Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-04-13

Sammanträde 2010-04-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall,- genomförandebeslut. Bordlagt 2010-03-16

7 Nationella minoriteter och minoritesspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad" Dnr: 337-385/2010.

Remiss från kommunstyrelsen
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Underlag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för idrottsnämnden

10 "Mer entreprenörskap i våra anläggningar" svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl (M) och Leif Kroon (KD)

11 Övernattningsverksamhet i stadens skolor m.fl lokaler

12 Energiplan 2010 - förslag till genomförandebeslut

13 Månadsrapport mars 2010

14 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§47 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§48 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 2/2010 från nämndens sammanträde 2010-03-16 som justerats 2010-03-29.

§49 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och Carin Jahn (S) utses att ju­stera dagens protokoll.

§50 Röstgranskning

Vice ordförande Jari Visshed (S), ledamöterna Billy Östh (M), Leif Kroon (KD) och Manlio Palocci (S) samt ersättarna, Fredrika Bernadotte (M) och Björn Begner (M) har förhinder att närvara.

För Jari Visshed (S) tjänstgör Jennie Hansson Åkerlind (S), för Billy Östh (M) tjänstgör Jakob Pawlak (M), för Leif Kroon (KD) tjänstgör Joar Horn (M) och för Manlio Palocci (S) tjänstgör Barry Andersson (S).

§51 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2010-03-05.

b) ”Ungdomars hälsa - Har kulturskolan samma positiva effekt på hälsa som idrottsföre­ning” Rapport inom studien Ung livsstil mars 2010.

c) En skrivelse och utbytessidor delades ut som berör ärendena till § 52 respektive § 54.

§52 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall, - genomförandebeslut.

Dnr: 412 - 267/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beslutar att bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-08. Ärendet bordlades den 16 mars 2010.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 april 2009 ett inriktningsbe­slut om upp­rustning och modernisering av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Väl­lingby. Nämnden begärde att kommunfullmäktige skulle godkänna inriktningen och anslå 500-600 mnkr i budget för åren 2010- 2012. I september 2009 godkände nämnden en komplette­rande nuvärdesberäkning som underlag för inriktningsbeslutet. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om inriktningen den 15 mars 2010 där idrottsnämnden medges rätt att fortsätta ut­redningsarbetet för upprustningen. För upprustningen av Farsta sim- och idrottshall fanns sedan tidigare vissa hand­lingar framtagna. Anläggningen är byggd 1974 och kommer som den första av de ovan nämnda fyra anläggningarna att genomgå en omfattande upprustning och moderni­sering.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Nämnden godkänner för egen del redovisat förslag till genomförandebeslut för upprust­ning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall till en be­räknad investeringsutgift om 196,0 mnkr, inklusive 30,7 mnkr för tidigare nedlagda utgifter samt uppställning av en provisorisk ersättningshall på Farsta IP. Kostnaden för projektering om 6,0 mnkr ryms inom fastställd bud­get.
 2. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av pro­jektet i enlig­het med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 3. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings­bud­get med to­talt 160,0 mnkr under åren 2011-2012 för finansie­ring av projektet.
 4. Under förutsättning av beslut enligt ovan, får förvaltningen i uppdrag att på­börja upphand­lingen av projektet och återkomma till nämnden enligt de principer som gäller för tilldelningsbeslut.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

§53 Nationella minoriteter och minoritesspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad” Dnr: 337-385/2010.

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 196/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som yttrande över remissen ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad”.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-24.

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i ikraft. Den nya lagen medför att Stockholms stad kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket, vilket bland annat innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakterna med staden. Ett förslag till övergripande riktlinjer för hur stadens nämnder ska arbeta för att följa lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är remitterat till alla stads­delsnämnder samt ett urval av facknämnder och bolag. Förslaget till riktlinjer fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska. Varje nämnd ska ansvara för att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket. Idrottsförvaltningen har i stort sett inget att erinra mot förslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§54 Underlag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för idrottsnämnden

Dnr: 102 - 351/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens förlag till underlag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för idrottsnämnden godkänns.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-24.

