Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årsta Torg, Centrum - huset, Teatersalongen

Information om Verksamhetsplan 2007

Allmänhetens frågestund därefter till klockan 19 Läs mer....00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag - anmälan

3 Bättre belysning i Grynkvarnsparken från Birgitta Grafström

Dnr 06-320/650

Belysning på gångvägarna mellan tvärbanehållplatserna Valla torg och Årstafältet från Helena Tegeberg
Dnr 06-320/674

Svar

4 Förlängning av närbusslinje till Stamgatan från Eva Mathlein

Beslutsärenden

5 Förlängning av tillfälligt bygglov, återvinningsstation. Stockholmsvägen 3, Gamla Enskede

Dnr 04-308/207

Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förlängning av tillfälligt bygglov, återvinningsstation Hjälmarsvägen 26, Årsta torg

Dnr 06-308/532

Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av tillfälligt bygglov, återvinningsstation. Gullmarsvägen 9, Johanneshov

Dnr 06-308/529

Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlängning av tillfälligt bygglov, återvinningsstation Tussmötevägen 294, Stureby

Dnr 06-308/537

Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förlängning av tillfälligt bygglov, återvinningsstation Sågverksgatan 58, Stureby

Dnr 04-308/209

Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Månadsrapport november 2006

11 Nedskrivning av fordringar

12 Delegationsförteckning individ- och familjeomsorg, komplettering

13 Kartlägg situationen för äldre med psykisk ohälsa. Svar på skrivelse från (fp)

14 Placeringen av stadsdelens anslagstavlor. Svar på skrivelse från (fp)

15 Slå inte samman Vantör och Enskede-Årsta. Svar på skrivelse från (s), (v), (mp)

Remissärenden

16 Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Svar på motion från (mp)

17 Ärende om alkoholservering på Söderstadion

Anmälningsärenden

18 Utvärdering av projektet ”arbete.nu”- anmälan av rapport

19 Utvecklingsdokument inom projektet Språnget- anmälan av rapport

20 Verksamhetsuppföljning av Årsta vård- och omsorgsboende

21 Verksamhetsuppföljning av Årstabergshemmet

22 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

23 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

24 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera (se pärm)

25 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

26 Stadsdelsdirektörens information

1 PM Information om ny bostadsbebyggelse längs Årstastråket
2 PM Förändring av reglemente för stadsdelsnämnderna
3 Åsens vård- och omsorgsboende
4 Barnomsorgsgarantin
5 Dokumentation på förskolor -används portofolio
6 Hur arbetar förvaltningen med att rekrytera kontaktpersoner inom socialpsykiatrin
7 PM Drogvaneundersökning
övrigt

28 Ärenden på sluten del

Sluten del

S 1 Ärende enligt Lex Maria, Årsta sjukhem
Dnr 06-506/677
S 2 Ärende enligt föräldrabalken
S 3 Ärende enligt föräldrabalken
S 4 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

Ledamöter
Göran Holmström (kd) ordförande
Susanna Brolin (v) vice ordförande
Anders Hellström (m)
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)
Lars-Åke Henriksson (s)
Karin Falk (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)

Ersättare
Kristina Almqvist (m)
Helena Nilsson (fp)
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Katina Staf (s)
Linnéa Björnstam (s)
Rolf Brattström (v)
Jonas Eklund (mp)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Peter Svessn, Pia Korttinen, Anette Nederberg, Ingemar Thalberg, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Göran Holmström (kd), Susanna Brolin (v)

Dag för justering
22 december 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 – 34

Antal blad 37

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg, 4x, Stäng Systembolaget på Gullmarsplan, 21x, Val av ledamöter och ersättare in nämnder.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Göran Holmström (kd) jämte vice ordföranden Susanna Brolin (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Medborgarförslag- anmälan

Bättre belysning i Grynkvarnsparken från Birgitta Grafström

Dnr 06-320/650

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Belysning på gångvägarna mellan tvärbanehållplatserna Valla torg och Årstafältet från Helena Tegeberg

Dnr 06-320/674

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§4 Förlängning av närbusslinje till Stamgatan från Eva Mathlein

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgar förslag från Eva Mathlein.

 2. Ärendet överlämnas till Storstockholms lokaltrafik för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 19 oktober 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Eva Mathlein, att närbuss 906 även kan köra en rundtur utmed Stamgatan i Östberga.

