Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-03-29

Sammanträde 2004-03-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

3 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

4 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

5 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

6 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

7 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

8 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

9 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

10 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RI

11 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

12 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

13 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

14 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

15 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

16 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

17 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

18 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

19 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

20 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

21 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

22 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

23 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

24 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

25 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

26 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

27 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

28 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

29 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

30 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

31 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RVIII

32 Nr 2003:109 av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan. RIV

33 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

34 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

35 Nr 2004:2 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder. RVII

36 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

37 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

38 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

39 Nr 2004:6 av Nina Ekelund (kd) om fusket med parkeringstillstånd. RIII

40 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

41 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

42 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

43 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

44 Nr 2004:11 av Sten Nordin (m) om ökad byråkrati när biltullar in-förs. RI

45 Nr 2004:12 av Sten Nordin (m) om Skatteverkets remissvar på fi-nansdepartementets promemoria om trängselskatt. RI

46 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

47 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

48 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

52 Anmälan av inkomna skrivelser

53 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2003:23, i vad avser val av en ledamot och tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2004:1, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stock-holm Globe Arena Fastigheter, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:2, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, två suppleanter i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB och två nämndemän.
Mem. 2004:3, i vad avser val av en ledamot i Stockholms Stads Par-kerings AB.

54 Utl. 2004:33. Stockholms klotterkommission. Rapport 2002-11-01. ”Stoppa klottret! – genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp) (2003:8). RIII+IV

55 Nya valärenden

Mem. 2004:4. Avsägelser och fyllnadsval m.m.
Mem. 2004:5. Nominering av ledamöter och suppleanter i styrelser-na för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB.

56 Utl. 2004:36. Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

57 Utl. 2004:37. Justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa.

58 Utl. 2004:38. Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad.

59 Utl. 2004:39. Utredningen Ett samlat näringslivs- och marknadsfö-ringsarbete i Stockholms stad. Återremiss från kommunfullmäktige den 15 september 2003 avseende Miljöcentrums organisatoriska pla-cering.

60 Utl. 2004:40. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämn-dens verksamhet enligt miljöbalken samt enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen att gälla från och med 2004-04-01. Minori-tetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 december 2003.

61 Utl. 2004:41. Genomförandebeslut om upprustning och modernise-ring av Zinkensdamms idrottsplats – etapp 1.

62 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15). RIV

63 Utl. 2004:14. Högdalstoppen. Motion av Leif Rönngren (s) (1998:36). Omvandling av Högdalstippen till ett attraktivt grönom-råde med platser för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp) (2001:53). RII

64 Utl. 2004:25. Ungdomsparlamentets motion om utbildningspoliti-ken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:89). RII

65 Utl. 2004:27. Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v) (2002:36). RIII

66 Utl. 2004:35. Införande av kostnadsfri energirådgivning för hushåll, föreningar och småföretagare. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2001:85). RVIII

67 Utl. 2004:42. Förändring av straffsatser gällande drogen kat. Motion av Abit Dundar (fp) (2003:4).

68 Utl. 2004:43. Stadens regler för bostadsanpassningsbidrag för funk-tionshindrade. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (1997:32).

69 Nr 2004:16 av Rolf Könberg (m) om biltullskansliets bristfälliga utvärderingsplaner gällande biltullar. RI

70 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (301 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 5 april 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor (nr 2003:64)

Dnr 303-1800/2003

Magnus Hellström (m) hade lämnat in en interpellation om miljö- och hälsoskyddsnämnden är oviktig för miljöfrågor.

Kommunfullmäktige hade den 2 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Magnus Hellström och borgarrådet Gunnarsson.

§4 Interpellation om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering (nr 2003:69)

Dnr 329-2193/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Valeskog hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Anders Broberg, borgarrådet Valeskog, Ann-Marie Strömberg och Ewa Samuelsson.

§5 Interpellation om borgarrådet Olofssons inbjudan till bostadspolitiskt möte (2003:70)

Dnr 309-2582/2003

Rolf Könberg (m) hade lämnat in en interpellation om borgarrådet Olofssons inbjudan till bostadspolitiskt möte.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Valeskog hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Rolf Könberg, borgarrådet Valeskog och Ann-Marie Engel.

