Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
16.30
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Tertialrapport 2 med bokslut per augusti 2009

5 Krisledningsorganisation vid fastighetskontoret. Rapport

6 Grön IT-strategi för Stockholms stad. Svar på remiss

7 Skrivelse (10/6) om att inte städa bort gatulivet. Svar på remiss

8 Pölsemannen AB på Karlaplan

9 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ledamoten Lennart Jansson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 september i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 31 augusti 2009.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2009/130/030

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2009-06-09 – 2009-08-27 framgår av förvaltningens redovisning.

§4 Tertialrapport 2

Dnr 2009/121/322

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för 2009.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för 2009 till kommunstyrelsen.

  3. Fastighetsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) och ledamoten Mattias Ericson (V) enligt följande:

Det är meddelat att tertialrapport 2 kommer att delas ut sent inpå nämndens sammanträde. Vi beklagar att nämnden därmed får knappt om tid att sätta sig in i ett av de viktigaste dokumenten som beskriver nämndens viktiga verksamhetsområde. T2:an utgör även ett viktigt underlag för politikernas budgetarbete vilket gör att denna ordning måste ändras. Det faktum att de flesta politiker är heltidsarbetande vid sidan av sitt uppdrag måste nämnden och Slk ta hänsyn till.

Som vi tidigare påpekat anser vi att det är vilseledande att för en indikator som bedöms kunna uppfyllas för helår markeras med grönt. Mer logiskt vore att grönt betyder att målet är uppfyllt. Så som grönt nu redovisas kan man få intrycket att måluppfyllelsen är hög vilket tyvärr inte är sant. Än mer förvirrande blir det med aktiviteternas färgmarkeringar. Inga färdiga aktiviteter redovisas. Vad betyder det? I T2 för 2008 redovisas 10 färdiga aktiviteter.

Många av löftena är bra men frågan är om de kommer att uppfyllas eller ej.

”Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad.”

Villkoren för eget småföretagande måste bli betydligt bättre än det är idag. Tyvärr så har nuvarande majoritet i staden endast åstadkommit ett antal avknoppningar som troligen är olagliga, och åtskilliga ideologiska försäljningar av stadens unika och värdefulla markegendomar till privata företag och privatpersoner. Löften om förenklingar och förbättringar för småföretagarna lyser dessvärre med sin frånvaro.

”Vi ska aktivt driva och förknippas med spännande och intressanta utvecklingsprojekt” ”Fastighetskontoret arbetar mot ett Stockholm i världsklass…..” Bra! Att ta fram affärs- och kommunikationsplaner för varje fastighet bör vara rutin snarare än utveckling. Däremot ser vi positivt på den nya läsesalongen i kulturhuset.

”Vi ska förbättra vår tillgänglighet och servicegrad och skapa mervärden för våra kunder.” Växelfunktioner föreslås centraliseras och läggas ut på entreprenad, kanske långt bort från staden. Som ett viktigt skäl anges att det ska räcka med ett telefonnummer. På vilket sätt detta kommer att förbättra tillgänglighet och service är högst tveksamt. Ett telefonnummer ger per automatik fler hänvisningar, i värsta fall genom knappval, vilket är mycket negativt för både service och tillgängligheten. Däremot tycker vi att det är bra om felanmälan kan göras på fastighetsnämndens webbplats och det är mycket bra att fastighetskontoret nu får en ny bemannad reception vid entrén.

”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas.” Hur gör man det när nuvarande majoritet genomför försäljningar av allt sådant som många människor i staden och grannkommunerna uppskattar vacker och rik natur mer och mer genom ideologiska försäljningar privatiseras och görs otillgängligare. Vägbommar sätts upp och skyltar som markerar ”Privat område ” blir fler.

Hur många på fastighetskontoret kör mer än 50 mil per månad? Gäller detta bara tjänsteresor? Ecodriving är nog bra. Om några av dessa kan välja andra transportmedel i stället typ T-bana, buss eller pendeltåg så blir miljövinsten förmodligen ännu större?