Förvaltningen håller med förslagsställaren att det är viktigt att ta hänsyn till äldre och funktionshindrade. Trafikkontorets tillgänglighetsprojekt i Stockholm stad informerar att kollektivtrafiken ska ha en hög standard så att den framstår som ett attraktivt transportmedel för alla. Förvaltningen anser att en förlängning av närbusslinje 906 till Stamgatan är angeläget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2006.

Dnr 06-320/518

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Stäng Systembolaget på Gullmarsplan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anders Högenå.

 2. Ärendet överlämnas till Systembolaget för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 16 november 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anders Högenå, att stänga Systembolaget vid Gullmarsplan som är en samlingspunkt för missbrukare och kriminella.

Förvaltningen håller med förslagsställaren om att Gullmarsplan ska vara en plats som de boende och passerande upplever som trevlig, trygg och inbjudande. I verksamhetsplan för 2006 är situationen kring Gullmarsplan ett av de prioriterade områden som formulerats för det lokala brottsförebyggande arbetet. Förvaltningen arbetar med de aktörer som har ansvar för olika delar på Gullmarsplan exempelvis markkontoret, Gullmarsplans företagarförening, SL och polisen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 december 2006.

Dnr 06-520/617

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsstation för källsorterat material vid Stockholmsvägen 3, Gamla Enskede

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beviljar bygglov att gälla till 2011-09-15 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av kap 8 § § 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet

Renhållningsförvaltningens entreprenör, Förpackning- och tidningsinsamlingen AB, har ansökt om förlängning av tillfälligt bygglov för en återvinningsstation vid Stockholmsvägen 3. Förvaltningen har kungjort ärendet och delgivit det. Två svar från närliggande fastigheter har inkommit bland annat att det är trafikproblem, skräpigt och bullrigt.

Förvaltningens uppfattning är att materialbolagen generellt sköter sina uppdrag. Tömningsfrekvensen och städningen runt stationerna har ökat och fungerar bättre än förut. Vid varje station finns ett telefonnummer angivet dit allmänheten kan ringa vid synpunkter. Platsen bedöms inte medföra större olägenheter för omgivningen än vad som bör kunna tålas med hänsyn till förhållandena på platsen och åtgärdens allmänintresse. Förvaltningen föreslår förlängt bygglov tills vidare dock längst tom 2011-09-15.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Dnr 04-308/207

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsstation för källsorterat material vid Hjälmarsvägen 26, Årsta torg

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beviljar bygglov att gälla till 2011-09-15 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av kap 8 § § 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet

Renhållningsförvaltningens entreprenör, Förpackning- och tidningsinsamlingen AB, har ansökt om förlängning av tillfälligt bygglov för en återvinningsstation vid Hjälmarsvägen 26. Förvaltningen har kungjort ärendet och delgivit detta. Ett svar från närliggande fastighet har inkommit bland annat är den en sanitär olägenhet.

Förvaltningens uppfattning är att materialbolagen generellt sköter sina uppdrag. Tömningsfrekvensen och städningen runt stationerna har ökat och fungerar bättre än förut. Vid varje station finns ett telefonnummer angivet dit allmänheten kan ringa vid synpunkter. Den bostadsnära platsen kan medföra smärre olägenheter för omgivningen men bör kunna fungera med hänsyn till förhållandena på platsen och åtgärdens allmänintresse. Förvaltningen föreslår förlängt bygglov tills vidare dock längst tom 2011-09-15.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Dnr 06-308/532

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsstation för källsorterat material vid Gullmarsvägen 9, Johanneshov

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beviljar bygglov att gälla till 2011-09-15 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av kap 8 § § 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet

Renhållningsförvaltningens entreprenör, Förpackning- och tidningsinsamlingen AB, har ansökt om förlängning av tillfälligt bygglov för en återvinningsstation vid Gullmarsvägen 9. Förvaltningen har kungjort ärendet och delgivit detta. Fyra svar från närliggande fastigheter har inkommit. Två anför bland annat nedskräpning och skador - två är positiva till förlängning av bygglovet.

