Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Svar på medborgarförslag om Hägergruppen

5 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Hägersten-Liljeholmen

6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Remissärenden

7 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

8 Serveringstillstånd för Fu Thai Restaurang & Sushi

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 121-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

9 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

10 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Förteckning över inkomna skrivelser

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport från mars 2009.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

16 Upphandling av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst - tilldelningsbeslut

Dnr 5-2010-2.2.2 Omedelbar justering

18 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

19 Yttrande till tingsrätten i namnärende

21 Nedläggning av faderskapsärende

22 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 29 april 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 18 mars justerades 25 mars 2010.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Svar på medborgarförslag om Hägergruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att snickeriet vid Hägergruppen ska vara kvar även om landstinget, som medfinansierar snickerilokalen, flyttar därifrån.

Förvaltningens bedömning är att det på grund av vikande antal brukare vid sysselsättningsverksamheterna Hägergruppen och Bruket/ Café Droppen inte finns ekonomiska förutsättningar för att ha kvar snickeriet när landstinget inte längre delar på hyran för lokalen, särskilt med tanke på de kostsamma arbetsmiljöåtgärder som behövs om verksamheten ska fortsätta. Snickeriet läggs därför ”vilande” från och med sommaren 2010. Diskussion pågår med Älvsjö stadsdels-förvaltning om att samutnyttja det snickeri som finns i Solbergagården.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 april 2010.

Dnr 62-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi uppskattar förvaltningens ambitioner att hitta ett alternativ till Hägergruppens snickeri tillsammans med Älvsjö stadsdelsförvaltning. Vi tycker dock det är olyckligt att den moderatledda alliansens reformer inom detta område inneburit att de socialpsykiatriska verksamheterna ska styras av efterfrågan och inte behov. Vilket innebär att uppskattade verksamheter med färre besökare tvingas lägga ner.

Vi tycker också det är oroande att förvaltningen signalerar om att underskotten i budgeten tvingar dem till personalminskningar. Uppenbarligen ingår inte dessa verksamheter i de kärnverksamheter som alliansen sade sig vilja satsa på. Vi skulle också önska att förvaltningen redovisade resultaten av sitt arbete vid valfri tidpunkt efter sommaren.”

_____________________

§3 Svar på medborgarförslag om Toralokalen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslagen.

Ärendet

I två skrivelser till förvaltningen framförs att den socialpsykiatriska verksamheten Tora har för trånga lokaler. Förslagsställarna anser att lokalytan behöver utökas för att få plats för en separat matsal och utrymmen där man kan dra sig undan.

Förvaltningen håller med om synpunkterna och kommer att undersöka möjligheten att hyra kompletterande lokaler i närheten av Toras nuvarande lokal. Att flytta hela verksamheten till ny lokal bedöms i dagsläget inte vara möjligt, eftersom kontraktet gäller till och med september 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 april 2010.

Dnr 79-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi uppskattar förvaltningens ambitioner att tillmötesgå förslagsställarna i deras önskemål om ytterligare lokaler till de trångbodda brukarna på ToRa, och hoppas att förvaltningens efterforskningar snart ger resultat.”

_____________________

§4 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Hägersten-Liljeholmen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgången på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av verksamheterna. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom av kommunfullmäktige beslutad ekonomisk plan krävs besparings- och effektiviseringsåtgärder om ca 40 miljoner kronor per år under planperioden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 mars 2010.

Dnr 83-2010-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

- ”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

- att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om underlag utifrån det rödgröna förslaget till budget i kommunfullmäktige

- samt därutöver anföra

Tillsammans med minskade anslag från kommunfullmäktige och beräknade kostnadsökningar på grund av inflation och löneökningar måste nämnden spara närmare 50 mnkr per år de närmaste tre åren. Det innebär 150 mnkr eller drygt 10 % på de kostnader nämnden har för bland annat äldreomsorg, förskola och stöd till funktionshindrade.

Det är bekymmersamt att läsa det förvaltningen skriver om kostnads-ökningar som förväntas komma de närmaste åren och som den borgerliga alliansens förslag inte tar hänsyn till.

För förskolans del förväntas antalet barn med behov av särskilt stöd öka. Stadsdelsnämnden kommer dock enligt föreliggande ärende inte erhålla ytterligare resurser för att möta dessa barns oundgängliga behov. Samtidigt sänkte alliansen inför innevarande år både förskolepengen samt förskoleschablon.

Inom äldreomsorgen aviseras också om sänkta anslag. Andelen äldre i stadsdelen blir dock enligt USK:s prognoser allt fler. Vi tycker också det är oroande att förvaltningen skriver att behovet av antalet korttids-platser förutspås öka i ett läge när alliansen tagit beslut om att minska antalet korttidsplatser inom stadsdelen.

