Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-25

Sammanträde 2008-11-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.
18:30 Information om verksamheten vid Grimsta Familjecenter

1 Öppnande av sammanträdet

2 Godkännande av dagordning

Protokolljusterare och tid för justering

3 Sammanträdestider för år 2009.

4 Förvaltningschefens information

- Föreningen Nattvandrarna. Information och premiering.
- Efterlysning av bibliotek.
-

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Anmälan inkomna Medborgarförslag samt övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport november 2008 - ekonomi och verksamhet. Dnr 100-511-2008

Nya beslutsärenden

10 Att främja delaktighet och motverka utanförskap.

11 Gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

12 Hässelgårdens vård- och omsorgsboende - Slutredovisning av frågor kring lokaler.

13 Tillsyn av Törngårdens barnboende enligt § 23 LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

14 Tillsyn av Törngårdens vuxenboende, enligt § 23 LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

15 Tillsyn av Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby Strand, enligt § 23 LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

16 Tillsyn av Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby Villastad, enligt § 23 LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

17 Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättning.

Remisser

19 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionshinder.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-2352/2008.
Dnr 006-478-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag till organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-2278/2008.
Dnr 006-501-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009 - 2012.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-2395/2008.
Dnr 006-501-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan klockan 03.00 och 11.00 - motion (2008:57) från (mp).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1864/2008.
Dnr 006-450-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad - Motion (2008:62) från (v).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 222-2124/2008.
Dnr 006-455-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nya bostäder vid Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2007-08071-54.
Dnr 300-491-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

25 Uppdragslista.

26 Förskolan i Hässelby-Vällingby.

Svar på skrivelse från (v).
Dnr 400-427-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Skrivelse angående äldres psykiska hälsa.

Svar på skrivelse från (s).
Dnr 600-302-2008
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Redovisning från förvaltningen angående påtalade brister i äldreomsorgen

Svar på skrivelse från (s).
Dnr 600-426-2008
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Redovisning till Länsstyrelsen i ProjektEtt - intensivbehandling i familjers vardagsmiljö, samt granskningsrapport från Ersta Sköndal högskola.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2008-12-04.

§3 Sammanträdestider år 2009

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdestider för 2009 enligt följande:

08 januari torsdag (slutet, formaliaärenden)

27 januari tisdag kl 19.00

10 februari ” ”

24 mars ” ”

21 april ” ”

14 maj torsdag ”

16 juni tisdag ”

juli uppehåll

25 augusti ” ”

17 september torsdag ”

27 oktober tisdag ”

24 november ” ”

15 december ” ”

Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9 nb i Vällingby centrum.

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

§4 Förvaltningschefens information

  • Föreningen Nattvandrarna

Stadsdelsnämnden delade genom ordförande Birgitta Wahlman ut nämndens årliga trygghetspris till Nettan Strömberg, Eva Bertram och
Åsa Magnfors i föreningen Nattvandrarna för att under året utmärkt sig för en betydande trygghetsskapande insats i stadsdelsområdet.

  • Efterlysning av bibliotek
    Inga Lundén, stadsbibliotikarie från kulturförvaltningen i Stockholm infor­merade om planerna för ett bibliotek i Hässelby gård. Bibliotekets utform­ning kommer att planeras tillsammans med nämnd och medborgare och öppnas hösten 2009.

  • Budget-Verksamhetsplan 2009

Leif Spjuth informerade om arbetet och förutsättningarna för budgeten 2009. Ärendet behandlas vid nämndsammanträdet den 16 december.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före samman­trädet.

- Biblioteksfrågan i Hässelby. Vikten av att barnens behov tillgodoses när man planerar nytt bibliotek i Hässelby.

- Råcksta vård- och omsorgsboende. Diskussion kring uppföljning av verksamheten då boendet nyligen bytt driftsform.

- Trafikfråga. Diskussion kring trafikfrågor, bl a utifrån kommande nybyggnation vid Växthusvägen med flera områden.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-561-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 17 november 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 17 november 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport november 2008 – ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 17 november 2008.