”Vi ska genomföra satsningar som resulterar i minskad klimatpåverkan och en god inomhusmiljö” Kontorets tjänstetransporter har genererat 5.4 ton mer koldioxid under 2008 jämfört med 2007. Resor med egen bil minskade med endast 3% vilket får anses vara ett misslyckande.

Att skylta upp fastigheter som är energideklarerade förstår vi inte riktigt meningen med. Vid denna tidpunkt borde alla fastigheter varit energideklarerade. När ska de sista fastigheterna vara deklarerade? Hur lång dispens har fastighetskontoret?

Att införa LED-belysning är bra. Det är också bra att fastighetskontoret har samarbetsprojekt med KTH med flera just för att utveckla och pröva ny miljöteknik. Nya skogsbruksplaner är påbörjade. Det förvånar oss att dessa inte har framförts till nämnden för godkännande.

Kontoret säger att man inte kan påverka elanvändningen? Om kontoret som miljöpartiet flera gånger tidigare påpekat infört individuella elmätare till åtminstone flertalet hyresgäster hade detta varit fullt möjligt.

Hela ansvaret för att energieffektiviseringsarbetet kraftigt försenats och inneburit onödiga kostnader för skattebetalarna är majoritetens.

Fastighetskontoret har som arbetsplats en låg sjukfrånvaro. Det är jättebra. Rollbeskrivningar ska tas fram? Är det samma som befattningsbeskrivning? Sådana bör ju finnas sedan många år tillbaka.

Många moderna och framgångsrika verksamheter har klart definierade och mätbara mål med tidsatta mätetal. Måluppfyllelsen i stadens förvaltningar är som sagts ovan otydlig vilket innebär en sämre styrning och verklig måluppfyllelse. Vi beklagar detta framför allt med tanke på den moderatledda majoritetens klart uttalade löften om en kostnadseffektiv förvaltning med hög kvalitet.

Särskilt uttalande lämnas av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Hade socialdemokraterna haft majoritet hade denna tertialrapport sett helt annorlunda ut. Den borgerliga, ideologiskt motiverade, utförsäljningen av stadens fastighetsbestånd måste avbrytas. Det måste den av flera skäl:

- det som man påstår är en strategisk bedömning av fastighetens värde är i själva verket bara en bedömning av om den är efterfrågad idag

- den utgår från ett generellt och principiellt ställningstagande från majoritetens sida, som inte inbegriper någon lämplighetsbedömning utifrån Stockholms och stockholmarnas behov i framtiden

- den utgår i realiteten ifrån grundantagandet att en marknad i framtiden kommer att kunna möta alla Stockholms och stockholmarnas behov på ett bättre sätt och till en lägre kostnad än kommunen. Det innebär dock i själva verket att kommuninvånarna kommer att vara tvungna att ersätta privata aktörer för att på kort sikt möta framtida behov, eftersom man genom utförsäljningarna inskränker kommunens framtida rörelseutrymme.

Ett minskat rörelseutrymme för Fastighetsnämnden innebär dessutom mindre möjligheter att inom ramen för den kommunala fastighetsförvaltningen uppnå angelägna mål inom områden som miljöpolitiken, tillgänglighetsarbetet, vård, omsorg och pedagogik.

Till sist måste konstateras att stadens uppföljningssystem innehåller oerhörda brister. Nämnden föreslås nu exempelvis påstå att stadens miljömål helt och hållet uppfylls inom ramen för nämndens ansvarsområde. Detta trots att inga konsekvensanalyser av nämndens omfattande utförsäljningar gjorts eller görs. Det visar på systemets godtycklighet, något som går igen på alla områden.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) och ledamoten Mattias Ericsons(V) särskilda uttalande.

