Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-24

Sammanträde 2005-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede skola Stockholmsvägen 30, hus C

Monica Söderman, utbildningsförvaltningen, frågor och svar om övertagandet av särskolan.
Läs mer...Yvonne Wahlquist, enhetschef, om Natur och Kulturs pris till förskolan Årstaliden.

Allmänhetens frågestund till klockan 19.00

2 Medborgarförslag anmälan

Tvärbanestationen Valla torg bör även heta Årsta centrum från Anders Djerf
Dnr 05-320/591

Önskan om informationsskyltar riktade till hundägare på och kring Årstafältet från Heléne Arebert
Dnr 05-320/596

Farthinder på Svärdlångsvägen från Ove Bergqvist
Dnr 05-320/599

Upprustning av Skälderviksplan från Ove Bergqvist
Dnr 05-320/600

Bilpool vid Gullmarsplan-Globen från Lars Burman
Dnr 05-320/598

Den livliga traktortrafiken på Gångvägen bredvid förskolan Nallebjörn bör upphöra från Maria Ullsten
Dnr 05-320/598

Fler parkeringsplatser för boende på Skulptörvägen och Etsarvägen från Larz Holmberg
Dnr 05-320/604

Farthinder på Skulptörvägen och Etsarvägen från Larz Holmberg
Dnr 05-320/605

Ny trafiköppning till Enskede Gård från Anders Fenger-Krog
Dnr 05-320/625

30-zon i hela Årsta från Jenny Fäldt
Dnr 05-320/626

Medborgarförslag - svar

3 Sim- och sporthall på Årstafältet från Chris Solberg

4 E-postkommunikation mellan föräldrar och lärare på Enskedeskolan från Annica Ragnarsson

5 Upprustning av parklek i Enskede Gård från Madeleine Persson

6 Parklek i Årsta samt fler skuggiga lekplatser från Anna Fredriksson

7 Ta bort träd vid Fågelkärrkrokens äng och skog från Anita Rosendal

8 Förbättra närmiljön på Enskedefältet från Olga Vaculik

Beslutsärenden

9 Inflyttningsstopp på Dalens sjukhem

10 Enskedefältets skolas organisation

11 Caféverksamhet på Sturebyskolan

11 x Skapa möjlighet för ungdoms-, fritids-, och föreningsverksamhet i Stureby. Svar på skrivelse från bl.a. föreningar i Stureby

12 Månadsrapport för oktober 2005

13 Stadsdelsnämndens sammanträden 2006

14 Delegationsordning avseende folköl- och tobaksärenden

Remissärenden

15 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad

16 X. Anmälan av driftskalkyl för ombyggnad av hus 02-03

17 Balanslista uppdrag från nämnden

18 Anmälan av protokoll från lokala råd

19 Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

20 Anmälan av delegationsbeslut (pärm)

21 Stadsdelsdirektörens information

- Luftkvalitetsnormer utmed Nynäsvägen
- Barn i verksamheter för 10-12 år
- sökbarhet via INSYN
- klagomål angående Gullmarsplan
- friår i förvaltningen
- anställning med anställningsstöd och PLUS-jobb
- utvecklingsavtal
- Årstaskolan
- Julmarknad
- övrigt

22 Utveckla Gullmarsplan. Anmälan av skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

24 Ärenden på sluten del

S1 Ärende enligt föräldrabalken
S2 Anmälan enligt Lex Sarah
S3 Anmälan enligt Lex Sarah
S4 Anmälan enligt Lex Sarah
Mötesinformation

Enskede skola, Stockholmsvägen 30, 19.30 – 21.50

Ledamöter
Ordförande Susanna Brolin (v)
Lars-Åke Henriksson (s)
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Birgitta Axén (m)
Björn Holmberg (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Anna Ström (s)
Katina Staf (s)
Linnéa Björnstam (s)
Jonas Eklund (mp)
Christian Jobrant (m)
Anna Lund (m)
Kristina Almqvist (m)
Helena Nilsson (fp)
Lennart Mörner (fp)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s)
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Kristina Goldring, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kathari-
na Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Marianne
Berg-Ekbom, Kjell Jansson, Katarina Höök.