Dnr 100-511-2008.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”I rapporten för november månad visar förvaltningen ett lågt underskott.

Vi konstaterar att ”överskottet” från förskolan på ca 25 miljoner kronor betalar underskotten i äldreomsorgen, handikappomsorgen, individ- och familjeom­sorgen, flyktingmottagandet och ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Vi ser att förskolan har fått och kommer att få betala med större barngrupper och lägre personaltäthet än vad sittande högermajoritet lovat föräldrarna i Hässelby-Vällingby.

Förvaltningen skriver ”De tio förskoleenheterna är organiserade som resultat­enheter och samtliga beräknar underskott i årets resultat. Underskotten täcks av medel ur resultatfonden och belastar därmed inte nämnden.”

Hur mycket har egentligen de privata förskolorna fått hålla igen för att klara stadsdelens underskott?

Den självklara slutsatsen vi drar är att förskolorna ändå är i behov av större budget för att kunna garantera kvalitet.

Vi konstaterar även att de verksamheter som har stora underskott vänder sig till de som har rätt till och/eller är i behov av samhällets stöd.”

§10 Att främja delaktighet och motverka utanförskap

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 november 2008.

Dnr 009-227A-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen redovisar i dokumentet ”Att främja delaktighet och mot­verka utanförskap” de pågående och planerade insatserna samt inriktningen för stadsdelens framtida arbete, där målet är att verka för en trivsammare och tryg­gare stadsdel. Stadsdelsförvaltningen föreslår att dokumentet ”Att främja delak­tighet och motverka utanförskap” går ut på medborgarremiss under början av december månad 2008. Ärendet förs därefter upp till beslut - med biläggande av medborgarnas förslag och tankar - i nämnd i början av 2009.

____________________

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (v):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi förordar en återremiss med syfte att förvaltningen förtydligar några oklara delar av skrivelsen samt beaktar de synpunkter på formuleringar mm som vi angivit.

Syftet

Vad som i sammanhanget menas med delaktighet och ökad delaktighet är inte definierat och inte heller utanförskapet som skulle motverkas. Det gör syftet vagt med alla de vällovliga aktiviteterna som föreslås.

Mål/delmål mätning av resultat

Vad det önskade målet är behöver vara tydligare preciserat, så att det blir möj­ligt att utvärdera och mäta resultaten. Alternativt skall olika delmål anges så att det blir möjligt att se om man närmar sig dem. Utan en konkretisering av vad man önskar ske blir det omöjligt att följa hur arbetet framskrider.

Delaktighet och insyn

Hur blir det möjligt att som medborgare eller brukare följa processen, lämna synpunkter etc.? För att delaktighet skall bli verklig måste detta klargöras.

Mål och medel

Om man seriöst vill påbörja ett arbete för att främja delaktighet och motverka utanförskap måste ekonomiska medel avsättas för detta ändamål.

Utpekande och objektifiering.

Att utpeka Grimsta, Hässelby Gård och Smedshagen som segregerade områden utan att påpeka att även Hässelby södra villastad är starkt segregerat är olämp­ligt. Att verbalt stämpla några bostadsområden motverkar knappast utanför­skap. Det gör inte heller planer på kurser i barnuppfostran och naturkunskap för av­gränsade grupper istället för att se sådana aktiviteter som något som alla har behov av och som kan vara arenor för integration mellan familjer från olika bakgrunder och områden. Att i möjligaste mån se till att erbjudanden och för­slag från myndigheter och stadsdelen översätts till relevanta språk kan på sikt främja delaktighet. För övrigt instämmer vi i (s):s särskilda uttalande i frågan om föreningslivet”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att under tidsperioden 2 december 2008 –
7 januari 2009 inhämta synpunkter från medborgarna på förvaltningens förslag ”Att främja delaktighet och motverka utanförskap” i form av en medborgar-remiss.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till.

”Det är glädjande att i ett ärende av denna vikt bjuda in medborgarna i stads­delen till en diskussion om ämnet. Vi är dock förvånade över att vårt engage­rade och aktiva föreningsliv inte blir den självklara samtalspartnern i frågan! Att ärendet inte skickas till alla föreningar i stadsdelen är olyckligt då den kre­ativitet föreningarna besitter är berikande för området och nämnden.

