Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-11

Sammanträde 2008-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Tema - Utbyggnad av antalet förskoleplatser

Medborgar Läs mer...na är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Ungdomsverksamhet i Gröndal

Bordlagt ärende
Dnr 199-2008-500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Utbyggnad av antalet förskoleplatser i Hägersten och Liljeholmen under 2008-2012

4 Ombyggnad av gruppbostäderna Marievik och Årstadal

7 Ansökan om stimulansbidrag från Länsstyrelsen gällande varaktiga stödformer till anhöriga

8 Årsrapport 2007 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

9 Genomföranderåd för förskolan

10 Utseende av personuppgiftsombud

Remissärenden

11 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

12 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service

13 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

14 Överenskommelse mellan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt

Dnr 243-2008-600 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

16 Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

17 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Fruängens Fisk AB

Anmälningsärenden

18 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 10 juni 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 5 juni 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Minnesanteckningar från 4 april och 23 maj 2008
Protokoll 23 maj dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

24 Upphandling av kost inom äldreomsorgen - tilldelningsbeslut

Dnr 39-2008-103 Omedelbar justering

25 Upphandling av driften av tre öppna förskolor - tilldelningsbeslut

Dnr 41-2008-103 Omedelbar justering

27 Yttrande till tingsrätten angående namnärende

28 Protokoll från sociala delegationen

Protokoll från 4 juni 2008
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.

Välkommen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (40 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 19 juni och att protokollet från sammanträdet den 14 maj 2008 justerades den 21 maj 2008.

Dagordningen godkändes.

§2 Ungdomsverksamhet i Gröndal

Ungdomsverksamhet i Gröndal
Bordlagt ärende

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i parkinvesteringsprojektet för Sannadalsparken utarbeta en permanent lösning på en byggnad för ungdomsverksamhet.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar också att omedelbart lämna paviljongerna.

 4. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:Det är glädjande att Allianspartierna nu visar handlingskraft för en permanent och långsiktig lösning av lokalfrågan för ungdomsverksamheten. Vi tycker att en ungdomsverksamhet i Sannadalsparken är ett naturligt val med tanke på parkens placering i stadsdelen. Och därför är det viktigt att verksamheten permanentas i Sannadalsparken.

Till hösten kommer förvaltningen, i avvaktan på en permanent lösning, att bedriva ungdomsverksamhet/ungdomscafé i egen regi i den mindre fasta byggnaden. Paviljongerna är i dåligt skick, betingar en hög kostnad och måste lämnas omedelbart.

Nämnden vill också betona att det är viktigt att förvaltningen både ska engagera och involvera ungdomarna när det gäller utformningen av verksamheten.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att finna en lösning som gör det möjligt att bedriva fortsatt ungdomsverksamhet i Gröndal när nuvarande entreprenadavtal upphör den 15 juni 2008. Förvaltningen har undersökt tillgången på lokaler i Gröndal och funnit att den lokal som för närvarande är mest lämplig för verksamheten är den mindre fasta byggnad i Sannadalsparken som tidigare disponerats av ungdomsgården. Förvaltningen föreslår att ungdomsverksamhet/ ungdomscafé startar höstterminen 2008 och tillsvidare bedrivs i förvaltningens egen regi.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 april 2008. Dnr 199-2008-500

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (fp) och (m).

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att avslå förvaltningens förslag

2. Att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att driva ungdomsgården tills dess en permanent lösning utarbetats.

3. Att förvaltningen ansöker om nytt bygglov förde två förhyrda baracker i Sannadalsparken för vilka det endast finns tillfälligt bygglov till och med 31 december 2008.

4. Att förvaltningen skyndsamt verkar för en permanent byggnad, till exempel ett allaktivitetshus, i Sannadalsparken som kan inrymma både ungdomsgård, vår teater samt även kan fungera som lokal för stadsdelens äldre medborgare.

Samt därutöver anföra:

Under det senaste årtiondet har det byggts ett stort antal nya lägenheter i Gröndal och fler planeras bland annat i området Lövholmen. Ny bebyggelse ställer stora krav på samhällelig service såsom barnomsorg och ungdomsverksamhet. Likaså genererar den ökad bilism med dess konsekvenser.