Personalföreträdare
Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Susanna Brolin (v), Hans Larsson (fp)

Dag för justering 1 december 2005

Paragrafnr 1-29 (sluten del § § 26-29)

Monica Söderman och Birgitta Norrman, utbildningsförvaltningen, berättade om särskolans överförande till stadsdelsförvaltningarna samt ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna, med inledning klockan 18.00.

Yvonne Wahlquist, Viola Svedberg, Anette Vouti och Raija Armanto, Årstalidens förskola har fått Natur och Kulturs pris. De berättade om sitt utvecklingsarbete med att integrera matematik i verksamheten på förskolan.

Allmänhetens frågestund därefter- ett 15-tal medborgare var närvarande.

En medborgare presenterade sina medborgarförslag.

Övriga frågor – frågan om Enskedefältets skolas organisation, rekrytering av personal till förskolor och Årstaskolans budgetunderskott.

§1 Val av justerare

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Uppdrogs till ordföranden Susanna Brolin (v) och ledamoten Hans Larsson (fp) att justera dagens protokoll.

§2 Medborgarförslag -anmälan

Tvärbanestationen Valla torg bör även heta Årsta centrum från Anders Djerf.
Dnr 05-320/591

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Önskan om informationsskyltar riktade till hundägare på och kring Årstafältet från Heléne Arebert
Dnr 05-320/596

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Farthinder på Svärdlångsvägen från Ove Bergqvist
Dnr 05-320/599

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Upprustning av Skälderviksplan från Ove Bergqvist
Dnr 05-320/600

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen.

 

Bilpool vid Gullmarsplan-Globen från Lars Burman
Dnr 05-320/598

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Den livliga traktortrafiken på Gångvägen bredvid förskolan Nallebjörn bör upphöra från Maria Ullsten
Dnr 05-320/598

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Fler parkeringsplatser för boende på Skulptörvägen och Etsarvägen från Larz Holmberg
Dnr 05-320/604

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Farthinder på Skulptörvägen och Etsarvägen från Larz Holmberg
Dnr 05-320/605

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Ny trafiköppning till Enskede Gård från Anders Fenger-Krog
Dnr 05-320/625

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

30-zon i hela Årsta från Jenny Fäldt
Dnr 05-320/626

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§3 Sim- och sporthall på Årstafältet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Chris Sohlberg.

 2. Ärendet överlämnas till idrottsnämnden och till styrgruppen för Årstafältet.

Ärendet

Nämnden gav den 28 oktober 2004 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Chris Sohlberg, att en sporthall byggs på Årstafältet.

Förvaltningen anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att idrotta. Förvaltningen bedömer att behovet av den större öppen parkyta i söderort är stort. Enligt kommunfullmäktiges beslut fortsätter planeringen av Årstafältet som landskapspark. Idrottshallar finns i söderort bland annat vid Gullmarsplan, Ensakedehallen. Stockholms stad har tillsatt en styrgrupp som ska ta fram förslag på hur Årstafältet ska användas och vilka aktiviteter som ska äga rum där.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2005.

Dnr 04-020/194

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 E-postkommunikation mellan föräldrar och barnens lärare på Enskedeskolan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Annica Ragnarsson.

Ärendet

Nämnden gav den 27 januari 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Annica Ragnarsson, möjlighet att kommunicera med barnens lärare via e-post då skolan/ stadsdelen inte skaffar lärarna en e-postadress.

Förvaltningens mål är att föräldrar och lärare ska kunna kommunicera med varandra på ett effektivt och säkert sätt via e-post. Stadens IT-säkerhetsregler säger att kommunikation via e-post från stadens anställda i tjänsten endast får ske via stadens eget e-postsystem Groupwise, andra lösningar är inte accepterade. Under 2006 kommer möjligheten till kommunikation mellan föräldrar och lärare att förbättras avsevärt, då samtliga lärare får tillgång till Groupwise.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2005.

Dnr 04-020/580

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Upprustning av parklek i Enskede Gård

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Madeleine Persson.

Ärendet

Nämnden gav den 25 augusti 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Madeleine Persson, att “Sjörövarparken” i Enskede Gård är i behov av upprustning då den används flitigt av förskolor och närboende.

Förvaltningen anser att lekparken Sjörövarparken har en viktig funktion för de boende i området. Lekredskapen är delvis slitna och behöver rustas upp. Den senaste besiktningen av parken gjordes maj 2005 och för cirka en månad reparerades vissa av lekredskapen. En total upprustning och utökning av lekredskap beräknas till en kostnad av 0,8 mnkr och inryms inte i årets budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2005.

