Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-10-15

Sammanträde 2015-10-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2015

8 Remiss av betänkande En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Remiss av Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Förvärv av fastigheten Församlingshuset 8 i Mariehäll från Bromma församling

11 Exploateringsavtal och överenskommelser om exploatering med försäljning och tomträtt för bostäder inom Bromstens industriområde (Bromstensstaden). Genomförandebeslut och reviderat inriktningsbeslut

12 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för ungdomsbostäder inom Grimsta 1:5 och Skärkarlen 8 m.fl. i Blackeberg med Besqab Bostadsmark II AB

13 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark, för bostäder inom fastigheterna Nockebyhov 1:1 och 2:22 i Nockebyhov med AROS Management AB. Genomförandebeslut

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder samt överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Årsta 1:1 och Packrummet 9-12, i Liljeholmen med Ikano Bostad AB och Rumpack Fastighets AB respektive Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Länsmannen samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

17 Inriktningsbeslut för utveckling av Stockholms nya livsmedelscentrum i Larsboda industriområde Farsta samt markanvisning för livsmedelscentrum inom fastigheterna Sillö 4, Sillö 9 och del av fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda till fastighetsnämnden

18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till AB Familjebostäder

19 Ombyggnad av E18, delen Frescati-Mörby centrum, snabbcykelstråk i Stockholms stad, Solna stad och Danderyds kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Uppsägning av tomträtten för Riksby 1:13 i Riksby

Dnr: E2015-02380

Bordlagt den 24 september 2015, punkt 14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Markanvisning för skola och kommersiell verksamhet inom fastigheten Storsätra 1 i Sätra till Corem Storsätra AB

Dnr: E2015-02233

Bordlagt den 24 september 2015, punkt 17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2015-02439

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2015, Dnr E2015-00283

§8 Remiss av betänkande En ny regional planering ­ ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02258

§9 Remiss av Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02506

§10 Förvärv av fastigheten Församlingshuset 8 i Mariehäll från Bromma församling, Dnr E2015-02553

§11 Exploateringsavtal och överenskommelser om exploatering med försäljning och tomträtt för bostäder inom Bromstens industriområde (Bromstensstaden). Genomförandebeslut och reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2010-511-00633

§12 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för ungdomsbostäder inom Grimsta 1:5 och Skärkarlen 8 m.fl. i Blackeberg med Besqab Bostadsmark II AB, Dnr E2015-02466

§13 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark, för bostäder inom fastigheterna Nockebyhov 1:1 och 2:22 i Nockebyhov med AROS Management AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-02842

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder samt överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Årsta 1:1 och Packrummet 9-12, i Liljeholmen med Ikano Bostad AB och Rumpack Fastighets AB respektive Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut, Dnr E2013-513-00012

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder, Dnr E2012-513-00153

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Länsmannen samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2015-02349

§17 Inriktningsbeslut för utveckling av Stockholms nya livsmedelscentrum i Larsboda industriområde Farsta samt markanvisning för livsmedelscentrum inom fastigheterna Sillö 4, Sillö 9 och del av fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda till fastighetsnämnden, Dnr E2015-01531

§18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till AB Familjebostäder, Dnr E2015-02467

§19 Ombyggnad av E18, delen Frescati-Mörby centrum, snabbcykelstråk i Stockholms stad, Solna stad och Danderyds kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02343

§20 Uppsägning av tomträtten för Riksby 1:13 i Riksby, Dnr E2015-02380, Bordlagt den 24 september 2015, punkt 14

§21 Markanvisning för skola och kommersiell verksamhet inom fastigheten Storsätra 1 i Sätra till Corem Storsätra AB, Dnr E2015-02233, Bordlagt den 24 september 2015, punkt 17