Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

7 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholm stad. Svar på remiss (A) *

8 Ombyggnad av Kista Galleria. Svar på revisionsrapport (A+Tk) *

9 Anmälan av protokoll 14/2008 från nämndens handikappråd (A)

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

11 Försäljning av fastigheten Pendylen 3 i Bandhagen (M&V) Enskede-Årsta-Vantör

12 Försäljning av fastigheter och mark. Svar på revisionsrapport (M&V) *

13 Samordningsavtal avseende överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station, Mariagårdstäppan. Genomförandebeslut. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 7:78 m fl, Johan Helmich Romans Park, i Södermalm till Einar Mattsson AB (I) * Södermalm

14 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom fastigheten Hornsberg 10, på Kungsholmen med Hornsberg Förvaltning & Projekt AB (I) * Kungsholmen

15 Framtida användning av gamla bebyggelsen vid Kista Gård. Inriktningsbeslut. Överföring av fastigheten Kista Gård 1 i Kista från Stadsholmen AB till Exploateringsnämnden (Y) Rinkeby-Kista

16 Flyttning av Vattenfalls luftledning (70 kV) på Järva-fältet (Y) * Rinkeby-Kista

17 Markanvisning till Besqab Projektutveckling AB och AB Familjebostäder inom Midsommarkransen 1:18 m m i Midsommarkransen samt till Husab Fastighetsutveckling AB vid kv Ejdern i Aspudden. Startpromemoria för planläggning av ovanstående områden (ca 50 lägenheter) (Y + Sbk) Hägersten-Liljeholmen

18 Markanvisning för bostäder invid Kråksätrabacken inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Småa AB (Y) Skärholmen

19 Ändrad användning till bostäder för Svenska Bostäders tomträttsfastighet Stämpelfärgen 3 i Vällingby (Y) Hässelby-Vällingby

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 intill Korthållaren 5 i Vällingby till Svenska Bostäder (Y) Hässelby-Vällingby

21 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom område vid kv De gamlas vänner m m i stadsdelen Kärrtorp med Järntorget Bostad AB och Reinhold Gustafsson Förvaltning AB. Genomförandebeslut (Y) Skarpnäck

22 Upplageområdet Snösätragränd i Rågsved. Förslag angående förlängda arrendetider. Bordlades den 22 januari 2009 nr 15 (Y) Enskede-Årsta-Vantör

23 Avtal om avflyttning från och upphörande av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3 m m med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting (Y) * Enskede-Årsta-Vantör

25 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik rörande flytt av depåverksamhet från fastigheten Akka 4 m m till Ulvsunda industriområde (Y) * Bromma

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Petter Lindfors (m) justera dagens protokoll. Justering sker den 20 februari 2009 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

IFHPs Världskongress i Berlin

Nämnden behandlade deltagande vid IFHPs Världskongress som hålls i Berlin 6-9 september 2009.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att delta med fyra förtroendevalda (2+2) i IFHPs Världskongress i Berlin den 6-9 september 2009.

Nordisk Byggdag i Köpenhamn hösten 2009

Nämnden behandlade deltagande vid Nordisk Byggdags konferens i Köpenhamn. Konferensen kommer troligen att hållas i september månad 2009. Datum är ännu ej fastställt.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att delta med sex förtroendevalda (3+3) i Nordisk Byggdags konferens i Köpenhamn hösten 2009.

Information om nämndens studieresa

Förvaltningschefen Krister Schultz informerade om den nämndresa som planeras till våren. Resan går till Amsterdam och Rotterdam där nämnden bland annat kommer att få studera sjönära bebyggelse och bebyggelse i hamnområden. Datumet är preliminärt satt till den 5-7 maj.

Beslut

Exploateringsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 3 februari 2009 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 februari 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2009-010-00076

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 januari 2009.

