Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Gotland

1 Val av justerare och dag för justering

3 Månadsrapport för november 2009

4 Riktlinjer för föreningsbidrag år 2010

5 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

6 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud Högdalens vård- och omsorgsboende

7 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud Enskede Nya servicehus

8 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen - vård- och omsorgsboendena Stureby och Mårtensgården samt hemtjänstenheterna Stureby, Högdalen och Bandhagen-Örby

9 Rapport om åtgärdade avvikelser inom äldreomsorgen - Finskt äldrecentrum, hemtjänstenheterna Årsta och Högdalen

10 Uppföljning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre som drivs på entreprenad - svar på skrivelse

11 Inrättande av en ny förskola om 5 - 6 avdelningar i Årsta - inriktningsärende

12 Planering för att tillgodose barnomsorgsbehovet i Johanneshov - svar på uppdrag från nämnden

13 Kvalitetsredovisning för förskolorna 2008/2009 (redovisningarna finns i pärm vid sammanträdet)

14 Ungdomsmottagningen i Rågsved - svar på skrivelse

16 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Protokoll från Handikapprådets sammanträde (dukas)
D. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (dukas)
E. Förvaltningsgruppens protokoll (dukas)
F. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen
G. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
H. Överenskommelse mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden (se pärm)

Remissärenden

17 Förslag till detaljplan för del av Stureby 1:1, invid kvarteret Björkfaneret i stadsdelen Stureby i Stockholm S-Dp 2009-05810-54 - svar till stadsbyggnadskontoret. (omedelbar justering)

18 Skrivelse (7/10) om behovet av att öppna en ny förskola i Årsta - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

19 Ansökan om tillstånd för alkoholservering- Buck Rogers Krog - svar till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.

Slutet sammanträde

20 Ärenden på sluten del

S. 1 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark inom sex stadsdelsförvaltningar i söderort
Dnr 603-2009-103 (omedelbar justering)

S. 2 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen - svar till kommunstyrelsen
(omedelbar justering)
Dnr 610-2009-006

S. 3 Upphandling av verksamhetsdriften avdaglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning (omedelbar justering)
Dnr 551-2009-103

S. 4 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade enligt 24 § a LSS- Johanneshovs gruppbostad
Dnr 657-2009-604

S. 5 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

S. 6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

S. 7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

S. 8 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Den utsända dagordningen godkändes, ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker tisdagen den 22 december 2009.

Protokoll från nämndens sammanträde den 19 november 2009 anmäldes justerat den 25 november 2009.

Protokollet läggs till handlingarna.

§2 Verksamhetsplan för Enskede-Årsta-Vantör 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Verksamhetsplan för Enskede-Årsta-Vantör år 2010 godkänns i huvudsak och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Omslutningsförändringar om 247,0miljoner godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.

3. Förändringar av resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.

4. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 miljoner kronor för en tidsbegränsad anställning som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 6,9 miljoner kronor för justering av felaktigt intäktskrav inom äldreomsorgen.

7. Aktivitetsplan år 2010 för upphandling och konkurrens godkänns.

8. Internkontrollplan år 2010 godkänns.

9. Jämställdhets- och mångfaldsplan år 2010 godkänns.

10. Miljöplan år 2010 godkänns.

11. Informationsplan år 2010 godkänns.

12. Förvaltningens beredning av skrivelsen om användning av barnchecklista, dnr 405-059/2007, godkänns.

Nämnden beslutar för egen del följande;

13. Nämnden avslår förslaget att avveckla Valvet

14. Kvinnoverksamheten ska drivas vidare i nuvarande form

15. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka byte av lokal för Kvinnoverksamheten i syfte att minska kostnaderna

16. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att, efter dialog med Kvinnoverksamheten, kartlägga möjligheten att sälja platser inom Kvinnoverksamheten till andra stadsdelar

17. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att använda större resurser för feriearbeten med hänsyn taget till OSA-anställningar

18. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ur centrala medel söka pengar för ytterligare satsningar på feriearbeten

19. Nämnden bifaller i övrigt förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget

20. Nämnden anför därutöver:

”Den globala finansiella krisen har präglat det politiska arbetet i vårt land under det gångna året. Genom ett ansvarsfullt hanterande av de gemensamma resurserna har stadsdelen stått väl rustat att möta konsekvenserna av den finansiella krisen. Den ökning av försörjningsstödet som noterades under första halvåret har brutits och stadsdelen har, trots de påfrestningar som krisen medfört, ändå kunnat hålla en budget i balans. Ekonomisk stabilitet är en förutsättning för att säkra välfärden. Den politiska majoriteten kommer fortsätta att prioritera ett ansvarsfullt hanterande att de gemensamma resurserna i syfte att ytterligare kunna utveckla kvalitén i våra verksamheter.

Att slå samman två stadsdelar har varit en utmaning och ställt stora krav på personal och verksamheter. Merparten av arbetet ligger nu bakom och vi kan med glädje konstatera att verksamheten fungerar väl.

Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet skall prägla Stockholms stad som helhet och detsamma gäller givetvis också stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Vår stadsdel skall vara en attraktiv och trygg stadsdel att bo och leva i. En stadsdel där den enskilda människan får möjlighet att förverkliga sina drömmar och utforma sina liv efter egna förutsättningar. Mot bakgrund av detta skall stadsdelens verksamheter och organisation ampassas för att möta medborgarnas val och förväntningar.

Enskede-Årsta-Vantör är en växande stadsdel. Barnafödandet är fortsatt stort och utbyggnaden av förskolan har hög prioritet under kommande verksamhetsår. De ekonomiska resurser som tillförts förskolan under senare år har medgivit att barngrupperna kunnat minskas. För majoriteten är det dock angeläget att de kan minskas något ytterligare för att fullt ut nå upp till målsättningen. Vidare skall satsningarna på det pedagogiska inslaget i förskolan fortsätta och personaltätheten även framgent ligga på en hög nivå.