Nämndens ekonomiska situation påverkas i huvudsak av tre faktorer – sim­hallar­nas besöks- och intäktsutveckling, ökat underhållsbehov i anläggningarna och den ökade investeringsvoly­men som medför ökade drifts- och kapital­kostnader för nya anläggningar. Ökade intäkter för entréer, planhyror och simskola har gjort det möjligt att delvis finan­siera nämndens stora kostnadsökningar de se­naste åren.

Den ökade besöksvolymen i sim- och idrottshallarna har även medfört ökade kostnader för städning, slitage, gymutrust­ning, material m.m. Fler konst­gräsplaner medger en utökad an­vändning under för- och eftersäsong, vilket medför ökade intäkter av planhyror men också ökade drifts­kostnader. Ökningstakten av entréintäkter har minskat de senaste åren och flera anläggningar ligger nära sitt kapacitetstak. Detta innebär nya budget­förut­sättningar för nämn­den. All ny verksamhet måste finansieras på bekostnad av befintlig verksamhet, om inte nämn­den kompenseras för drift­bud­getkonsekvenser av gjorda invester­ingar och inhyrning av idrotts­anlägg­ningar i kommande budgetar.

I budget 2010 uppgår nämndens investeringsram för 2011 till 230 mnkr, och för 2012 till 200 mnkr. Förvaltningen redovisar fortsatta behov av upprustning och modernisering av idrotts­anläggningarna. Inom ram, eller senare i perioden inom motsvarande nor­mal nivå, har förvalt­ningen i första hand prioriterat upprustning, modernisering och utveckling av befintliga idrotts­anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Carin Jahn m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande

 1. Att i huvudsak anta förvaltningens förslag till underlag till budget 2011 och inriktning för 2012-2013
 2. Att därutöver anföra

Vi ser positivt på de senaste årens ökande intresse bland Stockholms medborgare att besöka stadens sim- och idrottshallar. Mer rörelse och motionerande bland befolkningen främjar folkhälsan och begränsar även framtida insatser inom vården och omsorgen. Denna trend bör stimuleras ytterligare med en offensiv idrottspolitik.

Dessvärre ger inte förvaltningens underlag till budget för 2011och kommande år uttryck för en offensiv idrottspolitik. Tvärtom går förslaget på defensiven. Bland annat motiverar man för en begränsning av idrotternas säsonger. Detta för att klara den krympta budget som den borgerliga majoriteten har kringskurit med återkommande effektiviseringskrav och ute­blivna förstärkningar.

Vi ser allvarligt på hur den moderatledda majoriteten försöker att dölja sin defensiva id­rottspolitik genom att ställa utökat idrottsutövande mot energibesparingar och en bättre miljö. Särskilt som man parallellt i ärendet ”Energiplan 2010” än en gång visar att man inte alls är beredd att investera tillräckligt i energifrämjande åtgärder. Blott 10 mnkr vill man avsätta för detta arbete. Det är för lite för att ge Stockholmsidrotten klimatsmarta förutsätt­ningar att växa vidare.


Det ena får inte utesluta det andra – allt handlar om att vilja investera strategiskt och smart i dessa båda viktiga områden. Vi har under 2008 motionerat i kommunstyrelsen om att på prov bygga ett energilager vid någon av stadens idrottsanläggningar. Här kan sommarens överskott av värme och vinterns överskott av kyla sparas för att via moderna kylkompresso­rer och värmepumpar återanvändas till att samtidigt värma och frysa anläggningen. Fram­gångsrika exempel på sådana anläggningar finns redan på andra håll i landet.

