Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-03-13

Sammanträde 2008-03-13

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Ge barn och unga möjlighet att påverka beslut. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v) (S&E)

6 Riddersviks trädskola. Remiss (S&E)*

7 Granskning av trafikansvaret i exploateringsprocessen. Revisionsrapport (S&E + Tk)*

8 Ekonomisk uppföljning februari 2008 (S&E)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåkulla 1 på Stora Essingen (M&V) Kungsholmen

11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Ångermanland 7 på Norrmalm (M&V) Norrmalm

12 Överklagande av marknämndens beslut att låta en tennishall stå kvar på parkmark inom fastigheten Tennisbollen 1 (I) Kungsholmen

13 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom Slussen på Södermalm (I) Södermalm

14 Ändrad detaljplan för fastigheten Hornsberg 10 på Kungsholmen. Remiss av planförslag (I)* Kungsholmen

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Riddarsporren 24 i Vasastaden till Svenska Bostäder AB (I) Norrmalm

16 Exploatering av Stockholms stränder. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hoffsten (v) (I)

17 Skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp) (I+Tk)*

18 Departementspromemorian "Ny luftfartslag", supplement (Ds 2007:36). Remiss (Y+Slk+Sbk+Mf)

19 Detaljplan för del av Kista Gård m m i Kista. Remiss Genomförandebeslut (Y) Rinkeby-Kista

20 Överlåtelse av mark för bostäder inom fastigheten Djursätra 1 samt överenskommelse om exploatering, för bostäder m m inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra centrum, södra delen, med Peab Bostad AB. Genomförandebeslut (Y) Skärholmen

21 Detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad. Remiss (Y) Hässelby-Vällingby

22 Redovisning av förstudie för framtida markanvändning i Kyrkhamn - Lövsta (Y+Sbk+Tk) Hässelby-Vällingby

23 Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 i stadsdelen Smedslätten. Remiss. Markanvisning till Äppelviken - Smedslättens tennisklubb (Y) Bromma

24 Startpromemoria för detaljplan för nya bostäder utmed Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg och Ålsten (ca 100 lgh). Markanvisning till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB (Y+Sbk) Bromma

25 Markanvisning för bostäder vid Tranebergsängen och Bergsringen inom fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

26 Kv Armborstet i Älvsjö C. Reviderat genomförandebeslut (Y) Älvsjö

27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 m m i Högdalen till Järntorget Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Primula Byggnads AB (Y) Skarpnäck

29 Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator AB (Y) Farsta

30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 invid Pepparvägen i Hökarängen till PEAB (Y) Farsta

31 Programsamråd för bostäder, bussdepå och kontor inom kv Fredriksdal i Hammarby Sjöstad. Remiss (HS) Södermalm

32 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Remiss (M&T)

33 Svar på skrivelse från stadsbyggnadsnämndens handikappråd (M&T)

34 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser . Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1. Bordlades den 14 februari 2008 nr 11 (I + Tk) Farsta

35 Markanvisning för bostäder på två områden inom delar av fastigheten Ålsten 1:1 vid kv Sägnen i Ålsten till Byggnads AB Småa och Folkhem Produktion AB. Bordlades den 14 februari nr 20 (Y) Bromma

36 Förslag till ny detaljplan för del av Södermalm 10:1 och 10:7 (Stigberget), Södermalm. Remiss. Bordlades den 14 februari 2008 nr 29 (I) Södermalm

37 Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Anmälan (M&T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 mars 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

IFHP internationell konferens 1-3 juni 2008

Anmäldes att IFHP (International Federation for Housing and Planning) håller den årliga internationella konferensen i Liverpool den 1-3 juni 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att avvakta med deltagande till den världskongress som hålls på hösten.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 4 mars 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 mars 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Exploateringskontoret hade den 25 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ge barn och unga möjlighet att påverka beslut. Skrivelse från Ann-Margarethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v)

Dnr E2008-000-00151

Exploateringskontoret hade den 20 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga A1.