Även inom stödet till funktionshindrade ser vi att alliansen minskar anslagen samtidigt som förvaltningen skriver om förväntade kostnads-ökningar. Den moderatledda regeringens förändringar inom LASS medför dessutom ökade kostnader för stadsdelen. Alliansen vill möta denna utveckling med minskade anslag.

Slutligen den redan hårt ansträngda individ och familjeomsorgen som fått sänkta anslag ända sen alliansen tillträde och så även under den närmsta treårsperioden.

Alla dessa verksamheter tillhör de kommunala kärnverksamheter
som alliansen säger sig vilja satsa på. Vi har en annan definition av det ordet.”

Särskilt uttalande

Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Kvalitén i stadsdelens verksamheter behöver nu ökas, efter mer än tre år av nedskärningar. Det gäller både förskola, stöd åt utsatta barn och familjer, äldreomsorg och omsorg om personer med funktions-nedsättningar. Många människor har farit illa under mandatperioden, som en konsekvens av den moderatledda majoritetens nedskärningar.

Det område som har fått ta den allra största stöten i nedskärningarna är omsorgen om utsatta barn och familjer, missbrukare och människor som lever i utanförskap. Under de tre och ett halvt år som har gått sedan den moderatledda majoriteten tog över har ungefär 10 % av resurserna inom dessa verksamheter tagits bort. Här behövs en rejäl upprustning för att förhindra att ytterligare utsatta barn och vuxna far illa. Dessutom behövs fler mötesplatser för unga för att förebygga sociala problem. Vi vill utöka resurserna till det förebyggande arbetet, och bland annat satsa på föräldrautbildning om deras viktiga roll som förebilder när det gäller till exempelvis minskad alkoholkonsumtion.

Arbetet med miljöfrågorna i stadsdelen ligger till stor del nere sedan den moderatledda majoriteten tog över. Vi vill införa miljösamordnare och att ansvaret för skötseln av gatumarken läggs tillbaka till nämnden.

Stadsdelens personals arbetsförhållanden och hälsa är viktig att slå vakt om. Vi vill ha större satsningar på vidareutbildning av personalen under de kommande åren och aktivt främja att personalen får friskvård på arbetstid.

Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Vi arbetar för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla.

Direktvalda stadsdelsnämnder skulle öka den representativa demokratin och bör på sikt införas i Stockholm. Förberedelser bör göras för försök med direktvalda stadsdelsnämnder. Val till de stadsdelar som deltar i detta försök bör göras i samband med de allmänna valen 2014.”

_____________________

§5 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

En kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer har genomförts för tolfte året i följd. Rapporten visar resultatet av kartläggningen för stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö. Resultatet baserar sig på 769 personer boende vid särskilda boende-former för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 mars 2010.

Dnr 156-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§6 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut som svar på remissen till kommunstyrelsen.

  2. Därutöver anser nämnden att punkten om parboendegaranti i vård och omsorgsboende utformas så att inte äldre par tvingas skiljas åt även om endast en av parterna beviljats bistånd. Det är viktigt att äldre par som önskar bo tillsammans också under de sista åren i livet inte tvingas skiljas åt på grund av att endast en av parterna beviljats vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Stadens äldreomsorg har utvecklats och lagändringar har genomförts. Nämnden har fått Äldreförvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för yttrande. Förvaltningen är positiv till förslaget. Riktlinjerna är tydliga och utgör ett bra stöd för biståndshandläggarna. Förvaltningen anser det även positivt att biståndshandläggarnas informationsansvar har förtydligats, men ställer sig tveksam till att använda begreppet konsumentrådgivande funktion. Kriterierna för vilka som kan få korttidsvård har utökats. Förvaltningen befarar att det kan innebära ökade kostnader för stadsdelsnämnderna. Det är därför viktigt att kriterierna förtydligas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 mars 2010.

Dnr 94-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från Folkpartiet och Moderaterna.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över förslag till riktlinjer.

Vi vill se en större översyn av riktlinjerna som bygger på en rödgrön äldrepolitik, framför allt när det gäller en ökad möjlighet att få hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och ett stopp för den dogmatiska konkurrensutsättningen av all äldreomsorg i staden. Vi måste minska onödig administration i äldreomsorgen och öka fokus på de äldres självbestämmande.

Både nuvarande riktlinjer och föreslagna förändringar utgår från en borgerlig äldreplan, som vi i grundläggande delar motsätter oss. Till skillnad från alliansen ser vi inte äldre som en kund på en äldremarknad utan som en medborgare med rätt att få sina behov tillgodosedda.