Förvaltningen pekar i sitt underlag på att idrottsnämndens ökade kostnader för volymök­ningar under de senaste åren har finansierats med ökade intäkter från bland annat entréer och planhyror. Nu planar intäkterna ut och därmed är denna möjlighet uttömd. Om inte budgeten fylls på anser sig förvaltningen tvungen att finansiera ny verksamhet på bekostnad av befintlig.

Även fastighetsunderhållet är eftersatt. Förvaltningen pekar på att det behövs 65 mnkr årli­gen för att hålla jämna steg. Den moderatledda majoriteten har dock skurit 10 mnkr och en­dast 41,8 mnkr har kunnat avsättas i årets budget. Denna ansvarslösa hantering riskerar att leda till kapitalförstöring.

Ytterligare tecken på den moderatledda majoritetens defensiva idrottspolitik är att inve­steringsramen snabbt krymper med en tredjedel från 300 mnkr (2009) till 200 mnkr (2012). En alltför stor andel planerade projekt tvingas därför att placeras utanför ram. Stockholm har vuxit snabbt och behöver snarast stärkas med fler klimatsmarta ytor och anläggningar för idrotten. Vi går till val på att bygga två fullstora hallar fram till 2015. Skridskosporterna, med den framgångsrika bandyn i spetsen, ska få en egen hall och speedwayens framtid ska säkras. Vi vill även tillse att det skapas 1-2 spontanidrottsplatser per stadsdel och fler konstgräsplaner, samtidigt som alla projekt ska planeras i syfte att öka jämställdheten inom idrottsutövandet i Stockholm.

Vi vill även understryka vikten av att nämnden tar hänsyn till befintlig idrottsverksamhet när man av olika skäl kan tvingas flytta på annan verksamhet, såsom t ex fallet med rugby­planen på Årstafältet där planer finns att flytta anläggningen till Gubbängsfältet. Detta skulle i så fall hota den befintliga idrotts- och friluftsverksamheten där.

I de rödgröna reservationsbudgeterna för 2010 satsar vi betydligt mer än den moderatledda majoriteten och vi avser att fortsätta satsa offensivt även under kommande mandatperiod.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. att i huvudsak anta förvaltningens förslag till underlag till budget 2011 och inriktning för 2012-2013
 2. därutöver anföra

Vi ser positivt på de senaste årens ökande intresse bland Stockholms medborgare att besöka stadens sim- och idrottshallar. Mer rörelse och motionerande bland befolkningen främjar folkhälsan och begränsar även framtida insatser inom vården och omsorgen. Denna trend bör stimuleras ytterligare med en offensiv idrottspolitik.

Dessvärre ger inte förvaltningens underlag till budget för 2011och kommande år uttryck för en offensiv idrottspolitik. Tvärtom går förslaget på defensiven. Bland annat motiverar man för en begränsning av idrotternas säsonger.


Detta för att klara den krympta budget som den borgerliga majoriteten har kringskurit med återkommande effektiviseringskrav och uteblivna förstärkningar.

Vi ser allvarligt på hur den moderatledda majoriteten försöker att dölja sin defensiva id­rottspolitik genom att ställa utökat idrottsutövande mot energibesparingar och en bättre miljö. Särskilt som man parallellt i ärendet ”Energiplan 2010” än en gång visar att man inte alls är beredd att investera tillräckligt i energifrämjande åtgärder. Blott 10 mnkr vill man avsätta för detta arbete. Det är för lite för att ge Stockholmsidrotten klimatsmarta förutsätt­ningar att växa vidare.

Det ena får inte utesluta det andra – allt handlar om att vilja investera strategiskt och smart i dessa båda viktiga områden. Vi står bakom förslaget att på prov bygga ett energilager vid någon av stadens idrottsanläggningar. Här kan sommarens överskott av värme och vinterns överskott av kyla sparas för att via moderna kylkompressorer och värmepumpar återanvän­das till att samtidigt värma och frysa anläggningen. Framgångsrika exempel på sådana an­läggningar finns redan på andra håll i landet.

