamhet:

Det är självklart inte acceptabelt att den biståndsbedömda sociala dagvården för äldre i Årsta har lokaler som är dåliga ur arbetsmiljösynpunkt. Vi anser dock att det är att göra det väl enkelt för sig att lägga ner verksamheten utan att först ta reda på vad det skulle kosta att åtgärda ventilationen i lokalerna. Övriga anpassningar ska enligt förvaltningen kosta endast 20000 kronor.

Besparingen på att lägga ner den biståndsbedömda sociala dagverksamheten i Årsta ska enligt uppgift från förvaltningen uppgå till cirka 700000 kronor per år vilket motsvarar 2,25 helårsanställda undersköterskor/vårdbiträden.

Av tjänsteutlåtandet framgår att en del av de äldre som nu hänvisas till den biståndsbedömda dagverksamheten i Stureby kan komma att få avslag på sin nästa ansökan om bistånd i form av dagverksamhet och i stället hänvisas till öppna dagverksamheter ibland annat Årsta och Östberga. Det betyder att möjligheten till individuell anpassning minskar och att brukarna måste ordna resan till den dagverksamheten på egen hand.

Man kan också anta att de öppna dagverksamheterna får en tyngre belastning med fler besök av äldre med omfattande vårdbehov, samtidigt som de delvis ska förlita sig på frivilligarbetare. Lokala pensionärsrådet frågar sig om anhörigvårdarna kommer att känna sig trygga med att deras närstående vistas i öppna verksamheter istället för den sociala dagvården. Vi efterlyser en bedömning av hur dessa aspekter påverkar kvaliteten.

Arbetsmiljöverket har inte begärt svar förrän efter nästa nämndmöte. Nämnden bör vänta med att fatta sitt beslut och begära ett bättre underlag där det tydligt framgår vilka olika alternativ som finns, vad de ekonomiska konsekvenserna blir och vad beslutet innebär för de äldre.

§11 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Bäckaskiftet 1 m.m. inom stadsdelen Stureby

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Nämnden avslår förvaltningens förslag och förordar annan
intilliggande lokalisering

2. Nämnden anför
”Bostadsbristen i Stockholm är ett angeläget problem som måste få sin lösning. Nämnden är i de flesta fall positiv till förtätning och nya lösningar inom det egna stadsdelsområdet.

Vi är negativa till den föreslagna byggnationen vid Sturebyskolan då den begränsar skolans och stadens möjligheter att låta skolan utvecklas i takt med behov och efterfrågan. Den nu föreslagna byggnationen får därför inte innebära att Sturebyskolans framtida möjligheter att expandera eller få nya lokaler minskas. Vi vill därför särskilt påpeka att stadsbyggnadskontoret bör ha täta kontakter med utbildningsförvaltningen om mark vid en skola ska tas i anspråk för byggnation.

Nämnden vill också peka på alternativa lösningar i närområdet för att hitta tomtmark att istället bygga bostäder på, exempelvis bör den yta som finns vid sidan av fotbollsplanen mot Huddingevägen prövas i första hand.

Nämnden menar att man vid byggnation av den här typen bör utvidga samrådsprocessen till att gälla andra sakägare, och hitta former för samråd med skolans personal, elever och föräldragrupper.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande remitterat förslag till detaljplan för del av fastigheten Bäckaskiftet 1 m.m. inom stadsdelen Stureby. Förslaget möjliggör uppförandet av ett flerbostadshus på en parkering inom Sturebyskolans fastighet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2007
Dnr 300-501/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (m), (fp), (kd)

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till eget förslag till beslut.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna
Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
yrkade bifall till eget förslag till beslut.


Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.


”Förslag till detaljplan avstyrks.

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Därutöver vill vi framföra följande.

Stadsdelsförvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt redovisat både för- och nackdelar med den föreslagna bebyggelsen, inklusive konsekvenser för skolbarnen om detaljplanen tillstyrks.

Nämnden anser därutöver att barnkonventionen alltid ska efterlevas och att i de beslut där barn berörs ska de höras om sin åsikt. Så har inte skett i detta fall vare sig på central eller på lokal nivå i staden, vilket vi finner synnerligen beklagligt.

