Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-11-17

Sammanträde 2009-11-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Sammanträdestider för fastighetsnämnden under år 2010

5 Uthyrning av garage i skyddsrummet på Katarinavägen, "Katarinagaraget" till Stockholm Parkering AB. Genomförandebeslut

6 Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta Gård. Lägesrapport 2. Ny investeringsram

7 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, Hötorgsgaraget samt tillbyggnad vid Sergelgatan. Inriktningsbeslut

8 Försäljning av fastigheten Sunda 1:33 (sommargården Sunda) i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut.

9 Försäljning av Norrga Gård, del av fastigheten Norrga 3:1 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

10 Försäljning av Lindormsnäs Gård, fastigheterna Lindormsnäs 1:4, 1:6, 1:11, 1:12, 1:17 och Ekeby 4:1 samtliga i Upplands-Bro kommun. Genomförandebeslut

11 Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4 Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

12 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 24 november 2009 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 3 november 2009 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 17 november 2009.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2009/130/030

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2009-08-25 – 2009-09-30 framgår av förvaltningens redovisning.

§4 Sammanträdestider för fasighetsnämnden under år 2010

Dnr2009/101/404

Ärendet bordläggs.

§5 Uthyrning av garage i skyddsrummet på Katarinavägen, ”Katarinagaraget” till Stockholm Parkering AB. Genomförandebeslut

Dnr 2009/207/402

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att hyra ut del av skyddsrummet till garage åt Stockholm Parkering AB på 10 år och med en hyra om 9 mnkr/år samt uppdrar åt förvaltningschefen att teckna hyreskontrakt.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Michel (MP) enligt följande:

Fastighetsnämnden beslöt den 17 juni 2008 att utreda möjligheterna att använda någon eller några av de 49 bergrummen, som överfördes från brand- och räddningstjänsten till Fastighetsnämnden den 1 april 2008, för underjordisk återvinningscentral (ÅVC). Utredningen är ej avslutad.

På Södermalm finns ingen återvinningscentral. Det är svårt att hitta en lämplig plats. Katarinagaraget är ett av stadens största bergrum på drygt 15000 kvm. Vi tror att även om stora delar av garaget har lägre takhöjd och används för garage och annat så borde in- och utfarten som är väl tilltagen kunna användas för ÅVC. Vi vill att trafikkontoret undersöker garaget igen.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§6 Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta Gård. Lägesrapport 2. Ny investeringsram

Dnr2009/201/026

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård.

 2. Fastighetsnämnden godkänner ny investeringsram om totalt 42 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Michel (MP) enligt följande:

Förvaltningen har kommit fram till att det finns ännu bättre miljövinster att göra med bergvärme och solceller i stället för biobränslepanna till samma kostnad. Det tycker vi är mycket bra. Vi tackar särskilt de tjänstemän på förvaltningen som med både kunskap och engagemang går i bräschen för den linje som vi ständigt måste påminna om, nämligen att det går att spara pengar på smart, modern miljöteknik. Solcellstekniken blir snabbt ett allt effektivare och billigare sätt att skapa elenergi tack vare en snabb utvecklig av bättre och billigare material.

Vi vet att de som har råd också tar för sig mest av den materiella välfärden. Det är samma människor som är sämst på att ta ansvar för ett seriöst miljöarbete och i förlängningen av detta, att bidra till en rättvisare fördelning av världens resurser.

När ska stadens främsta företrädare för allianspartierna vakna upp ur sin hopplöst reaktionära uppfattning? Alliansens ’särskilda uttalande’ på Miljöpartiets skrivelse om att utnyttja stadens tak för solenergi den 20 oktober 2009 är en bedrövlig påminnelse om detta.