§5 Årsredovisning 2008

Dnr E2009-110-00053

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande årsredovisning 2008 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden överlämnar årsredovisningen till nämndens revisorer.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt följande:

Nu när det är dags att blicka bakåt när det gäller nämndens verksamhet kan vi konstatera att utfästelserna i majoritetens budget inte håller. Den borgerliga majoriteten har tvingats underkänna sin egen politik och göra en helomvändning i markpolitiken. Man söker då klä in det i bostadspolitiska målformuleringar, som dock framstår som krystade. Exempelvis betonar man ”allmännyttans närvaro” i innerstaden när sådana projekt kommer fram. Samtidigt vet vi att man aktivt motverkat allmännyttans närvaro i innerstaden med femsiffriga tal, och fortfarande kvarstår ca 20000 bostäder i intresseanmälningar för ombildning. Vi vet också att nyproduktionen är mellan 35 och 55 % dyrare att bo i än det befintliga beståndet. Ingen vinner på den politik som förts.

Vi anser också att den nuvarande markanvisningspolicyn borde revideras kraftigt, just nu pågår det en kategorisk markförsäljning i staden. Att man säljer enbart för att ackumulera kontanter i stadens kassa kan inte accepteras, däremot tjänar stadens invånare på ett långsiktigt ägande i mark och fastigheter. Givetvis är det så att staden ska både sälja och köpa och på det sättet vara en aktiv markägare, men att alltid sälja marken är inte klok hantering av stadens mark.

Vi ser med oro att markanvisningarna i allt större grad gör intrång i grön- och parkmark. För oss är ohållbart att samtidigt teckna ett avtal om fortsatt flygverksamhet på Bromma flygplats. Bromma flygplats skulle kunna utgöra ett utmärkt exploateringsområde. Om majoriteten menar allvar med att fortsätta att bygga bostäder i hög takt och använda marken i staden effektivt så är avtalet ett mycket oklokt beslut.

Järva nämns i olika sammanhang; Järva ska förnyas, Kista science city och Järvalyftet. Alla dessa program borde knytas samman för att få en helhetsbild av områdets problematik. Det är självklart så att de hör ihop men den gemensamma tråden fattas i beskrivningarna. Detta borde vara ett uppdrag framöver.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt följande:

Årsredovisningen visar på ett tydligt misslyckande när det gäller utvecklingen av miljöanpassat byggande i Stockholm. Staden har inte lyckats påverka byggföretagen att utveckla miljösmarta lösningar. Inte heller har man utvecklat miljöprofilområden.

Miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden är ännu inte antaget och de första delarna av stadsdelen påbörjas utan miljöprofil. Initiativet till en miljöstadsdel i Norra Djurgårdsstaden togs av den rödgröna majoriteten förra mandatperioden men den moderatledda majoriteten har misslyckats med att driva projektet vidare. Majoriteten har sent omsider insett att det var ett misstag att ta bort energi- och miljökrav i ”Program för miljöanpassat byggande” och beslutat att sådana ska utvecklas, men resultatet av detta arbete låter vänta på sig.

Nämndmålet ”Exploateringsnämnden ska verka för en hållbar användning av mark och vatten vid nyexploateringar”, beskrivs som uppfyllt vilket inte stämmer. Den beskrivningen av grönkompensation som görs i årsredovisningen att ”nämnden kompenserar exploatering av värdefulla mark- och vattenområden genom t ex nyskapande av motsvarande naturtyp eller restaurering av en miljö vars naturvärden försämrats”.

I verkligheten sker i princip aldrig någon ekologisk kompensation utan den sk kompensationen utgörs av upprustning, lekplatser, gångstråk, vilket är något helt annat. Dessutom sker exploatering väldigt ofta på ett resursslösande sätt, där radhuslängor får tränga långt in i grönområden istället för att bygga markeffektiva flerbostadshus. Det saknas helt nyckeltal och analys av hur mycket grönmark som tas i anspråk trots att det är ett uttalat mål att i första hand ska redan exploaterad mark tas i anspråk. Det saknas dessutom en redovisning av vilken uppföljning som gjorts av föreslagna kompensationsåtgärder.

Inventeringen av krav som fördyrar byggprocessen är ofullständig då den inte på något sätt har med de höga parkeringstalens kraftigt fördyrande effekt på bostadsprojekten.