Sannadalsparken mitt i Gröndal, den enda kvarvarande gröna lungan i stadsdelen, fyller idag en viktig funktionför Gröndals invånare. Parken är den enda naturliga mötesplatsen i stadsdelen och därför mycket välbesökt av såväl vuxna som barn och ungdomar. Förvaltningen föreslår nu en nedläggning av Ungdomsgården i sin nuvarande form. Kvar blir endast ett ungdomscafé. Förvaltning anför som argument för detta stadens planer på att bygga i parken samt även att bygglovet för de två barackerna med största sannolikhet inte kommer att förlängas efter 31 december 2008.


När hela samhället talar om att satsa på ungdomarna framför allt genom förebyggande verksamhet för att undvika att de hamnar i missbruk och kriminalitet så vill majoriteten lägga ned Gröndals fritidsgård. Konsekvenser kommer att bli att flera av dessa ungdomar kommer att söka sig till Liljeholmstorget som enligt polisen fungerar som en knutpunkt för narkotikahandel. Vi understryker också vikten av att belysa förslaget om nedläggning av fritidsgården utifrån innebörden i FN:s barnkonvention.”

_________________

§3 Prognos över befolkningsutveckling samt utbyggnad av antalet förskoleplatser i Hägersten-Liljeholmen under 2008-2012 – svar på skrivelse

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med utbyggnad av antalet förskoleplatser i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse till förvaltningen för beredning från Abit Dundar m.fl. (fp), Peter Jönsson m.fl. (m) och Fredrik Möller (kd), om att redovisa behov och planering av förskoleplatser i stadsdelen på kort och lång sikt (dnr 142-2008-000). Förvaltningen redovisar att det idag finns 54 kommunala och 10 privata förskolor i Hägersten och Liljeholmen. Drygt 90 % av barnen i åldrarna 1-5 år är inskrivna i de kommunala och privata förskolorna. Enligt befolkningsprognosen beräknas 4309 barn i åldrarna 1-5 år bo i stadsdelen årsskiftet 2008/2008. År 2012 beräknas antalet barn i åldrarna 1-5 år öka till 5 614 barn. Förvaltningen arbetar med ett projekt för utbyggnad av förskoleplatser under 2008-2012 motsvarande 100 avdelningar med mer än 1 400 platser. Utredning pågår för ytterligare 100-180 platser.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 9 juni 2008. Dnr 247-2008-400

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp)lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp)reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att arbeta vidare med utbyggnad av förskoleplatser i samarbete med en av nämnden utsedd politisk referensgrupp samt

att därutöver anföra

Det är delvis oklart vilka framtida åtaganden detta ärende innebär med avseende på den framtida utbyggnaden av förskoleplatser. Samtidigt finns många osäkerhetsfaktorer som kan påverka den framtida efterfrågan på förskoleplatser. Vi har ännu inte sett några prognoser på hur det nyligen beslutade vårdnadsbidraget påverkar efterfrågan, ett bidrag till arbetsföra medborgare mitt i livet. Det är idag oklart hur många som kommer att utnyttja bidraget eftersom det ännu inte trätt in kraft. Det står dock klart att bidraget kommer att slå mot förskolans ekonomi, vilket kan få förödande effekter. För att ha fortsatt kontroll över stadsdelens ekonomi efterlyser vi bättre analyser/scenario-beskrivningar över konsekvenserna av införandet av vårdnadsbidrag. Förslag på frågor som behöver beredas är:

- Vad händer om 50 föräldrar begär vårdnadsbidrag? 150?

- Vad händer om alla ansökning kommer från samma stadsdelsområde?

Efter halvårsskiftet ska det också vara lättare/gå att välja vilken förskola man vill i Staden. Detta kan också få oanade konsekvenser för stadsdelen. I underlaget kring förskolans planerade utbyggnad framgår att platsgarantin kommer att hållas men förmodligen kommer men inte inom ramen för förskolorna i stadsdelen. Är detta en förhoppning inom valfrihetsreformen? Om så är fallet vad bygger den kalkylen på? Eller är det så att denna reform inte medräknad i underlaget?