Äldreomsorgen skall präglas av hög kvalitet, inflytande och trygghet. Målet är att ge de äldre goda förutsättningar för ett självständigt och innehållsrikt liv. Under 2008 och 2009 gjordes stora resursmässiga förstärkningar till äldreomsorgen. Det utvecklingsarbete som de senaste åren påbörjats skall fortsätta och kvalitén därigenom kunna ökas. Arbetet med förbättra dokumentationen måste fortsätta och verksamheternas sociala innehåll stärkas och bli mer mångfacetterat. För att lösa uppgiften är det också betydelsefullt att personalen ges en bred möjlighet till kompetensutveckling.

Individ- och familjeomsorgen har de senaste åren dragits med underskott. Under 2009 har personalförstärkningar gjorts och arbetet inletts med att se över placeringar med mera. Ökad rekrytering av stödpersoner, stödfamiljer och familjehem är en förutsättning för att minska antalet barn som placeras i juor- och HVB-hem. Till detta skall läggas det förebyggande arbete som långsiktigt lägger grunden för en positiv utveckling. När det gäller Kvinnoverksamheten och verksamheten vid Valvet avslår majoriteten förvaltningens förslag till beslut. Dock bör åtgärder vidtas i syfte att om möjligt öka andelen deltagare i Kvinnoverksamheten. Vidare bör lokalfrågan ses över i syfte att minska kostnaderna.

Omsorgen av funktionshindrade skall i ökad utsträckning ha ett brukarfokus. Genom ökad satsning på utbildning av personalen möjliggörs en utveckling av kvalitén där den enskilde brukarens inflytande över sin vardag kan öka. Dokumentation och rutiner bör ytterligare utvecklas.

Den förebyggande verksamheten riktad till barn- och ungdomar är och har varit prioriterat. Utökningen av antalet fältassistenter har permanentat. Stadsdelen kommer även fortsättningsvis stödja föreningslivet i det förebyggande arbete genom föreningsbidrag.

Stadsdelens främsta resurs är vår personal. En nöjd och frisk personal skapar också en god verksamhet. De medarbetarenkäter som genomförts skall följas upp och åtgärder vidtas för att utveckla arbetsmiljön inom våra verksamheter.

Ärendet

Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under år 2010 men knyter också an till stadens långsiktiga mål i Vision 2030.

Inom förskolan arbetar förvaltningen vidare med målet att öka nöjdheten hos föräldrarna. Efterfrågan på barnomsorg ska tillgodoses och barnomsorgsgarantin ska upprätthållas.

För att ge brukarna möjlighet att bibehålla och/eller förbättra sina funktioner fortgår arbetet med utbildningsinsatser och utveckling av det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen.

Inom individ- och familjeomsorgen ska barn, ungdomar och vuxna i ökad utsträckning erbjudas förebyggande insatser och vård i öppna former jämfört med institutionsvård.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta kommer det kvalitetsutvecklande arbetet att intensifieras under 2010.

Under år 2010 ska förvaltningen fokusera på det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt på medarbetar- och ledarskapet.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med upphandling och konkurrensutsättning av verksamheter, enligt nämndens aktivitetsplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2009.

Dnr 633-2009-100

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (m), (fp), (kd).

Personalföreträdaren Anna Lytter SACO, framförde muntligt ett inlägg om individ- och familjeomsorgen.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Eva Solberg m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag i huvudsak och eget tilläggsförslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade avslag till förvaltningens förslag med hänvisning till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, tjänstgörande ersättaren Lars-Göran Carlsson alla (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

1. ”Förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2010 avslås.

2. En buffert avsätts för att säkra verksamheten Bryggan Vantör under år 2009 även om centrala medel inte beviljas i sökt omfattning.

3. Förslaget om nedläggning av missbruksbehandlingen Kvinnoverksamheten avslås.

4. Förslaget om nedläggning av träfflokalen Valvet avslås.

5. Pågående arbete med avknoppningar avbryts.

6. Pågående privatiseringar och upphandlingar inom ramen för ”aktivitetsplanen” avbryts.

7. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en omarbetad verksamhetsplan med hänvisning till vad som framförs i reservationen samt i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de Grönas budgetförslag i kommunfullmäktige.

8. Därutöver framförs följande.

Enskede-Årsta-Vantör ska vara mångsidigt och upplevelserikt, innovativt och växande. Vi vill satsa på långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, minskade ekonomiska och sociala skillnader, fler bostäder och arbetsplatser, lokala kulturupplevelser och levande tillgängliga stadsdelar. I vårt område finns engagerade och kunniga invånare, bra bostäder och gröna spännande fritidsområden. Vi är stolta över vår hembygd och vill tillsammans fortsätta att utveckla ett samhälle som håller ihop.

Den rödgröna oppositionen har högre ambitioner än det moderatledda styret. Vi sätter kvalitet i välfärden, lika rättigheter och en hållbar utveckling främst. Det handlar om goda uppväxtvillkor för barnen, kunskapsutveckling, arbete och bostäder för de unga och trygghet för de äldre – om att gemensamt bygga ett Stockholm för framtiden.

För en god framtida livsmiljö i våra stadsdelar vill vi rödgröna omvandla Årstaskogen och Årsta holmar samt Fagersjöskogen, Rågsveds friområde och Högdalstopparna (Ekopark Syd) till naturreservat. Den av Moderaterna förhalade planen för bostäder på Årstalänken ska genomföras. Årstafältet ska utvecklas till en spännande landskapspark för hela södra Stockholm, med utrymme för sport, naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Medborgarnas engagemang och vilja att påverka sitt närområde ska tas tillvara och stadsdelsnämndens ansvar för lokal demokrati ska utvecklas. Brukarinflytandet ska stärkas i alla verksamheter. Det borgerliga maktinnehavet präglas av toppstyrning istället för lokal demokrati och allt mindre insyn för politiker och allmänhet i vår kommunalt finansierade verksamhet. Det vill vi ändra på.

Kontrasten mellan vår vision och den nu förda politiken är stor. Det borgerliga styret prioriterar utförsäljning av stadens egendomar och dogmatisk privatisering av i stort sett all kommunal verksamhet, utan hänsyn till konsekvenserna för medborgarna. Övertaligheten och omplaceringarna som orsakas av upphandlingarna försämrar kontinuiteten för brukarna, tryggheten för de anställda och ekonomin för nämnden. Vi vill noga följa upp meddelarfriheten för personalen och möjligheten till insyn för allmänheten i verksamheter som drivs på entreprenad.