Enligt nämndens uppfattning överväger de stora nackdelar som bebyggelsen skulle medföra för skolmiljön, skolverksamheten och eleverna på Sturebyskolan. Bostadsprojektet bygger bort närheten till bollplanen och möjligheten att spontant röra sig mellan skolgård och bollplan under uppsikt av skolans personal, vilket är en högt värderad kvalitet vid skolan. I sammanvägningen av olika intressen måste i det här fallet barnperspektivet väga tyngst.

Nämnden vill däremot gärna att parkeringsplatsen utanför Sturebyskolan åtgärdas och används till något positivt för området. Utvecklingen bör ske i nära samverkan med lärare, föräldrar och elever vid skolan där det finns en aktiv föräldraförening som bland annat har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa ett sport- och aktivitetsområde. Dock anser vi inte att föreslagen bebyggelse skulle vara ett positivt tillskott till området. ”

§12 Offentlig upphandling – svar på motion från Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på motionen

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Till stadsdelsnämnden har för yttrande översänts motion om offentlig upphandling av Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s). I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att kommunen gör en översyn av nuvarande upphandlingsreglemente samt att leverantörer löpande skall kontrolleras för att uppfylla de krav som föreskrivs enligt 6 kap 9 § LOU samt att kommunstyrelsen löpande skall informeras om effektiviteten i kontrollen. Förvaltningen anser att det är mycket viktigt med en effektiv prövning av leverantörer och ställer sig positiv till förslaget att leverantörer löpande skall kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven som föreskrivs enligt lagen om offentlig upphandling.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2008.
Dnr 006-582/2008.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Remiss om riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet
Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen i Stockholm ligger på stadsdelsnämnderna medan socialtjänstnämnden svarar för samordning, information, utbildning, konsultativt stöd samt bransch- och myndighetssamverkan. De riktlinjer som finns, föreslås i ärendet kompletteras med riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter. Syftet är att få ett mer enhetligt tillsynsarbete i staden. Förvaltningen stöder förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2007
Dnr 006-560/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall til förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi
Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel och Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;


”1.Socialtjänstnämndens förslag till reviderade riktlinjer för uttag av avgifter avseende folköls- och tobakstillsynen tillstyrks.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Alkohol och tobak är skadliga och beroendeframkallande droger. Försäljningen av folköl och tobaksprodukter är reglerad och satt under kommunal tillsyn främst för att barn och unga under 18 år inte ska få tillgång till dessa varor. Självklart ska staden inte subventionera folköls- och tobaksförsäljningen genom att delvis finansiera tillsynen med skattepengar, utan självkostnadsprincipen ska gälla. Efter fem år med oförändrade avgifter måste avgifterna därför höjas, så att de täcker stadens kostnader för att utöva en aktiv och effektiv tillsyn.

Vi tillstyrker de föreslagna avgifterna, som stämmer väl överens med stadens genomsnittliga faktiska kostnad för tillsynen. Eftersom tillsynen av små och stora butiker kräver ungefär lika stor arbetsinsats bör avgiften inte differentieras beroende på omsättning.

Tillsynen måste förstås fungera enligt riktlinjerna. Det är därför inte acceptabelt om avgifter debiteras utan att de årliga tillsynsbesöken och inköpsstudierna genomförs i alla butiker. Dessutom behöver stadsdelsnämnderna bedriva ett aktivt lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete. Vi är oroade över att båda dessa uppgifter i Enskede-Årsta-Vantör numera ska klaras av på endast en heltidstjänst, vilket är en halvering av de personalresurser som fanns före majoritetsskiftet.”

§14 Remiss om reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad utarbetade av socialtjänstförvaltningen. Riktlinjerna bygger bland annat på alkohollagens bestämmelser. Förvaltningen stöder förslaget till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 december 2007.
Dnr 507-532/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och Lena Kling (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), ledamöterna Rosa Lundmark och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel och Sonja Mogert alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som yttrande till socialtjänstnämnden.

Därutöver vill vi framföra följande.

Under senare år har fler restauratörer i stadsdelsområdet fått serveringstillstånd, vilket vi är positiva till. Välskötta restauranger som följer alkohollagen ger liv och rörelse i våra stadsdelar och de boende slipper åka in till staden för att gå på restaurang.