Dessutom aviserar även förvaltningen en viss osäkerhet om huruvida alla planerade projekt verkligen blir av. Och med tanke på den omfattande byggnation som pågår i stadsdelen råder en viss osäkerhet om hur flyttkarusellen kommer att snurra: är det främst i stadsdelen redan boende med barn som kommer flytta till de nya lägenheterna? Eller kommer de tas i besittning av barnfamiljer som kommer annorstädes ifrån?”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Visst måste vi få till förskoleplatser för att klara barnomsorgsgarantin och med oförändrade barngruppsstorlek, vilket vi alla tycks vara överens om idag. Men en god barnpedagogik med barnets goda utveckling kräver mer i både engagemang och ekonomiska resurser.

Att inte ge förskolan och annan verksamhet för de yngsta barnen tillräckligt med resurser och omsorg, kan bli betydligt dyrare i en kommande framtid. Sparandet på barnen genom stora enheter, fler än 5 avdelningar och i skolan ser vi miljöpartiet som ett riskprojekt. Barn ska inte behöva relatera till så många barn och vuxna, därför var det viktigt med de förminskade barngrupperna. Men nu ska allt fler barn in på skolans område och det är ekonomiskt sparande att alla äter i samma matsal, hur får de då lugn och ro vid maten? Nej, fram för genomtänkta förskolor i rimlig storlek 3-5 avdelningar med gårdar värda sitt namn och med pedagogiska kreativa möjligheter. Även i arkitekturen behöver barnen och den kommande personalens behov stå i centrum. Färger, växter, ljudnivå med mera påverkar våra barn och då är det väl det ända rimliga att skapa en så god miljö som bara är möjligt för dem?

Ge också föräldrar större och förmånligare villkor att vara hemma med deras små barn, de har den kapaciteten. Miljöpartiet driver flerfamiljssystem, där helst fyra föräldrar delvis är hemma för att ta hand om varandras och egna barn. Även vårt förslag att småbarns föräldrar har rätt att gå ner till 75 % är ett förslag med barn och föräldrar i fokus. Samtidigt som det till viss del lättar på trycket angående den tuffa barnomsorgsgarantin.”

____________

§4 Ombyggnad av gruppbostäderna Marievik och Årstadal

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär medgivande från kommunstyrelsens ekonomiutskott att bygga om gruppbostäderna Marievik och Årstadal så att en ny lägenhet inrättas i vardera gruppbostaden.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med totalt 900tkr, varav 100tkr avser beställarstöd, 200tkr förprojektering och projektering och 300tkr bidrag per nytillkommen lägenhet i gruppbostad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden uppdrog i verksamhetsplan för 2008 åt förvaltningen att undersöka om flera lägenheter i gruppbostad kan tillskapas genom ombyggnad av befintliga gruppbostäder. Förvaltningen föreslår att gruppbostäderna Marievik och Årstadal ska byggas om så att gemensamhetsytorna minskar och ersätts med en ny lägenhet i vardera gruppbostaden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 20 maj 2008. Dnr 239-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Yttrande till Länsstyrelsen gällande demensenheterna Elingården, Ljusglimten och Kastanjen samt åtgärdssplan för säker journalföring

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar till Länsstyrelsen, samt för kännedom till Socialstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens åtgärdsplan för säkerställning av journalföringen i Vodok, som överlämnas i särskild ordning till Socialstyrelsen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har gemensamt granskat vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Elingården och Ljusglimtens gruppboende inom Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende samt Kastanjens vård- och omsorgsboende med inriktning demens.

Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i den sociala dokumentationen och att det saknas uppföljningsbara mål enligt socialtjänstlagen i verksamheterna. I ärendet redovisas åtgärder som vidtagits, pågår och planeras för att rätta till dessa brister, samt åtgärder för övriga brister som framkommit vid granskningen.

Socialstyrelsen har uppmärksammat att det finns brister rörande journalföringen och kräver att dessa åtgärdas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef har i samverkan med enhetschefer utarbetat en åtgärdsplan för att säkerställa journalföringen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 april2008. Dnr 151-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§6 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till integrerat ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet för kännedom till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens äldreomsorg ska präglas av rättssäkerhet, god kvalitet, trygghet, värdighet och ökad delaktighet. För att kunna säkerställa kvaliteten måste verksamheternas kvalitetsarbete vara systematiskt. I Stockholms stad styrs verksamheterna genom det integrerade ledningssystemet (ILS). Stadsdelsnämnderna har också i uppdrag att utarbeta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12 för hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboende och servicehus.