Förvaltningens uppfattning är att materialbolagen generellt sköter sina uppdrag. Tömningsfrekvensen och städningen runt stationerna har ökat och fungerar bättre än förut. Vid varje station finns ett telefonnummer angivet dit allmänheten kan ringa vid synpunkter. Förutom de skador som konstaterats på en fastighet, bedöms anläggningen inte medföra större olägenheter för omgivningen än vad som bör kunna tålas med hänsyn till förhållandena på platsen och åtgärdens allmänintresse. Förvaltningen föreslår förlängt bygglov tills vidare dock längst tom 2011-09-15.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Dnr 06-308/529

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsstation för källsorterat material vid Tussmötevägen 294, Stureby

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beviljar bygglov att gälla till 2007-03-31 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av kap 8 § § 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet

Renhållningsförvaltningens entreprenör, Förpackning- och tidningsinsamlingen AB, har ansökt om förlängning av tillfälligt bygglov för en återvinningsstation vid Tussmötevägen 294. Förvaltningen har kungjort ärendet och delgivit detta. Inga synpunkter har inkommit från närliggande fastigheter.

Förvaltningens uppfattning är att materialbolagen sköter sitt uppdrag. Tömningsfrekvensen och städningen runt stationerna har ökat och fungerar bättre än förut. Vid varje station finns ett telefonnummer angivet dit allmänheten kan ringa vid synpunkter. Platsen bedöms inte medföra några olägenheter för omgivningen. Förvaltningen har tagit fram en mer lämpad plats för ändamålet, då platsen ska bebyggas. Med anledning av detta föreslås förlängt bygglov tom 2007-03-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Dnr 06-308/537

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsstation för källsorterat material mitt emot Sågverksgatan 58, Stureby

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beviljar bygglov att gälla till 2007-12-31 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av kap 8 § § 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet

Renhållningsförvaltningens entreprenör, Förpackning- och tidningsinsamlingen AB, har ansökt om förlängning av tillfälligt bygglov för en återvinningsstation vid Sågverksgatan 58. Förvaltningen har kungjort ärendet och delgivit detta. Ett svar har inkommit från närliggande fastighet bland annat olämpligt ur trafik- och miljösynpunkt.

Förvaltningens uppfattning är att materialbolagen sköter sitt uppdrag. Tömningsfrekvensen och städningen runt stationerna har ökat och fungerar bättre än förut. Vid varje station finns ett telefonnummer angivet dit allmänheten kan ringa vid synpunkter. Med tanke på omständigheterna bör dock stationen på sikt flyttas till annan plats. Detaljplan finns för bebyggelse. Med anledning av detta föreslås förlängt bygglov tom 2007-12-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Dnr 04-308/209

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Månadsrapport november 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Månadsrapport för november 2006 godkännes.

 2. Vårddygnspris vid Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende fastställes.

Ärendet

Månadsrapporten för november visar ett överskott om 9 mnkr. Överskottet beror främst på att lokalkostnaderna i samband med utbyggnaden inom förskola inte ökat i den takt som förväntades i budgeten för 2006 samt på att kostnaden för omstruktureringen av Dalens sjukhem blivit lägre än beräknat.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 december 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Nedskrivning av fordringar

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nedskrivningar av fordringar från december 2005 och tidigare om totalt 322 169,50 kronor fastställes, i enlighet med stadens ’Regler för ekonomisk förvaltning’.

Ärendet

En fordran (faktura) betraktas som osäker när den inte betalats inom 30 dagar från förfallodatum. Förvaltningen lämnar då fordran vidare till inkassoföretag. En fordran ska skrivas ned när alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast efter ett år.

Förvaltningen föreslår att samtliga föreslagna räkningar nedskrives på ett sammanlagt belopp på 322 169,50 kronor. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta driva fordran på merparten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2006.

Dnr 06-199/679

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Delegationsförteckning individ- och familjeomsorg, komplettering

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nya ärendegrupper som tillförs delegationsordningen godkänns.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att besluta i dessa samt överlåter att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2006 om nya riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Enligt ärvdabalkens bestämmelser är det socialnämnden som åläggs en rad åtgärder avseende handläggning av dödsboanmälan och dödsboförvaltning som utgör socialtjänst.

Förvaltningen redogör för nya ärendegrupper enligt ovan samt förtydligande avseende automatspeltillstånd samt nytt lagrum enligt LVM och föreslår att dessa tillförs delegationsordningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2006.

Dnr 03-002/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Kartlägg situationen för äldre med psykisk ohälsa. Svar på skrivelse från Peter Backlund (fp) och Lennart Mörner (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden uppdrog till förvaltningen vid sammanträde i december 2005 att besvara en skrivelse från Peter Backlund (fp), Lennart Mörner (fp) om att kartlägga situationen för äldre personer med fokus på personernas psykiska hälsa.