Finanskrisen har tvingat fram hyresrätter istället för enbart bostadsrätter, vilket gör att det 2008 markanvisats många fler hyresrätter än 2007, enbart 16 % var hyresrätter. Trots att man inte har en politik för hyresrätter, utan styrs helt av omvärlden, slår sig majoriteten för bröstet och tar åt sig äran för de nya hyresrätter. Det är mycket anmärkningsvärt.

Markanvisningspolicyn som främjar försäljning leder till att styrande för att få markanvisning är den som kan betala mest för marken. På det sättet frånsäger sig kommunen möjligheten att styra så att det som byggs är klimatanpassat, att även små och billiga lägenheter byggs osv. Det leder till en utveckling av Stockholm som baseras på kortsiktiga vinster istället för långsiktiga, hållbara mål.

Stadens markinnehav är en strategisk resurs som måste ska användas för att styra stadsutvecklingen. Genom ett försäljningsbeting som är svårt att uppnå, istället för att fokusera på vilka mål som ska uppnås, slösas den resursen bort på kortsiktiga vinster.

§6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr E2009-110-00059

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§7 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholm stad. Svar på remiss

Dnr E2008-000-02110

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadsledningskontorets förslag med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Vi ser behovet av ett gemensamt e-arkiv och framför allt av ett e-arkiv med enkla och effektiva sökmöjligheter och är med andra positiva till ärendet intentioner. Det finns dock en hel del i detta ärende och i kontorets förslag till svar som rör de praktiska förutsättningarna samt förslag till praktiska lösningar som vi som politiker inte kan ta ställning till.

§8 Ombyggnad av Kista Galleria. Svar på revisionsrapport

Dnr E2008-130- 01989

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

1. Exploateringsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten åberopa och överlämna kontorens gemensamma utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

1. Som svar på remissen lämnas följande:

Det är positivt att exploaterings- och trafikkontoret har för avsikt att gemensamt lösa frågan om i vilket skede väghållarkravet ska komma in samt hur reglerna i Teknisk Handbok ska utformas och kommuniceras i projekt liknande detta där staden inte är byggherre. Vi anser dock att det är problem som måste lösas. Att konstatera att man har för avsikt att göra så duger inte. För övrigt drar vi av svaret slutsatsen att problemen uppstår när staden inte är byggherre. Stämmer det? Vi vill att kontoret redogör för detta så att det av svaret klart framgår om, i vilken grad och på vilket sätt problemen uppstår.

Av remissen framgår det att den korta handläggnings- och remisstiden är en riskfaktor. Detta är något som Vänsterpartiet tidigare påpekat och vi anser fortfarande att den forcerade byggprocessen är ett problem.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

§9 Anmälan av protokoll 14/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

1. Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 14/2008 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 9 december 2008.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-02022

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Det finns varken anledning för Stockholm stad att sälja ut allmännyttan eller någon anledning för staden att regelmässigt avstå för förköpsrätten vid försäljning av fastigheter. Stadens ägande bör öka, inte minska.

Utförsäljningen av allmännyttan är särskilt allvarligt, alla har inte råd att köpa bostadsrätt, en politik som riskerar att på sikt driva ut folk på gatan är direkt omänsklig och om bostadsrätten blir norm och hyresrätt undantag kommer segregationen att ytterligare accentueras, vilket i sin tur kommer att öka utanförskapet.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

§11 Försäljning av fastigheten Pendylen 3 i Bandhagen till LP Bygg och Specialsnickerier Fastighets AB

Dnr E2008-514-00690

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal med den nuvarande tomträttshavaren rörande försäljning av fastigheten Pendylen 3 för 1650000 kronor, och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Försäljningen avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

3) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

1. Förslaget avslås.

Det är viktigt att staden använder ägande av mark samt köp och försäljning av mark strategiskt. Det finns ingen anledning att regelmässigt sälja marken. För att behålla rådigheten och möjliggöra framtida förändringar bör markområden som upplåts för handel och industriändamål i första hand behållas i stadens ägo.

4) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

1. Förslaget avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

§12 Försäljning av fastigheter och mark. Svar på revisionsrapport 2008:18

Dnr E2009-130-00018

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar stadsrevisionens revisorsgrupp 2 remiss av revisionsrapporten med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

1. Som svar på remissen anförs följande:

Revisorerna lyfter fram att det finns problem med att i så hög grad direktanvisa markanvisningar, och rekommenderar en ökad tillämpning av anbudsförfarandet. Vi delar uppfattningen att anbudsförfarande ökar möjligheterna för transparens och objektivitet i markanvisningsförfarandet.

I markanvisningstävlingar kan man också ställa miljökrav och andra kvalitetskrav, liksom värdera kriterier som lägre boendekostnader, lägst energiförbrukning osv.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt följande:

Vi vill se en ökad andel anbudsgivning vid markanvisningar. De bör då präglas av det som vi anser bör vara stadens bostadspolitiska målsättningar, nämligen motverka ökningen av boendekostnaderna och bidra till ett miljövänligt boende och byggande i staden.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Vänsterpartiet är emot alla försäljningar av mark och vill bara bygga bra, billiga, tillgängliga, allmännyttiga hyresrätter. Säljs marken trots detta föredrar vi anbudsförfarande med krav på billiga hyror.

§13 Samordningsavtal avseende överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station, Mariagårdstäppan. Genomförandebeslut

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 7:78 m fl, Johan Helmich Romans Park, i Södermalm till Einar Mattsson AB

DnrM2006-513-00921

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag i kontorets utlåtande bilagt samordningsavtal för överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station, Mariagårdstäppan.

 2. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av överdäckningen inom
  Stiftelsen 1 m fl omfattande investeringsutgifter om 105mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för 2009. Investeringsutgifterna åren därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

 4. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheterna Södermalm 7:62, 7:63, 7:78 och 7:79 till Einar Mattsson AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 5. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009.

- Skrivelse från Birthe Lundvik inkommen den 5 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Miljöpartiet har avstyrkt detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden och tillstyrker då inte heller genomförandebeslut och markanvisning.

Vi är positiva till en överdäckning men menar att man bör hitta alternativa finansieringslösningar. Johan Helmich Romans park är inte stor, men dock en park som också är en känslig miljö. Dessutom har Södermalm ont om parkytor. Arbetet med Citybanan kommer att pågå i mer än fem år, under den tiden kommer Mariatäppan och delar av Fatbursparken vara uppgrävd och kringboende bli störda av arbetet samt många tunga transporter. Det kan tyckas att det minsta man kan begära från befolkningens sida är att situationen efter arbetet åtminstone blir bättre, att Fatbursparken där Johan Helmich Romans park är en del av helheten blir en vackrare och lugnare park efter alla störningar. Att det verkligen blir så framgår inte av ärendet.

Grönkompensationsåtgärder ska i ett tidigt planskede bedömas och i efterföljande process preciseras. Tyvärr kan inte denna grönkompensationsbedömning avläsas i redovisningen.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden ställde först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§14 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom fastigheten Hornsberg 10, på Kungsholmen med Hornsberg Förvaltning & Projekt AB

Dnr E2009-511-00124

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse med Hornsberg förvaltning & Projekt AB avseende exploatering med överlåtelse samt intentionsavtal för fastigheten Hornsberg 10 på Kungsholmen.

 2. Nämnden uppdrar åt exploateringskontoret att genomföra överenskommelsen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

3) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

1. Förslaget återremitteras.

Kontoret har genomfört en barnkonsekvensanalys av Nordvästra Kungsholmen, med förslag på åtgärder för att förbättra barnmiljöerna. Trafiken utgör en barriär som hindrar där det barn ifrån att röra sig fritt i närområdet. En del bostadsområden ligger alltför långt från lekmiljöer. Dessutom bör gårdarna göras större och ljusare så att det blir en bra barnmiljö.

I ärendet saknas helt och hållet en redovisning hur man planerat projektet utifrån den barnkonsekvensanalys som gjorts. Detta måste tillföras ärendet innan beslut kan tas.

4) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi ser gärna att man bygger här, men motsätter oss den del av förslaget som innebär att staden säljer mark och att det på den marken byggs bostadsrätter. Vi vill därför återremittera förslaget så att kontoret kan återkomma med ett förslag som innebär tomträtt och bra, billiga och allmännyttiga hyresrättslägenheter.