Vi har ett reellt miljöhot över oss som moderaterna på riksnivå nu äntligen börjat inse. De försöker nu driva en mer ansvarsfull miljöpolitik åtminstone på pappret, vilket gläder oss. Vi befinner oss i en sökande och prövande tid där ny miljöteknik måste utvecklas och testas om vi ska överleva på denna planet. När de fossila bränslena börjar fasas ut, på grund av mycket negativ miljöpåverkan, måste andra bättre alternativ utvecklas och introduceras. Detta är idag vedertagen fakta.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§7 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, Hötorgsgaraget samt tillbyggnad vid Sergelgatan. Inriktningsbeslut

Dnr2009/201/395

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projektering för delprojekt 1, ombyggnad i samband med renovering av Hötorgshallen, del av Beridarebanan 10.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda delprojekt 2, tillbyggnad vid Sergelgatan för att tydliggöra och förstärka affärsstråket.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda delprojekt 3, renovering och upprustning av Hötorgsgaraget, del av Beridarebanan 10.

 4. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för delprojekt 1, 2 och 3 till en bedömd sammanlagd utredningskostnad om 7,5 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (MP) enligt följande:

Miljöpartiet tycker att flera delar av förslagen är bra. Att Hötorgshallen kan expandera upp i gatuplanet med direkt koppling till Hötorget tror vi kan bli mycket bra. Butiksytor kan säkert effektiviseras, bättre tillgänglighet, bättre skyltning, belysning med mera är också bra liksom att sänkta energikostnaderna genom smarta energieffektiviseringar. Förvaltningen bör även överväga att montera solceller på taken.

Vi saknar fler miljötekniksatsningar så som återvinningscentral, bättre källsortering av allt avfall. Översyn av hanteringen av det organiska avfallet bör genomföras med tanke på att staden snart satsar på en egen biogasanläggning.

Förvaltningen föreslår en tillbyggnad i två plan mot Sergelgatan. Har förvaltningen inte förstått att byggnaderna i hela kvarteret är blåklassat? Det betyder att Beridarebanan 4,10,11 och 13 motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturminneslagen? Har stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet godkänt ett sådant förslag?

Att bygga fler bostäder i city tycker vi är positivt. Att föreslå det på denna fastighet som är blåklassat är kanske en aning pinsamt.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§8 Försäljning av fastigheten Sunda 1:33 (sommargården Sunda) i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut

Dnr2009/206/309

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt Kristina Alvendal m.fl (M), Per Altenberg (FP), vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl (S) och Mattias Ericson (V) gemensamma förslag:

1 Återremittera ärendet till kontoret för att ge nämnden uppgifter om köparens namn, utfallet av vandelsprövning samt upplysning kring huruvida Norrtälje kommun erbjudits utnyttja sin förköpsrätt.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 oktober 2009.

Förvaltningen föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Sunda 1:33 (sommargården Sunda) i Norrtälje kommun för en köpeskilling om 12 010000 kronor.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl (S) och Mattias Ericson (V) ställer sig bakom sitt gemensamma förslag (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt nämndens gemensamma förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) och Lars Wyke (KD) instämmer i nämndens gemensamma förslag till beslut.

§9 Försäljning av Norrga Gård, del av fastigheten Norrga 3:1 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr2009/206/310

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner bifogat köpekontrakt gällande försäljning av Norrga Gård, del av fastigheten Norrga 3:1 i Botkyrka kommun, för en köpeskilling om 8,6 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och vice ordförande Martin Michel (MP), ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

Avslå kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid. Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade. Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vidare är det anmärkningsvärt att det inte, av de dokument vi fått ta del av, framgår vem köparen är.

3) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att inte godkänna försäljningen av Norrga Gård, del av fastigheten Norrga 3:1 i Botkyrka kommun samt därutöver anföra:

Att som den nuvarande borgerliga majoriteten sälja ut delar av fastighetsbeståndet är djupt olyckligt. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för stockholmarna och boende i kranskommunerna. Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för medborgarna. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktiv förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till förslag.

Ersättaryttrande

Åke Mezán (V) instämmer i Mattias Ericsons (V) förslag till beslut.