Det ingår inte i rödgrön äldrepolitik att ta bort valfriheten för äldre som önskar kommunal äldreomsorg, att minska allmänhetens insyn genom att konkurrensutsätta alla servicehus och vård- och omsorgs-boenden, att uppmuntra avknoppning av hemtjänstenheter till underpris, att lägga ned alla servicehus eller att överföra pengar avsedda för äldreomsorg till skatteparadis.

Vi ser med förfäran på de följder som konkurrensutsättningen av äldreomsorgen kommer att medföra. Samverkan kring våra äldre blir allt svårare, när antalet privata utförare ökar såväl i kommunens äldreomsorg som i landstingets verksamheter. Den samhälleliga överblicken minskar drastiskt, vilket minskar möjligheten för äldre med stora vårdbehov att få god vård.

Vi var i huvudsak positiva till riktlinjerna när de antogs, men hade också en hel del synpunkter och kritik. Efter några års tillämpning av riktlinjerna kan vi tyvärr konstatera att vår oro var befogad när det gäller det borgerliga kundvalssystemet som bygger på konkurrens-utsättning och de bristande ekonomiska resurserna för att uppfylla riktlinjerna.

Många äldre får idag avslag på ansökan om särskilt boende och hemtjänsttimmarna minskas i flera stadsdelsnämnder för att klara budgeten. Den mer generösa hållningen till servicehus verkar inte
ha påverkat besluten särskilt mycket. Det finns skäl att återigen
betona att äldres behov alltid ska bedömas individuellt enligt socialtjänstlagen.

Vi anser också att fixartjänsten ska gälla för alla från 67 års ålder och utan ’tak’ om 6 timmar. De gångna åren har visat att det inte finns någon risk för överutnyttjande. Rätten att välja vård- och omsorgs-boende ska finnas, men till skillnad från den borgerliga majoriteten anser vi den rätten även omfattar kommunala boenden i alla stadsdelsområden.

Enskilda detaljer i förslaget till förändrade riktlinjer är dock bra, till exempel att trygghetslarm kan beviljas utan biståndsbedömning och förtydliganden om individuellt anpassad avlösning. Om förslagen som rör korttidsvård innebär ökade kostnader måste resurser skjutas till.

När det gäller möjligheten för äldre par att bo tillsammans, även om den ena parten har ett större vårdbehov, är inte de föreslagna förändringarna tillräckliga. Dessutom kommer nedläggningen av servicehusen att ytterligare försvåra för äldre att bo tillsammans.

Vi delar även synpunkterna som framförs i oppositionens yttrande i äldrenämnden, om att valfriheten också ska gälla servicehusen och att biståndshandläggarna ska ha ett ökat informationsansvar snarare än en konsumentrådgivande funktion.”

_____________________

§7 Serveringstillstånd för Fu Thai Restaurang & Sushi

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Fu Thai Restaurang & Sushi Handelsbolag kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten mellan kl. 11:00 och 01:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan kl. 11:00 och 22:00.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden har fått en ansökan på remiss om alkoholservering vid
Fu Thai Restaurang & Sushi Handelsbolag, Riksdalervägen 9, Hägerstensåsen. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas mellan kl. 11:00 och 01:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan kl. 11:00 och 22:00.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 mars 2010.

Dnr 121-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§8 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 20 april 2010.

_____________________

§9 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 15 april 2010.

_____________________

§10 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 13 april 2010.

_____________________

§11 Minnesanteckningar från Lokala Brå

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådets sammanträde 12 mars 2010.

_____________________

§12 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag om markering av cykelväg och farthinder på Tellusborgsvägen

Inkom 10 mars 2010, dnr 129-2010-1.2.3

Upprättande av områdesprogram inom stadsdelen
Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens skrivelse daterad 8 april 2010, 98-2010-1.2.5

_____________________

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

_____________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om parboendegaranti

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) anmälde en skrivelse om att införa en parboendegaranti i stadsdelen. Dnr196-2010-7

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________

Skrivelse för beredning om anslagstavlor

Tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse om översyn, upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor inom stadsdelen. Dnr 195-2010-1.8

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________

Stadsdelsdirektörens information

Medarbetarenkät

Yvonne Goldberg informerade att resultatet från 2009 års medborgarenkät visar att medarbetarna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ger ett gott betyg för arbetsförhållandena. Enkäten redovisades även per avdelning. Enheterna arbetar vidare med de områden där svaren låg under genomsnittet för staden.

Tillbud och arbetsskador 2009

En sammanställning över skador och tillbud 2009 anmäldes. Sammanställningen skickades till nämnden tillsammans med övriga nämndhandlingar. Dnr 171-2010-2.4

Upprustningen av Västertorps centrum

Maria Mannerholm informerade att ett nytt förslag om upprustningen av Västertorps centrum är framtaget som tas upp i exploaterings-nämnden i juni 2010. Förvaltningen har ännu inte fått se förslaget.