Personalen är vår viktigaste resurs. Vi rödgröna är övertygade om att det gagnar både arbetsmiljön och verksamheten att ha högt i tak på arbetsplatsen och uppmuntra till fritt och kritiskt tänkande. Alla anställda ska känna att de är fria att säga sin mening, både internt och till massmedia. Stadsdelen ska fortsätta att säkra och validera personalens kunskaper enligt modeller av typen Kravmärkt Yrkesroll. Särskilda kompetenser behöver också lyftas fram och tas till vara, till exempel språkkunskaper.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett strukturerat sätt att motverka kränkningar och mobbning på arbetsplatsen. En annan del i en god arbetsmiljö är goda möjligheter till rehabilitering, inte minst i dagens situation då många anställda som är sjuka riskerar att bli utförsäkrade från sjukförsäkringen. Förslag ska tas fram på arbetstidsförkortning med minst två timmar i veckan i den eller de personalkategorier där behovet är störst ur arbetsmiljösynpunkt. Vi vill också planera för att ge personal som idag arbetar deltid möjlighet att gå upp till heltidsarbete om de önskar det.

Stadsdelsnämndens verksamhet kan inte enbart styras efter kommunfullmäktiges resursfördelning. Fördelning av resurser ska göras efter de lokala behoven och inte strikt efter de nycklar som fördelar stadens skattemedel ut till stadsdelsnämnderna. De senaste årens nedskärningar i kombination med överskott på 11 mkr (2007), 20 mkr (2008) och preliminärt 16,6 mkr (2009) visar att budgethållningen har varit för stram, till skada för stadens kärnverksamheter. Det är oacceptabelt att barn och unga ska få sämre verksamhet i stadsdelsområden där kostnaderna för ekonomiskt bistånd stiger kraftigt. En sådan politik ökar segregationen. Självfallet måste staden centralt ha en buffert om det ekonomiska biståndet ökar mer än beräknat. Vi anser det fel att budgeten för ekonomiskt bistånd läggs ihop med övriga verksamheter. För invånarna i Enskede-Årsta-Vantör innebär de ökade socialbidragskostnaderna och underbudgeteringen för bland annat socialtjänsten att stora resurser budgeterade för förskolan och fritidsverksamheter för barn och ungdomar har hållits inne.

Alla människor har rätt att leva i ett hållbart samhälle som fria och jämlika individer. Så ser det inte ut, varken i världen, Stockholm eller i Enskede-Årsta-Vantör. Vi lever i ett mycket segregerat område, där levnadsvillkoren för både barn och vuxna skiljer sig dramatiskt mellan stadsdelarna. Det vill vi ändra på. Barn, ungdomar och vuxna stockholmare måste få samma livschanser i dagens Stockholm. Ett brett engagemang inom föreningsliv, politik, kultur och idrott kan lägga grunden för ett samhälle där alla känner sig delaktiga. Vi vill se en ordning där människor i demokratiska former kan bidra till utvecklingen i sin stadsdel, inte bara vart fjärde år utan varje dag. Därför ska de politiska diskussionerna föras och besluten fattas så nära invånaren som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd.

I stadsmiljöarbetet ska den lokala kunskapen och medborgarnas engagemang tas till vara i ökad utsträckning. Vi vill planera för en varsam förtätning av våra stadsdelar, i huvudsak kring kollektivtrafiknära lägen och med en helhetssyn på utvecklingen. Hänsyn ska alltid tas till behovet av nya förskolor, parklekar och gruppbostäder.

Vi vill att barn och unga ska ha verkligt inflytande över frågor som rör deras vardag, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. En modell ska tas fram för att beakta barnperspektivet i beslutsunderlagen. Ett ungdomsråd med egen budget återinrättas och budgeten ska ha en barnbilaga som visar effekterna för barn och unga.

Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar mellan 16 och 19 år, delvis i samarbete med stadsdelsnämndens entreprenörer, andra lokala företag och föreningar. Stadsdelsnämnden ska ta ökat ansvar för att hjälpa unga till studier eller arbete. Alla ungdomar som varken går i gymnasiet eller arbetar ska följas upp – ingen får falla mellan stolarna. Vi vill utarbeta en offensiv plan mot ungdomsarbetslösheten i vårt stadsdelsområde senast till tertialrapport 1 för 2010.

Vi sätter barnen främst genom att satsa på kvaliteten i förskolan. För att ge möjlighet till en god pedagogisk verksamhet är vårt mål högst 14 barn i småbarnsgrupper och högst 18 barn i äldre grupper. Grupperna ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under nästa mandatperiod. Språkutveckling, modersmål och matematik är andra prioriterade satsningar. Alla familjer med annat modersmål än svenska ska informeras om de språksatsningar som barnen kan få ta del av i förskolan.

Det är beklagligt att förra mandatperiodens fungerande samarbete mellan förskolorna och skolorna har slagits sönder. Skolorna var hjärtat i stadsdelsreformen, och när de inte längre tillhör stadsdelsnämnderna gör de organisatoriska gränserna att det blir mycket svårare att arbeta med barnets bästa i fokus. Även samverkan mellan socialtjänsten och skolorna om barn som riskerar att fara illa måste byggas upp från grunden igen.

Alla förskolor och mötesplatser för ungdomar ska ha ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor. Återkommande kompetensutveckling i genusfrågor ska ordnas för medarbetare och beslutsfattare. Förskolorna ska också arbeta med miljö och eftersträva att laga mat i egna kök.

En tydlig policy för upphandling bör införas, med fokus på förfrågningsunderlagens kvalitet, demokratiskt inflytande, krav på miljöpåverkan och arbetsförhållanden samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Möjligheten att ställa sociala krav i upphandlingar ska användas aktivt. Vi vill fördubbla ambitionsnivån för andelen ekologisk mat i stadsdelen från de 15 procent som anges i verksamhetsplanen. Stadsdelsnämnden ska inte tvingas ha en ”aktivitetsplan”. Rätten att knoppa av och utmana verksamheter avskaffas. Om upphandling av en verksamhet övervägs ska brukarnas vilja väga mycket tungt.