Nu får vi bara hoppas att de skickar in sina svar ändå.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§11 Gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

Åtgärdsprogram

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 november 2008.

Dnr 009-518-2008.

Sammanfattning

Våren år 2007 genomförde Svenska Bostäder i samverkan med Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning en studie av trygghet och säkerhet i stads-delarna Hässelby gård och Hässelby Strand. En analysgrupp bildades för att analysera resultatet. Gruppen beslutade att gemensamt ta fram ett åtgärds-program för ett tryggare Hässelby-Vällingby. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner åtgärdsplanen i de delar som utgör nämndens ansvars-område samt inrättar ett trygghetspris.

_________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner dokumentet ”Gemensamma trygghetsska­pande och brottsförebyggande åtgärder i Hässelby-Vällingby stadsdels­område”, i de delar som utgör nämndens ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden inrättar ett årligt trygghetspris att utdelas till en eller flera personer, förening eller organisation som under året utmärkt sig för en betydande trygghetsskapande insats i stadsdelsområdet.

§12 Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2008.

Dnr 313-222-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar i detta ärende de förslag till omstruktureringar och om-byggnationer av Hässelgårdens äldreboende som funnits sedan oktober 2005 samt de nuvarande planer som Micasa AB har för lokalerna.

Förvaltningen har sagt upp de delar som tidigare tillhört restaurangverksamhe­ten och kiosk. Fotvårdens och hårvårdens lokaler är ej enskilt uppsägningsbara då de saknar egen entré.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§13 Tillsyn av Törngårdens barnboende enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2008.

Dnr 602-513-2008.

Sammanfattning

Törngårdens barnboende är en bostad med särskild service för barn och ung­domar enligt 9:8 § LSS. Målgrupp är barn från sju år med tidig utvecklingsnivå med funktionshinder inom autismspektraområdet med begränsad beteende­repertoar. På gruppbostaden bor tre barn. Barnboendets övergripande mål är att erbjuda ett boende i en trygg och förutsägbar miljö. Individuella mål finns för varje barn. Dessa finns samlade i en genomförandeplan som upprättas i samar­bete med föräldrar och skola.

På verksamheten finns rutiner som kontinuerligt följs upp. Dokumentationen sker enligt stadens riktlinjer för utförardokumentation. Personalen erbjuds fort­bildning och handledning vid behov. Förvaltningen bedömer att det i arbets­gruppen finns kompetens för arbetsuppgifterna. Törngårdens barnboende har en inriktning i enlighet med målen för LSS.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§14 Tillsyn av Törngårdens vuxenboende enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 oktober 2008.

Dnr 602-514-2008.

Sammanfattning

Törngårdens vuxenboende ligger i en fristående villa med tillhörande trädgård. Gruppboendet riktar sig till vuxna personer som tillhör LSS personkrets 1 med funktionshinder inom autismspektraområdet. Arbetsmetoderna som används grundar sig på tydliggörande pedagogik med en tydlig struktur i miljö och be­mötande. Med hjälp av kommunikationsstödjande hjälpmedel strävar man efter att brukarna ska bli så självständiga som möjligt vid dusch och toalettbesök samt även med att sköta sitt hushåll.

På verksamheten finns rutiner som kontinuerligt följs upp. Dokumentationen sker enligt stadens riktlinjer för utförardokumentation. Personalen har regel­bunden handledning och fortbildning. Stadsdelsförvaltningen bedömer att det, i personalgruppen, finns den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna.

Törngårdens vuxenboende bedöms ha en inriktning i enlighet med målen för LSS.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§15 Tillsyn av dagliga verksamheten i Hässelby Strand, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 oktober 2008.

Dnr 602-515-2008.