Vi måste kunna erbjuda också människor utan förmögenhet en bostad och inte pressa människor in i en situation där de skuldsätter sig för att få ett hem. Vänsterpartiet hävdar dessutom att vi har ett ansvar att förvalta det vi gemensamt äger, för att det ska komma också framtida generationer tillgodo. Att staden på detta sätt gör sig av med egendom är att avsäga sig, eller i alla fall väsentligt minska, den demokratiska möjligheten att gemensamt bestämma över hur marken i framtiden ska användas.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden ställde först de framlagda förslagen om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§15 Framtida användning av gamla bebyggelsen vid Kista Gård. Inriktningsbeslut. Överföring av fastigheten Kista Gård 1 i Kista från Stadsholmen AB till Exploateringsnämnden

Dnr E2008-512-00051

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för den framtida användningen av den gamla bebyggelsen vid Kista Gård i enlighet med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner bifogad överenskommelse om att fastigheten Kista Gård 1 överförs från Stadsholmen AB till exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt följande:

Kista Gård kan med sin historiska miljö bli en trevlig kontrast till de nya bostäderna. Gärna restaurang och/eller servering men parken bör vara öppen för allmänheten utan en känsla av att det är privat.

§16 Flyttning av Vattenfalls luftledning (70 kV) på Järva-fältet

Dnr E2008-620-01798

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner Vattenfalls flyttning av 70 kV kraftledning på Järvafältet och ger exploateringskontoret i uppdrag att teckna avtal med Vattenfall om den nya placeringen som underlag för ledningsrättförrättning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Järvafältet är norra Stockholms friluftsområde. Vi motsätter oss alla former av barriärer och störningar över fältet. En nedgrävning bör prövas istället.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Kontoret får i uppdrag att söka en lösning där ledningen grävs ner.

 2. I övrigt anförs följande:

När ändå ledningen måste flyttas bör man samtidigt försöka gräva ner den, det minskar den elektromagnetiska strålningen och det visuella intrycket som förfular och stör miljön tas bort.

Omröstning

Ordföranden ställde först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§17 Markanvisning till Besqab Projektutveckling AB och AB Familjebostäder inom Midsommarkransen 1:18 m m i Midsommarkransen samt till Husab Fastighetsutveckling AB vid kv Ejdern i Aspudden. Startpromemoria för planläggning av ovanstående områden (ca 50 lägenheter)

Dnr E2008-513-00932 och E2007-513-01794

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2009. I utlåtandet föreslogs följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom delar av fastigheterna Midsommarkransen 1:18 och Midsommarkransen 1:1 till Besqab Projektutveckling AB och AB Familjebostäder och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet för projektet.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Aspudden 2:1, vid kv Ejdern, till Husab Fastighetsutveckling AB och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet för projektet.

§18 Markanvisning för bostäder invid Kråksätrabacken inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Småa AB

Dnr E2009-513-00078

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder invid Kråksätrabacken inom del av fastigheten Sätra 2:1 till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa av Småa AB undertecknat markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Markanvisning tillför inte heller några nya kvaliteter till området. När man kompletteringsbebygger bör mångfald och valfrihet vara vägledande. Det bör dessutom klargöras hur dessa projekt i ytterstaden förhåller sig till Söderortsvisionen, som ju ska ingå i stadens ytterstadsarbete. Den aktuella bebyggelsen ingår inte i de områden som var en del av den ursprungliga Söderortsvisionen.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av mark och byggandet av bostadsrätter och/eller äganderätter. Vi vill se en analys av vad det innebär att ta så mycket grönmark i anspråk. Vi finner det högst märkligt att man planerar sälja marken till ett ospecificerat pris samt det höga parkeringstalet.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. I övrigt anförs följande:

Detta är ett exempel på dålig hushållning av stadens dyrbara mark. Ska Stockholm ha plats för alla de bostäder och samtidigt behålla viktiga grönområden är det fel att satsa på småhusbebyggelse. Bostäder ska placeras i goda kollektivtrafiklägen och marken ska nyttjas optimalt, vilket inte är fallet här.

