Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora Kollegiet, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

8 Anmälan av protokoll 8/2009 från nämndens handikappråd (A)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

10 Dödning av tomträtten Stiftelsen 1 på Södermalm samt överföring av marken till fastighetsnämnden (M&V) *

11 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm (M&V) *

12 Försäljning av fastigheten Mörtö 8 i Larsboda till Widholms Fastighets AB (M&V)

13 Tomträttsavgäld för bostadsmark (flerbostadshus) vid nyupplåtelse och avgäldsreglering / förnyad upplåtelse i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden (M&V)

14 Exploateringsavtal för bostäder och konferens med Ulvsunda Slott AB inom kv Ulvsunda Slott i stadsdelen Ulvsunda samt köpeavtal för försäljning av del av Ulvsunda 1:3 till Ulvsunda Slott AB (PU) Bromma

15 Förvärv av byggnaden på tomträtten Gjutmästaren 3 i Ulvsunda industriområde (PU) Bromma

16 Återupprättande av Storstockholms koloniträdgårdar. Motion (2009:19) av Martin Michel och Åsa Romson (mp). Svar på remiss (PU)

17 Upplåtelse med tomträtt av Lidingöbro Värdshus, del av Ladugårdsgärdet 1:2 på Djurgården (PU) Östermalm

19 Detaljplan för kvarteret Mikrofilmen m fl i Högdalen. Remiss. Markanvisning för skateboardpark till Idrottsnämnden (PU) Enskede-Årsta-Vantör

20 Ändrad användning till bostäder för Familjebostäders tomträttsfastighet Sandhamn 1 i Farsta (PU) Farsta

21 Beslut om avveckling av Aspuddsbadet samt beslut om markanvisning för förskola inom fastigheten Korpen 1 i Aspudden till SISAB (PU+Idf) Hägersten-Liljeholmen

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till AB Svenska Bostäder (PU) Hässelby-Vällingby

23 Svar till länsrätten i Stockholms län avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 14 maj 2009 gällande ärendet "Slussen - ställningstagande inför fortsatt arbete" (SP) *

25 Utredning om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet. Svar på remiss (M&T)

26 Lelånghus byggnader på Bjursätragatan i Rågsved. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v). Bordlades den 24 augusti 2009 nr 27 (PU) Enskede-Årsta-Vantör

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Petter Lindfors (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 28 september.

§2 Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Upprustning av Västertorps Centrum, från Sören Swärd (M).

Beslut

Exploateringsnämnden besluta att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Exploateringsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 september 2009 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 17 september 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2009-010-00076

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

§5 Grön IT-strategi för Stockholms stad. Remiss

Dnr E2009-050-01267

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadsledningskontorets förslag med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP) vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Delvis bifalla kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen samt därutöver anföra följande:

Mycket märklig strategi och redovisning som tar upp allt från dubbelsidig kopiering och undervisningsmetoder till trängselavgifter, allt som datorer används till. Det saknas analyser av vad som verkligen är nödvändigt, och hur man når det. När det gäller minskad energiåtgång för bruket av datorer, kylning osv, som borde vara det verkliga fokuset är det mycket knapphändigt. Det saknas också en omvärldsanalys om vad som redan är gjort. Pilotprojekt om vilka skärmar som är mest läsvänliga t ex måste ju vara gjort redan i många sammanhang och torde inte vara nödvändigt för Stockholm att genomföra själva. Istället för konkreta upphandlingskrav som minskar energiåtgång, nämns att miljökrav ska ställas. Det måste väl ändå vara en självklarhet 2009. Det är ju konkretisering, skarpa beslut och upphandlingsstöd som måste till.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Alla strategier som syftar till en bättre miljö är givetvis lovvärda, det gäller förstås även hur vi använder IT- teknologin i stadens verksamheter.