§6 Riddersviks trädskola. Remiss

Dnr E2007-510-02024

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 4 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Remiss av skrivelsen från Mirja Räihä Järvinen (s) och Carin Jämtin (s) om Riddersviks trädskola besvaras med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga B2

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga B1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Remiss av skrivelsen från Mirja Räihä Järvinen (s) och Carin Jämtin (s) om Riddersviks trädskola besvaras med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B2.

§7 Granskning av trafikansvaret i exploateringsprocessen. Revisionsrapport

Dnr E2008-130-00224

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 15 februari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisor (revisorgrupp 2) överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§8 Ekonomisk uppföljning februari 2008

Dnr E2008-112-00318

En av exploateringskontoret den 6 mars 2008 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2008 anmäldes.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-00065

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 25 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Einar Petander inkommen den 12 mars 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga C.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

§10 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåkulla 1 på Stora Essingen

Dnr 2007-551-01212

Exploateringskontoret hade den 25 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Ångermanland 7 på Norrmalm

Dnr E2007-551-01132

Exploateringskontoret hade den 25 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Överklagande av dåvarande marknämndens beslut att låta en tennishall stå kvar på parkmark inom fastigheten Tennisbollen 1 i Kristineberg. Remiss från Länsstyrelsen

Dnr E2007-510-01050

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som yttrande till länsstyrelsen i Stockholm överlämna och åberopa kontorets utlåtande med bilagor.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom Slussen på Södermalm

Dnr E2007-006-01953

Exploateringskontoret hade den 7 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för handelsplats inom Slussen till Gyllenforsen och KF Fastigheter.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) yrkade bifall till återremiss i gemensamt förslag som redovisas i bilaga D2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Emilia Hagberg (mp) och det gemensamma yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande om återremiss i bilaga D2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för handelsplats inom Slussen till Gyllenforsen och KF Fastigheter.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D1.

§14 Ändrad detaljplan för fastigheten Hornsberg 10 på Kungsholmen. Remiss av planförslag

Dnr E2008-512-00218

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 6 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändraddetaljplan inom fastighetenHornsberg 10 på Kungsholmen, S-Dp 2005-22907-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E.

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Riddarsporren 24 i Vasastaden till Svenska Bostäder AB

Dnr E2007-513-01303

Exploateringskontoret hade den 14 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Riddarsporren 24 till Svenska Bostäder AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Riddarsporren 24 till Svenska Bostäder AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga F2.

§16 Exploatering av Stockholms stränder. Skrivelse från Ann-Margarethe Livh (v) och Lotten von Hoffsten (v)

Dnr E2008-511-00152

Exploateringskontoret hade den 11 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att besvara skrivelsen enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp)

Dnr E2007-330-02407

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 18 februari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens redovisning angående remiss från kommunstyrelsen om motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp).

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens redovisning angående remiss från kommunstyrelsen om motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp).

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G.

§18 Departementspromemorian ”Ny luftfartslag”, supplement (Ds 2007:36). Remiss

Dnr E2008-000-00156

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen hade den 29 oktober 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H.

§19 Detaljplan för del av Kista Gård m m i Kista. Remiss. Genomförandebeslut

Dnr E2008-512-00051

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av Kista Gård m m i Kista, S-Dp 2001-15502-54.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet Kista Gård m m omfattande investeringsutgifter om 47 mnkr.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Ikano-Bostaden AB, Veidekke Bostad AB och AB Familjebostäder för genomförande av projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av Kista Gård m m i Kista, S-Dp 2001-15502-54.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet Kista Gård m m omfattande investeringsutgifter om 47 mnkr.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Ikano-Bostaden AB, Veidekke Bostad AB och AB Familjebostäder för genomförande av projektet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga I2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga I2.

