Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-06-07

Sammanträde 2004-06-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVIi

3 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RI

4 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

5 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

6 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

7 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

8 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

9 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

10 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

11 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

12 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

13 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

14 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

15 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

16 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

17 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

18 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

19 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

20 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

21 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

22 Nr 2004:11 av Sten Nordin (m) om ökad byråkrati när biltullar in-förs. RI

23 Nr 2004:12 av Sten Nordin (m) om Skatteverkets remissvar på fi-nansdepartementets promemoria om trängselskatt. RI

24 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

25 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

26 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

27 Nr 2004:16 av Rolf Könberg (m) om biltullskansliets bristfälliga utvärderingsplaner gällande biltullar. RI

28 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

29 Nr 2004:18 av Kristina Alvendal (m) om biltullskansliets kommuni-kationsinsats om biltullar. RI

30 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

31 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

32 Nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet. RIV

33 Nr 2004:22 av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisning-en SFI. RIV

34 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

35 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

36 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

37 Nr 2004:26 av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa. RVII

38 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

39 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

40 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

41 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

42 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

43 Nr 2004:32 av Jan Björklund (fp) om lärarnas auktoritet i skolan. RIV

44 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

48 Anmälan av inkomna skrivelser

49 Utl. 2004:69. Reviderat handlingsprogram för FN:s barnkonvention. Inrättande av en barn- och ungdomsombudsman. Motion av Maria Hassan och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2001:79). RVII+IV

50 Utl. 2004:71. Nytt namn för gata inom stadsdelen Ladugårdsgärdet.

51 Utl. 2004:72. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder-sjukhuset 10 inom stadsdelen Södermalm, Dp 2001-16921-54.

52 Utl. 2004:73. Förslag till detaljplan för Ladugårdsgärdet 1:33 (vid kv. Väbeln) inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 1999-04708-54.

53 Utl. 2004:74. Förslag till detaljplan för del av kv. Hästen inom stadsdelen Norrmalm, Dp 2000-02641-54.

54 Utl. 2004:75. Överenskommelser med Nordea angående kvarteret Hästen på Norrmalm. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorade av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 juni 2004.

55 Utl. 2004:76. Tomträttsavgälder och grundläggningsbidrag för fler-bostadshus samt tomträttsavgälder och friköpspriser för småhus. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

56 Utl. 2004:77. Utredning avseende åtgärder för att minska kostnader-na vid nyproduktion av bostäder. Hemställan från koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB.

57 Utl. 2004:78. Skötselprogram för Stockholms lantegendomar. Hem-ställan från gatu- och fastighetsnämnden med anledning av dom i Länsrätten.

58 Utl. 2004:79. Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

59 Utl. 2004:80. Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad. Rap-port från projektgruppen.

60 Utl. 2004:81. Beslut om ny inriktning och organisation för stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet. Översyn av flyktingmotta-gande, SFI-verksamhet samt angränsande frågor. Rapport från kom-munstyrelsens särskilda utredare.

61 Utl. 2004:82. Redovisning av motioner, inlämnade för den 1 juli 2003, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

62 Utl. 2004:83. Centralupphandling av drift och förvaltning av IT-system, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet.

63 Utl. 2004:43. Stadens regler för bostadsanpassningsbidrag för funk-tionshindrade. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (1997:32). RII

64 Utl. 2004:52. Stadens personalpolitiska arbete – förverkliga perso-nalstrategin. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2002:5). RIV

65 Utl. 2004:53. Införande av en årlig kulturnatt. Motion av Ewa Sa-muelsson (kd) (2003:27). RIV

66 Utl. 2004:60. Friidrottsanläggning på Stenhagens IP. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:68). RII

67 Utl. 2004:70. Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad. Motion av Mårten Levin (s) (2002:45). RIII

68 Utl. 2004:84. Förebyggande av hörselskador på barn inom barnom-sorgen. Motion av Jean Anderson (v) (2000:67).

69 Utl. 2004:85. Ge invandrare makten över sin utbildning – inför SFI-peng. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:7).

70 Utl. 2004:86. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2003:33). Krafttag mot den skenan-de ungdomsarbetslösheten. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). In-satser mot ungdomsarbetslösheten. Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Rapport om pågående ar-bete. Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten.

71 Utl. 2004:87. Införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:11).

72 Utl. 2004:88. Införande av kostenhet med kostkonsulenter. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2002:47).

73 Utl. 2004:89. Inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:60).