Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 1/2019

6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för exploateringsnämnden (A)

Dnr: E2019-00229

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6 bilaga 1.1 Exploateringsnämnden 2018.pdf (249 kb) 6 bilaga 1.10.1 Avvikelser mot budget UB063.pdf (196 kb) 6 bilaga 1.10.2 Budgetförändringar 2018.pdf (11 kb) 6 bilaga 1.10.3 Uppföljning av budget och prognos 2018.pdf (105 kb) 6 bilaga 1.11.1 Nämndens investeringsbudget och utfall- Sammanfattning.pdf (49 kb) 6 bilaga 1.11.2.1 Uppföljning av budget samtliga investeringsprojekt.pdf (1 022 kb) 6 bilaga 1.11.2.2 Kommentarer- Stora Projekt.pdf (872 kb) 6 bilaga 1.11.3.1 Sammanställning slutredovisningar 2018.pdf (338 kb) 6 bilaga 1.11.3.2 Uppföljning indikator avvikelse slutredovisningar.pdf (219 kb) 6 bilaga 1.12 Fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.pdf (206 kb) 6 bilaga 1.13.1 Balansräkning.pdf (33 kb) 6 bilaga 1.13.2 Resultaträkning.pdf (247 kb) 6 bilaga 1.2.1 Markanvisningar 2018.pdf (100 kb) 6 bilaga 1.2.2 Markanvisade lägenheter 2018.pdf (205 kb) 6 bilaga 1.3 NDS lägesrapport VB 2018.pdf (2 003 kb) 6 bilaga 1.4 Uppföljning av internkontrollplan.pdf (246 kb) 6 bilaga 1.5 Uppföljning av miljöhandlingsprogram 2016-2019.pdf (1 094 kb) 6 bilaga 1.6.1 Klimatinvesteringar.pdf (155 kb) 6 bilaga 1.6.2 Slutrapport klimatinvesteringsmedel - Sorterande avloppssystem i NDS.pdf (436 kb) 6 bilaga 1.6.3 Slutrapport klimatinvesteringsmedel Avfallshantering med Sopsug.pdf (672 kb) 6 bilaga 1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige.pdf (167 kb) 6 bilaga 1.8 Aktiviteter Program för tillgänglighet och delaktighet.pdf (507 kb) 6 bilaga 1.9 Nyckeltal 2018 Exploateringsnämnden.pdf (270 kb) 6 bilaga 1.pdf (1 288 kb)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari, 2019 (A)

8 Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86). Anmälan av svar på remiss (A)

9 Friköp av 42 flerbostadshustomträtter till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB (M&V)

10 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Bällsta 1:34 med Stockholms travsällskap m.fl. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Bällsta 1:9 m.fl. till HSB Bostad AB, BTH Bostad AB, Einar Mattsson Projekt AB och Wästbygg Projektutveckling AB. Markanvisning för hotell inom del av fastigheten Bällsta 1:9 till Wästbygg Projektutveckling AB.

Dnr: E2019-00209

Markanvisning för skola och förskola inom fastigheterna Bällsta 1:26, Bällsta 1:27 och del av Bällsta 1:9 i Bällsta till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU)
Bromma stdf

11 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för kollektivtrafikändamål inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Älvsjö vid kv. Varubudet 1 med AB Storstockholms Lokaltrafik (PU) Älvsjö stdf

12 Markanvisning för bostäder på fastigheten Hagsätra 1:2 samt inom del av fastigheten Älvsjö 1:1, vid kv. Stubbneken i Hagsätra till Peab Bostad AB. Fokus Hagsätra Rågsved (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

13 Markanvisning för bostäder till Wästbygg Projektutveckling AB och SMÅA AB samt för grundskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom delar av fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 på Årstafältet (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med Riksbyggen. Genomförandebeslut (PU) Skarpnäcks stdf

15 Överenskommelse om exploatering av Hjorthagens idrottsplats 1 (SP)

16 Utveckling av Husby. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB. Markanvisning för förskola inom fastigheten Lillehammer 1 i stadsdelen Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Dnr: E2018-04147

Markanvisning för handel inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU)
Rinkeby-Kista stdf

Bordlagt den 14 februari 2019, pkt 9

17 Markanvisning för hotell inom fastigheten Solna Haga 3:6 blivande Vasastaden (Stockholm) tillsammans med Region Stockholm till NCC Property Development AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2019-00150

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2019-00056

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för exploateringsnämnden, Dnr E2019-00229