Stadsdelsnämnden ska erbjuda energirådgivning till både verksamheter och hushåll. Nämndens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Vi vill samverka med ideella organisationer för att ge ungdomar möjlighet att skapa sig en kreativ fritid, som stärker självkänsla och delaktighet i samhället och motverkar främlingskap och ohälsa. Fritidsverksamheterna ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar och göras tillgängliga för unga med funktionsnedsättningar. Alla barn mellan 9 och 16 år som vill åka på kollo ska erbjudas plats. Unga med funktionsnedsättningar ska kunna åka på vanligt kollo.

Barn och unga ska ha möjlighet att både skapa och uppleva kultur oavsett familjens ekonomiska ställning. Så är det inte idag. Vi vill öka stödet till det lokala kultur- och föreningslivet och verka för att det ska finnas kulturverksamheter i alla delar av stadsdelsområdet. En viktig del är en satsning på kulturskolan i områden där få ungdomar deltar i verksamheten, till exempel genom ett ökat samarbete mellan fritiden och Kulturskolan.

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar fysisk och psykisk hälsa ska prioriteras. I Rågsved och Dalen har ungdomsmottagningarna lagts ner. Det drabbar de mest utsatta ungdomarna, som inte tar sig till mottagningen vid Gullmarsplan utan behöver en verksamhet i närområdet. Vi vill återskapa en riktig ungdomsmottagning i Rågsved. Vi anser att en anställning som drogförebyggande samordnare ska återbesättas för att öka ansträngningarna att vända utvecklingen med den ökande användningen av alkohol och droger bland våra ungdomar.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har under de senaste tre åren fått allt mindre resurser i förhållande till de faktiska behoven. De borgerliga partierna har uppenbarligen inte prioriterat vård för missbrukare, skydd för utsatta barn och annan kärnverksamhet. Då det i budgeten inte heller finns resurser till vare sig löne- eller priskompensation tvingas förvaltningen gång på gång till kortsiktiga akutbesparingar för att hålla budget, vilket påverkar servicen till brukarna negativt. Detta är inte acceptabelt. Vi vill göra en långsiktig satsning på en stabil, väl fungerande socialtjänst, och det måste börja med tillräckliga resurser.

Det förslag som har lagts fram utifrån de borgerliga budgetramarna innebär fortsatta försämringar för våra medmänniskor som har de allra största stödbehoven. Vi motsätter oss starkt förslaget om nedläggning av den unika missbruksbehandlingen Kvinnoverksamheten och mötesplatsen Valvet för personer med psykisk ohälsa eller missbruk.

Dessutom föreslås bland annat en neddragning på två miljoner kronor på behandlingsinsatser för vuxna. Samtidigt drar majoriteten ner antalet behandlingsassistenter på vuxenenheten, vilket kommer att öka arbetsbelastningen för socialsekreterarna. Enligt uppgift är det tveksamt om Gullmarsplans beroendemottagning kan ta emot fler besökare än idag då väntetiden är cirka fyra veckor för en samtalskontakt. Samtidigt som verksamhetsplanen säger att förvaltningens egna vård- och behandlingsalternativ ska väljas i första hand läggs de egna verksamheterna ner och möjligheten för behandlingsassistenter att åta sig behandlingsuppdrag minskas. Det kommer inte bara att göra det svårare att få hjälp, utan också att mer vård måste köpas externt ökade kostnader som följd Det är alltså en mycket kortsiktig besparing av den moderatledda majoriteten.

Våld i nära relationer måste aktivt motverkas. Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsenhet ska få bra förutsättningar att utveckla sin verksamhet och resurser ska finnas för att ge alla som söker hjälp det skydd de behöver i den akuta situationen, liksom stöd för att komma vidare.

I verksamhetsplanen saknar vi en planering för att förebygga och minska hemlöshet. Samverkan måste utökas mellan stadsdelsförvaltningen, bostadsbolagen och bostadsförmedlingen. Nästan alla som bor i försöks- och träningslägenhet har skulder, som i många fall är ett hinder för att få eget kontrakt. Väntetiderna för budgetrådgivning är oacceptabla och ska minskas till högst en månad, det är inte acceptabelt att barnfamiljer riskerar att vräkas av ekonomiska skäl eller utsättas för att elen stängs av. Anmälningar om hyresskulder måste bemötas aktivt, genom att de goda resultaten av metodutvecklingsprojektet inom budget- och skuldrådgivningen snarast implementeras i mottagningsgruppen. Inte minst för att förebygga överskuldsättning behövs också en mer tillgänglig konsumentvägledning med tillräcklig bemanning.

Alla har rätt till en social och ekonomisk trygghet. Väntetiderna för ekonomiskt bistånd får inte överstiga länsstyrelsens norm på 14 dagar. Vi anser att alla ska ha möjlighet att resa kollektivt i staden, och vill därför återinföra SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd. Barns behov ska uppmärksammas såväl inom ekonomiskt bistånd som inom flyktingmottagning.

För personer med olika funktionsnedsättningar är det viktigaste att bygga bort bristen på gruppbostäder och alternativa bostäder. En planering inför framtida boende ska upprättas för alla som bor på HVB-hem. Vi kan inte acceptera att verkstadsklubbarna vid de dagliga verksamheterna enligt LSS ska få fortsätta endast om den enskilde betalar själv. Vi är starkt oroade över de nedläggningar som kan bli följden av pengsystemet inom socialpsykiatrin. Bemanningen i verksamheterna måste vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge brukarna goda levnadsvillkor råda. Möjligheten att få en individuell plan enligt LSS ska öka. En skriftlig konsekvensbeskrivning tas fram innan beslut om förslag att dra in en heminstruktör.

Äldres självbestämmande och behov ska prägla våra verksamheter för äldre. Alla äldre ska kunna få kommunal äldreomsorg oavsett i vilken del av området de bor. Många vill bo kvar hemma men kan behöva hjälp med vardagssysslor. Alla över 75 år ska få två timmars hemtjänst per vecka genom förenklad biståndsbedömning för stöd och hjälp enligt egna önskemål, äldre mellan 67 och 75 år ska kunna få hjälp av fixaren. Den redan införda neddragningen av biståndsbedömningen i hemtjänsten motverkar äldres möjlighet att bo kvar hemma och ska upphävas. Att äldre människor ska få tiden för sin frukost, morgontoalett och påklädning neddragen från en och en halv timme till trekvart är till exempel inte rimligt.

