Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla

7 En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46). Svar på remiss (A)

8 En utvecklad översiktsplanering Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46). Svar på remiss (A)

9 Riktlinjer för exploateringsavtal (PU)

10 Slutredovisning av utbyggnad för butiksändamål utmed Rinkebystråket i Rinkeby med AB Familjebostäder (PU)

Dnr: E2010-512-00560

Rinkeby-Kista stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med AB ByggVesta och AlmEquity AB (PU)

Dnr: E2012-512-00788

Rinkeby-Kista stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 28:1, 40:21 och 29:9 i Hässelby Villastad till AB Svenska Bostäder (PU)

Dnr: E2017-04431

Hässelby-Vällingby stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Hundlokan 1 i Hässelby Gård med Ikano Bostad AB samt inom fastigheterna Hundlokan 2 och Skogsklockan 2 i Hässelby Gård med AB Svenska Bostäder (PU)

Dnr: E2014-00390

Hässelby-Vällingby stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och gator inom området Johannelund i Vinsta med Småa AB, AB Svenska Bostäder, Järntorget Bostad AB, Botrygg Bygg AB, SKB och Actus FSK AB (PU)

Dnr: E2018-03238

Hässelby-Vällingby stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Rivning av trävaruhandel och kontor inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde. Delgenomförandebeslut (PU)

16 Detaljplan för Vårbergstoppen inom fastigheten Skärholmen 2:1 i stadsdelen Vårberg för parkändamål (PU)

Dnr: E2018-03191

Skärholmens stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Projekt Vita Liljans väg inom del av Sätra 2:1 i Bredäng. Reviderat genomförandebeslut (PU)

18 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheterna Bildfönstret 1 och 2 samt Örby 4:1 i Högdalen till Ikano Bostad Stockholm AB (PU)

Dnr: E2015-03784

Enskede-Årsta-Vantörs stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med AB Svenska Bostäder (PU)

Dnr: E2018-03061

Skarpnäcks stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Wallenstam AB, Småa AB och Veidekke Bostad AB (PU)

Dnr: E2018-03112

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Föravtal till exploateringsavtal för Burmanstorp 1 m.fl. samt markanvisning för bostäder, handel, kontor och skoländamål inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Farsta stadsutveckling AB och Skolfastigheter i Stockholm AB (PU)

22 Om högre utbildning på Järvaområdet. Motion (2018/497) av Lotta Edholm (L). Svar på remiss (PU)

23 Slutredovisning av Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm (SP)

24 Slutredovisning av Västra i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm (SP)

25 Ansökan om förlängning av tillstånd för hantering av brandfarlig vara inom OKQ8:s verksamhet i Loudden (Ladugårdsgärdet 1:4 i Stockholm). Anmälan av svar på remiss (SP)

26 Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster. Anmälan om svar på remiss (M&T)

27 Markanvisning för bostäder och lokaler till Folkhem trä AB samt markanvisning för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga (PU)

Dnr: E2016-03502

Enskede-Årsta-Vantörs stdf

Bordlagt den 23 augusti 2018, pkt 10

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§7 En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46). Svar på remiss, Dnr E2018-02958

§8 En utvecklad översiktsplanering Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46). Svar på remiss, Dnr E2018-02959

§9 Riktlinjer för exploateringsavtal, Dnr E2018-02766

§10 Slutredovisning av utbyggnad för butiksändamål utmed Rinkebystråket i Rinkeby med AB Familjebostäder, Dnr E2010-512-00560

§11 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med AB ByggVesta och AlmEquity AB, Dnr E2012-512-00788

§12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 28:1, 40:21 och 29:9 i Hässelby Villastad till AB Svenska Bostäder, Dnr E2017-04431

§13 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Hundlokan 1 i Hässelby Gård med Ikano Bostad AB samt inom fastigheterna Hundlokan 2 och Skogsklockan 2 i Hässelby Gård med AB Svenska Bostäder, Dnr E2014-00390

§14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och gator inom området Johannelund i Vinsta med Småa AB, AB Svenska Bostäder, Järntorget Bostad AB, Botrygg Bygg AB, SKB och Actus FSK AB, Dnr E2018-03238

§15 Rivning av trävaruhandel och kontor inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde. Delgenomförandebeslut, Dnr E2018-03222

§16 Detaljplan för Vårbergstoppen inom fastigheten Skärholmen 2:1 i stadsdelen Vårberg för parkändamål, Dnr E2018-03191

§17 Projekt Vita Liljans väg inom del av Sätra 2:1 i Bredäng. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2016-02845

§18 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheterna Bildfönstret 1 och 2 samt Örby 4:1 i Högdalen till Ikano Bostad Stockholm AB, Dnr E2015-03784

§19 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med AB Svenska Bostäder, Dnr E2018-03061

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Wallenstam AB, Småa AB och Veidekke Bostad AB, Dnr E2018-03112

§21 Föravtal till exploateringsavtal för Burmanstorp 1 m.fl. samt markanvisning för bostäder, handel, kontor och skoländamål inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Farsta stadsutveckling AB och Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2018-00898

§22 Om högre utbildning på Järvaområdet. Motion (2018/497) av Lotta Edholm (L). Svar på remiss, Dnr E2018-01488

§23 Slutredovisning av Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Dnr E2018-03395

§24 Slutredovisning av Västra i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Dnr E2018-03394

§25 Ansökan om förlängning av tillstånd för hantering av brandfarlig vara inom OKQ8:s verksamhet i Loudden (Ladugårdsgärdet 1:4 i Stockholm). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01008

§26 Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster. Anmälan om svar på remiss, Dnr E2018-02622

§27 Markanvisning för bostäder och lokaler till Folkhem trä AB samt markanvisning för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga, Dnr E2016-03502 Bordlagt den 23 augusti 2018, pkt 10