Omröstning

Ordföranden ställde först de framlagda förslagen om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§19 Ändrad användning till bostäder för Svenska Bostäders tomträttsfastighet Stämpelfärgen 3 i Vällingby

Dnr E2009-513-00048

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner ändrad markanvändning för byggande av ca 100 lägenheter inom Svenska Bostäders tomträttsfastighet Stämpelfärgen 3 och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse med bolaget om ändrad markanvändning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads­kontoret.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 januari 2009.

- Skrivelse från Johan Tegnelius inkommen den 12 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 intill Korthållaren 5 i Vällingby till Svenska Bostäder

Dnr E2009-513-00047

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark inom del av fastigheten Grimsta 1:2 intill Korthållaren 5 till Svenska Bostäder för att möjliggöra nybyggnad av ca 130 lägenheter samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads­ kontoret.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2 Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Parkeringshus är inte lämpliga inslag i en god bostadsmiljö och i detta ärende är det enorma parkeringshuset ett problem. Enligt tjänsteutlåtandet behövs parkeringshuset för att ”klara parkering inom området”. Vi är inte övertygade om att det stämmer och finner det anmärkningsvärt att man i tjänsteutlåtandet inte mer i detalj redogör för parkeringssituationen i området som den är nu, vilket parkeringstal man planerar för samt vilka miljökonsekvenser detta parkeringshus skulle få. Vi anser därför att tjänsteutlåtandet måste återremitteras.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

 1. Nämnden bifaller de två bostadshusen.

 2. Nämnden avslår parkeringsdäcket.

 3. Därutöver anförs följande:

I en modern och miljövänlig storstad behövs inte så här många parkeringsplatser. Parkeringsdäcket kostar pengar som även de som inte nyttjar platsen men bor i huset får betala. Området ligger också mycket nära t-bana och centrum, där parkeringstalet kan vara lägre.

Istället för parkeringsdäck bör man ordna bilpoolslösningar samt undersöka möjligheten att samutnyttja andra parkeringsplatser i området.

När det gäller grönkompensation bör detta innebära att grönområden verkligen tillskapas. Lekplatser behöver inte vara hårdgjorda ytor med lekredskap, det kan också handla om lekvänliga naturområden.

Omröstning

Ordföranden ställde först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) enligt följande:

Vällingby är i behov av fler bostäder när Stockholm växer. Inte minst är det angeläget att ta tillvara det attraktiva läget intill nyrenoverade Vällingby Centrum. Det är därför positivt att med detta beslut möjliggöra byggandet av högklassiga bostäder i ett barnvänligt område med närhet till såväl service som kommunikationer.

En mångfald av upplåtelseformer i hela Stockholm är en central del i stadens bostadspolitik. En del av denna politik är att eftersträva ett större inslag av bostadsrättslägenheter i områden med kraftig dominans av hyresrätter. Exploateringsnämnden avser därför att i närtid undersöka förutsättningarna för att i nära anslutning till det aktuella området anvisa mark för bostadsrätter för att bygga vidare på Vällingbystaden och knyta Råcksta och Vällingby Centrum närmare varandra.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) instämmer i särskilt uttalande från (m) och (fp).

§21 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom område vid kv De gamlas vänner m m i stadsdelen Kärrtorp med Järntorget Bostad AB och Reinhold Gustafsson Förvaltning AB. Genomförandebeslut

Dnr E2008-511-02170

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom område vid kv. De gamlas vänner m.m. omfattande investeringsutgifter om ca 21mnkr samt ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och övriga erforderliga avtal mellan Exploateringsnämnden och Järntorget Bostad AB avseende fastigheten Enskede gård 1:1 och Reinhold Gustafsson Förvaltning AB avseende fastigheterna De gamlas vänner 7 och 8, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2010.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras för omarbetning inför antagande.

 2. Nämnden beslutar att låta det östra punkthuset utgå ur planeringen och ändra lamellhusets utformning.

 3. Därutöver anförs följande:

Viloparken som är en viktig målpunkt och genom sin storlek Enskededalens enda kvarterspark bör utvecklas som park och entrérum. Parken måste även fortsättningsvis få en tydlig entré och inte till delar privatiseras. Skyddsbestämmelser för kvarvarande träd inom området måste göras.