Förvaltningens socialpsykiatriska verksamhet har bland annat som uppgift att söka upp personer med psykisk ohälsa. Detta uppdrag är begränsat till personer under 65 år. För de personer som är aktuella vid denna verksamhet som närmar sig 65 år sker en överlämning till ordinarie äldrevård.

Förvaltningens uppfattning är att en kartläggning är komplicerad att genomföra och att den skulle kunna innebära att den enskildes integritet kränks. Förvaltningens uppfattning är att den problembild som frågeställarna ger uttryck för så långt som möjligt ska mötas med förebyggande åtgärder. I dagsläget sker detta genom ett brett utbud av öppna aktiviteter och evenemang. Slutligen vill förvaltningen framhålla att samverkan med landstinget är gott vad gäller personer med psykisk ohälsa.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2006.

Dnr 05-504/751

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Placeringen av stadsdelens anslagstavlor. Svar på skrivelse från Hans Larsson, Peter Backlund m.fl. (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden beslutade den 19 oktober 2006 att överlämna en skrivelse från Hans Larsson, Peter Backlund m.fl. (fp) angående placeringen av stadsdelens anslagstavlor och flytta de som bedöms ha dålig placering.

Förvaltningen har genomfört en inventering och sammanställt förslag på åtgärder. En del anslagstavlor är i dåligt skick och behöver renoveras eller bytas ut. Vad gäller placeringen avser förvaltningen att komplettera samt flytta några tavlor. Vem som kommer att ansvara för anslagstavlorna från 2007 är för närvarande oklart, då övrig drift inom gatumark övergår till trafiknämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2006.

Dnr 06-099/595

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), vice ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Vi har vid flera tillfällen tidigare påtalat bristerna i antal föreningstavlor och deras placering i vår stadsdel. Vi har nu äntligen fått en genomgång av de befintliga tavlorna med uppgift om deras status. Tyvärr kan vi fortfarande konstatera att genomgången ej undersökt om tavlornas placering är rätt i förhållande till var folk passerar dagligen. Som exempel vill vi särskilt peka på tavlorna vid Skogskyrkogårdens T-bana, Stureby T-station, tavlan på Svedmyraplan och återplacering av tavlan på Svärdlångsvägen.’

§16 Slå inte samman Vantör och Enskede-Årsta. Svar på skrivelse från Lars-Åke Henriksson (s), Rolf Brattström (v), Elin Låby (mp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav den 19 oktober 2006 förvaltningen i uppdrag att svara på en skrivelse från Lars-Åke Henriksson (s), Rolf Brattström (v), Elin Låby (mp) angående förslaget att slå samman stadsdelsnämnderna Vantör och Enskede-Årsta. Bland annat anförs att den nya nämnden geografiskt kommer att omfatta ett tiotal stadsdelar och sträcka sig från Huddinge i söder till innerstaden i norr med uppemot 80 000 invånare.

Förvaltningen redovisar statistiska uppgifter vad gäller de sociala och ekonomiska konsekvenserna vid sammanslagning av stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta och Vantör. Uppgifterna är hämtade från utrednings- och statistikkontorets (USK) sammanställningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2006.

Dnr 06-099/594

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), vice ordföranden Susanna Brolin (v) lämnade följande uttalande.

Efter att ha tagit del av det statistiska material som stadsdelsförvaltningen har presenterat är vi än mer övertygade om att sammanslagningen av Enskede-Årsta och Vantör är mycket olämplig och kommer att påverka stadsdelarnas invånare negativt.

Om Vantör ska slås ihop med något annat område skulle det falla sig naturligt att välja Älvsjö, vilket skulle skapa ett geografiskt mer sammanhållet område. Dessutom är Älvsjö ett mindre socialt utsatt område, varför det tillsammans med Vantör kan närma sig stadens genomsnitt. Genom sammanslagningen som görs nu skapas ett alltför stort område som inte hänger samman på något naturligt sätt. Detta ser vi som den borgerliga majoritetens första steg mot att avskaffa stadsdelsnämnderna och möjligheten till lokal demokrati.