Dnr 05-320/366

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m. fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Lokalt förankrade politiker och tjänstemän har bättre kännedom om vilka behov och önskemål som finns i stadsdelarna än vad Stadshuset kan ha. I Stockholms stads budget för 2006 överförs därför en del av de centrala mark- och trafiknämndernas investeringspengar, för bland annat lekparker, till stadsdelsnämnderna. Den politiska majoritetens mål med förändringen är att de begränsade resurserna ska användas så att de gör största möjliga nytta för medborgarna. I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2006 kommer det att finnas en prioritering av de investeringar som bör göras.’

§6 Parklek i Årsta samt fler skuggiga lekplatser

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anna Fredriksson.

Ärendet

Nämnden gav den 25 augusti 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anna Fredriksson, att det saknas en parklek i Årsta och möjlighet till skugga åt lekande barn.

Förvaltningen håller med om att barns möjligheter till lek i speciellt anpassade parker är av stor betydelse. En parklek är bemannad med personal och lekparker är obemannade. I stadsdelsområdet Årsta

finns flera olika stora lekparker med varierande lekplatsutrustningar. Förvaltningen är särskilt uppmärksam på barns lekplatser, vilka årligen besiktigas. Stadsdelsområdets lekplatser kan oftast erbjuda möjligheter till skugga. Förskolans personal har en god kunskap om att barn inte ska vistas i solen och vidtar åtgärder därefter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2005.

Dnr 05-320/429

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m. fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Lokalt förankrade politiker och tjänstemän har bättre kännedom om vilka behov och önskemål som finns i stadsdelarna än vad Stadshuset kan ha. I Stockholms stads budget för 2006 överförs därför en del av de centrala mark- och trafiknämndernas investeringspengar, för bland annat lekparker, till stadsdelsnämnderna. Den politiska majoritetens mål med förändringen är att de begränsade resurserna ska användas så att de gör största möjliga nytta för medborgarna. I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2006 kommer det att finnas en prioritering av de investeringar som bör göras.’

§7 Ta bort träd vid Fågelkärrkrokens äng och skog

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anita Rosendal.

Ärendet

Nämnden gav den 22 september 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anita Rosendal, att kommunen tar bort träd vid Fågelkärrskroken.

Förvaltningen instämmer i att området vid Fågelkärrskroken är en fin oas och en stor tillgång för de boende. Förvaltningens uppfattning är att medborgarnas engagemang för sina medmänniskor är av mycket stor betydelse. Det är viktigt att förvaltningen kontaktas om exempelvis träd blåst omkull. Förvaltningen avser att kontakta stadsträdgårdsmästaren för att göra en besiktning av träden. Röjning av sly planeras ske våren 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2005.

Dnr 05-320/518

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förbättra närmiljön på Enskedefältet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Olga Vaculik.

Ärendet

Nämnden gav den 22 september 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Olga Vaculik, att avskjutning av råddjur genomförs samt att parkskötseln förbättras.

Förvaltningen har kontaktat skadedjursgruppen som meddelar att det ständigt pågår en avskjutning av rådjur. När trafikkontoret får påtryckningar och önskemål om avskjutning kontaktas förvaltningen. Vid denna kontakt fattas beslut om avskjutning ska genomföras. Förvaltningen har tillsammans med stadsträdgårdsmästaren gjort en granskning av tallarna vid Enskedehöjden. Det finns insektsangrepp men dessa gör ingen skada på tallarna. Förvaltningen kommer under våren 2006 att göra en översyn av banvallen omkring Sockenplans tunnelbana och de allmänna områdena.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2005.

Dnr 05-305/490

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Inflyttningsstopp på Dalens sjukhem

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Inflyttningsstopp införs på Dalens sjukhem från den 1 januari 2006.

Ärendet

Nämnden beslutade den 25 november 2004 att succesivt avveckla Dalens sjukhem. De boende kommer att erbjudas att flytta till nytt vård- och omsorgsboende med modern boendestandard vid Stureby sjukhem från och med den 1 januari 2006.