Förvaltningen pekar i sitt underlag på att idrottsnämndens ökade kostnader för volymök­ningar under de senaste åren har finansierats med ökade intäkter från bland annat entréer och planhyror. Nu planar intäkterna ut och därmed är denna möjlighet uttömd. Om inte budgeten fylls på anser sig förvaltningen tvungen att finansiera ny verksamhet på bekostnad av befintlig.

Även fastighetsunderhållet är eftersatt. Förvaltningen pekar på att det behövs 65 mnkr årli­gen för att hålla jämna steg. Den moderatledda majoriteten har dock skurit 10 mnkr och en­dast 41,8 mnkr har kunnat avsättas i årets budget. Denna ansvarslösa hantering riskerar att leda till kapitalförstöring.

Ytterligare tecken på den moderatledda majoritetens defensiva idrottspolitik är att inve­steringsramen snabbt krymper med en tredjedel från 300 mnkr (2009) till 200 mnkr (2012). En alltför stor andel planerade projekt tvingas därför att placeras utanför ram. Stockholm har vuxit snabbt och behöver snarast stärkas med fler klimatsmarta ytor och anläggningar för idrotten. Skridskosporterna, med den framgångsrika bandyn i spetsen, ska få en egen träningshall. Vi vill även säkerställa att det skapas fler spontanidrottsplatser och grönområ­den, i alla delar av staden. Samtidigt är det viktigt att alla projekt planeras i syfte att öka jämställdheten inom idrottsutövandet i Stockholm.

Vi vill även understryka vikten av att nämnden tar hänsyn till befintlig idrottsverksamhet när man av olika skäl kan tvingas flytta på annan verksamhet, såsom t ex fallet med rugby­planen på Årstafältet där planer finns att flytta anläggningen till Gubbängsfältet. Detta skulle i så fall hota den befintliga idrotts- och friluftsverksamheten där.

I de rödgröna reservationsbudgeterna för 2010 satsar vi betydligt mer än den moderatledda majoriteten och vi avser att fortsätta satsa offensivt även under kommande mandatperiod.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Carin Jahn m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§55 Delegationsordning för idrottsförvaltningen

Dnr: 013 - 233/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta på idrottsnämndens vägnar i samtliga ärenden/ärendegrupper som anges i den till tjänsteutlåtandet bilagda delegations­ordningen.

 1. Förvaltningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid förvaltningen att be­sluta i stället (vidaredelegering), lägst till den nivå som anges i delegationsord­ningen.

 1. Idrottsnämndens ordförande eller, vid dennes förfall, vice ordförande får besluta å nämndens vägnar i ärenden rörande förvaltningschefens ledighet och resor.

 1. Idrottsnämndens ordförande får, efter samråd med vice ordförande, besluta å nämn­dens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid idrottsnämndens nästkommande sammanträde.

 1. Förvaltningschefen ges generell delegation att fatta beslut om upphandling /tilldelningsbeslut av entreprenader och tjänster inom ramen för av idrotts­nämnden fattade genomförandebeslut. Om kostnaderna vid tilldelningsbeslutet överstiger genomförandebeslutet med 15 procent eller mer, dock minst 5 mnkr, ska nytt genomförandebeslut fattas av idrottsnämnden.

 1. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den som lämnat uppdra­get enligt anvisningar i delegationsordningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-16.

Vid sammanträde i juni 2009 beslöt idrottsnämnden att anta nuvarande delegationsordning. Förvaltningen föreslår en revidering av gällande delegationsordning i syfte att anpassa delega­tionsordningen för att nå en effektivare beslutsordning. Ny delegationsordning föreslås gälla från och med den 21 april 2010 och tills vidare.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§56 "Mer entreprenörskap i våra anläggningar" svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl (M) och Leif Kroon (KD)

Dnr: 017 - 912/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen om ”Mer entreprenörskap i våra anläggningar”.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-15

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att bereda en skrivelse av Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD). I skrivelsen anförs bland annat att förvaltningen ska se över sortimentet av produkter som erbjuds av entreprenören till besökarna i anläggningens servering. Produkter som erbjuds borde ha mera hälsofrämjande karaktär. Förvaltningen ska även se över hur man kan få flera entreprenörer och föreningar intresserade av att driva kom­mersiell verksamhet i stadens idrottsanläggningar. Det skulle kunna generera intäkter till bland annat till förvaltningen och föreningslivet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

Nämnden godkänner vad som anförs nedan som svar på skrivelsen om "Mer entreprenörs­kap i våra anläggningar".