Trygghetsboenden för äldre ska i första hand införas genom att bygga nytt, inte genom att lägga ned servicehus. Behov av lägenhet i servicehus ska bedömas enligt de generösare riktlinjer som har beslutats. Bemanningen i demensvården ska inte understiga de lägstanivåer som äldreombudsmannen/inspektörerna har ansett ska gälla. Strävan bör vara att laga maten på plats i vård- och omsorgsboenden och servicehus för att maten ska bli bättre och en mer hemlik atmosfär ska skapas.

Majoritetens politik för att hålla Söderort rent från klotter och nedskräpning räcker inte till. Vi vill se bättre renhållning och klottersanering. Stadsdelsförvaltningen ska samarbeta med lokala föreningar och engagerade invånare för att förbättra skötseln av våra grönområden. Återkommande trygghetsvandringar ska genomföras i alla stadsdelar. Det brottsförebyggande rådet måste mer aktivt ta del i stadsdelens trygghetsarbete.”

§3 Månadsrapport för november 2009

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 november som visar ett överskott med 16,6 miljoner kronor. Underskottet beräknas inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom administration, förskola, fritid och arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2009.

Dnr 077-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Vi kan konstatera nu när 2009 närmar sig sitt slut att majoriteten kommer återlämna 17 miljoner kronor av tilldelade medel. Detta efter ett år med ökande kostnader inom försörjningsstöd med anledning av i huvudsak den ökande arbetslösheten i stadsdelen och ett jobbtorg som inte har haft tillräckliga resurser.

Nedskärningarna inom äldreomsorgen och underskott inom flera viktiga verksamheter har präglat årets verksamhet och drabbat brukarna hårt.

Vi hade hellre sett en aktiv arbetsmarknadspolitik, kortare väntetider för budget- och skuldrådgivning och andra förebyggande satsningar på stadsdelens verksamheter istället för att som majoriteten triumfera med överskott och övertalighet och nedskuren omsorg för stadsdelens medborgare.

§4 Riktlinjer för föreningsbidrag år 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet till sammanträde den 11 februari 2010.

Ärendet

I budgeten för år 2010 finns medel avsatta för föreningsbidrag. Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för föreningsbidragen, för stadsdelsnämnden godkännande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2009

Dnr 646-2009-004

§5 Föreningsbidrag Barn och Ungdom 2009

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet till extra sammanträde den 22 december 2009

Ärendet

Enligt riktlinjerna för föreningsbidrag kan stadsdelsnämnden bevilja ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet. Förvaltningen hade redovisat inkomna ansökningar om föreningsbidrag för höstterminen 2009.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-27 redovisades.

Dnr 506-2009-004.

§6 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv godkänns

Ärendet

Förvaltningen har utifrån nya skatteregler och nya riktlinjer från stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till reviderad representationspolicy. Policyn har bland annat kompletterats med ett avsnitt om jäv.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2009.

Dnr 650-2009-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud Högdalens vård- och omsorgsboende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Förvaltningen svarar för uppföljning av utförarenheter inom stadsdelens äldreomsorg. Högdalens vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB sedan 2008-11-17. Verksamheten omfattar totalt 158 platser fördelat på 103 platser för boende för personer med somatiska sjukdomar och 55 platser för personer med demenssjukdomar.

Verksamhetsuppföljningen utfördes den 2009-10-29

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2009.

Dnr 629/2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Uppföljning av entreprenadavtal och anbud Enskede Nya servicehus

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Enskede Nya servicehus drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB sedan 2008-10-01. Enheten omfattar 86 permanenta servicehuslägenheter samt 2 lägenheter för tillfälligt boende. Ledningen består av en enhetschef, fyra gruppchefer, tre sjuksköterskor, en sjukgymnast och en arbetsterapeut.

Verksamhetsuppföljningen utfördes 2009-09-08, en genomgång av entreprenadavtal och anbud genomfördes.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2009.
Dnr 630-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen – vård- och omsorgsboendena Stureby och Mårtensgården samt hemtjänstenheterna Stureby, Högdalen och Bandhagen-Örby

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Stureby vård och omsorgsboende är ett äldreboende uppdelat på 17 gruppboendeenheter för äldre med demenssjukdom. Enheten har sammanlagt 144 platser (vid uppföljningstillfället 152 platser).

Tussmötegårdens vård och omsorgsboende är organiserad under Stureby vård och omsorgsboende och består av två avdelningar för somatiskt sjuka med sammanlagt 36 platser och fyra gruppboendeenheter för äldre med demenssjukdom med sammanlagt 29 platser.

Mårtensgårdens vård och omsorgsboende är ett äldreboende uppdelat på fem små gruppboende för boende med demenssjukdom, enheten har sammanlagt 45 platser.

Stureby Hemtjänst arbetar gentemot 195 brukare.

Bandhagen –Örby Hemtjänst arbetar gentemot 235 brukare.

Högdalens Hemtjänst arbetar gentemot 255 brukare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2009.

Dnr 651-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Rapport om åtgärdade avvikelser inom äldreomsorgen – Finskt äldrecentrum, hemtjänstenheterna Årsta och Enskededalen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns

Ärendet

Vid verksamhetsuppföljning av Finskt Äldrecentrum 2009-02-18 bedömdes att de avvikelser som då påtalades skulle vara åtgärdade 2009-08-31. Enheten fick i uppdrag att till detta datum komma in med uppgifter som verifierade att detta genomförts.

Vid verksamhetsuppföljningen av Enskededalens Hemtjänst 2008-12-18 bedömdes att de avvikelser som då påtalades skulle vara åtgärdade 2009-07-15.

Vid verksamhetsuppföljningen av Årsta Hemtjänst 2008-11-24 bedömdes att de avvikelser som då påtalades skulle vara åtgärdade 2009-06-15.

Förvaltningen bedömer att de avvikelser som påtalades vid de olika verksamhetsuppföljningarna och de åtgärder som vidtagits redovisas i bilaga.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den24 november 2009.