För att klara en avveckling av Dalens sjukhem fordras att Stureby hus 23 är färdigbyggt och klart för inflyttning från och med 1 november 2006. Inflyttning beräknas genomföras under tredje kvartalet 2006. Den förhållandevis långa tiden för omställning till annat boende ger möjlighet att tillmötesgå boendes och närståendes önskemål om vart de önskar flytta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande den 8 november 2005.

Dnr 05-504/548

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Enskedefältets skolas organisation

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Enskedefältets skola kvarstår tillsvidare som en förskoleklass till år 6 organisation.

 2. Förvaltningen utreder möjligheten att sammanföra Enskedefältets skola och Enskede skola till en enhet.

Ärendet

Nämnden gav förvaltningen i verksamhetsplanen för 2005 i uppdrag att se över Enskedefältets skolas organisation. Uppdraget var att se över en F (förskoleklass) - år 6 respektive F- 5 organisation.

Förvaltningen kan efter översynen inte se att det finns något i Enskedefältets egna förhållanden som gör att en ny organisation skulle behöva genomföras. Det som gjort organisationen instabil är en osäkerhet om mottagande skola i år 7. Enligt elevantalprognosen visar Enskede skola på ett vikande elevunderlag vilket skulle göra det möjligt för skolan att bereda plats för Enskedefältets skolas elever i år 7. Förvaltningen föreslår att Enskedefältets skolas organisation F– år 6 behålls tillsvidare och att möjligheten att sammanföra Enskedefältets skola och Enskede skola till en enhet utreds.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2005.

Dnr 05-403/642

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) lämnade följande uttalande.

Ärendet har många sidor att belysa och ta hänsyn till. Vi tror att det är av största vikt att korrekta beslut fattas med hänsyn taget till barnens bästa och där skolans och dess personal samt föräldraförening ges möjlighet att vara delaktiga i processen. Hänsyn behöver också tas till den samlade bilden i hela stadsdelen där noggranna överväganden måste göras utifrån befolkningsprognoser, ekonomiska överväganden samt inte minst kvalitén i den pedagogiska verksamheten.

Vi beklagar att föräldraföreningen känner sig förbigångna vad det gäller informationshanteringen. Föräldraföreningen har som sagt en viktig funktion i dylika ärenden och vi förutsätter att den framtida dialogen kommer att präglas av god informationshantering.

Vi vill också betona vikten av att ett beslut om F-6 skola också åtföljs av ett gemensamt upptagningsområde med Enskede skolan där fokus måste ligga på att i den skolan kunna ta mot befintliga klasser från Enskedefältets skola. Samtidigt är det vår bestämda uppfattning om att ett gemensamt upptagningsområde inte får innebära en gemensam resultatenhet för det båda skolorna. Inte minst för en bästa möjliga ekonomistyrning men framför allt för det pedagogiska ledarskapets skull.’

§11 Caféverksamhet på Sturebyskolan

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

Caféverksamhet för ungdomar 13-17 år startas i Sturebyskolans lokaler i mars 2006.

Ärendet

I verksamhetsplan 2005 gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att tillskapa en mötesplats för ungdomar i Stureby. Förvaltningen har diskuterat med lokala intressenter i Stureby.

Mötesplatser i Stureby där ungdomar i åldrarna 13-17 år kan träffas på kvällstid är ytterst begränsade. Tanken att skolan ska fungera som en samlignspunkt “mitt i byn” talar för lämpligheten att förlägga caféverksamhet i skolans lokaler. Skolans rektor har diskuterat förslaget med personal, förvaltningsråd och föräldraföreningen som driver fritidsklubben och samtliga är positiva. I snitt beräknas tre personal per kväll krävas för att driva en bra verksamhet. Medel om 500 tkr föreslås att avsättas tilll verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redoovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2005.

Dnr 05-403/644

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) lämnade följande uttalande.

Det är angeläget att en ungdomsverksamhet kan startas i Stureby och det är positivt att skolans lokaler kan nyttjas för ändamålet. Beslutet om att ge förvaltningen i uppdrag att tillskapa en sådan fattades i december 2004, i ärendet om stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2005. Samtidigt som det är positivt om verksamheten nu kan starta är det tråkigt att det dröjt 12 månader sedan beslutet fattades och att en skrivelse från ett flertal föreningar i Stureby var nödvändig för att ett förslag skulle presenteras.