Gröndals ungdomscafé

En brand anlades i Gröndals ungdomscafé natten mellan fredag och lördag 16-17 april 2010 som medförde stora skador på huset. Verksamheten återupptas måndag 26 april i Gröna Liljan, Gröndalsvägen 27. För de ungdomar som önskar kommer gemensamma resor att ordnas till övriga ungdomsgårdar i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Snöhögen i Vinterviken

Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikkontoret om det skräp som kommer att bli kvar efter snöhögen i Vinterviken. På trafikkontoret är de medvetna om att det behöver åtgärdas. När snön smält bort kommer de att borsta bort allt skräp, vilket är en beprövad metod som använts tidigare.

Öka tryggheten för äldre

Informerades om utdelad broschyr ”Öka tryggheten – minska utsattheten för brott – råd och tips till äldre”. Broschyren kommer att skickas tillsammans med ett brev till samtliga personer i stadsdelen som har hemtjänst eller bor på servicehus. Dnr 154-2010-1.6

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för mars 2010. Dnr 97-2010-1.2.1

Kampanj mot langning

Stadsdelsförvaltningen och Skärholmens närpolis inbjuder till kampanj för att få vuxna att tänka om när det gäller ungdomar och alkohol. Inför Valborg ska information spridas i Liljeholmen och Fruängen. Anmälan sker till preventionssamordnare
Anna William-Olsson.

Creative Metropoles konferens

Utdelades ett pressmeddelande om att Stockholm nyligen haft tillfälle att visa upp sina kreativa kluster och näringar som värd för
Creative Metropoles konferens 18-19 mars 2010. Konferensen utgör en del av projektet Creative Metropoles, ett EU-Interreg IV C projekt vars syfte är att hitta effektiva stödsystem för de kreativa näringarna. Konferensens andra dag hölls på Telefonplan och bestod av workshops. 110 deltagare från elva europeiska storstäder träffades för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010

Utdelades Äldreomsorgsinspektörerna årsrapport för 2010 avseende verksamhetsåret 2009. Rapporten behandlades av äldrenämnden
16 mars 2010. Rapporten finns även på www.insyn.se.

Äldreombudsmannens årsrapport 2010

Äldreombudsmannens har skrivit en årsrapport för 2010 avseende verksamhetsåret 2009. Rapporten behandlades av äldrenämnden
16 mars 2010 och redovisar resultatet av äldreombudsmannens arbete och angelägna utvecklingsområden. Den fanns att beställa i cirkulationspärmen och kan även hämtas på www.insyn.se.

Rapport över härbärgesutnyttjandet 2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har skrivit en rapport över härbärgesutnyttjandet 2009 som behandlades i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2010. Rapporten fanns att beställa i cirkulationspärmen och kan även hämtas på www.insyn.se.

Rapport från FUT II – implementeringsprojektet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört ett projekt för att stödja stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Rapporten fanns att beställa i cirkulationspärmen och kan även hämtas på www.insyn.se.


Strategi för samverkan

Förvaltningen har lagt en bilaga till minnesanteckningarna från lokala drog- och brottsförebyggande rådets möte den 12 mars, Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Rapporten är framtagen av Socialstyrelsen. I projektgruppen har även myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen deltagit. Rapporten fanns att beställa i cirkulationspärmen och kan även hämtas på www.insyn.se.

_____________________

§15 Upphandling av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst – tilldelningsbeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Attendo Care AB med organisationsnummer 556148-5169 som utförare av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst.

  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Attendo Care AB för tiden 1 oktober 2010 till och med
    september 2012 med möjlig förlängning 1 + 1 år.

  3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Som ett komplement till den egna verksamheten har nämnden anbudsupphandlat nattpatrullinsatser till de två kommunala hemtjänstenheterna Hägerstens hemtjänst och Liljeholmens hemtjänst. Nuvarande avtal med Omsorgshuset i Stockholm AB upphör att gälla 30 september 2010 och går inte att förlänga ytterligare. Med anledning av detta beslöt nämnden 28 januari 2010 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra en upphandling och godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång 26 februari 2010 hade fem anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 mars 2010.

Dnr 5-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Återigen ser vi här hur den verksamheten vi är nöjda med inte få fortsätta sin verksamhet. Även om stora delar av personalen som möter de gamla stannar kvar, skapar detta onödig oro i våra socialverksamheter. Tyvärr blir de centrala att de ska kosta mindre, då har de stora organisationerna lättare att lyckas. Här är det åter Attendo Care AB som tar för sig och troligen minskar mångfalden bland utförare. ”

_____________________

§21 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 24 mars och 14 april 2010.

_____________________