Dnr 652-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Uppföljning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre som drivs på entreprenad – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:783) ska kvaliteten inom hälso- och sjukvården i verksamheterna systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I februari 2009 genomfördes en kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i stadsdelens särskilda boendeformer för äldre. Kartläggningen omfattade vid det tillfället endast verksamheter som drivs i egen regi.

Stadsdelsnämnden hade efter skrivelse uppdragit åt förvaltningen att redovisa riskbedömningar i den entreprenaddrivna verksamheten inom samma områden som den kommunala kartläggningen omfattade.

I februari 2010 kommer en ny kartläggning att genomföras. Den kommer att genomföras inom stadsdelens särskilda boendeformar för äldre. Vid det tillfället kommer även de verksamheter som drivs på entreprenad att ingå.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2009.

Dnr 527-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Inrättande av en ny förskola om 5 - 6 avdelningar i Årsta - inriktningsärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda en ny förskola om 5-6- avdelningar vid kvarteret Medlemmen i Årsta under förutsättning att planerad bebyggelse på Årstastråket genomförs.

Ärendet

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i Årsta bland annat till följd av nyproduktion, föreslår förvaltningen att inrätta en ny förskola inom kvarteter Medlemmen med 5-6 avdelningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2009.

Dnr 624-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Planering för att tillgodose barnomsorgsbehovet i Johanneshov - svar på uppdrag från nämnden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på uppdrag från nämnden.

Ärendet

Nämnden hade uppdragit åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en djupare analys av planeringen för att tillgodose barnomsorgsbehovet i Johanneshov med anledning av tjänsteutlåtande om Barnomsorgsplan för 2009-2010. Enligt befolkningsprognos kommer barnantalet för barn mellan 1-5 år att öka med 160 barn i Johanneshov fram till 2012 och i Dalen/Blåsut med ca 40 barn.

En ny förskola med tre avdelningar stod klar i september 2009 på Fyrvaktarkroken 46 i det nya bostadsområdet Åstorp i Blåsut och i början av året startade en avdelning vid Grusåsgränd 8 i Dalen med möjlighet att utöka med en avdelning. Två avdelningar öppnade dessutom på Blåsutvägen hösten 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2009.

Dnr 601-2009-300

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Kvalitetsredovisning för förskolorna 2008/2009

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns

2. Ärendet överlämnas till utbildningsnämnden

Ärendet

Varje kommunal förskola är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet. Kvalitetsarbete syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för att arbeta utifrån de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2009.

Dnr 637-2009-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ungdomsmottagningen i Rågsved – svar på skrivelse

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen

Ärendet

Nämnden hade efter skrivelse från Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) uppdragit åt förvaltningen att besvara ärende om ungdomsmottagningens filial i Rågsved.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2009.

Dnr 585-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist m.fl.(s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Skrivelsen om ungdomsmottagningens filial i Rågsved ställer flera frågor om situationen på ungdomsmottagningsfilialen i Rågsved. Frågorna gäller både personalens arbetssituation och bemötandet av besökarna till mottagningen.

I sitt tjänsteutlåtande väljer förvaltningen att i huvudsak inte besvara frågeställningarna om filialen i Rågsved utan hänvisar till att allt är bra på mottagningen vid Gullmarsplan. Vi tolkar detta som att förvaltningen inte har något uppdrag från den politiska majoriteten att utveckla filialverksamheten, utan att man avser att låta verksamheten självdö på Sköllerstagatan.

När dessutom stadsdelsnämnden i Skarpnäck har fattat beslut om att privatisera ungdomsmottagningen på Gullmarsplan – planer som personalen på ungdomsmottagningen har informerats om av förvaltningens tjänstemän – har vi anledning att vara mycket oroliga för Rågsvedsfilialens framtid. Att ge Vantörs ungdomar tillgång till vård, råd och stöd på hemmaplan är uppenbarligen ingen uppgift som de borgerliga partierna prioriterar.”

§16 Nämndens frågor

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna nedan och återkomma till nämnden.

1. Skrivelse om sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten

Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)


”Nämnden har i samband med verksamhetsplaneringen fått veta att biståndsbedömningen inom äldreomsorgen ska ses över som ett led i budgethållningen. Några uppgifter om hur det konkret skulle påverka de äldre har dock inte redovisats. Därefter har vi genom Kommunal fått information om att översynen inneburit upp till en halvering av tiden för insatser i hemtjänsten jämfört med november 2007. Personalen befarar också att mallarna kommer att fungera som ett tak och inte som ett golv eller en utgångspunkt vid bedömning av insatser.

Några exempel på neddragningar för de äldre med hemtjänst är att tiden för

-städning av en tvårummare minskas från 1,5 timme till 1 timme

samlat ansvar för hemmets skötsel minskas från 0,33 timme per tillfälle till 1 timme per mån

-samvaro och eventuell matning minskas från 1 till 0,75 timme per tillfälle

-frukost, dusch, kläder, bädda och toabesök minskas från 1,5 till 0,75 timme per tillfälle

-promenad minskas från 1 till 0,5 timme per tillfälle

Vid kontakt med äldreomsorgsavdelningen har framkommit att förvaltningen har jämfört med en annan stadsdelsförvaltning som har haft mindre tid per insats. Eftersom förvaltningen inte hört annat än att det fungerat bra med hemtjänsten i den andra förvaltningen har vår timberäkning anpassats till ungefär samma tider. En konsekvensbeskrivning har inte gjorts med motivering att den högre utlagda tiden oftast inte har utförts. Dessutom har insatser i höga vårdnivåer inte följts upp tillräckligt noga. Det har medfört att personer som efter en sjukhusvistelse har behövt hjälp i höga nivåer men som har börjat klara mera själv, inte har fått en jämkning nedåt av tiden. Den högre tiden har inte heller i dessa fall utförts, eftersom personerna klarat mera själv.

Med tanke på de kraftiga sänkningarna av timberäkningen anser vi att nämnden måste få konsekvensbeskrivningar för hur brukare och personal påverkas, även om det ska ha fungerat bra i en annan stadsdelsförvaltning. Bland annat anser vi att följande frågor bör belysas:

-Kan verkligen en tvårummare städas på en timme så att den blir ren och fräsch?