P-platserna som ritats in tar mycket av den kvarvarande natur- och parkmarken i anspråk, parkeringsnormen är som vanligt för högt satt. Nya vägdragningar är oftast negativa.

Cykelbana behövs i området och bör försöka ordnas på den södra sidan av Gamla Tyresövägen.

Omfattande förtätningar på bekostnad av natur och parkmark ha gjorts i området och det är av mycket stor vikt att omfattande ekologiska kompensationsåtgärder genomförs. Den grönkompensation som beskrivs handlar om upprustning och kan därmed inte betraktas som reell grönkompensation.

Att den planerade förskolans utformning och placering inte klart belyses i ärendet gör att helhetsförståelsen av planområdet blir bristfällig.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden ställde först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag..

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag.

§22 Upplageområdet Snösätragränd i Rågsved. Förslag angående förlängda arrendetider

Dnr E2008-630-02099

Bordlagt den 22 januari 2009 nr 15

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp):

 1. Arrendetiden för verksamhetsutövarna i Snösätra förlängs med tre år, t o m utgången av år 2012.

 2. Exploateringskontoret ges i uppdrag att i samråd med trafikkontoret undersöka möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg parallellt med Snösätravägen.

 3. Exploateringskontoret ges i uppdrag att utifrån vad som nedan anförs utreda förutsättningarna för att markanvisa för bostadsändamål i Snösätraområdet.

 4. Därutöver anförs följande:

Upplagsområdet vid Snösätragränd är tämligen avsides beläget i ett område med stor potential för såväl småskaliga bostäder som rekreation. Småhusbebyggelse skulle utgöra ett välkommet komplement till befintlig bebyggelse i Rågsved och skulle kunna bidra till att stärka boende- och vistelsevärdena i Rågsved. Exploateringsnämnden anser därför att området på sikt bör upplåtas för bostadsändamål.

Mot denna bakgrund anser exploateringsnämnden att upplagsverksamheten bör avvecklas på detta område. Arrendetiden förlängs därför i syfte att möjliggöra för verksamhetsutövarna att omlokalisera samt för staden att projektera för bebyggelse. Utifrån ambitionen att erbjuda lokaliseringar för ett utvecklat företagande inom staden kommer nämnden att ha en flexibel och öppensinnad attityd avseende att hitta alternativ lokalisering för de verksamheter som så önskar.

En oavvislig förutsättning för arrendets förlängning är att åtgärder vidtas för att säkerställa att gällande miljöbestämmelser efterlevs.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 december 2008. I utlåtandet föreslogs följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag att förlänga arrendetiden för verksamhetsutövarna i Snösätra upplageområde med fem år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att i samråd med Trafikkontoret undersöka möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg parallellt med Snösätravägen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Förvaltningens förslag att förlänga arrendetiden avslås.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma med en plan för en snabb avveckling av arrendena samt evakuering av befintliga företag.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att även belysa möjligheterna till bostadsbyggelse.

 4. Därutöver anförs följande:

Vantörs Stadsdelsnämnd beslutade enhälligt den 16 december 2004 att hemställa att verksamheten snarast avvecklas och att området planläggs för annan verksamhet. Området är anskrämligt och orsak till många medborgares missnöje. Verksamheten som i dag finns där är ej väl placerad mitt i detta natur- och koloniområde.

I ett brev från Gatu- och fastighetskontoret 13 april 2005 till Snösätra företagareförening meddelades bl a ”Kontoret vill på detta sätt göra föreningen medveten om att det finns en politisk vilja att avveckla upplageområdet. Det är inte troligt att avtalen kommer att förlängas efter 2009-12-31.”

Marknämnden beslöt den 15 juni 2006 ”nämnden ämnar inte förlänga avtalet och ger därmed kontoret i uppdrag att planera för avflytt och evakuering av befintliga företag i området inför 2009-12-31”.

Av det nu aktuella tjänsteutlåtandet från exploateringskontoret framgår:

att det pågår ett projekt för upprustning av Kräppladalen för en levande kulturmiljö,

att området är välbesökt av skolklasser, förskolegrupper, kolonister, gångtrafikanter,

att vägen som är smal o krokig upplevs som en källa till oro p g a tung trafik,

att området inte har kommunalt avlopp, företagen har löst detta med t ex septitankar, dock har ingen ansökt om tillstånd för detta, trots regler i miljöbalken,

att orenat dagvatten med höga värden av tungmetaller och alifatiska kolväten går ut i den hårt belastade sjön Magelungen,

att verksamhetsutövaren enligt miljöbalken är skyldig att sanera efter sig,

att NCC i augusti 2009 aktualiserade tidigare ansökan om markanvisning för ”Snösätra trädgårdsstad”.

Det motiverar givetvis en snar förändring av markanvändningen i området. Kontoret bör skyndsamt klargöra förutsättningarna för detta och föreslå lämpliga åtgärder.

3) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Förslaget om förlängd arrendetid för upplageområdet avslås.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan till ”natur och park” för området.

 3. Kontoret får i uppdrag att ta fram en plan för hur området ska saneras och återställas till naturmark och bli en del av Rågsveds friområde.

 4. Kontoret får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att hindra dumpning och tippning innan området är återställt, t ex avstängning av Snösätravägen.

 5. Alla ev. planer på bostadsbyggande på området avbryts.

 6. Därutöver anförs följande:

Upplageområdet är inte förenligt med de krav som ställs på staden att förbättra Magelungens vattenkvalitet enligt EU:s vattendirektiv, vilket framkommer i tjänstutlåtandet. Kontorets förslag innebär alltså att staden ska bryta mot vattendirektivet. Upplageområdet ligger dessutom som ett sår i Rågsveds friområde och stämmer inte med stadens intentioner i Miljömiljardsprojektet om att upprusta Kräppladalen för en levande kulturmiljö. När arrendeavtalet löper ut vore det ett svek att inte avveckla verksamheten. I den mån det är möjligt bör kontoret bidra till att hitta nya lokaliseringar för verksamheterna, inom kommunen eller i angränsande kommuner.

Den ambition som finns att kompensera förlorad grönmark i staden efterlevs i princip aldrig, genom att tillföra ny grönyta. Här finns ett område som skulle kunna utgöra den formen av grönkompensation som saknas i redan planerade byggprojekt. Genom att återföra området till naturmark förstärks hela grönstrukturen i området. Alla eventuella planer på bostäder på upplageområdet ska avbrytas. För att förhindra dumpning och tippning på området innan sanering och återställande är färdigt ska kontoret ta fram förslag på åtgärder, där den viktigaste kan vara att stänga av Snösätravägen vid Magelungsvägen.

I miljöpartiets förslag till budget har avsatts 1 miljard kr till miljöinvesteringar för att komma till rätta med gamla miljöskulder såsom att sanera förorenad mark och genomföra åtgärder i Stockholms vattenprogram.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och Gulan Avci (fp).

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) instämmer i beslut från (m) och (fp).

§23 Avtal om avflyttning från och upphörande av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3 m m med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting

Dnr E2009-510-00212

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner avtalet och medger en utökad investeringsram med 500 mnkr för exploateringsnämnden.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för avtalets fullföljande.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§24 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande genomförandet av Tvärbana Norr

Dnr E2009-330-00221

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande avtal.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtal.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för avtalets fullföljande.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margrethe Livh (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Järnvägsplanens förslag om en spårvagnshall direkt norr om Johannesfredsvägen är tveksam. Konflikterna med befintliga verksamheter och omkringboende kan bli stora.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt förslag.

§25 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik rörande flytt av depåverksamhet från fastigheten Akka 4 m m till Ulvsunda industriområde

Dnr E2009-510-00222

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande avtal.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtal och medger en utökad investeringsram med 300 mnkr för exploateringsnämnden.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för avtalets fullföljande.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

***

Efter sammanträdet hölls en föredragning om Norra Djurgårdsstaden av tjänstemannen från exploateringskontoret Anna Haag.

***