Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Astrakangatan 19, Cronqvistsalen

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) hälsar varmt välkomna till stadsdelsnämndens Läs mer... sammanträde den 11 april 2019.

Klockan 18.00 öppnas sammanträdet med en frågestund där allmänheten kan ställa frågor till politikerna.

När ordförande avslutat den öppna frågestunden tar nämndens sammanträde vid. Allmänheten ges möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om att inte stänga Skolörtens vård- och omsorgsboende

Beslutsärenden

4 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

4:a Månadsrapport mars 2019

6 Äldreboendeplanering i region Västerort 2020 med utblick mot 2040

Remisser och yttranden

7 Remiss av trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

8:a Remiss av institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk. Remiss av institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Anmälningar och Redovisningar

9 Protokoll från pensionärsrådet

10 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

11 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium)

12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

13 Förvaltningschefen informerar

Sluten del av sammanträdet

15 Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet

16 Beslut om avslut tillsynsärende med anledning av ej verkställt beslut

17 Begäran om yttrande i enskilt ärende inom äldreomsorg

18 Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

21 Återkallande av överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§3 Medborgarförslag angående Skolörtens vård- och omsorgsboende Svar på medborgarförslag

§4 Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§4:a Månadsrapport mars 2019

§5 Fördelning av föreningsbidrag 2019

§6 Äldreboendeplanering i region Västerort 2020 med utblick mot 2040

§7 Remiss av trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/302

§8 Remiss om revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/1396

§8:a Remiss av institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk Remiss från kommunstyrelsen

§9 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§10 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§11 Anmälan av nya, registrerade ärenden (utdrag ur diarium)

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§13 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef Denise Melin lämnade följande information:

§14 Övriga frågor Ordförande Bo Arkelsten (M) anmälde frågorna som togs upp på den öppna frågestunden.