Beslutsprocessen i frågan om sammanslagning av stadsdelar har varit demokratiskt bristfällig och präglats av irrationalitet. Ett strukturbeslut med så stora konsekvenser på lång sikt måste naturligtvis bygga på ett gediget underlag med tydliga konsekvensbeskrivningar. Detta beslut har tvärtom fattats i slutna rum och till synes utan något underlag. De borgerliga partierna vägrar att redovisa några hållbara skäl för vilka områden som slås ihop. Politiskt aktiva i stadsdelarna och olika lokala föreningar som berörs har inte tillfrågats- inte ens stadsdelsnämnderna- utan har ställts inför fullbordat faktum.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står för en fortsatt utveckling av stadsdelsdemokratin- inte en långsam avveckling!’

§17 Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Svar på motion av Viviann Gunnarsson (mp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande över motion om snabbare utveckling av smarta energilösningar av Viviann Gunnarsson (mp). Motionären föreslår bland annat att tak som är möjliga för att installera solceller inventeras i staden, att solceller används i fastigheters fasader, gatubelysning och p-automater samt att en inventering sker av möjliga platser för mindre stadsvindkraftverk.

Förvaltningen ser positivt på att staden i enlighet med kommunfullmäktigebeslut verkar för en utveckling av förnybara energikällor, där sol- och vindenergi hör till de energislag som ger upphov till lägst miljöpåverkan. Förvaltningen äger dock inte några byggnader. Det kommer därför an på några av stadens bolag att projektera för installationer och söka de statliga bidrag som finns för offentliga byggnader och kommunikationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2006.

Dnr 06-399/626

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Ärende om alkoholservering på Söderstadion

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap vid serveringsytan för säsongskortinnehavare bakom norra läktaren, Söderstadion från kl. 11.00 till kl. 01.00, avstyrkes.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har sänt ansökan från Cedergrenska Tornet AB. Nämnden ska avge yttrande avseende alkoholservering ’utifrån ansökan om eventuella sociala olägenheter som finns eller kan befaras uppstå i övrigt vad beträffande restaurangens läge i stadsdelen’.

Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande avstyrker ansökan. Motivet till detta är att det förkommit dokumenterade ordningsproblem vid Söderstadion samt att det bör ifrågasättas om säsongskortinnehavare kan anses utgöra ’slutet sällskap’ i enlighet med alkoholagens bestämmelser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2006.

Dnr 06-309/670

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Utvärdering av projektet ”arbete.nu”- anmälan av rapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck och Enskede-Årsta har genom kompetensfonden drivit ett gemensamt projekt ’arbete.nu’. Projektet började i maj 2004 och avslutas i december 2006.

Målgruppen har varit arbetslösa i åldern 18-24 år som uppburit försörjningsstöd. Syftet har varit att minska arbetslösheten och beroendet av försörjningsstöd. Ersta Sköndal högskola har utvärderat projektet. Utvärderingen omfattar många aspekter: ungdomars situation och bakgrund, tidigare studier om arbetslöshet och ungdomar, beskrivning av verksamheten, bearbetning av statistik från USK samt resultat.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2006.

Dnr 06-502/675

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Utvecklingsdokument inom projektet Språnget- anmälan av rapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Hur vill du att framtidens äldreomsorg ska se ut? Den frågan har medarbetare inom äldreomsorgen och invånare över 55 år i Enskede-Årsta diskuterat inom projektet Språnget. Projektet har drivits sedan augusti 2005 och finansierats av kompetensfonden.

Många goda idéer och synpunkter har kommit fram vid alla samtal i utvecklingsgrupper, rådslag och fokusgrupper. Chefer och medarbetare arbetar nu vidare med att förverkliga förslagen för att skapa en bättre omsorg om de äldre. Idéer och synpunkter har sammanställts i ett särskilt utvecklingsdokument ’Framtidens äldreomsorg’.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2006.

Dnr 06-504/684

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Verksamhetsuppföljning av Årsta vård- och omsorgsboende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkännes.

Ärendet

Beställaravdelningen för äldre och funktionshindrade svarar för uppföljning av utförarenheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionshinder och socialpsykiatri. Årsta vård- och omsorgsboende ligger under Enskede-Årsta stadsdelsnämnd med verksamhetsinriktning äldreboende samt dagvård.

Förvaltningen anför att Årsta vård- och omsorgsboende bedöms fungera tillfredsställande. Vissa delar finns som bör utarbetas för att fungera bättre exempelvis kompetensutvecklingsplan och rutiner gällande SoL-dokumentation. I samband med verksamhetsuppföljningen utfördes även individuppföljningar, där insatserna bedömdes fungera utan anmärkning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2006.