Vi vill ändå inte uttala oss för att nämndens ledamöter och ersättare ska få sina handlingar digitalt. Först och främst är det viktigt att utvärdera det försöket som har pågått med handlingar till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Det har inte enbart varit en succé, snarare är det rätt krångligt och tidskrävande att behöva trycka handlingarna själv.

För det andra så är detta en tillgänglighets fråga, men också en miljöfråga. Har verkligen alla tillgång till dator och skrivare för att få fram handlingarna. Har förtroendevalda möjligheter att t ex skriva ut dubbelsidigt för att bespara miljön och minska pappersförbrukningen? Har staden beredskap att tillhandahålla tekniska hjälpmedel för alla som sitter i nämnder och styrelser?

Ett sätt att spara på miljön är att skicka nämndens handlingar per post istället för att buda ut handlingarna.

§6 Tertialrapport 2/2009

Dnr E2009-111-00639

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner föreslagna åtgärder för söderortsvisionen för anvisade medel om 5 mnkr i budget 2009.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår följande:

1 I huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Vi har svårt att se att majoritetens markanvisningspolicy fungerar i en stad som drabbas av den ekonomiska krisen. Vi anser att det viktigt att fullfölja det stimulanspaketet som har antagits av fullmäktige. Det finns en risk att byggföretagen rustar ned i krisens spår vilket givetvis påverkar bostadsproduktionen i staden men är också menligt för sysselsättningen i Stockholm. Vi anser att det skulle vara av värde att även pröva markanvisningar med tomträtt när det gäller nybyggnation av bostadsrätter. Vi önskar att majoriteten skulle åtminstone titta på det för att nämnden skulle få en ordentlig värdering. Vi vänder oss starkt mot de generella markförsäljningarna som har pågått sedan majoritetsskiftet.

Der ser mer och mer som att markförsäljningen verkligen ligger mer på ideologisk grund än strategisk grund. Det är så bråttom med försäljningen att det till och med finns inhyrd personal på kontoret för detta ändamål. Därutöver rapporterar kontoret att försäljningsintäkterna är nästan de dubbla i jämförelse med försäljningsbetinget.

Vi är oroade att nämnden ligger efter med bostadsbyggnation samtidigt som investeringskostnaderna ökar. Samtidigt saknar vi strategisk planering av byggnation, det är sällan majoriteten driver frågan om områdesplanering. Detta anser vi är en brist när det gäller majoritetens markpolitik.

Vi saknar också byggnation med blandade upplåtelseformer på riktigt. Majoriteten markanvisar gärna för hyresrätter där det redan finns hyresrätter och för bostadsrätter där det redan finns bostadsrätter. Vi har svårt att se en strävan att i samma bostadsområde bygga hyresrätter, bostadsrätter och även radhus.

Vi anser också, när det gäller Årstafältet, att exploateringen är alldeles för stort. Vi motsätter oss majoritetens förslag som innebär att de vill bebygga i stort sett hela fältet. Vi vill att exploateringen begränsas till de hårdgjorda ytorna och att grönområdet bevaras och utvecklas för rekreation i enlighet med tidigare förslag, planer och beslut.

Vi är också oroade över den nedläggningen av Riddersvik som nu närmar sig. Det verkar som om majoriteten har stora svårigheter att fullfölja beslutet om att sälja träden. Det är dock så att de flesta träden är kvar på trädskolan.

3) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

 1. Delvis bifalla tertialrapport 2

 2. Godkänna 5 mnkr till Söderortsvisionen men uppdra åt kontoret om förslag på ny fördelning av pengarna samt därutöver anföra följande:

Tertialrapporten ger inte en rättvisande bild av hur måluppfyllelsen för nämnden är. Miljöpartiet står inte bakom den politik som förts och de målsättningar som satts upp. Trots det är det mycket anmärkningsvärt att mål beskrivs som uppfyllda trots att det inte stämmer. Det är en återkommande brist i tertialrapporterna.

Den borgerliga majoriteten har visat mycket få resultat på miljöområdet och har lågt satta miljömål. Att vissa mål anses vara uppfyllda säger mycket lite om vilka ansträngningar som faktiskt gjorts. T ex anses målet att exploateringsnämnden ska verka för att nå hållbar energianvändning i stadsutvecklingsområden vara uppfyllt. Ännu har det inte antagits något program för de utpekade miljöprofilsområden, trots att detaljplanering pågår för fullt. Trots det anses målet ”Skapa förutsättningar för att nya lösningar för miljö- och energiteknik används i stadsutvecklingsområden”. Kontoret beskriver i text att det är svårt att bedöma utvecklingen på bostadsbyggandet. Med kreativ rapportering bättrar man på siffrorna genom att räkna med färdigställda bostäder okt 2006 i statistiken. Även med bästa vilja kan inte nuvarande majoritet ta åt sig äran för det.

Nämndmålet att grönkompensera med motsvarande naturtyp är mycket svårt att se helt uppfyllt. Till största delen utgörs den grönkompensation som sker av upprustning av närliggande parker och lekparker, som eftersats p g a bristande underhåll. Det kan inte ses som kompensation. Allt oftare konstaterar kontoret att någon kompensation inte är möjlig. Det görs inte heller någon analys utifrån hållbar resurshushållning av mark i samband med markanvisningar.

Försäljningen överstiger med råge det försäljningsbeting som finns och det kan därmed inte överrensstämma med effektiv förvaltning. Det finns dessutom kraftig kritik från revisorerna om hur markanvisningarna hanteras som inte alls nämns.

Både vad gäller miljökrav i upphandlingarna och andel miljöbränsle säger sig förvaltningen sakna uppgifter, men anser det ändå vara uppfyllt. Vet ej är väl det sanningsenliga svaret. Ytterligare ett exempel, om än litet, där målet anses uppfyllt men inte stämmer med redovisade siffror är att man ska tillhandahålla praktikplatser. Den diskrepansen i redovisningen gör att trovärdigheten i tertialrapporten i sin helhet försvagas.

När det gäller fördelning av pengar till Söderortsvisionen måste kontoret återkomma med en redovisning om hur just dessa områden prioriteras, samt återkomma med ny fördelning. Fokus måste vara att koncentrera ny bebyggelse till kollektivtrafik, att säkerställa att skateboardparken på Högdalstopparna, att Skärholmsvägens bostadsbebyggelse kommer till stånd osv.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Drygt 260 000 personer står i Stockholms stads bostadskö, ändå fortsätter majoriteten att prioritera byggandet av bostadsrätter. Bostadssituationen blir alltmer desperat för framförallt unga Stockholmare och de efterfrågar inte radhus, ägarlägenheter eller dyra bostadsrätter utan hyreslägenheter med rimlig hyra.

Försäljningsintäkterna är i princip dubbelt så stora som det försäljningsbeting som kontoret har. Den ideologiska försäljningen av stadens mark kommer att försvåra en strategisk planering av bostadsbyggandet i framtiden. En positiv utveckling av en stads infrastruktur är avhängig av att staden äger mark. Den urskillningslösa utförsäljning som nu sker kommer att hindra en sådan utveckling.

Vi ser med stor oro på den exploatering som nu sker på Järvafältet. Motorvägen som håller på att byggas skapar stora sår i landskapet och minskar de grönytor där alltfler människor ska samsas. De planerade bostäderna på överbyggnaderna är överdimensionerade och smälter illa in i miljön på fältet. Vi anser fortfarande att vägen ska ligga i tunnel och att det ovanpå tunneln kan planeras för en låg bebyggelse som harmoniserar med både naturen på fältet och bostadsområdena Tensta och Rinkeby.

Årstafältet ska inte exploateras för bostäder utan den beslutade landskapsparken som de boende fått vara med om att arbeta fram snarast ska färdigställas.

§7 Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr E2009-000-01318

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss om projektstyrning av stora investeringsprojekt med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Delvis bifalla kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen samt därutöver anföra följande:

Bifalla stadsledningskontorets förslag att vid stora avvikelser ska nytt genomförandebeslut tas i kommunfullmäktige.

Även om det är svårt är det helt nödvändigt att koppla driftskostnader till investeringsprojekt. Det måste ses i en helhet och självklart måste man kunna göra en uppskattning av framtida kostnader för planerade investeringar.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§8 Anmälan av protokoll 8/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Exploateringsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 8/2009 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 9 juni 2009.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2009-551-1589

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Emilia Hagberg (MP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Ann- Margrethe Livh (V) föreslår följande:

1 Avslå förslaget samt därutöver anföra följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) med hänvisning till sitt förslag.

§10 Dödning av tomträtten Stiftelsen 1 på Södermalm samt överföring av marken till fastighetsnämnden

Dnr E2009-514-01218

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner avtal rörande tomträtten Stiftelsen 1 på Södermalm samt ger kontoret i uppdrag att genomföra erforderliga markförvaltningsåtgärder och överföra marken till fastighetsnämnden.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§11 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm

§12 Försäljning av fastigheten Mörtö 8 i Larsboda till Widholms Fastighets AB

Dnr E2008-514-00488

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen av fastigheten Mörtö 8.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och ledamoten Gulan Avci (FP) och ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker som enda skäl att en tomträttsinnehavare önskar att köpa mark för att den borgerliga majoriteten omedelbart ska avyttra stadens mark. Vi önskar en mer djupgående analys av nyttan att staden äger mark, inte minst mark som används av företagare och industri. Vi anser inte att stadens försäljningsbeting räcker som skäl i varje enskilt fall. Dessutom har försäljningsbetinget uppnåtts redan.

Grunden till denna problematik är att den borgerliga markpolitiken saknar analys och strategi. Däremot genomsyras majoritetens politik av andan att kommunens balansräkning endast är av strategiskt intresse om den används för någon av kommunens verksamhet just nu. Annars bör den privatiseras, enligt majoriteten. Skulle behov uppkomma i framtiden ska detta betalas av skattebetalarna kontant, och givetvis har då den andra avtalsparten en stark ställning. Följden är minskade framtida intäkter för staden och dess skattebetalare, samt ökade3 utgifter när staden i framtiden ska bemöta medborgarnas behov. I slutändan innebär det högre skatter eller mindre kommunal service. Av denna anledning bör en ny markanvisningspolicy tas fram där staden formulerar hur man bör använda markinnehav för kommuninvånarnas bästa

3) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Avslå förvaltningens förslag om försäljning av fastigheten samt anföra följande:

Stadens markinnehav är en strategisk resurs som bör användas ändamålsenligt. Mark som upplåts för handel och verksamheter, t ex kontor eller industri, bör i första hand behållas i stadens ägo för att ha kvar rådigheten över marken samt möjliggöra framtida viktiga fastighetsaffärer. Att slentrianmässigt sälja mark då det finns en intresserad köpare är inte god hushållning med stadens resurser.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§13 Tomträttsavgäld för bostadsmark (flerbostadshus) vid nyupplåtelse och avgäldsreglering / förnyad upplåtelse i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden

Dnr E2009-514-01411

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar om nya tomträttsavgälder för flerbostadshus vid nyupplåtelse respektive avgäldsreglering/förnyad upplåtelse i stadsdelen Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring av tomträttsavgälden i enlighet med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann- Margrethe Livh (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

 1. Godkänna kontorets förslag tills vidare

 2. Ge kontoret ett uppdrag att göra en heltäckande översyn av tomträttsavgälderna enligt vad som anförs nedan.

Tomträttsavgälderna bör ses över så att de förutom att ta hänsyn till lokalisering stimulerar byggandet av mindre lägenheter för studenter och ungdomar, lägre kostand för riktigt miljösmarta lösningar och för dem som minskar parkeringstalet och istället erbjuder bilpool eller andra liknande lösningar.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§14 Exploateringsavtal för bostäder och konferens med Ulvsunda Slott AB inom kv Ulvsunda Slott i stadsdelen Ulvsunda samt köpeavtal för försäljning av del av Ulvsunda 1:3 till Ulvsunda Slott AB

Dnr E2009-511-01446

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 september 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Skrivelsen besvaras med exploateringskontorets utlåtande.

§15 Förvärv av byggnaden på tomträtten Gjutmästaren 3 i Ulvsunda industriområde

Dnr E2009-554-01146

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner det tecknade avtalet med Brck Gjut-M AB rörande förvärv av byggnaden på tomträtten till fastigheten Gjutmästaren 3 i Ulvsunda industriområde samt ger kontoret i uppdrag att genomföra förvärvet och döda tomträtten.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§16 Återupprättande av Storstockholms koloniträdgårdar. Motion (2009:19) av Martin Michel och Åsa Romson (MP). Svar på remiss

Dnr E2009-514-00943

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Kommunstyrelsens remiss av motionen besvaras med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och ledamoten Gulan Avci (FP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Tillstyrka motionen samt därutöver anföra följande.

För det första är det anmärkningsvärt att inte kontoret svarat ordentligt på motionen. Att enbart hänvisa till ärendet om avgälder för koloniföreningarnabär att man inte tittar på frågan om hur marken hanteras för att planera nya koloniträdgårdar och hindra att de befintliga försvinner i samband med exploateringsprojekt. Det ligger definitivt på exploateringskontorets ansvar att bedöma de frågorna.

Koloniträdgårdarna har positiva effekter såväl på Stockholms miljö som på stockholmarnas hälsa och välbefinnande och stadens attraktionskraft för besökare.

Koloniträdgårdar ger många, som saknar möjlighet att bo i villa, en chans till odling. I råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram (Handlingsprogrammet 2005-2009 för utveckling av Stockholms parker och natur, reviderad juni 2006) står det att ”frisk och sjukvårdande effekter av grönska, vatten, solljus och uteaktivitet för fysisk och mental hälsa inte ska underskattas”.

Det är viktigt att nya miljöprofilerade och energieffektiva bostäder byggss i Stockholm. I mån av utrymme bör koloniområden, i enlighet med parkprogrammet, anläggas i anslutning till dessa bostäder. Det bör finnas med i planeringen från början.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann- Margrethe

Livh (V) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation.

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§17 Upplåtelse med tomträtt av Lidingöbro Värdshus, del av Ladugårdsgärdet 1:2 på Djurgården

Dnr E2009-530-00341

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann- Margrethe Livh (V) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Återremittera förslaget.

 2. Inhämta synpunkter från Nationalstadsparksrådet samt därutöver anföra följande:

Det är förståligt att tomträtts föreslås i det här sammanhanget men det är samtidigt viktigt att det finns en långsiktighet i förvaltningen av Nationalstadsparken och att det råder en samsyn bland de olika markägarna och berörda parter om den gemensamma styrningen. Arrendeformen är bruklig i nationalstadsparken. En förändring av den principen bör stämmas av i Nationalstadsparksrådet.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Ann- Margrethe Livh (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutar nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§18 Detaljplan för Stockholmsarenan och kv Arenan i stadsdelen Johanneshov. Remiss

Dnr E2009-512-01310/01269

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som yttrande över rubricerade detaljplaneförslag för dels Stockholmsarenan och dels tillbyggnader av befintliga kontor längs Arenavägen, inbyggnad av Arenatorget och ombyggnad av Arenavägen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

 1. Delvis bifalla kontorets förslag.

 2. Nämnden förordar att Stockholmsarenan byggs som överdäckning över Nynäsvägen.

 3. Som kompensation för Sandstuparken anläggs en ekodukt över Nynäsvägen

Samt därutöver anföra följande.

Om arenans placering förskjuts kan den överdäcka Nynäsvägen och kan ge ett mervärde i form av minskat buller och minskad barriäreffekt av Nynäsvägen. En ekodukt som kompensation för Sandstuparken skulle ge en viktig förstärkning av både ekologiska värden och tillgänglighet.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar delvis kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som yttrande över rubricerade detaljplaneförslag för dels Stockholmsarenan och dels tillbyggnader av befintliga kontor längs Arenavägen, inbyggnad av Arenatorget och ombyggnad av Arenavägen samt

därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet anser att det är bra att arenan krympts i förhållande till de ursprungliga planerna. Samtidigt är den till sin utformning stor och svulstig vilket inte lämpar sig i en relativt tät stadsmiljö. Det fortsatta arbetet måste belysa projektet ur ett större perspektiv där bättre hänsyn tas till omgivande bostadsområden samt planerna på kommande stadsutveckling. Arkitekturen bör eftersträva mer luftighet.

Vänsterpartiet vill även lyfta fram möjligheten att bättre utnyttja platsen genom att däcka över Nynäsvägen. Genom en överdäckning kan ett centralt parkstråk anläggas och utgöra en verklig grönkompensation, något som fattas i föreliggande förslag. Parkstråket kan binda ihop området kring Globen med Skärmarbrink som idag utgör två helt separat delar på grund av Nynäsvägens barriäreffekt. Parkstråket kan även innehålla gång- och cykelvägar och fungera som en grön entré till innerstaden från stadens södra delar.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Det är ett mycket glädjande att besluten kring stockholmsarenan nu effektueras.

Nu ska vi äntligen få till en ny arena. Besluten är också viktiga för den fortsatta satsningen på Stockholm som idrotts- och evenemangsstad.

Vi som gärna ville ha en ny arena var lite oroliga efter majoritetens inledande deklarationer att klubbarna själva skulle bygga och driva anläggningarna. Då fanns det en uppenbar risk att det inte skulle bli någon ny arena

.

Om staden ska kunna ro i land ett sådant här stort projekt, som en ny arena, måste det helt enkelt till ett betydande offentligt åtagande. Vi är glada att majoriteten har kommit till den insikten och att vi nu äntligen får en ny arena.

För staden är det fortsatt intressant att följa utvecklingen av arenabygget i Solna och värdera om det sker större förändringar av det projektet.

I övrigt delar vi de synpunkter som idrottsförvaltningen anför kring att logistiken för arenan byggs rätt från början.

§19 Detaljplan för kvarteret Mikrofilmen m fl i Högdalen. Remiss. Markanvisning för skateboardpark till Idrottsnämnden

Dnr E2009-512-01128

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan för kv Mikrofilmen m fl. i stadsdelen Högdalen, S-Dp 2008-01164-54.

 2. Nämnden anvisar mark för skateboardpark inom fastigheten Örby 4:1 till idrottsnämnden i enlighet med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) förslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår återremiss enligt följande:

1 Återremittera kontorets förslag till beslut.

2 Exploateringsnämnden istället förordar att man skall arbeta vidare i enlighet med den förstudie/program för anläggande av en skateboardpark i Högdalen som idrottsnämnden nämnden godkände vid sitt möte 2008-05-13.

Skateboardåkningen är en relativt ny sport. Det stora genombrottet för skateboarden kom på sjuttiotalet, sedan dess har sporten utvecklats i flera olika riktningar.

Bland de största inriktningarna finns såväl Street, Ramp/Pool och Downhill. Sedan 90-talet har sporten växt och är idag mer etablerar både som tävlingsidrott, spontanidrott och som föreningsidrott. Enligt uppskattningar från Stockholm Suburban Surfers finns idag cirka 5000 organiserade skateboardåkare och totalt uppskattningsvis 13000 skateboardåkare i Stockholm.

Skaten är på inget vis övergående trend. Skateboard är en spontanidrott som har kommit för att stanna. Därmed blir det också naturligt för kommunen att ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för utövandet.

Det nu reviderade och kraftigt nedbantade förslaget är tveksamt om det kan kallas för ”Europas största skejtpark” och är inget annat en ett svek mot tidigare utfästelser.

Den tidigare mer visionära inriktningen gav utrymme för att skapa internationella storevenemang med stor publik inom flera skatediscipliner vid Högdalstopparna.

Det hade stärkt Stockholms ställning som idrotts- och evenemangsstad med positiva effekter för besöksnäringen. Det är tveksamt om den nya inriktningen förmår åstadkomma den effekten.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och ledamoten Gulan Avci (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Godta detaljplanen som rör bostäder.

2 Inte anvisa mark till skateboardpark inom fastigheten Örby 4:1 samt därutöver anföra följande.

Vänsterpartiet godkänner den del av förslaget som rör bostäder. Däremot är vi starkt emot att förlägga en skateboardpark på den föreslagna platsen. En skateboardpark som förläggs så nära bostadshusen kan innebära konflikter med de boende. Höga ljud på kvällar och helger, stort besökstryck vid tävlingar och arrangemang kan upplevas som mycket störande av de boende. En skateboardpark i världsklass bör heller inte läggas på oattraktiv plats med störande trafik..

Det finns dessutom redan ett förslag att anlägga en skateboardpark på Högdalstopparna. Ett förslag som utarbetats i samråd med engagerade skateare som lagt ned kraft och energi på att få till en riktigt bra anläggning. Nu är de överkörda, liggande förslag presenteras helt utan dialog. Den angivna förklaringen - att en anläggning på Högdalstopparna kräver en utbyggd infrastruktur och att det inte finns pengar till detta – kan varken vara en nyhet för planerarna eller ett godtagbart skäl.

Vi föreslår att skateboardparken placeras i anslutning till Högdalstopparna så som planerats. Där finns en spännande topografi som kan utnyttjas, exempelvis till gradäng för publik. Vi efterlyser ett samlat grepp över området kring Högdalstopparna och att planerna på ett rekreations- och friluftsområde blir verklighet. I ett sådant område skulle skateboardparken bli en tillgång, i det föreslagna området i kvarteret Mikrofilmen riskerar skateboardparken att ses som ett negativt inslag. Förslaget att istället placera en idrottshall i anslutning till bostadshusen i kvarteter Mikrofilmen ser vi däremot som ett bra förslag som bör utredas.

Omröstning

Ordföranden ställer först de framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§20 Ändrad användning till bostäder för Familjebostäders tomträttsfastighet Sandhamn 1 i Farsta

Dnr E2009-510-01326

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner ändrad markanvändning för byggande av ca 60 lägenheter på Familjebostäders tomträttsfastighet Sandhamn 1.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§21 Beslut om avveckling av Aspuddsbadet samt beslut om markanvisning för förskola inom fastigheten Korpen 1 i Aspudden till SISAB

Dnr E2009-510-01365

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Korpen 1 i Aspudden till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i
rubricerat ärende från den 31 augusti 2009.

- Skrivelser från boende i området inkom den 14 september och 16 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och ledamoten Gulan Avci (FP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S), ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

 1. Avslå kontorets förslag till beslut.

 2. Exploateringsnämnden istället förordar en lösning där staden genomför en renovering utav badet och att kostnaderna för detta läggs på den framtida hyreskostnaden

 3. Avslå kontorets förslag till en markanvisning för förskola samt därutöver anföra följande.

Den senaste utredningen av Aspuddsbadet visade att kostnaden för att rusta upp badet uppgick till 14 mnkr. Det var med viss förvåning vi tog del av den kostnadsberäkningen.

Så sent som två år innan det tog idrottsnämnden ställning till ett förslag där kostnaderna bedömdes till runt 8 mnkr. Det senaste förslaget skulle innebära en betydande ökad hyreskostnad för Aspuddens badhusförening under lång tid.

När alla siffror är på bordet hoppas vi att alla inblandande får komma till tals och att staden tillsammans med föreningen kan hitta en ekonomisk lösning på frågan så fort som möjligt, en lösning som innebär att badet även i framtiden kan drivs i föreningens regi.

Därtill kan vi konstatera att majoriteten helt utelämnar en analys av de kulturhistoriska värdena som finns i området. Aspuddsbadet ingår i det området som är utpekat i översiktsplan som särskilt värdefullt.

Givetvis är det värdefullt att bygga förskolor i Stockholm. Behovet av nya förskoleplatser är konstant. Det är dock tveksamt om denna markanvisning ökat antalet förskoleplatser eftersom tanken är att flytta de barnen som idag har sina förskoleplatser i Aspuddsskolan.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S), ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och ledamoten Gulan Avci (FP) enligt följande:

Exploateringsnämnden anser att det i och med idrottsnämndens beslut om avveckling och rivning av Aspuddsbadet, mot bakgrund av behovet av fler förskoleplatser, är klokt att anvisa den aktuella marken för förskoleändamål. Nämnden vill samtidigt understryka att det i det fortsatta utredningsarbetet är av vikt att beakta behoven för den redan befintliga förskoleverksamhet som bedrivs av föräldrakooperativet Flygande Mattan.

Flygande Mattan har sedan början av 1990-talet nyttjat mark som utgör bakgård till Aspuddsbadet för rekreation och lek. Eftersom alternativa platser för lek i Aspudden antingen redan är ianspråktagna av andra förskolor, ligger en bit från förskolan eller skulle innebära en relativt trafikfarlig väg för barnen bör exploateringskontoret i dialog med Flygande Mattan i första hand söka en lösning där befintlig och tillkommande förskoleverksamhet kan samsas om ytan.

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till AB Svenska Bostäder

Dnr 2009-513-929

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa mark­anvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§23 Svar till länsrätten i Stockholms län avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 14 maj 2009 gällande ärendet ”Slussen – ställningstagande inför fortsatt arbete”

Dnr E2009-400-00676

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner bifogat yttrande till kontorets utlåtande som svar till länsrätten i ärendet avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 14 maj 2009 gällande ärendet ”Slussen - Ställningstagande inför fortsatt arbete”.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§24 Redovisning av delegering av arbetsmiljöansvar inom exploaterings-kontoret

Dnr E2009-020-01489

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner kontorets redovisning av arbetsmiljöansvar inom exploateringskontoret.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§25 Utredning om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet.

Svar på remiss

Dnr E2009-000-01250

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av miljöförvaltningens förslag med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och ledamoten Gulan Avci (FP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S), ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

 1. Avslå kontorets förslag till beslut.

 2. Förorda det tredje alternativet vid en permanentning av verksamheten.

Vi anser att det tredje alternativet motsvarar bäst mot de kraven som kommer att ställas framöver. Miljförvaltningen bedömer att det tredje alternativet är också den mest kostnadseffektiva lösningen. När det gäller kostnaderna så borde det vara så att det som är långsiktigt effektivt bör givetvis prioriteras.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S), ledamoten Emilia Hagberg (MP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§26 Lelånghus byggnader på Bjursätragatan i Rågsved. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (V)

Dnr E2009-511-00877

Bordlades den 24 augusti 2009 nr 27

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Skrivelsen besvaras med exploateringskontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

 1. I huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut.

 2. Ge kontoret i uppdrag att utreda vilka sanktionsmöjligheter kan användas mot oseriösa byggare.

 3. Redovisa eventuella sanktionsmöjligheter till nämnden senast i mars 2010 samt därutöver anföra följande:

Det är helt oacceptabelt att en byggare kan hantera sitt uppdrag på det här sättet, att bara lämna halvfärdiga hus efter sig.

Därför är det viktigt att se över möjligheten till sanktionsmöjligheter när det handlar om byggare som uppenbart inte fyller sitt åtagande gentemot staden.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och ledamoten Emilia Hagberg (MP) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.