§10 Försäljning av Lindormsnäs Gård, fastigheterna Lindormsnäs 1:4, 1:6, 1:11, 1:12, 1:17 och Ekeby 4:1 samtliga i Upplands-Bro kommun. Genomförandebeslut

Dnr2008/206/374

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner bifogat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheterna Lindormsnäs 1:4, 1:6, 1:11, 1:12, 1:17 och Ekeby 4:1 i Upplands- Bro kommun för en köpeskilling om 20,8 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag till beslut om försäljning av Lindormsnäs gård m m i Upplands-Bro kommun samt i övrigt anföra följande:

Förvaltningen föreslår att fastigheterna säljas under värderat pris vilket inte är acceptabelt. Fastigheten har flera intressanta och tidstypiska byggnader och är värdefullt för staden att behålla och utveckla. Här finns vacker natur intill Mälarens stränder med fiskevatten och möjlighet till jakt.

Vandelsprövning av köpare är ej redovisad. Ej heller har köparens avsikter med fastigheten redovisats.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

4) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att inte godkänna försäljningen av Lindormsnäs Gård, fastigheterna Lindormsnäs 1:4, 1:6, 1:11, 1:12, 1:17 och Ekeby 4:1 i Upplands-Bro Kommun samt därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande borgerliga majoriteten sälja ut delar av fastighetsbeståndet är djupt olyckligt. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för stockholmarna och boende i kranskommunerna. Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för medborgarna. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktiv förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sittförslag till beslut. Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut. Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) förslag till beslut. Åke Mezán (V) instämmer i Mattias Ericsons (V) förslag till beslut.

§11 Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4 Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS 2008/206/168

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del sälja fastigheten Fullbro 2:5 i Nynäs- hamns kommun, för 1 miljon kronor till M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av försäljningen av Fullbro 2:5.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del genom fastighetsreglering avyttra fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1 samt Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun, för 123,4 miljoner kronor till M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB.

 4. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av avtalet om fastighetsreglering med M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB.

 5. Fastighetsnämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

De frågor som ställts i samband med tidigare återremissyrkanden i fastighetsnämnden och kommunfullmäktige har inte besvarats. Ärendet är fortfarande inte berett på ett godtagbart sätt.

Hanteringen av ärendet inför nämndens sammanträde den 14 april 2009 var milt sagt klandervärd. Trots att ett flertal interpellationer och frågor har ställts har förvaltningen och borgarrådet inte velat lämna nöjaktiga svar. Varför väljer förvaltningen ett försäljningsupplägg med fastighetsreglering? Att man vill spara in på myndighetsavgifter och stämpelskatter är ett otillräckligt svar.

I tjänsteutlåtandet saknas en komplett redogörelse för hur anbudsgivningen gick till med tanke på att det finns oklarheter i denna del. Vad var motivet att för att ändra köpeavtalet från det första tjänsteutlåtandet den 14 april?

Den enda fråga vi fått svar på är huruvida borgarrådet bedömer att denna affär kan bedömas vara etiskt försvarbar. Svaret blev ja. Vi kan inte göra samma bedömning.

Nynäshamns kommun har inför detta möte, genom kommunalrådet Leif Stenquist (fp), kommit in med ett utförligt bemötande av de påståenden som fastighetskontorets tjänsteutlåtande innehåller om att arrendatorernas och kommunens erbjudande om att köpa fastigheterna inte skulle vara rättsligt hållbart. Dessutom erbjuder sig Nynäshamns kommun att medverka till en annan lösning där kommunen ges möjlighet att förvärva Fituna gård.

Stockholms stad bör självklart lojalt verka för att även Nynäshamns kommuns intressen tillgodoses när staden gör en omfattande försäljning av fastigheter i denna kommun. Uppenbarligen finns det förutsättningar för Stockholms stad och Nynäshamns kommun att nå fram till en lösning i ärendet som tillgodoser både Nynäshamns kommuns intresse av att förvärva fastigheterna och Stockholms stads intresse av att få en minst lika god köpeskilling som vid försäljning enligt fastighetskontorets förslag. Innan nämnden fattar beslut om en försäljning bör fastighetskontoret och Nynäshamns kommun noga undersöka och redovisa denna möjlighet.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Omröstning i delen om återremiss