§20 Överlåtelse av mark för bostäder inom fastigheten Djursätra 1 samt överenskommelse om exploatering, för bostäder m m inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra centrum, södra delen, med Peab Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-00312

Exploateringskontoret hade den 19 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 omfattande investeringsutgifter om 21,7mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner att bostäder på fastigheten Djursätra 1 upplåts med bostadsrätt samt att marken överlåts med äganderätt.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering samt överlåtelse mellan Exploateringsnämnden och Peab Bostad AB avseende fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 4. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2010. Resterande utgifter beräknas kunna rymmas i nämndens kommande budgetarbete.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i gemensamt förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande om återremiss i bilaga J1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 omfattande investeringsutgifter om 21,7mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner att bostäder på fastigheten Djursätra 1 upplåts med bostadsrätt samt att marken överlåts med äganderätt.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering samt överlåtelse mellan Exploateringsnämnden och Peab Bostad AB avseende fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 4. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2010. Resterande utgifter beräknas kunna rymmas i nämndens kommande budgetarbete.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J2.

§21 Detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad. Remiss

Dnr E2008-512-00208

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 19 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad, S-Dp 2006-17751-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna eventuella erforderliga avtal för genomförandet av projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga K2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga K2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom del av kv Ripbäret i Hässelby Villastad, S-Dp 2006-17751-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna eventuella erforderliga avtal för genomförandet av projektet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K1.

§22 Redovisning av förstudie för framtida markanvändning i Kyrkhamn – Lövsta

Dnr E2007-511-02271

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret hade den 18 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner föreliggande redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Kontorets förslag bifalls delvis.

 2. Därutöver anförs:

Förstudien ger vid handen att Lövstaområdet rymmer en väsentlig potential för bostadsbyggande. Mot bakgrund av Stockholms tillväxt och bostadsbehov är det därför angeläget att arbetet för framtida exploatering av området fortskrider, i dialog med berörda lokala aktörer. I den processen är det av vikt att tillgodose behovet av att bevara och utveckla Kyrkhamnsområdet liksom att beakta krav på förbättrad tillgänglighet och förstärkt infrastruktur.

Vi vill särskilt betona att det är viktigt att den fortsatta utredningen av områdets framtida markanvändning kännetecknas av flexibilitet. Exploateringsgraden bör givetvis vara tillräcklig för att garantera ekonomisk bärkraft, men bör samtidigt kunna läggas på en nivå som upplevs som lämplig med hänsyn till områdets karaktär och förutsättningar. Vilken denna nivå blir bör således inte slås fast på förhand utan vara föremål för ställningstagande i utredningsarbetet. Under utredningsprocessen bör därför också markanvisningar göras där så anses lämpligt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v)med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga L2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga L1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L2.

§23 Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 i stadsdelen Smedslätten. Remiss. Markanvisning till Äppelviken – Smedslättens tennisklubb

Dnr E2008-512-00112

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Ålsten 1:1i stadsdelen Smedslätten, S-Dp2007-36186-54.

 2. Nämnden anvisar mark för idrottsändamål inom del av fastig­heten Ålsten 1:1 till Äppelviken-Smedslättens tennisklubb och ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för projektets genomförande enligt förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga M.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M.

§24 Startpromemoria för detaljplan för nya bostäder utmed Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg och Ålsten (ca 100 lgh). Markanvisning till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB

Dnr E2008-513-00272

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 februari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Peter Wahlström och Kari Fredheim inkommen den 10 mars 2008, och skrivelse från Västerleds Trädgårdsstadsförening inkommen 10 mars 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings­avtal enligt förslag i kontorens utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Markanvisning för bostäder vid Tranebergsängen och Bergsringen inom fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-513-00286

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:13 till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB och ger kontoret i upp­drag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Kv Armborstet i Älvsjö C. Reviderat genomförandebeslut

Dnr E2008-511-00295

Exploateringskontoret hade den 15 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet omfattande investeringsutgifter om 27,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 m m i Högdalen till Järntorget Bostad AB

Dnr E2008-513-00311

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Örby 4:1, Skolfilmen 1 och Ljudspalten 3 till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga N1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Örby 4:1, Skolfilmen 1 och Ljudspalten 3 till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga N3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N2.