Sammanfattning

Törngårdens dagliga verksamhet ligger i Hässelby Strand och har fem arbetsta­gare. Verksamheten riktar sig till personer som tillhör LSS, personkrets 1, med diagnosen autism. Verksamheten strävar efter att öka arbetstagarnas självstän­dighet och kommunikationsförmåga. Stor vikt läggs vid träning som fyller en praktisk funktion för den enskilde. Personalgruppen består fyra omsorgsassi­stenter och en verksamhetschef som arbetar 70 % med administrativa uppgifter och 30 % med arbetstagarna. På verksamheten finns rutiner som kontinuerligt följs upp. Dokumentationen sker enligt stadens riktlinjer för utförardokumen­tation. Stadsdelsförvaltningen bedömer att personalen har grundläggande kom­petens för sina arbetsuppgifter.

Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby Strand har en inriktning i enlighet med målen för LSS.

_____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§16 Tillsyn av dagliga verksamheten i Hässelby Villastad, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2008.

Dnr 602-516-2008.

Sammanfattning

Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby villastad ligger i ett villaområde med tillhörande gård och närhet till allmänna grönområden. Verksamheten riktar sig till personer med autism, autismliknande syndrom och Asperger syndrom och som tillhör LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, person­krets 1. På verksamheten arbetar man utifrån varje persons egna behov, önsk­ningar och förmåga. Tillsammans med brukare och ev. brukarens ställföreträdare utarbetar man en genomförandeplan med individuella mål.

På verksamheten finns rutiner som kontinuerligt följs upp. Dokumentationen sker utifrån stadens riktlinjer. Personalen får kontinuerlig fortbildning och handled­ning och bedöms ha kompetens och erfarenhet för sina arbetsuppgifter.

Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby villastad bedöms ha en inriktning i enlighet med målen för LSS.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§17 Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjuk­dom eller psykisk funktionsnedsättning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 november 2008.

Dnr 007-526-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämn­derna i Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Bromma, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Ekerö kommun och Norra Stockholms Psykiatri inom Stockholms läns landsting, hos Socialstyrelsen om ett projektbidrag om totalt12.156.000 kronor. Detta för att stärka kompetensen hos personal som kommer i kontakt med personer som lider av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned­sättning. Projektet omfattar åren 2009-2010. Ansökan gäller under förutsättning av nämndens beslut.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Socialstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 november 2008.

Dnr 100-512-2008.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) yrkade på åter­remittering av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (s+v):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt eget yrkande om återremiss av ärendet för komplettering.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förslaget är noggrant skrivet och omfattar säkerligen det som skrivs i

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ur nämndperspektiv saknar vi emellertid kopplingen till nämndens ansvar med tillhörande MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska). Vi tänker då bl.a på tillsynsansvaret som sådant och hanteringen av Lex Sara. Var och när och hur är funktionen inblandad i ruti­nen?

Vi saknar även i det liggande förslaget vikten av att tidsplaner alltid ska finnas för eventuella åtgärder som måste vidtas samt att nämnden informeras om brister/avvikelser i verksamheterna.

För att nämnden ska kunna få en helhetsbild av kvaliteten vill vi att förvalt­ningen kompletterar ärendet med ovanstående.”

§19 Möjlighet att leva som andra – ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-2352-2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 oktober 2008.

Dnr 006-478-2008.

Sammanfattning

LSS-kommittén har haft i uppdrag av regeringen att göra en bred översyn av LSS och personlig assistans. Direktiven har ett särskilt fokus på personlig assi­stans. Förvaltningen instämmer i huvudsak i kommitténs förslag. Förvaltningen anser att det är bra att LSS lagen är kvar som en rättighetslag för personer med omfattande stödbehov, att barnens rättigheter stärks och att alla insatser samlas och förtydligas i en lag.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar

på remissen från Kommunstyrelsen.

§20 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-2278/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2008.

Dnr 006-456-2008.

Sammanfattning

Nuvarande Genomförandegrupp för bostäder med särskild service för funk­tionshindrade föreslås bli en beslutsgrupp. Den föreslås administreras och ledas av socialtjänstförvaltningen.