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6 bilaga 1.1 Exploateringsnämnden 2018.pdf (249 kb) 6 bilaga 1.10.1 Avvikelser mot budget UB063.pdf (196 kb) 6 bilaga 1.10.2 Budgetförändringar 2018.pdf (11 kb) 6 bilaga 1.10.3 Uppföljning av budget och prognos 2018.pdf (105 kb) 6 bilaga 1.11.1 Nämndens investeringsbudget och utfall- Sammanfattning.pdf (49 kb) 6 bilaga 1.11.2.1 Uppföljning av budget samtliga investeringsprojekt.pdf (1 022 kb) 6 bilaga 1.11.2.2 Kommentarer- Stora Projekt.pdf (872 kb) 6 bilaga 1.11.3.1 Sammanställning slutredovisningar 2018.pdf (338 kb) 6 bilaga 1.11.3.2 Uppföljning indikator avvikelse slutredovisningar.pdf (219 kb) 6 bilaga 1.12 Fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.pdf (206 kb) 6 bilaga 1.13.1 Balansräkning.pdf (33 kb) 6 bilaga 1.13.2 Resultaträkning.pdf (247 kb) 6 bilaga 1.2.1 Markanvisningar 2018.pdf (100 kb) 6 bilaga 1.2.2 Markanvisade lägenheter 2018.pdf (205 kb) 6 bilaga 1.3 NDS lägesrapport VB 2018.pdf (2 003 kb) 6 bilaga 1.4 Uppföljning av internkontrollplan.pdf (246 kb) 6 bilaga 1.5 Uppföljning av miljöhandlingsprogram 2016-2019.pdf (1 094 kb) 6 bilaga 1.6.1 Klimatinvesteringar.pdf (155 kb) 6 bilaga 1.6.2 Slutrapport klimatinvesteringsmedel - Sorterande avloppssystem i NDS.pdf (436 kb) 6 bilaga 1.6.3 Slutrapport klimatinvesteringsmedel Avfallshantering med Sopsug.pdf (672 kb) 6 bilaga 1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige.pdf (167 kb) 6 bilaga 1.8 Aktiviteter Program för tillgänglighet och delaktighet.pdf (507 kb) 6 bilaga 1.9 Nyckeltal 2018 Exploateringsnämnden.pdf (270 kb) 6 bilaga 1.pdf (1 288 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
06 protut OJ.pdf (311 kb)

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari 2019, Dnr E2019-00480

§8 Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2019-00170

§9 Friköp av 42 flerbostadshustomträtter till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, Dnr E2017-03059

§10 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Bällsta 1:34 med Stockholms travsällskap m.fl. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Bällsta 1:9 m.fl. till HSB Bostad AB, BTH Bostad AB, Einar Mattsson Projekt AB och Wästbygg Projektutveckling AB. Markanvisning för hotell inom del av fastigheten Bällsta 1:9 till Wästbygg Projektutveckling AB... Forts.

Markanvisning för skola och förskola inom fastigheterna Bällsta 1:26, Bällsta 1:27 och del av Bällsta 1:9 i Bällsta till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2019-00209

§11 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för kollektivtrafikändamål inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Älvsjö vid kv. Varubudet 1 med AB Storstockholms Lokaltrafik, Dnr E2019-00073

§12 Markanvisning för bostäder på fastigheten Hagsätra 1:2 samt inom del av fastigheten Älvsjö 1:1, vid kv. Stubbneken i Hagsätra till Peab Bostad AB. Fokus Hagsätra Rågsved, Dnr E2018-02986

§13 Markanvisning för bostäder till Wästbygg Projektutveckling AB och SMÅA AB samt för grundskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom delar av fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 på Årstafältet, Dnr E2018-03826

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med Riksbyggen. Genomförandebeslut, Dnr E2018-03856

§15 Överenskommelse om exploatering av Hjorthagens idrottsplats 1, Dnr E2019-00457

§16 Utveckling av Husby. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB. Markanvisning för förskola inom fastigheten Lillehammer 1 i stadsdelen Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Markanvisning för handel inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder.. Forts.

Inriktningsbeslut, Dnr E2018-04147

Bordlagt den 14 februari 2019, pkt 9

§17 Markanvisning för hotell inom fastigheten Solna Haga 3:6 blivande Vasastaden (Stockholm) tillsammans med Region Stockholm till NCC Property Development AB, Dnr E2018-04671