Att få ett serveringstillstånd är dock ingen rättighet utan ett ansvar som staden anförtror de restauratörer som uppfyller riktlinjerna. Vid prövning av tillstånd och serveringstider ska därför sociala hänsyn fortsätta att ha företräde framför näringspolitiska förhållanden.

Även om vi inte har några 5-krogar i ytterstaden åker många av våra ungdomar in till city för att roa sig. Vi anser att tillsynen av restauranger med sena serveringstider bör utökas när den årliga omprövningen av 5-tiderna slopas, eftersom överservering och servering till minderåriga motverkar stadens ambitioner att minska missbruket bland de unga.

Diskriminering är tyvärr vanligt på stadens krogar och det behövs därför nya metoder för att förebygga och upptäcka diskriminering. Staden måste göra det tydligt för restaurangägarna att icke-diskriminering är ett kriterium som ingår i tillståndsprövningen och att diskriminering liksom annan misskötsamhet är grund för indraget tillstånd.

Diskrimineringsfrågan bör kunna vara en del av den så kallade STAD-utbildningen som varit framgångsrik när det gäller att testa åldersgränser och nykterhet.”

§15 Remiss om samordnad och tydligtillsyn av socialtjänsten

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remis sen från kommunstyrelsen

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet
Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande sänt ut SOU 2007:82 om ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten”. I utredningen föreslås att tillsynen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst förs samman till en myndighet och integreras såväl organisatoriskt som i det operativa tillsynsarbetet. Förvaltningen anser att målsättningen med en samordnad tillsyn är god. Förvaltningen stödjer dock inte förslaget till finansiering av de ökade kostnaderna för den samordnade tillsynen, som innebär en motsvarande minskning av anslagen till utvecklingsprojekt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2008.
Dnr 006-537/2007

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag:

§16 Yttrande över inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, ärendebeteckning AIST 2007/48223

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på in spektionsmeddelandet.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av den sociala dagverksamheten inom Årsta vård- och omsorgsboende. Inspektionen avsåg att kontrollera hur enheten arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. I inspektionsmeddelandet ges synpunkter på förhållanden som belastningsergonomisk kartläggning av de anställdas arbetssituation, utbildning i belastningsergonomi och förflyttningar samt arbetslokalernas ventilationssystem.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2008.
Dnr 603-541/2007

Beslutsgång
Ordföranden ställde först proposition på yrkande om återremiss och fann att nämnden beslutat att avgöra ärendet i dag
Reservation i denna del (s) (v) (mp)
Därefter ställde ordföranden proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag och fann att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
(s), (v) (mp) deltog ej i denna beslutsdel

Yrkanden
Ledamöterna Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut:

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel och Sonja Mogert alla (s) Rosa Lundmark (v) och Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget
”1.Ärendet återremitteras till stadsdelsförvaltningen för utredning av kostnaderna för att åtgärda arbetsmiljön i dagvårdens lokaler på Årsta vård- och omsorgsboende

2.Dessutom vill vi säga följande.

Det är självklart inte acceptabelt att den biståndsbedömda sociala dagvården för äldre i Årsta har lokaler som är dåliga ur arbetsmiljösynpunkt. Vi anser dock att det är att göra det väl enkelt för sig att lägga ner verksamheten utan att först ta reda på vad det skulle kosta att åtgärda ventilationen i lokalerna. Övriga anpassningar ska enligt stadsdelsförvaltningen kosta endast 20000 kronor.

I samband med detta arbetsmiljöärende vill stadsdelsförvaltningen passa på att lägga ner den biståndsbedömda sociala dagverksamheten i Årsta, vilket enligt uppgift från förvaltningen ger en besparing på cirka 700000 kronor per år motsvarande 2,25 helårsanställda undersköterskor/vårdbiträden. Vi ser allvarligt på arbetsmiljöbristerna, men anser inte att de ska användas som förevändning för att mycket snabbt lägga ner en bra verksamhet och göra personalen övertalig.