-Kommer de äldre som har svårt att äta att få den tid de behöver för att äta tillräckligt?

-Hur kommer de äldres välmående att påverkas av att promenadtiden dras ner med hälften?

-Hur ska personalen klara sina arbetsuppgifter på kortare tid utan ökad stress och ohälsa?

-Hur bevakas att äldre i Enskede-Årsta-Vantör inte får lägre beviljad tid än äldre i stadsdelsområden som har generösare mallar för timberäkningen?

2. Kompetens och rutiner inom omsorgen av funktionshindrade

Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

”Det har framkommit i ett Lex Sarah-ärende att det finns brister i rutiner och kunskaper inom flera områden inom omsorgen av funktionshindrade. De anställda har till exempel inte fått handledning trots att det har efterfrågats av personalen.

Mot bakgrund av detta önskar vi en redovisning av följande till nästa sammanträde:

1.Vilka rutiner och vilken policy finns vad gäller möjlighet för personalen att få handledning, löpande och/eller vid svåra situationer?

2.Hur ser stadsdelsförvaltningen till att personalen (nyanställda, timanställda, tillsvidare anställda) inom omsorgen av funktionshindrade har nödvändiga kunskaper om gällande lagstiftning?

3.Vilka skriftliga rutiner finns för hur personalen ska agera när det inte är möjligt att följa upprättad genomförandeplan?

3.Uppföljning av villkor om meddelarfrihet för anställda i privat drivna verksamheter

Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

Efter en skrivelse från borgarrådet Yvonne Ruwaida om den urholkade meddelarfriheten och den bristande insynen i offentligt finansierad verksamhet i privat regi beslutade kommunstyrelsen den 20 oktober 2008 att uppdra åt stadsledningskontoret att implementera följande skrivning i stadens avtalsvillkor.

Personal som är anställd i verksamheten ska beträffande verksamhet som omfattas av avtalet ha i huvudsak samma meddelarfrihet som råder för motsvarande offentligt anställd personal. Denna meddelarfrihet ska dock inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållande, eller som allmänt sett kan rubba konkurrensförhållande för entreprenören. Vidare råder det inte meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska förhållanden eller som rör säkerhet. I meddelarfriheten innefattas inte heller information som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hemlig enligt lag.

Personer i ledande ställning i företaget till exempel VD, eller därmed jämförlig ställning omfattas inte av den här angivna meddelarfriheten.

Det åligger entreprenören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten.

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har det genomförts ett antal upphandlingar, bland annat flera upphandlingar av äldreboenden, där detta meddelarfrihetsvillkor har angetts i förfrågningsunderlaget och skrivits in i avtalstexten.

Nu är det dags att börja följa upp hur entreprenörerna uppfyller sina åtaganden att de anställda i verksamheterna ska ha viss meddelarfrihet och att entreprenörerna ska informera sina anställda om detta. En sammanställning bör göras av de avtal som stadsdelsnämnden förvaltar där det ingår ett meddelarfrihetsåtagande och efterlevnaden utvärderas, t ex på följande sätt.

1.Varje entreprenör uppmanas att skriftligt redovisa

-på vilket sätt åtagandet om meddelarfrihet uppfylls

-hur eventuella sekretess- eller lojalitetsinstruktioner som används gentemot personalen i verksamheterna är formulerade och hur de tillämpas, samt

- hur all berörd personal har informerats och löpande informeras om meddelarfriheten.

2. Ytterligare kontakt med entreprenörerna tas om det förekommer oklarheter eller brister.

3. Stickprovsundersökningar/mindre enkätundersökningar genomförs bland de anställda i utvalda verksamheter.

4. Vid behov tas kontakt med fackliga organisationer för att få ytterligare information.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att på det sätt som föreslås i skrivelsen följa upp hur åtagandena om meddelarfrihet för personal i stadsdelens entreprenadavtal efterlevs.

Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören BrittMarie Kyndel informerade om att förvaltningen genomför en internkontroll inom hemtjänsten där inrapporterade nivåer jämförs med de insatser som faktiskt utförts och om brukare får det de är berättigade. Vidare informerade direktören om dagsläget beträffande städupphandlingen och att förvaltningen avser att söka prövningstillstånd i regeringsrätten över kammarrättens dom. Förvaltningen återkommer med ärende den 7 januari.

§17 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Protokoll från Handikapprådets sammanträde 14 december 2009.

D. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 11 december 2009

E. Förvaltningsgruppens protokoll den 8 december 2009.

F. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

G. Balanslista över medborgarförslag

H. Överenskommelse mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden

§18 Förslag till detaljplan för del av Stureby 1:1, invid kvarteret Björkfaneret i stadsdelen Stureby i Stockholm S-Dp 2009-05810-54 – svar till stadsbyggnadskontoret.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Nämnden anför därutöver följande:

”Precis som förvaltningen påpekar i tjänsteutlåtandet är området ur kommunikationssynpunkt lämpligt för nya bostäder. Det faktum att det i närområdet också finns tillgång till förskola, skola, idrottsplats och serviceutbud talar också för en byggnation. Dock skulle det föreslagna planeringen av fastigheten innebära att grönområdet blir mindre tillgängligt än det är idag. Majoriteten ställer sig positiv till byggnation av bostäder i närområdet men anser att den föreslagna placeringen är mindre lämplig. Mot bakgrund av detta uppmanar nämndens politiska majoritet stadsbyggnadsnämnden att söka en annan placering för den föreslagna fastigheten.”

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Planens syfte är att möjliggöra anläggning av ett flerbostadshus i fyra våningar innehållande ca 24 lägenheter. Lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt och parkering ska anläggas i garage. Förvaltningen anser bland annat att den planerade bebyggelsen kommer att smälta bra in med den befintliga bebyggelsen och att det är bra att bygga bostäder i goda kollektivtrafiklägen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2009.

Dnr 600-2009-300

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (m), (fp), (kd).


Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Eva Solberg m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, tjänstgörande ersättaren Linnéa Björnstam alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”Att avstyrka förslaget till detaljplan,

Att som svar på remissen anföra följande:
Vi är medvetna om behovet av att hitta lämpliga platser i våra stadsdelar för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Sådana planeringar måste emellertid göras genom samlade genomgångar med medverkan från lokala politiker, organisationer, företag och medborgare. Den nu pågående exploateringskampanjen görs utan att berörda medborgare, organisationer och politiker kan skapa sig en bild av konsekvenserna på längre sikt. Ett exempel på detta är hanteringen av Årstafältet i belysning av tidigare beslut vad gäller Stockholms grönplan och föreslagna exploateringar i Årsta, Enskede och Östberga. I samtliga tidigare beslut har argumenten för att klara tillräckliga närrekreationsytor varit att Årstafältet skulle bevaras som landskapspark. De nu igångsatta bebyggelseplanerna går således stick i stäv med tidigare beslut och argument för flertalet förtätningar i närliggande stadsdelar.

Det aktuella planärendet har aldrig tidigare diskuterats i stadsdelsnämnderna, lokala organisationer eller bland medborgarna. Det finns således anledning att i samband med detta ärende inkalla till en omfattande medborgardialog i stadsdelen för att finna lämpliga platser för kompletteringsbebyggelse och samtidigt tydligt markera park- och grönområden som måste bevaras för framtiden. Lika viktigt är det att i detta sammanhang utreda vad som kan göras åt trafik- och parkeringsproblemen i dessa äldre stadsdelar samt konsekvenserna för boendemiljön. En förtätning och nybyggnation i dessa äldre stadsdelar måste ske på ett sätt som tydligt tar hänsyn till befintlig bebyggelse och värdefull grönstruktur. Ett ianspråktagande av befintlig park- och naturmark kan endast accepteras om stadsdelen tillförs andra värden och servicefunktioner som annars saknas och om viktiga park- och lekytor kompenseras i närmiljön liksom att ingen försämring sker av trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Stadsdelsnämnden har genom tidigare beslut placerat en permanent förskola på den aktuella parkmarken samt ytterligare en tillfällig. Ytterligare förtätningar i detta parkområde är olämpligt eftersom det utgör en viktig rekreationsyta för boende i denna redan idag relativt hårt exploaterade del av Stureby. Vidare anser vi att det aktuella planområdet redan idag har mycket svåra trafik- och parkeringsförhållanden. Samtliga kringliggande gator utgörs av smala förortsgator från 1940-50 talet. Trots att flera fastighetsägare upplåter en hel del fastighetsmark till parkeringsplatser, och därmed minskar grönytorna, är i det närmaste samtliga gator dagligen fullparkerade. Ofta är det svårt att överhuvudtaget mötas med två bilar utan att behöva köra upp på trottoarerna. Större lastbilar och bussar torde helst undvika kvarteren. Trots detta trafikeras Sågverksgatan på den aktuella sträckan dagligen av den sedan några år befintliga minibusstrafiken med SL. Vintertid är vägsträckan ofta mycket svårframkomlig bl.a. pga. det stora antalet parkerade bilar.

Det finns även anledning att dels göra en barnkonsekvensbeskrivning beträffande områdets betydelse för stadsdelens barn i olika åldrar, dels en miljökonsekvensbeskrivning vari konsekvenserna för skogs- och hällmarksområdet och dess tallar och ekar belyses. Likaså torde det vara av vikt att undersöka konsekvenserna för grundvattennivån. Förändringar av denna nivå kan bl.a. medföra skador för resterande växtlighet i parken samt för de kringliggande äldre fastigheternas grunder. Slutligen finner vi planförslaget ofullständigt vad gäller konsekvenserna för de boende i närliggande fastigheter vad gäller solljus, insyn och buller. ”

§19 Skrivelse (7/10) om behovet av att öppna en ny förskola i Årsta – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Till nämnden har översänts en remiss av motion om skrivelse om behovet av att öppna en ny förskola i Årsta. Motionären anser att privatiseringen av flertalet av de kommunala förskoleenheterna i en stadsdel till en och samma huvudman har omintetgjort möjligheterna till valfrihet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2009.

Dnr 572-2009-006

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda yrkanden mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Eva Solberg m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) ledamöterna

Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, tjänstgörande ersättaren Linnéa Björnstam alla (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.Förslaget i Roger Mogerts skrivelse tillstyrks.

2. Därutöver vill vi anföra följande.

Det moderatledda styrets till underpris avknoppade/privatiserade förskolor i Årsta har hittills använt var femte skattekrona till vinstutdelning och arvoderingar av familjemedlemmar. Detta motsvarar ca 5 miljoner kronor som skulle ha kunnat användas till att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Samtidigt har föräldrar uppmanats att skänka leksaker och göra arbeten gratis på förskolorna, detta uppenbarligen för att inte påverka den nya ägarens möjlighet till maximalt vinstuttag.

Missnöje från föräldrarna på markant försämrad kosthållning, hög personalomsättning samt att utbildningsförvaltningens tillsynsärende har dragit ut på tiden har lett till att många familjer nu har ställt barnen i kö till kommunal barnomsorg. Eftersom antalet kommunala förskolor i området är mycket litet efter majoritetens avknoppning/privatisering av samtliga förskolor i området, har dessa familjer nu ingen större möjlighet att få plats i annan förskola än de avknoppade, om de inte vill resa till en annan del av stadsdelsområdet. Detta var en risk som vi varnade för inför beslutet om avknoppning.

Genom sitt förfarande att privatisera/avknoppa förskolorna har de borgerliga partierna försatt de föräldrar, som önskar välja en seriös driftsform för sina barns förskola, i bolagsarrest. Därför är det viktigt att stadens ledning, tillsammans med stadsdelsnämnden, skyndsamt tar fram förslag på nyetablering av kommunala förskolor i Årsta för att kunna tillgodose många föräldrars önskemål om kommunal barnomsorg.”

§20 Ansökan om tillstånd för alkoholservering- Buck Rogers Krog – svar till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om utökat tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i restaurangen till kl. 03.00 avstyrks.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet har för yttrande översänt ansökan om utökat serveringstillstånd till kl.03.00 från Sinio Babi Oemi AB på remiss, restaurang Buck Rogers i Rågsved. I förvaltningens svar föreslås att ansökan avstyrks då bland annat närliggande hyresgäster anger att det är många personer som uppträder störande i området efter midnatt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2009.

Dnr 507-2009-170

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.