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Primula Byggnads AB

Dnr E2008-513-00282

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Primula Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning för vårdboende inom fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen till Danator AB

Dnr E2007-513-02150

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 6 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd inkommen den 29 februari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för vård inom fastigheten Påskdagen 3 till Danator AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadskontoret om ändrad detaljplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för vård inom fastigheten Påskdagen 3 till Danator AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadskontoret om ändrad detaljplan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O.

§30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 invid Pepparvägen i Hökarängen till PEAB

Dnr M2006-513-01810

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 28 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd inkommen den 29 februari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 till PEAB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga P3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilagorna P1 och P3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 till PEAB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P2.

§31 Programsamråd för bostäder, bussdepå och kontor inom kv Fredriksdal i Hammarby Sjöstad. Remiss

Dnr E2008-512-00262

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stiftelsen Stolta Stad inkommen den 7 mars 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden lämnar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programsamrådet för kv Fredriksdal i Hammarby Sjöstad, Dp 2007- 36164-54.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Remiss

Dnr E2008-007-00039

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anser remissen besvarad med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag till återremiss som redovisas i bilaga Q3.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Q3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anser remissen besvarad med kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q2.

§33 Svar på skrivelse från stadsbyggnadsnämndens handikappråd

Dnr E2007-511-02164

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Att som svar på skrivelsen överlämna kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Att som svar på skrivelsen överlämna kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R1.

§34 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser . Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1

Dnr E2007-511-00780

Bordlagt den 14 februari 2008 nr 11

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 januari avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden för sin del godkänner föreliggande huvudavtal med SLL och SL samt uppdrar åt exploateringskontoret att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande.

 2. Nämnden underställer beslutet enligt punkt 1 ovan för kommunfullmäktiges godkännande senast 2008-10-01.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal och exploateringsavtal avseende fastigheterna Skebo 8 och 9 samt Domnarvet 5 och 48.

 4. Nämnden godkänner genomförandebeslut av exploateringen inom Gubbängen 1:1 omfattande investeringsutgifter på 17,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 5. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om en utökad investeringsplan för år 2008 med 128 mnkr. Budgetkonsekvenser för åren därefter får beaktas i kommande budgetarbete.

 6. Nämnden förklarar beslutet enligt punkt 3 och 4 ovan omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga S.

§35 Markanvisning för bostäder på två områden inom delar av fastigheten Ålsten 1:1 vid kv Sägnen i Ålsten till Byggnads AB Småa och Folkhem Produktion AB

Dnr E2007-513-02092

Bordlagt den 14 februari 2008 nr 20

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 januari avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg en namninsamling från föreningen Rädda Sångarlunden inkommen den 11 februari, och ytterligare 14 st. protestskrivelser från boende i området, samt skrivelse från Alexander Norén inkommen den 25 februari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål på Område A inom del av fastigheten Ålsten 1:1 invid kv Sägnen till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål på Område B inom del av fastigheten Ålsten 1:1 invid kv Sägnen till Folkhem Produktion AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för områdena.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag till återremiss som redovisas i bilaga T2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T3.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande om återremiss i bilaga T2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga T3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga T1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga T3.

§36 Förslag till ny detaljplan för del av Södermalm 10:1 och 10:7 (Stigberget), Södermalm. Remiss

Dnr E2007-512-02325

Bordlagt den 14 februari 2008 nr 29

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 4 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga U.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga U.

§37 Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Anmälan

Dnr E2008-703-00399

Exploateringskontoret hade den 27 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga V.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga V.

***

Efter sammanträdet höll tjänstemannen från Exploateringskontoret, Stefan Eriksson, en föredragning om SL-uppgörelsen, § 34 på dagens sammanträde.

***