I ärendet presenterar förvaltningen sitt förslag för det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgens verksamheter. Hägersten-Liljeholmens integrerade ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i (SOSFS 2006:11) och i (SOSFS 2005:12) samt stadens integrerade ledningssystem. Ledningssystemet ska uppdateras årligen i samband med budget- och verksamhetsplaneringen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 26 maj 2008. Dnr 242-2008-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§7 Ansökan om stimulansbidrag från Länsstyrelsen gällande varaktiga stödformer till anhöriga

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker om 2,0 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län för fortsatt utveckling av varaktiga stödformer till anhöriga.

Ärendet

Sedan 2005 pågår ett ”anhörigstödsprojekt” inom Hägersten-Liljeholmen. Syftet är att utveckla varaktiga stödformer för anhöriga och närstående till äldre, vilket är en angelägen och prioriterad fråga. Projektet finansieras bland annat genom medel från länsstyrelsen. Förvaltningen önskar fortsätta att utveckla anhörigstödet och implementera det i den ordinarie verksamheten.

Projektplanen omfattar utökning av frivilligsamordningen, start av ytterligare en mötesplats ”Hövdingagården” i Aspudden, utveckling av ”Seniorhälsan” vid servicehusen Fruängsgården och Trekanten, till att också vara ”Anhörigcentraler”, utbildning i bemötande och etik, samt utvärdering av den uppsökande verksamheten till äldre par. Gruppverksamhet för anhöriga fortsätter som tidigare, liksom individuella stödsamtal av kurator.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 27 maj 2008. Dnr 250-2008-605

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Årsrapport 2007 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2007 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 30 maj 2008. Dnr 173-2008-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att nämnden får godkänt av stadens revisorer. Ibland kanske det är viktigare än att få godkänt av medborgarna? Ur ett medborgarperspektiv finns det dock saker i rapporten som är oroande. Individ- och familjeomsorgens underskott är ett sådant och det finns anledning att vara bekymrad över om vi framöver kommer ha möjlighet att tillgodose de behoven av social omsorg för de medborgare som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen. Vidare undrar vi vad det innebär att vissa resultatenheter upplöses som det togs beslut om i verksamhetsplanen och som även nämns i denna rapport? Kommer detta att betyda att dessa enheter går upp i andra resultatenheter och eventuellt då kommer belasta deras resultat?”

_______________

§9 Genomföranderåd för förskolan

Beslut

1. Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till genomföranderåd för förskolan som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ärendet

Stadsdelsnämnd överlämnade en skrivelse för beredning från Jan Wallman m.fl. (s) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) om ett genomföranderåd för förskolan. Förvaltningen ger förslag på genomföranderåd genom att presidiet på varje sammanträde har en punkt på dagordningen som berör förskolornas framtid och där ansvariga tjänstemän kan bidra med sin sakkunskap.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 26 maj 2008. Dnr190-08-000

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag om en politisk referensgrupp skiljd från presidiet.

Samt därutöver anföra

Såsom beskrivits i ärendet angående den fortsatta utbyggnaden av förskoleplatser finns det många variabler som kommer att påverka behoven av förskoleplatser och därmed nämndens planering av desamma. Vi tror inte att den timme som presidiet har till förfogande en gång i månaden räcker till. Dessutom anser vi att det är bra om fler än presidiets ledamöter ges möjlighet att deltaga i diskussionen om den fortsatta planeringen. Arbetsdelning är ett av fundamenten bakom vårt välstånd och vi tror att det även denna fråga skulle tjäna på att presidiets ledamöter kan delegera ansvaret för att sätta sig in i frågor som berör förskolesituationen.”

_____________

§10 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

 3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden och förslag till hur beslut fattade av tjänsteman ska anmälas till nämnden. I detta ärende föreslås delegationsordningen ändras med anledning av nya köregler inom förskolan från 1 juli 2008 samt införandet av vårdnadsbidrag från den 1 juli 2008.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 11 juni 2008. Dnr 000-43-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§11 Utseende av personuppgiftsombud

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd förordnar nämndsekreterare Kerstin Henningsson till personuppgiftsombud för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Ärendet

Personuppgiftslagens (SFS 1998:2004) syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Efter sammanslagningen av Hägerstens och Liljeholmens stadsdelsnämnder behöver nämnden utse ett personuppgiftsombud för att uppfylla lagens intentioner.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 19 maj 2008. Dnr 210-2008-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________

§12 Förordnande och delegation i ärenden enligt LVU och LVM

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser ledamöterna i sociala delegationen; Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) att fatta beslut i de ärendegrupper som anges i 10 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL), så kallad kompletterande beslutanderätt.

 2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar till ledamöterna i sociala delegationen; Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) att fatta beslut enligt 9 § LVU, 30 § LVU, 31 § LVU och 45 § 1 p och 2 p LVM.

 3. Beslutet gäller till och med 31 december 2008.

Ärendet

Ytterligare en ledamot behöver förordnas och ges delegation för att säkerställa beslutanderätten i brådskande ärenden enligt SoL, LVU och LVM under delar av sommaren 2008.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 juni 2008. Dnr 000-437-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar (fp) föreslog att Anne Wompa (m) ges delegation för att säkerställa beslutanderätten i brådskande ärenden enligt SoL, LVU och LVM till och med 31 december 2008.

Vice ordföranden Jan Wallman (s) föreslog att Carita Stenbacka Tenezakis (v) ges delegation för att säkerställa beslutanderätten i brådskande ärenden enligt SoL, LVU och LVM till och med 31 december 2008.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordförande fann att nämnden beslutat i enlighet med förslagen från ordföranden och vice ordföranden.

___________________

§13 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss har inkommit från kommunstyrelsen till stadsdelsnämnden om förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem. Förvaltningen bedömer att förslaget om att förskolepengen ska utgöra 77 % av grundschablonen och 94% för familjedaghemmen är rimligt. Förvaltningen bedömer emellertid att den särskilda ersättningen för extra kostnader för att klara barnomsorgsgarantin inte kan tas bort om garantin ska klaras. Förvaltningen delar bedömningen att kostnadsutvecklingen för lokaler och dess effekt på förskolepengen måste följas noga. Förvaltningen förutsätter även att det socioekonomiska tilläggsbeloppet inte ändras till följd av införandet av förskolepeng.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 13 maj 2008. Dnr 184-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde att miljöpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i stadens förskolor är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska tilldelas verksamheterna. Förskoleverksamheten behöver ökade resurser för att ha möjlighet att arbeta med såväl kvalitetsutveckling som små barngrupper. Hela 9 av 14 stadsdelsnämnder klarade inte målen om 14 respektive 18 barn i grupperna under förra året. Om grupperna inte ska bli ännu större behöver staden se till att satsa på förskolan och skjuta till mer pengar.

Vi anser att stadsdelsnämnderna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser mellan olika verksamhetsområden för att tillgodose de lokala behoven. Inrättandet av förskolepeng innebär att den borgerliga majoriteten inte längre låter stadsdelsnämnderna ta ansvar för kvaliteten i sina verksamheter. Förskolepengen utgår ifrån att behoven inom förskolan är likadana oavsett vilka barnen är, oavsett förskola och oavsett stadsdelsnämnd. Att fastslå en peng försvagar stadsdelsnämndernas handlingsutrymme och omöjliggör för dem att göra prioriteringar, att omfördela pengar och styra den verksamhet som de är ansvariga för. Istället centreras den ekonomiska, och sålunda även den politiska och organisatoriska makten till kommunfullmäktige.

I stadsledningskontorets utlåtande föreslås också att staden ska avskaffa den särskilda ersättning som stadsdelsnämnderna får för att klara barnomsorgsgarantin. Motiveringen är att de privat drivna förskolorna tar ansvar för förskoleutbyggnaden i takt med ökat barnantal.

Ingen förälder kan dock ställa en privat driven förskola till svars för utebliven plats, men det kan man göra med kommunen. Förslaget att avskaffa ersättningen för barnomsorgsgarantin blir därför att konkurrensneutraliteten minskar, tvärtemot vad stadsledningskontoret hävdar.

Stadsdelsförvaltningen redovisar också att pengarna från barnomsorgsgarantin används för att hålla en beredskap för att vara säkra på att klara garantin, och inte i första hand för utbyggnad.

Förslaget att ta bort tillägget för barnomsorgsgarantin är oseriöst. De kommunala förskolorna har det yttersta ansvaret för att erbjuda stadens barn en förskoleplats, och också ansvaret för att barnomsorgsgarantin hålls. De privat drivna förskolorna har inte samma skyldigheter som de kommunala att erbjuda platser och heller inga krav på sig att delta i stadens kösystem för förskolan. Situationen för kommunala och enskilda förskolor skiljer sig åt på grundläggande områden och går inte att jämställa på det sätt som föreslås av stadsledningskontoret.”

_________________

§14 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Enen remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen avseende införandet av en stadsövergripande gemensam IT-service. I ärendet föreslås servicenämnden få i uppdrag att leverera gemensam IT-service till i första hand stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Verksamheten ska skötas genom extern entreprenad. Den gemensamma IT-servicen ska omfatta lokal serverdrift, servicedesk/helpdesk och arbetsplatssystem.

Förvaltningen ställer sig positiv till den i ärendet föreslagna stadsövergripande gemensamma IT-servicen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 maj 2008. Dnr 187-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över remissen.
 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi anser att IT-service ska finnas geografiskt nära en arbetsplats och befarar att centralisering av service inte kommer att kunna tillgodose lokala behov i tillräcklig utsträckning. Kostnaderna för förvaltningens nuvarande lösning är rimliga och vi frågar oss vad kostnaden för förvaltningen kan bli med en central lösning. Inga fakta i underlaget styrker att det kommer att bli billigare än idag.

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central heldesk möjligen vara ett komplement.

Erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering är på inget sätt entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration, som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensam IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten.

Det finns dock en viss risk för att de speciella behov, som inte tillgodoses av centrala lösningar, blir för dyra för förvaltningen om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.”

_____________

§15 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2007 om införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Av beslutet framgår bland annat att staden ska genomföra centrala årliga entreprenadupphandlingar av äldreboenden som idag drivs i kommunal regi. Ärendet innehåller stadsledningskontorets förslag till boenden som förordas ingå i den andra av de återkommande entreprenadupphandlingarna samt principer för upphandlingens genomförande och avtalens förvaltande.

Förvaltningen ställer sig positiv till att det ska finnas en ökad mångfald av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen och att för detta ändamål genomföra centralupphandling av entreprenaddrift av Axgården.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 12 maj 2008. Dnr 214-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde att miljöpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Våra partier tar avstånd från stadens dogmatiska och toppstyrda centralupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, som leder till att alla kommunala boenden ska vara upphandlade inom en femårsperiod. Snart är entreprenörer utsedda för de 14 boenden som ingår i den första upphandlingsomgången och nu planeras upphandling av ytterligare 11 boenden. Det står helt klart att rätten att välja ett kommunalt boende inte ingår i den borgerliga kundvalsmodellen.

Det har visat sig att stadsdelsförvaltningen avsatt betydligt mer tid än vad som förutsetts för att bistå stadsledningskontoret i centralupphandlingen, vilket drabbar förvaltningar med många boenden som centralupphandlas. Förutom merarbetet tillkommer ökade administrativa kostnader för uppföljning och tillsyn som resursfördelningssystemet inte tar hänsyn till.

Med den stora volymen av privata utförare kan man anta att det kommer att finnas flera utförare som inte sköter sig. Konkurrensutsättningen skapar med andra ord nya kostnader för kommunen, vilket tränger ut andra verksamheter om inte resurser tillförs. Dessa merkostnader bör de privata utförarna vara med och betala, istället för att enbart belasta skattebetalarna.”

_______________

§16 Överenskommelse mellan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap.
  33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Enligt förslag till beslut från kommunfullmäktige som avses att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättandet av ett kontaktcenter Äldre direkt för äldreomsorgens frågor/ärenden från den 1 juli 2008. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Äldre direkt blir en viktig del tillsammans med befintliga medborgarkontor och e-tjänster i arbetet med att förbättra service och tillgänglighet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 27 maj 2008. Dnr 243-2008-600

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde att miljöpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

”1 Avslå förvaltningens förslag till beslut

2. Därutöver framföra följande

I remissomgången har det framkommit så stora frågetecken om Äldre direkt att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i kommunfullmäktige inte anser att ärendet är tillräckligt utrett. Alla stadsdelsnämnder har inte heller varit med i remissomgången, vilket är olyckligt i en viktig stadsövergripande fråga.

Våra partiers förslag i kommunfullmäktige är att ärendet återremitteras och att stadsledningskontoret återkommer med ett förslag på en permanent organisatorisk organisation när den tekniska infrastrukturen är klar. Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Hägersten-Liljeholmen vill inte föregå beslut i kommunfullmäktige genom att idag delegera beslut och träffa överenskommelser med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bromma stadsdelsnämnd som har längre erfarenhet av kontaktcenter varnar i sitt remissvar för att en central enhet inte kan leva upp till kraven på god service och inte kommer att innebära kostnadsbesparingar. Skarpnäcks stadsdelsnämnd är tveksamma till ett kontaktcenter endast för äldre och till ett Äldre direkt för hela staden. För vår del anser vi att medborgarkontoren mycket väl skulle kunna fylla den uppgift som Äldre direkt är tänkt att ha. Forts. nästa sida

Även KPR har haft synpunkter, bland annat att tillgängligheten vid stadsdelsförvaltningarna bör prioriteras och att ett Äldre direkt bör startas med en måttlig ambitionsnivå. Vi delar denna uppfattning och anser exempelvis att rådgivning om val av äldreboende ska ligga på biståndshandläggaren som känner den äldre och inte på en anonym telefonröst i Äldre direkt.”

________________

§17 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss har inkommit från kommunstyrelsen till stadsdelsnämnden med förslag om utökade riktlinjer för tobakstillsynen i Stockholms stad. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 26 maj 2008. Dnr 188-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§18 Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss har inkommit från kommunstyrelsen till stadsdelsnämnden med förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel i Stockholms stad. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 26 maj 2008. Dnr 189-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Fruängens Fisk AB

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck på restaurang Erssons, Fruängens Fisk AB i enlighet med ansökan.

 2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till socialtjänstnämnden som svar på remissen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan om alkoholservering på remiss. Ansökan avser tillstånd för restaurang Erssons, Fruängens fisk AB, Fruängstorget 6 i Fruängen, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00 – 01.00. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd med en ändring till att senaste serveringstiden för uteserveringen ska vara 22.00.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 maj 2008. Dnr 222-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 10 juni 2008.

__________________

§21 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 5 juni 2008.

_______________

§22 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna från Lokala Brå till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brå av 5 april 2008 och 23 maj 2008.

_________________

§23 Inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

Busliv i Fruängens centrum - synpunkter på ordningen

Inkom 9 maj 2008, dnr 216-08-001

Synpunkter på området vid Trekanten

Inkom 12 maj 2008 samt svar från förvaltningen,

dnr 218-2008-001

Synpunkter på byggnadsplanerna för kv. Martallen i Midsommarkransen

Flera inkomna skrivelser under perioden 29 april till 30 maj 2008,

dnr 202-2008-001

Trafiksituationen på Stjernströms väg och delar av Personnevägen fram till Avgiftsvägen

Inkom 22 maj 2008, dnr 136-2008-001

Ohållbar trafiksituation längs med Stjernströms väg och Personnevägen fram till Avgiftsvägen

Från boende i området – namninsamling 29 maj 2008,
dnr 253-2008-001

Rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholm

Från Hörselskadades förening i Stockholm, 27 maj 2008,

dnr 246-2008-500

__________________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

- Brukaravtal med bostadsrättsförening, dnr 228-2008-104

- Ändringar i delegationsordningen avseende enheten för personer med funktionsnedsättning, dnr 000-43-2007

- Beslut om avslag på utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter, dnr 245-2008-005

__________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Mathållningen för stadsdelens verksamheter

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram en skrivelse om ”Vi önskar bra mat i vår stadsdel!”. Dnr 274-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Miljöarbetet i stadsdelen

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram en skrivelse om miljöarbete. Dnr 273-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

______________

Ungdomsråd

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram en skrivelse om ungdomsfrågor i stadsdelen - ungdomsråd. Dnr 272-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

______________

Langning

Ersättaren Kata Hansson (s) efterfrågade information om langning av alkohol till ungdomar. Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm föreslog att förvaltningen bjuder in polisen och fältassistenter i samband tema vid nämndsammanträde i höst om brottsförebyggande arbete.

Schenströms väg

Ersättaren Jimmy Mannung (mp) frågade om förvaltningen fått svar med anledning av nämndens skrivelse till trafiknämnden med uppmaning att se över trafiksituationen i området kring Personnevägen/Stjernströms väg.

Avdelningschef Gunnar Ohlsén informerade att ytterligare skrivelser inkommit från medborgare. Trafikkontoret kommer under hösten få i uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden att besvara ärendet och hänvisar därför till kommande tjänsteutlåtande från trafikkontoret. Förvaltningen återkommer när svar inkommit.

Skrivelse om biståndsbeslut

Ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) efterfrågade svar från förvaltningen på skrivelse om biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen m.m. som vänsterpartiet lade fram vid nämndsammanträdet den 27 mars 2008, dnr 144-08-000. Förvaltningen återkommer i ärendet.

Ekonomiskt bistånd

Ersättaren Kata Hansson (s) frågade om nivån för ekonomiskt bistånd förväntas öka när fler personer blir utförsäkrade. Avdelningschef Ingrid Widebäck svarade att det i dag är svårt att beräkna effekten av det. Presidiet tar upp en diskussion om förvaltningen ska ordna ett tema om jobbtorg till hösten 2008.

Upphandling av vård- och omsorgsboenden

Ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) frågade om gruppboenden kommer att konkurrensutsättas i stadsdelen. Stadsdelsdirektören svarade att upphandlingar kommer att genomföras enligt aktivitetssplanen.

Avknoppningar

Ersättaren Jimmy Mannung (mp) frågade om förvaltningen tagit del av diskussionen om avknoppningar är olagliga. Stadsdelsdirektören svarade att förvaltningen följer frågan.

Kylig lokal

Ledamoten Anne Wompa (m) påpekade att nämndlokalen är för kylig att sitta i vid sammanträden. Förvaltningen kontaktar fastighetsägaren i frågan.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Avdelningschef Lars Wennberg informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för maj 2008.

Dnr 104-08-101

Telefonplan – centrum för arkitektur, form och design

Enhetschef Monica Slama informerade nämnden om möjligheten att tillskriva Kulturdepartementet om ett designcenter vid Telefonplan.

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att tillskriva Kulturdepartementet om att Telefonplan bör vara ett centrum för arkitektur, form och design.

_____________

§26 Upphandling av kost inom äldreomsorgen - tilldelningsbeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser ISS Facility Services AB med organisationsnummer 665410-3280 som entreprenör för drift av restaurang och kostleveranser på Fruängens och Kastanjens servicehus och vård- och omsorgsboende.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med ISS Facility Services AB för tiden 16 augusti 2008 till och med 15 augusti 2010 gällande Kastanjens servicehus och vård- och omsorgsboende och för tiden 1 december 2008 till och med 15 augusti 2010 gällande Fruängens servicehus och vård- och omsorgsboende. Avtalen kan förlängas med 1+1 år.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämn den beslöt på sitt sammanträde den 28 januari 2008 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra upphandling av drift av restaurang och kostleveranser på Fruängens och Kastanjens servicehus och vård- och omsorgsboende samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång den 6 maj 2008 hade tre anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag till tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 maj 2008. Dnr 39-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§27 Upphandling av driften av tre öppna förskolor - tilldelningsbeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Lekande Barn AB med organisationsnummer 556753-7377 som entreprenör för driften av öppna förskolan i Fruängen med avtalstid från och med 15 augusti 2008 till och med 31 juli 2001 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Lekande Barn AB med de avtalstider som anges i tilldelningsbeslutet.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslut i aktivitetsplanen som antogs den 13 december 2007 att upphandla driften av stadsdelens öppna förskolor. Med anledning av detta fattade stadsdelsnämnden den 23 mars 2008 beslut om att genomföra upphandling. Vid anbudstidens utgång den 9 maj 2008 hade två anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag till tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 30 maj 2008. Dnr 41-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) anmälde att socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§29 Yttrande till Södertörns tingsrätt angående namnärende

§30 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen av den 4 juni 2008.

_______________