Förvaltningen stödjer förslaget om central samordning. Det säkrar kompeten­sen och möjliggör en bättre förhandlingsposition gentemot byggherrar. Förvaltningen understryker vikten av att arbetet sker i ett nära samråd med be­rörda stadsförvaltningar om behov och lokalisering. Förvaltningen efterlyser samtidigt en genomlysning av kostnadsfördelningarna dels kring nyproduktion av gruppboenden och dels för driften när brukare tas emot från andra stadsde­lar. Förvaltningen föreslår att dessa frågeställningar löses innan Genomföran­degruppen ges utökat mandat. Målsättningen bör vara att stadsdelar får full kostnadskompensation för kostnader som förknippas med mottagande av bru­kare från andra stadsdelar.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Den nuvarande kösituation som råder är helt oacceptabel, och allt som kan bör göras för att korta köerna. Det är ur humanitär synpunkt oerhört viktigt att de personer som är i behov av en plats på ett boende snarast möjligt ska kunna få

flytta in. Stadsdelsnämnderna behöver också slippa de straffavgifter som direkt döms ut när beviljat boende ej kan ordnas.

Att genomförandegruppen på detta sätt får en annan tyngd och ett tydligt man­dat kan, tillsammans med andra åtgärder kanske lösa upp situationen. Här måste till en nära samverkan med stadsdelsnämnderna, och med ansvariga facknämnder.

När nya boenden planeras bör eftersträvas en hög grad av tillgänglighet – såväl med kollektiva färdmedel som med bil. Detta både för de boende, deras anhö­riga och personalen.”

§21 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-2395/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 november 2008.

Dnr 006-501-2008.

Sammanfattning

Stockholms kulturförvaltning har på uppdrag av kulturnämnden utarbetat en ny strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad 2009-2012.

”Kultur i ögonhöjd” omfattar hela staden vilket även innebär verksamheter utanför kulturnämndens ansvarsområde. Planen relaterar till ”Vision 2030” och betonas som en medborgarnas stad där delaktighet och inflytande är ledord.

Förvaltningen anser att dokumentet ger en samlad överblick över stadens ge­mensamma insatser gällande barn- och ungdomskultur.

Förvaltningen vill påtala vikten av att man fördelar resurserna för kulturell verksamhet även ut i ytterstadsområdena. Den lokala förankringen ger unga förutsättningar att delta i arrangemangsförberedelserna, ett processarbete som vi förordar i fler sammanhang. Det är också viktigt att en samverkan sker kring unga vuxnas (över 18 år) behov av träffpunkter i ytterstaden.

Förvaltningen föreslår också ett särskilt beaktande vid ansökningsförfarandet av ”En snabb slant” från ytterstadsområdena.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen ”Kultur i ögonhöjd” - Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgö­rande ersättare Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi har svårt att se hur de goda intentionerna i förslaget ska kunna förverkligas. Det finns helt enkelt inte pengar avsatta för detta i majoritetens knappa budget. Löftena stämmer återigen inte med verkligheten.

I verkligheten har den moderatledda majoriteten sen den tillträdde för drygt två år sedan gjort stora besparingar på barn och ungdomar.

Folkpartiet sa före valet 2006 ”Kulturskolan är kanske den viktigaste kulturin­stitutionen för barn och unga. Kulturskolan bör ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i kulturlivet genom eget skapande”.

Efter valet har så moderaterna tillsammans med folkpartiet och kristdemokra­terna höjt avgifterna till Kulturskolan så att många inte har råd att gå där längre. För vissa verksamheter är höjningen mer än 50 procent. Sen2006 har 14000 barn lämnat Kulturskolan i staden och samarbetet med skolan har dra­gits ner kraftigt.

Innan valet hade socialdemokraterna planer på ungdomens hus, liknande Fryshuset, här i västerort. Där hade även Kulturskolan kunnat finnas med och fått utveckla sin verksamhet.

Vi hade också långtgående planer på ett integrerat bibliotek I Hässelby Gårds skola. Något som gick om intet när skolan centraliserades.

Socialdemokraterna, vänsterparitet och miljöpartiet föredrar en satsning på barn och ungdomar framför skattesänkningar.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl 03.00 och 11.00

Motion (2008:57) från (mp)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1864/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 31 oktober2008.

