Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens presidier och rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2016 (A)

9 Revisionsberättelse och årsrapport 2015 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)

10 Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)

11 Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105). Svar på remiss (A)

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem (PU)

13 Markanvisning för bostäder och förskolor inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till AB Svenska Bostäder, Folkhem Trä AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU)

14 Markanvisning för idrottsändamål inom del av fastigheten Marieberg 1:26 i Marieberg till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU)

15 Slutredovisning av utbyggnad för hotell och bostäder inom fastigheten Marieberg 1:26 i Marieberg med Skanska Sverige AB (PU)

16 Överenskommelse om exploatering med tomrättsupplåtelse för bostäder, centrum, handel och kontor inom Trollhättan 30 m.fl. fastigheter på Norrmalm med AMF Pensionsförsäkring AB (PU)

17 Ansökan om ny detaljplan för fastigheten Norrmalm 4:41, m.m. samt förslag till försäljning. Reviderat utredningsbeslut (PU)

18 Överenskommelse om exploatering med tomrättsupplåtelse för bostäder och badanläggning (Hamam) inom fastigheten Sturen Större 12 på Södermalm med Hamam Fastighets AB (PU)

19 Markanvisning för bostäder i Årsta inom fastigheterna Marman 2, Marman 8 och Marman 10 till AB Familjebostäder, fastigheten Marman 6 till KIAB Årsta AB och fastigheten Marman 7 till Mats Modén Development AB. Inriktningsbeslut (PU)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Riksbyggen ekonomisk förening och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut (PU)

21 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp till Järntorget Bostad AB (PU)

22 Utökad markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Näskubben 2 samt delar av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Kärrtorp 1:4 i Kärrtorp till Besqab Projektutveckling AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Svenska hem i Bromma Mark nr XXI AB. Inriktningsbeslut (PU)

24 Markanvisning för parkeringshus till Stockholm Parkering AB och förråd till 24 Storage AB inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda. Tillägg till tidigare markanvisningar för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Klockelund 1. Delgenomförandebeslut (PU)

25 Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut och reviderat inriktningsbeslut (SP)

27 Markanvisning för bostadsändamål till Erik Wallin AB och Folkhem Trä AB inom fastigheterna Vasastaden 1:16 och Vasastaden 1:45 i Hagastaden, Norrmalm, Stockholms kommun (SP)

28 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostadsändamål med AB Familjebostäder avseende del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun (SP)

29 Redovisning av Norra Djurgårdsstadens färdplan för Clinton Climate Initiative, rörande att bli ett av de klimatpositiva projekten inom C40-nätverket (SP)

30 Miljömål M 3980-15 angående Stockholm Vatten AB ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät. Anmälan av svar på remiss (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Anmälan av minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens presidier och rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§7 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2016-00032

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2016, Dnr E2016-00288

§9 Revisionsberättelse och årsrapport 2015 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2016-01506

§10 Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2016-01259

§11 Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105). Svar på remiss, Dnr E2016-01446

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem, Dnr E2016-01556

§13 Markanvisning för bostäder och förskolor inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till AB Svenska Bostäder, Folkhem Trä AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01555

§14 Markanvisning för idrottsändamål inom del av fastigheten Marieberg 1:26 i Marieberg till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2016-00015

§15 Slutredovisning av utbyggnad för hotell och bostäder inom fastigheten Marieberg 1:26 i Marieberg med Skanska Sverige AB, Dnr E2016-01582

§16 Överenskommelse om exploatering med tomrättsupplåtelse för bostäder, centrum, handel och kontor inom Trollhättan 30 m.fl. fastigheter på Norrmalm med AMF Pensionsförsäkring AB, Dnr E2016-00943

§17 Ansökan om ny detaljplan för fastigheten Norrmalm 4:41, m.m. samt förslag till försäljning. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2016-00814

§18 Överenskommelse om exploatering med tomrättsupplåtelse för bostäder och badanläggning (Hamam) inom fastigheten Sturen Större 12 på Södermalm med Hamam Fastighets AB, Dnr E2016-01601

§19 Markanvisning för bostäder i Årsta inom fastigheterna Marman 2, Marman 8 och Marman 10 till AB Familjebostäder, fastigheten Marman 6 till KIAB Årsta AB och fastigheten Marman 7 till Mats Modén Development AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01560

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Riksbyggen ekonomisk förening och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2014-02460

§21 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp till Järntorget Bostad AB, Dnr E2015-02079

§22 Utökad markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Näskubben 2 samt delar av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Kärrtorp 1:4 i Kärrtorp till Besqab Projektutveckling AB. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2013-513-01936

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Svenska hem i Bromma Mark nr XXI AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01551

§24 Markanvisning för parkeringshus till Stockholm Parkering AB och förråd till 24 Storage AB inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda. Tillägg till tidigare markanvisningar för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Klockelund 1. Delgenomförandebeslut, Dnr E2016-01578

§25 Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut och reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2016-01642

§27 Markanvisning för bostadsändamål till Erik Wallin AB och Folkhem Trä AB inom fastigheterna Vasastaden 1:16 och Vasastaden 1:45 i Hagastaden, Norrmalm, Stockholms kommun, Dnr E2016-01600

§28 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostadsändamål med AB Familjebostäder avseende del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun, Dnr E2016-01608

§29 Redovisning av Norra Djurgårdsstadens färdplan för Clinton Climate Initiative, rörande att bli ett av de klimatpositiva projekten inom C40-nätverket, Dnr E2016-01687

§30 Miljömål M 3980-15 angående Stockholm Vatten AB ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-01258