§7 Interpellation om om SFI-peng och integration (nr 2003:78)

Dnr 339-3216/2003

Interpellation om nedläggningshotet mot Livstycket (nr 2003:79)

Dnr 322-3220/2003

Interpellation om upphandlingar och inflytande (nr 2003:80)

Dnr 015-3221/2003

Rolf Könberg (m) hade lämnat in en interpellation om SFI-peng och integration (nr 2003:78) och en interpellation om upphandlingar och inflytande (nr 2003:80).

Kerstin Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om nedläggningshotet mot Livstycket (nr 2003:79).

Kommunfullmäktige hade den 20 oktober 2003 beslutat medgiva att interpellationerna fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelade interpellationssvar- Bilaga 5, 6 och 7.

I debatten yttrade sig Rolf Könberg, borgarrådet Björklund, Kerstin Gustavsson, borgarrådet Nilsson, Peter Cederholm, Ann-Katrin Åslund, Inger Stark samt borgarrådet Söderlund.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 och 110 för år 2003 samt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 för år 2004.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Sten Nordin (m) om ökad byråkrati när biltullar införs (nr 2004:11);
 2. av Sten Nordin (m) om Skatteverkets remissvar på finansdepartementets promemoria om trängselskatt (nr 2004:12);
 3. av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäller för människor boende i stadens gruppbostäder (nr 2004:13);
 4. av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar (nr 2004:14);
 5. av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Centrum (nr 2004:15);
 6. av Rolf Könberg (m) om biltullskansliets bristfälliga utvärderingsplaner gällande biltullar (nr 2004:16);
 7. av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden (nr 2004:17).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Biltullsbroschyren

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om biltullsbroschyren.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Skolk

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om skolk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Kollo för alla barn

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om kollo för alla barn.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. SFI

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om SFI.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 5. Boendeparkering

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om boendeparkering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Valeskog.

§12 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 5 april 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Dnr 319-1367/2004

Skrivelse (22 mars) till kommunfullmäktige angående mast för mobiltelefoni vid Mimosavägen

Dnr 309-1400/2004

Skrivelse (24 mars) till kommunfullmäktige om Värme från Forsmark? / en dåraktig idé

Regeringsrättens beslut

Dnr 311-3250/2002

Beslut (16 mars) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (20 januari 2003) avseende detaljplan för del av Åkeshov 1:1. Regeringens beslut står fast.

§15 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 55 på föredragningslistan före punkt nr 54.

§16 Fyllnadsval (mem 9, 22, 23, 24 och 25 för år 2003 samt mem 1, 2 och 3 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  9, 22, 23, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1, 2 och 3 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse (mem. 2003:24), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:25), en suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck (mem. 2004:1), en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan (mem. 2004:2) och en ledamot i Stockholms Stads Parkerings AB (mem. 2004:3).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:9

hos Handelshögskolan för tiden till och med den 30 juni 2004:

till revisorssuppleant: Bo Johansson;

Mem. 2003:23

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Ingvar von Malmborg (mp);

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2004:

till ledamot: Åsa Björkström (s);

till ersättare: Nahida Kadir (s);

i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Therese Ankargård (m);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Susanne Sjöblom (m);

Mem. 2004:2

i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med 2007-03-31:

till suppleanter: Andreas Bengtsson (m), Anna Wilson (m);

till nämndemän för tiden 1 april 2004 - 31 december 2006: Ulla Molin (m), Ulrika Mattsson (m).

§17 Avsägelser och fyllnadsval m m (mem 2004:4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:4 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten.

Val av en ersättare i äldreomsorgsberedningen och en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm utgår.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser Fahri Ölcer (fp) – ledamot i stadsdelsnämnden Rinkeby, Pär Hommerberg (fp) – ersättare i konsumentnämnden, Fredrik Wallén (kd) – ersättare i valberedningen, Madeleine Sjöstedt (fp) – ersättare i kommunstyrelsen, Carola Petrini (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, Petter Odmark (fp) – ledamot i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB, Roger Mogert (s) –ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, Pierre Durrani (mp) – ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2004:

till ledamot: Fatima Nur (fp);

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Marie-Louise Fogner (fp);

i valberedningen för tiden till och med 2006-10-14:

till ersättare: Andreas Sturesson (kd);

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2006-10-16:

till ersättare: Abit Dundar (fp);

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Ole-Jörgen Persson (m);

i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2006:

till ledamot: Pär Hommerberg (fp);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Jan Valeskog (s).