Åsikten att produkter som erbjuds på stadens idrottsanläggningar borde ha mer hälsofräm­jande karaktär är bra. Att få flera föreningar intresserade av att driva kommersiell verksam­het i anläggningarna är också bra. Det senare innebär att såväl föreningarna som förvalt­ningen kan öka sina intäkter. Vi har dock mycket svårt att se nyttan med att externa aktö­rer/entreprenörer bedriver renodlat kommersiell verksamhet i stadens/föreningarnas an­läggningar utan någon koppling till verksamheten i övrigt.

I AffärsConcepts rapport understryks bl.a. att reklamexponeringen kan ökas på anlägg­ningar i kategori l, som exempelvis på Eriksdalsbadet. Mot bakgrund av den överexpone­ring av reklam vi redan idag utsätts för på arenor och anläggningar där det bedrivs elitid­rottstävlingar med mycket publik, är förslaget avskräckande. Det kommersiella utbud som finns på Eriksdalsbadet idag är fullt tillräckligt och renodlade reklamytor skulle helt ändra badets karaktär. Exemplen på det olämpliga med ökad reklamexponering är flerfaldiga.

Om det huvudsakliga syftet med mer entreprenörskap är att öka intäkterna för förvaltningen och idrottsföreningarna är detta fel väg att gå. Ett snart fyraårigt borgerligt styre visar med all önskvärd tydlighet att en offensiv idrottspolitik inte går ihop med chocksänkningar av skatten. I Vänsterpartiets förslag till budget för innevarande år satsas sammanlagt 139 mnkr mer i investeringar, bland annat för att bygget av idrotts- och simhallen ska starta omgå­ende. Den moderatledda majoriteten låser sig dock vid privata lösningar även här. Under innevarande år säger man sig "avvakta besked från stadsledningskontoret" vad gäller ex­ternt finansierade idrottsanläggningar i form av s.k. OPS-lösningar. Uppförandet av en sim- och idrottshall i Skarpnäck drar återigen ut på tiden just på grund av att man önskar se en extern finansiär.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§57 Övernattningsverksamhet i stadens skolor m.fl. lokaler

Dnr: 411 - 65/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag rörande formerna för övernattning i stadens skolor m.fl. lokaler.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-19.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att upplåta skolor för övernattningsverksamhet för föreningslivet. Det är totalt 18 skolor som man kan bedriva övernattningsverksamhet. Upplåtel­sen är under skollov och undervisningsfria helger. Idrottsnämnden gavs ansvaret för upplåtel­serna och de arbetsuppgifter och kostnader som är förknippade med dessa. Idrottsförvaltningen har även iordningställt övernattningsmöjligheter i 6 idrottsanläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Carin Jahn m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:


Vi välkomnar att förvaltningen nu återkommer med ett genomarbetat förslag till hur lokaler i stadens skolor kan upplåtas till idrottsföreningar för evenemang som kräver övernatt­ningsmöjligheter.

Frågan om hur eventuella olyckor i och skadegörelser på lokalerna ska regleras har dock ännu inte lösts. Liksom förvaltningen påpekar är sannolikt försäkringsfrågan en hörnsten i hyresavtalen mellan staden och föreningarna då oklarheter kan leda till stora ekonomiska konsekvenser hos bägge parter, inte minst hos föreningarna. Förvaltningen har därför bett S:t Eriks försäkrings AB att undersöka möjligheten till att en central ansvarsförsäkring skulle kunna täcka föreningarnas vistelser i skolorna men har ännu inte erhållit något be­sked.