Dnr 06-504/654

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Verksamhetsuppföljning av Årstabergshemmet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkännes.

Ärendet

Beställaravdelningen för äldre och funktionshindrade svarar för uppföljning av utförarenheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionshinder och socialpsykiatri. Årstabergshemmet är ett sjukhem och gruppboende för dementa som drivs i Attendo Care´s regi.

Förvaltningen anför att Årstabergshemmet bedöms fungera mycket tillfredsställande. I samband med verksamhetsuppföljningen utfördes även individuppföljningar, där insatserna bedömdes fungera utan anmärkning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2006.

Dnr 06-504/655

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Anmäldes kommunfullmäktiges val den 11 december 2006 av ledamöter och ersättare i nämnder för år 2007.
Dnr 06-002/689

Stadsdelsnämnden EnskedeÅrsta-Vantör

Ledamöter
Henrik Ehrenberg (kd) ordförande
Magnus Dannqvist (s) vice ordförande
Annika Davidsson (m)
Anna Lund (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Eva Solberg (m)
Christian Jobrant (m)
Lena Kling (fp)
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Lennart Pöppel (s)
Sonja Mogert (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Jonas Eklund (mp)

Ersättare
Magnus Bock (m)
Patrik Vallnäs (m)
Gustaf Johansson (m)
Lisa Henriksson (m)
Boris Kalanovic (m)
Peter Backlund (fp)
Claes Karlsson (kd)
Rana Khosravi (s)
Linnéa Björnstam (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Jenny Norberg (v)
Åsa Öckerman (mp)

§24 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes protokoll från följande lokala råd med mera:

Anhörig- och brukarråd den 23 oktober 2006, förskole- skolråd den 9 november 2006, stadsdelsnämndens pensionärsråd den 10 november 2006, lokala handikapprådet den 9 november 2006 och biblioteksrådet den 20 november 2006.

§26 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 26.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§27 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande: delegationsordning dnr 06-002/696, nedskrivning av dödsbon, nedskrivning av fordringar, upplåtelse på offentlig plats samt beviljande av bygglov.

§28 Stadsdelsdirektörens information

 1. PM Information om ny bostadsbebyggelse längs Årstastråket

 2. PM Förändring av reglemente för stadsdelsnämnderna

 3. Åsens vård- och omsorgsboende- ärende om ombyggnad föreläggs den nya nämnden

 4. Barnomsorgsgarantin klaras för januari 2007

 5. Dokumentation på förskolor -används portofolio- utgår

 6. Hur förvaltningen arbetar med att rekrytera kontaktpersoner inom socialpsykiatrin, bland annat annonsering och webbplatsen

 7. PM Stockholmsenkäten- Drogvaneundersökning 2006

 8. PM Det drogförebyggande tillsynsarbetet 2006

 9. Skrivelse om tjänstefördelningen på Östbergaskolan från medlemmar från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på skolan

 10. Länsstyrelsens sammanställning av skillnader inom äldreomsorgen avseende avvikelser med mera.

Ulla Thorslund och Göran Holmström (kd) tackade alla i nämnden respektive förvaltningen för ett gott samarbete under den gångna mandatperioden.

§29 Utveckla Gullmarsplan. Anmälan av skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Anmäldes skrivelse daterad den 14 december 2006 om att Utveckla Gullmarsplan. Bland annat anförs: boende, handlare, pendlare och besökare vid Gullmarsplan upplever dagligen behovet av förnyelse av området. Trots renoveringen av torget har otryggheten inte minskat. Det finns skäl att studera hur trafiken förändrats omkring Gullmarsplan till följd av att Södra Länken tagits i bruk.

Dnr 06-004/699

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Nämndens frågor

Fråga - fler uppgifter avseende redovisning av Stockholmsenkäten.

Kvarstående fråga - Dokumentation på förskolor -används portofolio.

§31 Ärende enligt Lex Maria, Årsta sjukhem

Enskede-Årsta stadsdeslnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes ett ärende Lex Maria daterad den 7 december 2006 om händelse som inträffat på Årsta sjukhem. Ärendet har sänts till Socialstyrelsen. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser.

Dnr 06-506/677

Beslutsgång

Ordföranden Göran Holmström (kd) framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.

08 och 2006-11-29.