 

Bilagor
2004:4 (10 kb)

§18 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB (mem. 2004:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:5 behandlades. Memorialet gäller nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till och med ordinarie bolagsstämma 2005
 2. nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till och med ordinarie bolagsstämma 2005.

Härefter nominerade kommunfullmäktige

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till och med ordinarie bolagsstämma 2005:

till ledamot tillika ordförande: Mats Hulth (s);

till ledamöter: Barry Andersson (s), Majvi Andersson (s), Sten Nordin (m), Lennart Rydberg (fp);

till suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (s), Bo Bladholm (m);

i styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till och med ordinarie bolagsstämma 2005:

till ledamot tillika ordförande: Annika Billström (s);

till ledamöter: Elisabeth Brandt Ygeman (s), Olle Hammarström (s), Madeleine Raukas (m), Lotta Edholm (fp);

till suppleanter: Claes-Göran Jacobson (v), Anders Johansson (m).

Bilagor
2004:5 (8 kb)

§19 Stocholms klotterkommission

Rapport 2002-11-01

Dnr 329-3897/2002

Motion om "Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag" (2003:8) (utl. 2004:33)

Dnr 329-825/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:33 behandlades. Utlåtandet gäller dels en rapport 2002-11-01 från Stockholms klotterkommission, dels en motion av Birgitta Rydell (fp) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att genomföra klotterkommissionens förslag.

Ordet innehades av borgarrådet Valeskog, Madeleine Sjöstedt, borgarråden Nilsson och Söderlund, Ewa Samuelsson, Cecilia Brink, Ann Mari Engel, Anders Broberg, Christer Öhgren, Ann-Marie Strömberg, Björn Ljung, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Daniel Suhonen och Peter Cederholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Brinck (m), Björn Ljung (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Redovisningen av klotterkommissionens uppdrag anses slutfört.
 2. Motion 2003:8 av Birgitta Rydell (fp) anses besvarad med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att inrätta en samverkansgrupp i enlighet med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.
 4. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att utreda ansvarssituationen i enlighet med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.
 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna till gemensam upphandling i enlighet med vad som framförs i ärendet.
 6. Uttala att projektet "Vårt Skärholmen" fungerar som pilotprojekt i enlighet med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.
 7. Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att arbeta med den sociala dimensionen enligt klotterkommissionens utredning.
 8. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att löpande utvärdera projektet "Vårt Skärholmen" i enlighet med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.
 9. Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur projektet med flyttbar konst, som t.ex. graffiti, ska utformas samt ta fram kostnadsberäkningar, i enlighet med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.

§20 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:36)

Dnr 125-2749/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:36 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om förslag till riktlinjer avseende miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

Ordet innehades av borgarrådet Valeskog, Ulf Fridebäck, Ewa Samuelsson, borgarrådet Nordin och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) att avslå förslaget.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämndens förslag till riktlinjer avseende miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår fastställs att gälla inom staden.
 2. Bygg- och anläggningsentreprenader undantas från beslutet om att ställa miljökraven som obligatoriska. Samtliga upphandlingsenheter i staden uppmanas att införa miljökraven som åtminstone anbudsvärderande faktorer i bygg- och anläggningsentreprenader, för att på sikt få med dem som obligatoriska krav.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, utreda förutsättningarna att ställa föreslagna obligatoriska krav även på bygg- och anläggningsentreprenader. Uppdraget ska återrapporteras så att de eventuella kraven kan införas under 2005.
 4. Gatu- och fastighetsnämnden får befogenhet att genomföra mindre revideringar av upphandlingskraven för att följa den tekniska utvecklingen.

Särskilt uttalande

Borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) hänvisade till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

§21 Justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa (utl 2004:37)

Dnr 199-3862/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:37 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Höjning av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa med 4 kr till 44 kr fr.o.m. 1 april 2004 fastställs.