Dnr 006-450-2008.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnden med anledning av en motion där det föreslås att inga tillstånd att servera alkohol mellan kl. 03.00 och 11.00 ska beviljas i Stockholms stad. Enligt motionären har åtta närpolische­fer påpekat sambandet mellan sent öppethållande och hög våldsbrottslighet.
En stor del av polisens resurser binds upp till nattarbete på helger. Motionären fram­håller alkohollagstiftningen som ska begränsa skadeverkningarna av alkoholkon­sumtionen. Enligt stadsdelsförvaltningen är det viktigt att stadens riktlinjer för alkoholservering bidrar till en begränsning av alkoholens skade-verkningar. Att göra förändringar i riktlinjerna kan ha både för och nackdelar.
De förändringar som eventuellt ska göras bör följa alkohollagens intentioner om att minska alko­holens skadeverkningar.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Motionen om alkoholfritt i Stockholms krogvärld föreslås avslås.

Enligt stadsdelsnämnden är ett varierat och rikt utbud av restauranger samt generösa öppettider en tillgång för Stockholm stad och dess invå­nare.

Inom stadsdelen Hässelby-Vällingby finns för närvarande ingen efter­frågan på restauranger med serveringstillstånd sent på natten. Skulle sådan uppstå bör detta, liksom nu, kunna prövas enligt gällande regel­verk.

Varje serveringstillstånd prövas alltid noga med hänsyn till folkhälsan, områdets karaktär samt krögarens vandel – detta sker av polis, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialtjänst m fl. Dessutom sker oanmälda tillsynsbesök ständigt, och oseriösa krögare blir av med alkoholtillstånd vid misskötsel. Det finns därför inga skäl att riva upp dagens riktlinjer och regelverk.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens för­slag.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s yrkande.

Votering

Votering begärdes och genomfördes med följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till (m+fp):s yrkande.

Nej-röst för bifall till (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m),
Carina Klevenvall (m), Svante Erlandsson (m), Elias Granqvist (m),
Ingela Gille Rausén (fp), Margareta Åkerblom (m), Birgitta Wahlman (m)

mot 6 nej-röster Berit Kruse (s), Bengt Roxne (s), Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s),
Leif Larsson (v), Birgitta Wosse (mp) har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp):s yrkande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§23 Kalla fakta i fickformat – om (o)jämställdheten i Stockholm stad

Motion (2008:62) från (v)
Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 222-212472008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 5 november 2008.

Dnr 006-455-2008.

Sammanfattning

I den remitterade motionen föreslås att Stockholms stad årligen ska ge ut en statistisk fickbok i lättläst format med ”kalla fakta” om jämställdheten i Stockholms stad. Syftet är bl a att fakta om könsskillnaden bland befolkningen och på stadens arbetsplatser ökar medvetenheten om bristerna och är därmed viktigt kunskapsunderlag för de politiska beslutsfattarna. Ytterligare ett syfte är medborgarnas rätt att få insyn i hur det står till med jämställdheten i staden.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget i den remitterade motionen.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Som svar på remissen hänvisar stadsdelsnämnden till SCB:s och Länsstyrelsens utmärkta publikationer - vilka synes belysa jämställdhetsaspekter inom både Sveriges rike och Stockholms län – som Stockholms stad är en del av.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgö­rande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgö­rande ersättare Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s yrkande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§24 Nya bostäder vid Växthusvägen mm i stadsdelen Hässelby villastad

Samråd om förslag till detaljplan för område vid kv Krysantemum och Klövesyran, dp 2007-08071-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens svar finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 oktober 2008.

Dnr 300-491-2008.

Sammanfattning

Planförslaget möjliggör uppförandet av fem flerbostadshus i två våningar utmed Växthusvägen samt 23 st radhus innanför, totalt 63 st bostäder.

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för kv. Krysantemum och kv. Klöversyran. Förvaltningen kan emellertid konstatera att den föreslagna placeringen av flerbostadshusen utmed Växthusvägen innebär att riktvärdena för ljudnivåer vid fasadernas västra sida samt vid gavlar överskrids.