I Göteborgs stad har man lyckats etablera en sådan lösning då det visat sig att det, oaktat fö­reningarnas ekonomiska möjligheter, inte har gått att teckna tillfälliga försäkringar för övernattningsverksamhet. Här har man just inordnat det så att verksamheten omfattas av de försäkringar som skolorna har i stadens eget försäkringsbolag Göta Lejon. Eventuella själv­risker bekostas dock av den ansvariga föreningen själv.

Vi ser det som mycket angeläget att försäkringsfrågan löses skyndsamt och att staden i detta tar aktiv del för att minimera föreningarnas ekonomiska risktagande i samband med över­nattningsverksamhet.

Vi ställer oss också frågan till det stipulerade villkoret att krav ska ställas på arrangören (fö­reningen) att denne kan styrka ”tillgång på professionell kompetens” vad gäller hantering av livsmedel för att bruka skolornas kök. Detta villkor kan visa sig vara både svårt och dyrt för mindre föreningar att leva upp till när de sannolikt ändå endast vill servera enklare mål­tider. En god ansats att säkra kökens hygieniska standard får inte bli ett oöverstigligt hinder för övernattningsverksamheten.

§58 Energiplan 2010 - förslag till genomförandebeslut

Dnr: 330 - 36/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för energiarbetet 2010.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-26.

Genomförandebeslutet gäller ett trettiotal energiprojekt med en beräknad investeringskostnad om 10 mnkr för år 2010. Projekten genomförs under sommar och höst. Kostnadsbesparingen beräknad på årsbasis blir ca 0,9 mnkr/år, men upp­nås fullt ut först från år 2011 eftersom pro­jekten utförs successivt under året. Mål­sätt­ningen är att minska koldioxidutsläppen, minska energiinköpen genom att bättre nyttja tillförd energi och använda förnyelsebar energi.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Anders Hellström m.fl. (M) lämnar ett särskilt ut­talande en­ligt följande:

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till klimatförändringarna. Det är ett faktum som vi som politiker måste förhålla oss till. Stockholms stad har antagit målet om 3.0 ton koldiox­idutsläpp per Stockholmare till år 2015, och ett helt fossilbränslefritt Stockholm år 2050. För dessa visioner, och det hårda arbetet bakom, är Stockholm European Green Capital 2010. Vi ska fortsätta vara en global förebild i miljöarbetet. Därför är det viktigt att alla delar av samhället minskar sina koldioxidutsläpp.

Stockholm har ett rikt idrottsliv, men det ska också vara miljövänligt. Stockholmsidrotten ska vara ledande i klimatarbetet och vår miljöpåverkan ska minska. Genom att energieffek­tivisera, använda överskottsvärme och överskottskyla och andra smarta lösningar kan vi skynda på processen. Idrottsförvaltningen bör därför återkomma med en långsiktig plan som leder till att idrottsanläggningar i stadens ägo uppfyller stadens långsikta mål för ener­gieffektivisering och förnybar energi.

Carin Jahn m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är konstruktivt av förvaltningen att driva många olika och konkreta energiprojekt. Det visar på ledarskap gentemot andra förvaltningar, goda exempel på vad som kan och bör gö­ras och minskar energiförbrukningen samtidigt som det sänker de långsiktiga kostnaderna.

Den moderatledda majoritetens ambitionsnivåer i idrottsnämndens Energiplan 2010 är allt för låga. Planen för 2010 omfattar 10 Mnkr, vilket är en halvering jämfört med 2009. En rimlig ambitionsnivå, utifrån stadens mål och resurser, är att fortsätta i linje med 2009 års åtgärder. Energiplanen för idrottsnämnden bör hålla en jämn takt från år till år och omfatta 15-20 Mnkr per år.