Arbetsmiljöverket har inte begärt svar förrän efter nästa nämndmöte. Nämnden bör vänta med att fatta sitt beslut och begära ett bättre underlag där det tydligt framgår vilka olika alternativ som finns, vad de ekonomiska konsekvenserna blir och vad beslutet innebär för de äldre.”§17 Yttrande över inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, ärendebeteckning 2007/39230

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på
inspektionsmeddelandet.


2. Paragrafen justeras omedelbart


Ärendet
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion vid Enskedalens servicehus. Inspektionen föranleddes av att nattpersonalen skrivit till verket om arbetssituationen på servicehuset. Arbetsmiljöverket begär nu redovisning av åtgärder utifrån de krav och brister som påtalats vid inspektionen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2007.

Dnr 600-511/2007


Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Anmälan av yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller – svar på förvaltningsremiss

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska kommuner med mer än 250000 invånare utarbeta bullerkartor, beskrivningar av antalet exponerade samt åtgärdsprogram för omgivningsbullret i hela kommunen. Ett förslag till åtgärdsprogram har remitterats till bl. a. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 december 2007.
Dnr.300-502/2007

§19 Anmälan av plan för psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Enskede-Årsta-Vantör (POSOM)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut


Anmälan läggs till handlingarna

Ärendet
Förvaltningen har utifrån befintliga dokument i de tidigare stadsdelarna Enskede-Årsta och Vantör arbetat fram en plan för psykosocialt omhändertagande i händelse av stora olyckor och katastrofer inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2007.
Dnr 099-587/2007

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp
”Alla stora olyckor är olika och oförutsedda. Det går inte att förbereda sig för alla situationer, men stadsdelsnämnden behöver ha så hög beredskap som möjligt för att kunna möta dem. Gemensamt för alla katastrofer och kristillstånd är behovet av information. Detta efterfrågas inte bara av medier utan även av medborgare och organisationer som inte direkt berörs men känner ett behov av kunskap. Det är även viktigt att stadsdelsnämnden hålls informerad om den aktuella situationen. Lämpliga informationsvägar är att använda webbplatsen och att i samband med information till förvaltningens personal även informera nämnden på samma sätt.”

§20 Anmälan av länsstyrelsens godkännande av slutrapport för det kommunala naturvårdsprojektet ”Ekmiljöer i Vantör”

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet
Vantörs stadsdelsnämnd gav i augusti 2005 förvaltningen i uppdrag att ansöka om medel från länsstyrelsen för att restaurera gamla ekmiljöer i Vantör samt att utarbeta skötselplaner för dessa miljöer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2007.
007-277/2007.

§21 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Enheternas verksamhetsplaner för 2008 läggs till handlingarna.

Ärendet
Förvaltningens enheter hade redovisat verksamhetsplaner för 2008.

§22 Förteckning över inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. läggs till handlingarna.

§23 Balanslista – Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Anmälan läggs till handlingarna

Ärendet
Balanslistan redovisar de skrivelser, uppdrag och frågor som nämnden lämnat till förvaltningen per den 20 december 2007.

§24 Anmälan av protokoll stadsdelsnämndens råd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 14 december anmäldes.

Protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträden den 22 november och den 14 december anmäldes.

Protokollen läggs till handlingarna med den noteringen att nämnden önskar att få rådens protokoll i förväg.

§25 Tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

Stadsdelsdirektörens tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen anmäldes.

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Kurser och inbjudningar

Inbjudan till heldagsseminarium mässa/mötesplats kring missbruksvården den 21 februari anordnad av socialtjänstförvaltningen förelåg.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beslutar att de av nämndens ledamöter eller ersättare som önskar delta den 21 februari ges möjlighet till det.

§27 Stadsdelsdirektörens information

Under denna punkt informerade avdelningschefen för äldreomsorg Kristina Goldring om att invigning av öppna dagverksamheten Dalbotten äger rum den 15 februari kl. 13.00

Avdelningschefen för förskola fritid Leif Fransson informerade om förskolesituationen i stadsdelen med anledning av artikel i lokaltidningen Mitt i Söderort, ärende om situationen kommer i marsnämnden.


§28 Nämndens frågor

Ledamoten Rosa Lundmark (v) ställde en fråga om Rågsveds ungdomsmottagning, som besvarades av avdelningschefen
Margareta Sehlin