Omröstning begärs i del om återremiss. I omröstningen står ja för att avgöra ärendet idag och nej för att ärendet återremitteras. Omröstningens utfaller enligt följande:

Martin Michel (MP) nej

Yvonne Fernell Ingelström (M) ja

Mikael Eriksson (M) ja

Lennart Jansson (M) ja

Anna Wersäll (M) ja

Camilla Lindberg (M) ja

Per Altenberg (FP) ja

Bengt Sandberg (S) nej

Håkan Wahlén (S) nej

Helené Lilja (S) nej

Karin Falk (S) nej

Mattias Ericson (V) nej

Kristina Alvendal (M) ja

Vid sammanräkning av rösterna utfaller 7 ja röster mot 6 nej röster och ordförande Kristina Alvendal (M) finner att ärendet avgörs idag.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om försäljningen av rubricerade fastigheter samt att i övrigt anföra följande:

Försäljningen av Fituna har genomgått många märkliga turer som bara genererat fler frågor än svar. Brist på öppenhet och affärsmässighet både mot nämndens ledamöter och andra som begär ut offentliga handlingar är tydlig. Förvaltningen har negligerat revisorernas kritik i rapport nr 20-2008 och negligerat rådande affärspolicy och etiska regler. Redovisningen av anbudsprövningen är mycket oklar. Uppgifter från förvaltningen, mäklare och anbudsgivare är inte samstämmiga. Det finns en mängd obesvarade frågor kring köparens långsiktiga avsikter och vandel och rykten på fastighetsmarknaden som fortfarande är obesvarade. Vi är inte nöjda med det svar som gets. Turerna kring Nynäshamns förköpsrätt och arrendatorernas hembudsrätt är ej heller klargjorda.

Den 7 april 09 delges nämndens ledamöter ett försäljningsärende gällande Fituna som saknar kontraktshandlingar. På samma sammanträdesdagen den 14 april 09 delges nämndens ledamöter ett nytt försäljningsärende gällande Fituna, denna gång med köpekontrakt gällande försäljning av Fullbro 2:5, samt ett avtal om fastighetsreglering av återstående fastigheter tillhörande Fituna. Trovärdiga förklaringar av det inträffade och försäljningens upplägg har inte redovisats, allra minst i tjänsteutlåtandet. I vilka fler försäljningar har detta upplägg använts?

Enligt uppgift skulle en annan anbudsgivare erbjudit ett högre bud än föreslagen köpare. Denna omständighet är ej klargjord. Denne fick inte heller inlämna sitt slutbud. Anbudsprövningen avbröts utan förklaring. Varför?

Fastigheterna har värderats till 155 mnkr. Fastigheterna föreslås säljas för 124,4 mnkr det vill säga 30,6 mnkr under värderat pris. Det är därför ej affärsmässigt acceptabelt att sälja fastigheterna ur ekonomisk synpunkt. Ingen av stadens fastigheter bör säljas under värderat pris.

Både handläggningen, beslutsprocessen och informationen har varit minst sagt klandervärd. Oppositionen begärde den 14 april 09 återremiss på grund av brister i beslutsunderlaget och obesvarade frågor. Majoriteten avslog återremissyrkandet vilket tvingade oppositionen att ej delta i beslutet samt inlämna röstförklaring.

Situationen har blivit omöjlig. Vad som än händer så kommer försäljningen sannolikt att överklagas. Hela affären måste göras om från början. Vi vill inte sälja denna fastighet över huvud taget. Men som ett alternativ skulle en försäljning till arrendator och Nynäshamns kommun vara acceptabel.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet dels i delen om återremiss samt dels mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§12 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen ger information om dagsläget angående ockupationen av fastigheten Kvarnberget 1, Rinkeby Allé 16.

§13 Övriga frågor

Två inlämnade skrivelser för beredning till kontoret.

1 Skrivelse angående Kvarnberget 1 och ockupationen från Mattias Ericson (V) och Martin Michel (MP)

2 Skrivelse angående småföretagarnas situation i Stockholms stad från Martin Michel (MP).