§59 Månadsrapport mars 2010

Dnr: 101-1188/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljning av ekonomi och verksamhet godkänns

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-09.


Förvaltningen har haft högre driftkostnader och lägre intäkter än budgeterat t.o.m. mars. Detta förklaras till stor del av det kalla vädret med mycket snö. Förvaltningen har haft ökade kostna­der för snöröjning av tak, bortforsling av snö m.m. Avvikelsen på intäktssidan jämfört med 2009 beror på att planhyror för vinterfotboll har uteblivit och på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Förvaltningen beräknar i nuläget ingen nettoavvikelse för inve­steringar. Huvuddelen av projekten beräknas kunna genomföras i enlighet med verksam­hets­planen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§60 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner rapporterade att förvaltningen nu lämnar ett framgångsrikt vinterprogram med mycket snö och is. Förvaltningen har fått mycket uppskattning för välunderhållna skidspår och isbanor. Nu har vårprogrammet kommit igång med bl.a. säsongstart för fotbollen. Enligt förvaltningen bedömning har starten fungerat mycket bra.

b) Ingrid Gyllfors informerade om vinterns energikostnader utifrån en fråga från föregå­ende nämnd. Förvaltningens energikostnader för perioden november 2009 - mars 2010 uppgick till ca 38,4 mnkr. November 2009 var relativ varm och kostnaden uppgick till ca 7,4 mnkr vilket kan jämföras med ett kallt januari 2010 då kostnaden var 8,2 mnkr. Förvaltningen uppskattar att kostnaden ökat med ett par miljoner kronor i förhållande till samma pe­riod föregående år.

c) Anders Hellström (M) frågade om planerna med idrottshallsbygget vid Enskede Gårds gymnasium. Åke Roxberger svarade att förvaltningen vid två tillfällen informerat nämnden att diskussioner om hallbygge pågår. Ännu har inte planerna kommit så långt att det finns något reellt att redovisa. Så snart planerna börjar ta form kommer förvaltningen att informera nämnden.

d) Else Lundin (MP) önskade ett studiebesök på Kampementsbadet. Inger Båvner svarade att intresserade kan ta kontakt med Marina Högland så ordnar hon en visning.

e) Carin Jahn (S) frågade vad som händer med de snömassor som tippats på Gubbängsfäl­tet och om gräsmattan kommer att vara i användbart skick till Eken Cup i juni. Ordfö­rande Madeleine Sjöstedt svarade att hon ställt samma fråga till trafikkontoret och de har svarat att de kommer att ordna området så blir iordningställt innan sommaren.


f) Carin Jahn (S) frågade vad som händer med inpasseringen till Kanalplan och förening­ars möjlighet att ta entréavgift. Åke Roxberger svarade att förvaltningen är medveten om att det är problemet med att ta betalt och diskussioner har förts med föreningen om ny placering av entrégrin­dar för att öka möjligheten att ta betalt vid behov.

§61 Gemensam idrottsstrategi vid kalla och snörika vintrar. Anmälan av skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Anders Hellström m.fl. (M)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

2010 bjöd på en fantastisk vinter för alla vintersportare. Samtidigt medförde den utma­ningar för flera andra idrotter. Framförallt drabbades damfotbollens träning av bristerna på spelbara planer.

Vid kalla vintrar med mycket snö är det därför viktigt att alla inblandade parter är förbe­redda för hur man ska hantera eventuell brist på plan- och halltider. För att underlätta en så­dan planering bör det finnas en gemensam strategi för hur staden och idrottslivet ska han­tera snörika vintrar.

Det är viktigt att en sådan strategi är klar redan till nästa vinter. Framförhållning, rimlig planeringstid och ett konstruktivt samarbete är några av nyckelfaktorerna till att alla ska kunna planera sin träning. Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att, i samarbete med id­rottsrörelsen, ta fram en gemensam strategi för hur man ska göra om snön sätter stopp för träningsmöjligheterna igen.

_ _ _