§22 Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad (utl 2004:38)

Dnr 111-4112/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Lotta Edholm, Rolf Könberg, Tord Bergstedt, Ann-Margarethe Livh, Ewa Samuelsson, Margareta Björk, borgarrådet Gunnarsson och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad godkänns i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
 2. Förändring av stadens Regler för ekonomisk förvaltning godkänns (bilaga 2 till utlåtandet).
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med anpassning av budgetprocessen till förändrad budgetordning inför budget 2005 med inriktning för 2006 och 2007, och de förslag som ges i utlåtandet.
 4. Kommunstyrelsens Avstämning av budget med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan kan med anledning av den förändrade budgetprocessen utgå fr.o.m. år 2005. Nämndernas omslutningsförändringar redovisas för kommunstyrelsen i särskilt ärende.
 5. Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas anpassa sin budgetprocess till den förändrade budgetordningen och leda arbetet med berörda dotterbolag.

§23 Utredningen Ett samlat näringslivs- och marknadsfö-ringsarbete i Stockholms stad. Återremiss från kommunfullmäktige den 15 september 2003 avseende Miljöcentrums organisatoriska pla-cering (utl 2004:39)

Utredningen Ett samlat näringslivs- och marknadsföringsarbete i Stockholms stad

Återremiss från kommunfullmäktige den 15 december 2003 avseende Miljöcentrums organisatoriska placering (utl. 2004:39)

Dnr 021-424/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:39 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillsättande av en utredning som förutsättningslöst skulle se över stadens samlade insatser inom näringslivs-, besöks- och internationella frågor.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Miljöcentrum placeras tills vidare organisatoriskt inom stadsledningskontoret.

 2. Budgetjustering genomförs med anledning av organisationsförändringen i samband med tertialrapport 1 år 2004.

§24 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämn-dens verksamhet enligt miljöbalken samt enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen att gälla från och med 2004-04-01. Minori-tetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 december 2003 (utl 2004:40)

Dnr 303-3506/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken samt enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen att gälla från och med 2004-04-01.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Magnus Hellström, borgarrådet Valeskog, Ewa Samuelsson, Björn Ljung och borgarrådet Olofsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m) och Björn Ljung (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställs i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag, bilaga 1 till utlåtandet, att gälla fr.o.m. den 1 april 2004.
 2. Revidering av taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen fastställs i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag, bilaga 2 till utlåtandet, att gälla fr.o.m. den 1 april 2004.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§25 Genomförandebeslut om upprustning och modernise-ring av Zinkensdamms idrottsplats – etapp 1 (utl 2004:41)

Dnr 328-826/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om upprustning och modernisering av Zinkensdamms idrottsplats - etapp 1.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Peter Nilsson, Ewa Samuelsson och Caroline Silverudd Lundbom.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upprustning av Zinkensdamms idrottsplats med investeringsutgift om 55,0 mnkr godkänns. Idrottsnämnden får inom fastställd investeringsutgift själva besluta om genomförandebeslut för etapp 2 och 3.
 2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004 och 2005 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004 och 2005.
 3. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

§26 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 170 för år 2003 samt nr 14, 25, 27 och 35 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 42 och 43 för år 2004.

§27 Motioner

Dnr 325-1251/2004, 323-1252/2004, 319-1450/2004, 325-1495/2004, 328-1496/2004, 325-1497/2004, 023-1499/2004

Under tiden 16 – 29 mars 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Kristina Axén Olin (m) om brottsförebyggande arbete (nr 2004:13);
 2. av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) om minskning av möjligheten för taktikval på gymnasiet (nr 2004:14);
 3. av Regina Kevius (m) om bygglov över disk (nr 2004:15);
 4. av Ewa Samuelsson (kd) om inrättande av fler familjecentraler (nr 2004:16);
 5. av Nina Ekelund (kd) och Hardy Hedman (kd) om anläggande av ett kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm - Tantobadet (nr 2004:17);
 6. av Abit Dundar (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsövergripande rådgivningsverksamhet (nr 2004:18);
 7. av Ulla Hamilton (m) om Stockholms stads centrumanläggningar (nr 2004:19).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.02.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn