Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

OBS! Ändrad dag och möteslokal

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut inom exploateringskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

8 Skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark. Motion (2010:14). Svar på remiss (A)

9 Säkerhetsklassning och säkerhetsprövning inom exploateringsnämndens verksamhet (A)

10 Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering. Remiss av PM från Integrations- och jämställdhetsdepartementet (A)

11 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för Kylhuset 21 i Slakthusområdet (M&V)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

12 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för Årstaäng 4 i Liljeholmen (M&V)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

13 Försäljning av fastigheten Panncentralen 3 i Salems kommun till Restaurang Sorbonne Södertälje (M&V)

14 Markanvisning för gruppbostad inom fastigheten Strandviolen 6 i Hässelby Villastad till Micasa fastigheter i Stockholm AB (PU) Hässelby-Vällingby

15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Veidekke Bostad AB (PU) Bromma

16 Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). Svar på remiss (PU) Enskede-Årsta-Vantör

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Johanneshov till Husab Bostad AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

18 Utredning av stråket Högdalen-Farsta samt tidig markreservation för utredning av småhus inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra, Rågsved till NCC Boende AB. Utredningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Minneskortet i Högdalen till Bo trygg Bygg AB (PU) Skarpnäck

20 Ändrad markanvisning Norra Station, kv 50-51, till Tors Torn Utveckling AB, samt rättelse av fastighetsbeteckning i exploateringsnämndens beslut 2009-11-19 (SP) Norrmalm

21 Bättre information och samordning i samband med skötsel av Rågsveds friområde. Svar på skrivelse från Ann-Margrethe Livh (V).(M&T)

22 Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Svar på motion av Maria Hannäs (V) (M&T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 6 oktober 2010.

§2 Inga frågor för beredning.

Förvaltningschefen Krister Schultz informerar om att julbord ska äga rum den 9 december efter nämndsammanträdet.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till exploateringsnämnden enligt förteckningar från den
15 september 2010 och den 28 september 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom exploateringskontoret

Dnr E2010-010-00239

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 14 september 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 10/2010 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 17 augusti 2010 anmäls.

§6 Tertialrapport 2/2010 för exploateringsnämnden

Dnr E2010-111-00601

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2010 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 0,8 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter för uppdrag avseende parkverksamhet.

 3. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Erik Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att exploaterings­nämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det är positivt att kontoret nu kan beräkna att målet för antalet markanvisningar kommer att uppnås. Men vi är djupt kritiska när det gäller hur detta kommer att uppnås. Vi anser att bostadsbyggnationen i staden styrs till alldeles för stor del av byggherrarna. När staden ägnar sig åt frimärksplanering och markanvisningarna grundar sig på attraktiva områden, som har plockats fram av kringresande byggherrar, så kommer det att vara betydligt svårare framöver att fylla målen för bostadsbyggnation. Vi har i vår budget angett att vi vill att markanvisningarna skall basera sig på områdesplanering, detta är viktigt för nämndens och kommunfullmäktiges styrning.

Vi vill också att nämnden använder sig mer av markanvisningstävlingar. Men då skall inte enbart priset på marken vara avgörande, vi vill även se andra parametrar vid tävlingarna. Som exempel kan nämnas byggkostnader, miljöåtgärder såsom energieffektiviseringsåtgärder etc. Vi anser att det är viktigt att notera att även stadens revisorer anser att nämndens styrning har varit otillräcklig och att nämnden använder sig av markanvisningstävlingar alldeles för litet.

Vidare anser vi att hälften av markanvisningar bör gå till byggnation av hyresrätter. Vi kan avläsa av tertialrapporten att under det första halvåret. Trots att majoriteten slår sig bröstet när det gäller byggnation av hyresrätter så kan man med enkel matematik visa att bara en fjärdedel av markanvisningar har gått till hyresrätter. Den andelen är alldeles för låg. Därtill vill majoriteten bygga med blandade upplåtelseformer men nog är det fortfarande så att staden har markanvisat för hyresrätter där det redan finns mycket hyresrätter och till bostadsrätter där det redan finns bostadsrätter. Detta gynnar inte integrationen i staden utan skapar rika och fattiga reservat. Det är nu än viktigare att nämnden medverkar till att integrera staden för att motverka diskriminering och rasism i vår stad.

Vi anser inte heller att grönkompensationen har varit tillräcklig. Det räcker inte att bygga om en lekplats vid exploatering av grönområden, kompensationen måste mer rejäl i de fallen. Kontoret påpekar i rapporten att särskilt värdefulla mark- och vattenområden skall bevaras. Men det är lika viktigt att behålla grönområden vid nybyggnation, det är viktigt för människornas välbefinnande och behövs för rekreation. När staden exploaterar i vattennära miljöer så är det viktigt att planera så att tillgängligheten till vattnet bevaras. Ett lyckat exempel är Liljehomskajen, Årstadal där man har planerat verksamheter i byggnader som ligger nära vatten. Att det finns t ex en restaurang i den miljön visar en helt annan tillgänglighet än att det finns uteplatser för de boende enbart.

Nu är mandatperioden snart slut och den nya skall börja. Det kan nu vara ett lämpligt tillfälle att upp en diskussion om en bättre markanvisningspolicy. Det är viktigt att staden har en policy som inte är lika fyrkantig som den nuvarande. Vi behöver en markanvisningspolicy som ser till stockholmarnas behov och inte till den styrande majoritetens ideologiska behov att sälja allt som går att sälja.

Järvalyftet har varit ett angeläget ärende för många nämnder under mandatperioden. Det är mycket som fortfarande behöver göras i Järvastadsdelarna. I tertialrapporten står det att staden skall arbeta för näringslivet. Men vi anser att den styrande majoriteten verkligen har slagit undan fötterna på företagarna i Stockholm i och med försäljningen av centrumanläggningarna till Boutbee. Samma gäller företagandet i Rinkeby och i Tensta där Boultbee ständigt aviserar ökade kostnader i form av hyra och andra avgifter. Den försäljningen har inte gagnat företagandet i stadsdelarna på Järvafältet, det bevisar de stora och många protester från företagarna.

3) Clara Lindblom (V) föreslår att exploateringsnämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Majoriteten hävdar att man ökat antalet markanvisningar för hyresrätter. I praktiken så är antalet markanvisningar till hyresrätter bara ungefär en fjärdedel av alla markanvisningar. Detta är givetvis en skandal i en stad där drygt 300000 står i bostadskö. Vi anser att minst hälften av markanvisningarna ska gå till hyresrätter och att våra kommunala bostadsföretag ska få en stor del av markanvisningarna.

Vi ska planera för Stockholmarnas behov och bostadsförmedlingens långa kö visar på Stockholmarnas oerhört stora behov av billiga och bra hyresrätter.Ändå fortsätter Alliansen envist att planera för en stad som i framtiden ska bebos av välavlönade människor som kan betala dyrt för en bostadsrätt.

Inför en ny mandatperiod är det dags att återigen diskutera stadens markanvisningspolicy. Staden behöver en policy som utgår från Stockholmarnas behov. Den nuvarande markanvisningspolicyn bidrar– tillsammans med utförsäljningarna av Allmännyttan – till att Stockholm blir alltmer segregerat.

Vi anser att utvecklingen av stadens olika delar bör ske utifrån en övergripande områdesplanering och inte utifrån var enskilda byggherrar hittar en attraktiv markbit eller utifrån uppifrånstyrda idéer som olika borgarråd har.Ett skräckexempel på bristen på områdesplanering är Familjebostäders område i Rinkeby där man för ett antal år sedan beslöt att riva hus på grund av att området var för tätbebyggt, det saknades grönytor och lekplatser för barnen, mm. Nu har man plötsligt beslutat att samma område ska bli mer stadslikt och ska förtätas. Detta beslut tas utan att en övergripande områdesplanering gjorts, utan en konsekvensanalys av vad förtätningen kommer att innebära för till exempel barnen. Detta är bara ett av många exempel på bristen på seriös och övergripande områdesplanering

Beslutgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

DnrE2010-120-01203

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till kontorets tjänsteutlåtande lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 14 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark. Motion (2010:14). Svar på remiss

DnrE2010-511-00929

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (V) med kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden tillstyrker motionen samt därutöver anförs följande:

Staden måste förbättra kontroll och uppföljning av byggherrarnas arbete, vad gäller såväl tillgänglighet som energikrav m m. Även sanktionsmöjligheterna måste utvecklas. Att den enda sanktion som finns är att hindra byggherrarna från fler markanvisningar, är uppenbarligen inte tillräckligt.

Beslutgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

§9 Säkerhetsklassning och säkerhetsprövning inom exploateringsnämndens verksamhet

DnrE2010-000-00952

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden placerar de anställningar, som redovisas i bilagda lista till kontorets tjänsteutlåtande, i säkerhets­klass 3 enligt säkerhetsskydds­lagen.

 2. Exploateringsnämnden bemyndigar chefen för exploaterings­kontoret att, efter samråd med stadens säkerhetsskyddschef vid stadsledningskontoret, besluta om inplacering i säkerhetsklass 3 enligt säkerhetsskydds­lagen av anställ­ningar och uppdrag inom exploateringsnämndens verksamhet, utom vad gäller direktörsanställningen. Dessa beslut får inte delegeras vidare.

 3. Exploateringsnämnden godkänner att exploateringskontoret vid säkerhets­ klassning av anställningar och uppdrag och vid säkerhets­prövning av anställda och uppdragstagare följer blivande av stadslednings­kontoret utarbetade stadsövergripande riktlinje.

 4. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering. Remiss av PM från Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Dnr E2010-000-00965

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Integrations- och jämställdhetsdepartementets PM om bristande tillgänglighet som diskriminering, med kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 15 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att besvara remissen med följande:

Vi välkomnar att det i diskrimineringslagen införs ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi delar helt uppfattningen om behovet av perspektivskifte till ett mer universellt utformat Sverige och har sedan länge ställt oss bakom begreppet och visionen ”Design för alla”. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Vi behöver gå längre än i departementspromemorian ”Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20). Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. All offentlig verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär att dyslektiker, synskadade och människor med ett intellektuellt funktionshinder ska kunna ta del av offentlig information.

De oklarheter som finns när det gäller vad som avses med skäliga åtgärder i förhållande till exempelvis bygglagstiftningen måste redas ut. Om normerna i Plan- och bygglagen (PBL) visar sig vara lägre i förhållande till den ambition som avses i den nya lagstiftningen, bör PBL skärpas. Lagstiftningen ska ställa krav på tillgänglighet, inklusive rätt att kräva ombyggnad och rätt för handikapporganisationer att överklaga plan- och byggärenden.

Frågan är också om sanktioner i form av diskrimineringsersättning är tillräckligt effektivt för att motverka överträdelser av lagstiftningen. Kommuner och landsting som inte uppfyller satta mål för tillgänglighet ska riskera kännbara sanktioner. Ytterligare sanktioner bör övervägas.

Avslutningsvis anser vi att om samhället ska kunna göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning måste högre krav ställas på kommunerna samtidigt som de får mer resurser.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Integrations- och jämställdhetsdepartementets PM om bristande diskriminering med nedanstående.

2 Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Vi behöver gå längre än i departementspromemorian ”Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20). Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet.

Lagstiftningen behöver ställa krav på tillgänglighet, inklusive rätt att kräva ombyggnad och rätt för handikapporganisationer att överklaga plan- och byggärenden.

Förvaltningens tjänsteutlåtande visar på en förskräckande ovilja att på allvar arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Det är just för att tidigare regeringsförordningar och riksdagsuttalanden om funktionshinderpolitiken inte uppfattats som bindande som det behövs högre krav och att de fastställs i lag. Kommuner och landsting som inte uppfyller satta mål för tillgänglighet ska riskera kännbara sanktioner.

Beslutgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§11 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för Kylhuset 21 i Slakthusområdet

Dnr E2010-514-01159

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för Årstaäng 4 i Liljeholmen

Dnr E2010-514-01160

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Försäljning av fastigheten Panncentralen 3 i Salems kommun till Restaurang Sorbonne Södertälje AB

DnrE2009-514-01882

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen av fastigheten Panncentralen 3 i Salems kommun.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 8 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremitterar ärendet samt därutöver anförs följande:

Vid försäljning av den här typen av fastighet i en annan kommun, bör i första hand den aktuella kommunen tillfrågas om köp. Verksamhetsområden som denna, kan vara av strategisk betydelse för en kommun att inneha.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

§14 Markanvisning för gruppbostad inom fastigheten Strandviolen 6 i Hässelby Villastad till Micasa fastigheter i Stockholm AB

DnrE2010-513-00579

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för gruppbostad inom fastigheten Strandviolen 6 till Micasa Fastigheter i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

I området saknas en helhetsplanering. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man först titta på hela området för att se var byggnation är mest lämplig. Det finns behov av LSS-boende, och det bör ingå i planeringen av området.

§15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Veidekke Bostad AB

Dnr 2007-513-266

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Mariehäll 1:10 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 11 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden återremitterar ärendet.

 2. uppdra till kontoret att utred en markanvisning med tomträtt samt göra en bullerutredning samt att därutöver anföra:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Den planerade byggnationen planeras till ett bullerutsatt läge. Placeringen av fastigheterna är alldeles i närheten av en tättrafikerad väg och det finns inte bett ord om buller i ärendet.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Fastigheten bör bebyggas med en lång huskropp som välvs ner vid gatukorsningen ner mot Mariehällsvägen. På så sätt skapas en trevlig innergårdsmiljö. I området saknas en helhetsplanering. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man först titta på hela området för att se var byggnation är mest lämplig.

§16 Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). Svar på remiss

Dnr E2010-702-00873

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 17 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden tillstyrker motionen samt därutöver anförs följande:

Det är viktigt att stadens återvinningscentraler är bra utformade. Det är helt oacceptabelt att det uppstår kösituationer, än mer oacceptabelt är att det sker allvarliga olyckor. Vi anser att motionären hänvisar till tillräckliga skäl att utvidga återvinningscentralen i Östberga, så att hanteringen av avfallsprodukter effektiviseras men framför allt för att undvika olyckor.

Beslutgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Vi kan konstatera att Exploateringskontoret och Trafik- och renhållningskontoret har olika syn på huruvida Östberga ÅVC ska bevaras och utvidgas, eller inte. Exploateringskontoret konstaterar att det inte är lämpligt att det inte är lämpligt att utvidga Östberga ÅVC, medan Trafik- och renhållningskontoret säger i motsvarande ärende till Trafiknämnden, att det geografiska läget vid Östberga är tillfredsställande för en långsiktig etablering av en modern återvinningsanläggning och att staden bör verka för en fortsatt utvidgad drift av Östberga.

För Miljöpartiet är det viktigt att återvinningscentralerna i Stockholm blir fler och får utökad kapacitet. Vi kan konstatera att staden behöver en helhetsplan för hur detta ska kunna ske.

Särskilt uttalande lämnas av Clara Lindblom (V) enligt följande:

Det är brist på återvinningscentraler i Stockholm. Parallellt med planeringen för att förbättra ÅVC i Östberga bör nya ÅVC och planeras. Tillgängligheten till stadens ÅVC bör förbättras. Vi anser att det ska vara möjligt att även åka kollektivt till stadens ÅVC.

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Johanneshov till Husab Bostad AB

Dnr E2008-513-00988

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Johanneshov till Husab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Clara Lindblom (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremitterar ärendet och återkommer med en markavisning för hyresrätter samt anföra följande:

Allmännyttans andel av bostadsbeståndet i området är bara 7 %. Vi anser därför att markanvisningen ska gå till ett kommunalt bostadsbolag och att det ska byggas hyresrätter. I ärendet framgår att det råder brist på kvartersparker. Vi vill att alla större bostadsprojekt i Stockholm föregås av en områdesplanering. Genom en övergripande planering kan förskolor, parker, skolor, serviceboenden, gruppbostäder, naturmark, butiker etc. planeras in från början.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Clara Lindblom (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Vi anser att det, i rådande läge, är helt oacceptabelt att bygga på den marken som kontoret nu vill markanvisa. Under flera år har de boende i närheten kämpat för att få till stånd antingen bullerskydd eller en nedgrävning av Nynäsvägen. Inför hösten 2006 hade den dåvarande majoriteten i trafiknämnden budgeterat för bullerskydd, efter valet 2006 revs det beslutet. Att nu bygga ytterligare hus där de boende kommer att utsättas för buller från Nynäsvägen är inte möjligt.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut samt anföra följande:

Ärendet bör i dagsläget avslås eftersom en helhetsplanering för området saknas och den aktuella platsen utgörs av värdefull naturmark. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var byggnation är mest lämplig. Park- och grönmark ska värnas i det här området, eftersom Sandstuparken försvinner i och med byggnationen av den nya arenan.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§18 Utredning av stråket Högdalen-Farsta samt tidig markreservation för utredning av småhus inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra, Rågsved till NCC Boende AB. Utredningsbeslut

Dnr E2010-513-01204

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Minneskortet i Högdalen till Botrygg Bygg AB

DnrE2010-513-00892

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Minneskortet till Botrygg Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden återremitterar ärendet

 2. Uppdra till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträt.

 3. Uppdra till kontoret att återkomma med utredning om grönkompensation

samt därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Därtill saknas helt beskrivning på hur förlorad grönmark skall kunna kompenseras i området.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår att exploateringsnämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå förslaget samt anföra följande:

Ärendet bör avslås eftersom det inte är effektivt utnyttjande av mark, att bygga småhus och radhus. Dessutom bör en helhetsplanering för området göras. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Vi anser att byggnation av 10 radhus och 18 enbostadshus i detta grönområde inte är lämpligt.

3) Clara Lindblom (V) föreslår att exploateringsnämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå förslaget till detaljplan.

2 Uppdra år stadsbyggnadskontoret att omarbeta planen för att i stället längs Trollesundsvägen bygga flerfamiljshus samt i övrigt anföra:

Skogspartiet har betydande värden som närnatur, både ur ekologisk synpunkt och som uppskattad plats för lek och rekreation. Det är därför fel att exploatera och privatisera området med ett fåtal utspridda småhus. Om planerna däremot omarbetas till flerbostadshus uppväger intresset att det tillkommer ett större antal nya lägenheter i området. De platser som barnen pekar ut som särskilt viktiga i barnkonsekvensbilagan ska bevaras.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut

Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§20 Ändrad markanvisning Norra Station, kv 50-51, till Tors Torn Utveckling AB, samt rättelse av fastighetsbeteckning i exploateringsnämndens beslut 2009-11-19

Dnr E2009-513-00177

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner ändrad markanvisning för kv 50-51 i projekt Norra Station vid Torsplan, från Oslo Naeringseiendom AS till dotterbolaget Tors Torn Utveckling AB.

 2. Exploateringsnämnden beslutar om rättelse i nämndens beslut 2009-11-19 i ärende dnr E2007-554-00587 till att vara del av Vasastaden 1:118 samt del av Vasastaden 1:41.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår exploateringsnämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att godkänna ändrad markanvisning för kv 50-51 i projekt Norra Station vid Torsplan, från Oslo Naeringseiendom AS till dotterboolaget Tors Torn Utveckling AB.

2 Ändra i markanvisningsavtalet så att projektet inte skadar riksintresset Stockholms innerstads stadssiluett samt att anföra följande:

I samband med den ändrade markanvisningen vill vi att avtalet ska ändras så att projektet inte skadar riksintresset Stockholms innerstads stadssiluett.

Miljöpartiet ser positivt på projektet Norra Station och Tors torn, men anser att ett antal åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektet. De två tornen bör anpassas till den omkringliggande bebyggelsen och till stadssilhuetten. Med den förslagna utformningen riskerar Tors torn att åsamka skada på riksintresset Stockholms innerstad och motverka byggandet av en vacker och attraktiv stadsmiljö. Därför har Miljöpartiet föreslagit en arkitekttävling om utformning och placering av tornen.

2) Clara Lindblom (V) föreslår exploateringsnämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att godkänna ändrad markanvisning för kv 50-51 i projekt Norra Station vid Torsplan, från Oslo Naeringseiendom AS till dotterbolaget Tors Torn Utveckling AB samt därefter anföra följande:


Vänsterpartiet är positiva till att Norra stationsområdet bebyggs med bostäder och att innerstaden växer. Däremot har vi kritiserat den höga exploateringsgraden och de små gårdarna och vi är oroliga att den planerade timglasparken inte kommer räcka till som rekretationsyta och grön park. Det råder stor brist på hyresrätter och bostäder för unga och studenter i Stockholm, i Norra Station måste dessa behov tillgodoses. Vi är positiva till att bygga två höga torn men vi anser att de planerade Tors torn ska vara lägre och få en annan utformning.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut

Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§21 Bättre information och samordning i samband med skötsel av Rågsveds friområde. Svar på skrivelse från Ann-Margrethe Livh (V)

Dnr E2010-520-00847

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringskontoret föreslår exploateringsnämnden att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 1 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla skrivelsen.

2 Förvaltningen får i uppdrag att kontakta andra berörda förvaltningar, bolag samt Huddinge kommun för att få tillstånd en ökad samverkan med boende om insatser i Rågsveds friområde samt därutöver vill vi framföra följande.

Stadens centrala förvaltningar bör inte ha ett renodlat förvaltningsperspektiv utan måste också kunna ha ett medborgarperspektiv. Att kontakter och ansvarsområden är tydliga från kontorets perspektiv är bra, men innebär inte automatiskt att medborgarna upplever detsamma.

Ett exempel på en bristande samordning är att tömningen av papperskorgar och klottersanering inte sköttes i vintras. Detta eftersom stadsdelsförvaltningen inte lät ploga gångvägarna förrän fram på vårkanten efter att Kräpplagruppen gjort flera felanmälningar. Staden använder sig inte av Kräpplagruppens kompetens och ser dem inte som en samarbetspartner, vilket ytterst drabbar stadens invånare i form av en sämre skötsel i området.

De önskemål om förbättringar som den ideella föreningen Kräpplagruppen har framfört bör inte vara svåra att tillmötesgå, till exempel träffar ett par gånger per år. Stadens representanter kan informera om planerade insatser och föreningslivet och närboende kan förmedla sina synpunkter och förslag. Den kontinuerliga kontakten under året i övrigt skulle underlättas om det finns kända kontaktpersoner som lätt kan slussa synpunkter och frågor till rätt instans.

Vi föreslår därför att förvaltningen kontaktar övriga berörda förvaltningar och bolag samt Huddinge kommun och Kräpplagruppen för att ta fram ett förslag till nya former för samverkan med föreningslivet och närboende om insatser i Rågsveds friområde.

Beslutgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§22 Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Svar på motion av Maria Hannäs (V)

DnrE2010-520-00705

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande

 2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden tillstyrker motionen samt därutöver anförs följande:

Motionen tar upp en rad mycket angelägna åtgärder som behöver vidtas för att Stockholm ska bli en långsiktigt hållbar storstad. Det handlar bl a om grönområdesanalys vid bostadsbebyggelse, om planering för gång- och cykelvänliga områden, säkra skolvägar och möjlighet att ta med cykel på tåg och buss. Viktigt att poängtera är dock att Exploateringsnämnden har en del av ansvaret för detta, men att även ett flertal andra av stadens nämnder har ansvar för att detta ska ske.

Beslutgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) och Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.