I det fortsatta arbetet att starta caféverksamheten bör frivilliga organisationer och enskilda föräldrars engagemang tas tillvara.’

§12 Skapa möjlighet för ungdoms-, fritids-, och föreningsverksamhet i Stureby. Svar på skrivelse från bland annat föreningar i Stureby

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 22 mars förvaltningen i uppdrag att svara på en skrivelse från Göran Holmström (kd), Jonny Dahlin, Stureby pensionärsförening, Max Lennesiö, Stureby villaägareförening, Lennart Nyberg, Stureby SK och Bo Österberg, Sturebyskolans föräldraforum om att skapa möjlighet för ungdoms-, fritids- och föreningsverksamhet i Stureby.

Förvaltningen har våren och hösten 2005 undersökt olika möjligheter att starta en ungdomsverksamhet i Stureby. I arbetet har diskussioner förts med Stureby SK, eleverna på Sturebyskolan, Sturebyskolans förvaltningsråd samt föräldraföreningen som driver fritidsklubben för 10-12-åringar på Sturebyskolan.

Förvaltningen hänvisar till tjänsteutlåtande i ärendet, dnr 05-403/644, sammanträdet 24 november 2005.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2005.

Dnr 05-407/205

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) lämnade följande uttalande.

Det förslag om en caféverksamhet på Sturebyskolan som föreslås i ärende 11 är ett steg framåt. Tyvärr saknas det inslag som skrivelsen också förde fram om föreningsengagemang liksom möjligheten att tillskapa en samlingslokal för föreningslivet i stadsdelen.

Det är angeläget att en ungdomsverksamhet kan startas i Stureby och det är positivt att skolans lokaler kan nyttjas för ändamålet. Beslutet om att ge förvaltningen i uppdrag att tillskapa en sådan fattades i december 2004, i ärendet om stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2005. Samtidigt som det är positivt om verksamheten nu kan starta är det tråkigt att det dröjt 12 månader sedan beslutet fattades och att en skrivelse från ett flertal föreningar i Stureby var nödvändig för att ett förslag skulle presenteras.

I det fortsatta arbetet att starta caféverksamheten bör frivilliga organisationer och enskilda föräldrars engagemang tas tillvara.’

§13 Månadsrapport för oktober 2005

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för oktober 2005 godkännes.

Ärendet

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter peka på budgetbalans 2005. Den negativa trenden inom vuxenstöd fortsätter med ett ökat underskott på 0,8 mnkr. Underskottet vid Årstaskolan har ökat till ca 3 mnkr. Inom äldreomsorgen har prognosen förbättrats vilket uppväger försämringar inom andra områden.

Efter kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2 har nämndens budget ökats med 28,3 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2005.

Dnr 05-103/ 181

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Stadsdelsnämndens sammanträden 2006

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

 1. Sammanträden fastställs till följande datum, torsdagar
  26 januari
  16 februari Verksamhetsberättelse med bokslut 2005
  23 mars Budget 2007
  20 april
  16 maj tisdag Tertialrapport 1
  15 juni
  16 augusti
  21 september Tertialrapport 2
  19 oktober
  16 november
  14 december

 2. Extra sammanträde fastställs till tisdagen den 3 januari.

Ärendet

Kommunstyrelsen besluter om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsgerättelse, uppföljning av budget, underlag till budget och verksamhetsplan.

Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum. Förvaltningen föreslår datum samt ett extra sammanträde för val av social delelgation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2005.

Dnr 05-002/616

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Delegationsordning avseende folköl- och tobaksärenden

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner de nya ärendetyper som tillförs delegationsordningen avseende folköl- och tobaksärenden.

 2. Nämnden medger att stadsdelsdirektören i sin tur vidaredelegerar sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen.

Ärendet

Preventionscentrum Stockholm (Precens) har lämnat förslag till stadsdelsförvaltningarna på en delegationsordning för folköl- och tobaksärenden. Dessa ärenden handläggs på stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förslaget om de nya ärendegrupperna för handläggare inom socialtjänstavdelningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 novmeber 2005.