Den planerade ”Ormbackaleden” kommer att innebära en ökad trafikbelastning i området. Med anledning därav anser förvaltningen att det är av största vikt att till­räckliga åtgärder vidtas för att klara ljudnivån inomhus i flerbostadshusen samt att det anordnas gemensamma uteplatser på mark i bullerskyddat läge.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§25 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 25 november 2008.

Dnr 000-517-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Förskolan i Hässelby-Vällingby

Svar på skrivelse från Leif Larsson (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 oktober 2008.

Dnr 400-427-2008.

Sammanfattning

I en skrivelse från Leif Larsson (v) och Margaretha Boman (v) förs tankar fram om olika metoder att bidra till framtida rekrytering av förskollärare samt funder­ingar om lokalernas utformning i relation till förskolans uppdrag och mål.

Förvaltningen arbetar med en medveten inriktning att ta del av alla kompetensut­vecklingsmöjligheter som erbjuds t.ex. den planerade satsningen Förskollärarlyf­tet. Samtidigt sker kontinuerligt en vidareutveckling inom den interna fortbild­ningsorganisationen utifrån enheternas önskemål.

I enhetens kvalitetsredovisning beskrivs hur den fysiska miljön vid Klisterburken ökar barnens inflytande över sin vardag bland annat genom de möjligheter som underlättar barnens egna val av aktiviteter. Föräldrarnas synpunkter på verksam­hetens utveckling framkommer till viss del i enheternas föräldraråd de så kallade Enhetsråden.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från (v).

§27 Skrivelse angående äldres psykiska hälsa

Svar på skrivelse från Berit Kruse m fl (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 september 2008.

Dnr 600-302-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden beslöt den 17 juni 2008 att överlämna skrivelse från Berit Kruse m fl (s) angående ”Äldres psykiska hälsa” till förvaltningen för bered­ning. I skrivelsen hänvisas till en rapport från Socialstyrelsen från den 26 maj 2008 att äldres psykiska hälsa, i synnerhet ångest- och depressionssjukdomar, är så vanliga att man kan tala om ett folkhälsoproblem. Förvaltningen får i skrivelsen i uppdrag att återkomma med en kartläggning och en åtgärdsplan för området med äldres psykiska ohälsa. Förvaltningens svar redovisas härmed.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning son svar på skrivelsen från (s).

§28 Redovisning från förvaltningen angående påtalade brister i äldreomsorgen

Svar på skrivelse från (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2008.

Dnr 600-426-2008.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har i en skrivelse den 18 september påtalat bristande in­formation, mathållning och dåligt förankrade beslut mm. inom stadsdelens äld­reomsorg. De beskriver olika problem områden och vill ha svar på specifika frågor runt upphandlingsprocessen, restaurangen på Hässelgården, öppna hem­tjänsten, matlådor, frisk luft och ett demensboende i stadsdelen. När det gäller synpunkter på förvaltningens agerande runt en personalgrupp redovisar för­valtningen detta på slutna delen av sammanträdet. Förvaltningen redovisar i ärendet frågorna och svar på de frågor som ställs i skrivelsen.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från (s).

§29 Redovisning till Länsstyrelsen av ProjektEtt – intensivbehandling i familjers vardagsmiljö, samt granskningsrapport från Ersta Sköndal högskola

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 3 november 2008.

Dnr 007-222-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning har med stöd av ett projektbidrag om totalt 1.950.000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört ProjektEtt - ett intensivarbete i familjers vardagsmiljö. Projektet genomfördes under perioden augusti 2006 – juli 2008. Sammantaget har projektet varit framgångsrikt och givit insikt om att det är möjligt att nå framgångar i familje­behandling om insatser görs tidigt och intensivt. Arbetsmetoder och erfarenhe­ter kommer att implementeras i den ordinarie verksamheten inom Öppenvårds­enheten.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda projektre­dovisning och översänder den jämte granskningsrapporten från Ersta Sköndal högskola till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§30 Avtackning

Ledamot Ingela Gille Rausén avtackades och önskades lycka till med nya utma­ningar.