§5 Krisledningsorganisation vid fastighetskontoret. Redovisning

Dnr 2009/102/300

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisningen avseende krisledningsorganisation för fastighetskontoret.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§6 Grön IT-strategi för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr 2009/106/287

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Grön IT-strategi”.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Lennart Jansson m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), ledamöterna Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden beslutar att

  1. Bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut

  2. Ge förvaltningen i uppdrag att redan nu peka ut lämpliga lokaler för att tillämpa ”miljösmarta lösningar” i sina fastigheter samt anföra följande:

Vi välkomnar kommunstyrelsens förslag till ”Grön IT-strategi för Stockholm”. Ambitionen att IT-miljön ska vara tillgänglig och stabil är bra. Även om de enskilda förvaltningarna redan nu jobbar med delar av de åtgärderna som finns i kommunstyrelsens förslag till ”Grön IT-strategi” anser vi att en konkretisering och standardisering av åtgärderna bidrar till att uppföljningen av de olika förvaltningarnas arbete blir både enklare och effektivare. En övergripande ”Grön IT-strategi” kan även bidra till likhet mellan olika förvaltningarnas hantering av frågan.

Den nya tekniken ska utnyttjas för att utveckla stadens verksamheter, spara resurser och ge underlag för god miljöhushållning. Rekommendationerna och åtgärdsförslagen i slutet av dokumentet är bra och bör realiseras.

Vi finner också kommunstyrelsens förslag till pilotprojekt för ”miljösmart byggande” är - även om det är långtifrån tillräckligt - intressant och förvaltningen bör komma med förslag till någon/några lokaler, där man kan tillämpa åtgärder för ”miljösmart byggande”.

Det finns dock ännu mycket att åtgärda. ILS-sytemet måste bli bättre när det gäller inrapportering av miljödata för att uppfylla verksamhets- och miljömål. Att SLK som inte besitter kompetensen på miljöområdet fick ta över ansvaret för Miljöprogrammet är ett problem och visar på en låg ambitionsnivå. Föreslagna pilotprojekt är av i det närmaste ”fjantig” karaktär och slår in öppna dörrar eller har marginell miljönytta. EU-direktiv kommer att reglera passivhus standard för all nybyggnation inom loppet av något/några år. Större miljönytta vore om handläggare på förvaltningar hade fungerande kartunderlag, GIS-kartor som de facto innehöll det kunskapsunderlag som finns i staden idag. Detta fungerar fortfarande inte tillfredställande.

I övrigt kan bara sägas att - Vision 2030 är ett tämligen hopplöst tillväxtfixerat dokument med stora brister och som inte borde utgöra underlag för stadens framtida utveckling.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), ledamöterna Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP), ledamöterna Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericsons (V) förslag till beslut.

§7 Skrivelse (10/6) om att inte städa bort gatulivet. Svar på remiss

Dnr2009/106/237

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Lennart Jansson m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) och ledamoten Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden beslutar att

1 Bifalla skrivelsen ’Städa inte bort gatulivet dat 2009-06-10 samt att

anföra följande:

Även om fastighetsnämnden inte äger gatumark så är det viktigt att nämnden markerar vikten av ett inspirerande och positivt gatuliv i alla dess spontana former och tar till sig ett sådant synsätt när det gäller torghandeln på några av stadens vackraste torg. Det handlar om att ge Stockholm attraktivitet och ett intressant liv och innehåll. I det arbetet kan och bör alla nämnder och bolag bidra.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) och ledamoten Mattias Ericson (V) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) och ledamoten Mattias Ericson (V) förslag till beslut.

§8 Pölsemannen AB på Karlaplan

Dnr 2009/207/190

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§9 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen lämnar information i Fituna ärendet.

Fastighetskontoret planerar inför hösten ett öppet hus för kontorets nyöppnade lokaler.

Fastighetsnämnden tackar för informationen.

§10 Övrigt

Frågor för beredning och information från kontoret

Vice ordförande Martin Michel (MP) önskar skriftlig rapport angående fastighetsförsäljning under innevarande mandatperiod samt vilka fastigheter som ligger kvar i fastighetsbeståndet enligt inriktningsbesluten

Fastighetsdirektören åtog sig att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.