Dnr 03-002/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förslaget till en gemensam och övergripande policy mot alkohol och droger för Stockholms stads anställda tillstyrks.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag till alkohol- och drogpolicy för stadens anställda. Stockholms stad ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Policyn har utarbetats som en del i arbetet med med att öka andelen långtidsfriska, sänka den höga sjukfrånvaron och arbeta för ett fungerande rehabiliteringsarbete i staden.

Förvaltningen tycker att den föreslagna policyn är bra och att den kan bidra till att utlova drogfria arbetsplatser inom stadens verksamheter. Ploicyn kommer att underlätta för förvaltningar och bolag att aktivt utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2005.

Dnr 05-099/560

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§17 Anmälan av driftskalkyl för ombyggnad av hus 02 – 03 – Vård och omsorgsboende med demensinriktning inom Stureby sjukhusområde

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Anmäls en driftskalkyl för ombyggnad av befintlig byggnad till vård- och omsorgsboende för dementa inom Stureby sjukhusområde.

Boendets totala yta kommer att bli 793 kvm och omfatta 12 lägenheter på drygt 30 kvm. Driftskostnader beräknas bli totalt 7,8 mnkr och vårddygnskostnaden 1 780 kr. De ökade vårddygnskostnaderna beräknas till 3,6 mnkr per år. Medel har reserverats i budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2005.

Dnr 05-504/141

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Balanslista uppdrag från nämnden

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående uppdrag, skrivelser och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Anmälan av protokoll från lokala råd

Anmäldes följande protokoll:

Handikapprådet den 13 oktober och stadsdelsnämndens pensionärsråd den 14 oktober.

§20 Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll m.m. bilaga § 20.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§21 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande

Godkännande av friskvårdsresa till Estland, upphandling av rehabiliterings- och omställningskonsulttjänster och bidrag till Brännkyrka församling.

§22 Stadsdelsdirektörens information

Ulla Thorslund informerade om:

Luftkvalitetsnormer utmed Nynäsvägen

- barn i verksamheter för 10-12 år
- sökbarhet via INSYN
- klagomål angående Gullmarsplan
- friår i förvaltningen
- anställning med anställningsstöd och PLUS-jobb
- utvecklingsavtal
- Årstaskolan
- julmarknader i stadsdelsförvaltningen
- flyktingmottagning
- biståndsbedömd snöskottning för pensionärer
- lokalisering av nya lokala polisstationer
- resultat av kontroll av lokala affärers försäljning av folköl till minderåriga
- förgiftat grundvatten i området Enskedefältet
- positiv DN-artikel om ett Barn- och ungdomsprojekt i förebyggande arbete.

§23 Utveckla Gullmarsplan. Anmälan av skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Anmäldes skrivelse daterad den 7 november 2005.

Boende, handlare, pendlare och besökare vid Gullmarsplan upplever dagligen behovet av förnyelse av området. Mot bakgrund av att res- och trafikmönster har förändrats, och att det finns fler ytor att bebygga med bostäder, bör ett programarbete för utveckling av Gullmarsplan inledas.

Dnr 05-004/646

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§24 Avstängning av Östbergavägen. Anmälan av skrivelse från Anders Hellström (m)

Anmäldes skrivelse daterad den 24 november 2005.

Årstafältet har de senaste åren sett många förändringar vad det gäller verksamheter och infrastrukturer i och omkring själva fältet. Yrkande om att en utredning görs om effekterna för närmiljön med en avstäning av Östbergavägen och hur östbergaborna kan ges en säker och trygg acces till Årstafältet.

Dnr 05-306/667

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Nämndens frågor

Förvaltningen fick i uppdrag att för nämndens räkning formulera skrivelser till

· Svensk kassaservice - protest mot beslutet att lägga ner lokalkontoren i Svedmyra, Globen och Årsta samt de begränsade öppettiderna.

· Länspolisen - det finns ett stort behov av ett lokalt poliskontor i området Gullmarsplan/Globen

· Försäkringskassan - boende i Östberga borde tillhöra en försäkringskassa i stadsdelsområdet, exempelvis Globen, i stället för som idag Huddinge.

§28 Anmälan enligt Lex. Sarah, SoL kap 14. 2§

Enskede-Årstas stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmälan gäller Lex Sarah inom Enskededalens servicehus. Förvaltningen anför att åtgärder är vidtagna utan dröjsmål för att förhindra att missförhållandet fortsätter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2005.

Dnr 05-504/494

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.