Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Astrakangatan 19, Cronqvistsalen

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) hälsar varmt välkomna till stadsdelsnämndens Läs mer... sammanträde den 7 mars 2019.

Klockan 18.00 öppnas sammanträdet med en frågestund där allmänheten kan ställa frågor till politikerna.

När ordförande avslutat den öppna frågestunden tar nämndens sammanträde vid. Allmänheten ges möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Protokollsjusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om brukaravtal

Beslutsärenden

4 Månadsrapport februari

5 Omstrukturering av skolörtens vård- och omsorgsboende

6 Rutiner för medborgarförslag

Remisser och yttranden

7 Detaljplan för del av Kälvesta 1:3 m.fl. inom stadsdelen Kälvesta

8 Detaljplan för Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 m.fl. vid Björnbodaskolan. i stadsdelen Vinsta

9 Remiss om framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter

Anmälningar och Redovisningar

10 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019 - 2023, region Västerort

11 Beslut om avslutat ärende, Inspektionen för vård och omsorg

12 Inspektion av allmänna handlingar hos Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

13 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2018 samt ansökan om statsbidrag för 2019

14 Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2018

15 Vuxna i missbruk - tillämpningen av LVM, Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium)

19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

20 Förvaltningschefen informerar

SLUTNA DELEN- sekretess eller myndighetsutövning

22 Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet

23 Begäran om yttrande i enskilt ärende, särskild avgift om ej verkställt beslut inom socialtjänstlagen (SoL)

24 Anmälan av beslut om nedläggning av ärende, klagomål enligt patientsäkerhetslagen

25 Begäran om yttrande i enskilt ärende inom barn och ungdom

26 Beslut om avslutat ärende - Inspektionen för vård och omsorg

27 Beslut om avslut i enskilt ärende

28 Anmälan enligt lex Sarah, enskild verksamhet

29 Beslut om avslutat ärende - Inspektionen för vård- och omsorg

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§3 Medborgarförslag om brukaravtal Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport februari 2019

§5 Omstrukturering av Skolörtens vård- och omsorgsboende

§6 Rutiner för medborgarförslag

§7 Detaljplan för del av Kälvesta 1:3 med fler inom stadsdelen Kälvesta Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2017­09225

§8 Detaljplan för Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 med flera vid Björnbodaskolan i stadsdelen Vinsta.

§9 Framtidens specialistsjuksköterska ­ ny roll, nya möjligheter Remiss från kommunstyrelsen Stockholm stad, dnr KS 2018/1775

§10 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL, 2019-2023, region Västerort

§11 Beslut om avslutat ärende ­ Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr hos IVO 8.5­33177/2018-3

§12 Inspektion av hantering av allmänna handlingar hos Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Anmälan av stadsarkivets inspektion på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

§13 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2018 samt ansökan om statsbidrag för 2019

§15 Vuxna i missbrukstillämpningen av LVM Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av nya, registrerade ärenden (utdrag ur diarium)

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§20 Förvaltningschefen informerar