Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-01-24

Sammanträde 2005-01-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RIV

3 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

4 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

5 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttinvasionen i staden. RIII

6 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

7 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

8 Nr 2004:45 av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola. RIV

9 Nr 2004:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum. RVII

10 Nr 2004:47 av Fredrik Wallén (kd) om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte övervakas. RVII

11 Nr 2004:48 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen. RVII

12 Nr 2004:49 av Birgitta Holm (m) om skolors användande av kränkande skolböcker. RIV

13 Nr 2004:50 av Fredrik Wallén (kd) om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar. RVIII

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2004:51 av Lotta Edholm (fp) om den fastighetsnära tidningsinsamlingen. RVIII

15 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

16 Nr 2004:53 av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar. RIII

20 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av fyra ledamöter och åtta ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot och en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en ledamot i idrottsnämnden, en ersättare i brand- och räddningsnämnden och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mem. 2004:15, i vad avser val av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, fem ledamöter och två ersättare i styrelsen för stiftelsen Fanny Hirschs Minne, två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Oscar och Maria Wiklanders understödsfond, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för stiftelsen Tyrestaskogen, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Vetenskapsstaden och två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

Mem. 2004:16, i vad avser val av en lekmannarevisor, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fanny Hirschs Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne, två revisorer och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, två revisorer, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii Minne och en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Stockholm år 2004.

Mem. 2004:17, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem och en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Mem. 2004:20, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Mem. 2004:21, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Utl. 2004:202, i vad avser val av en ledamot och tre ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Mem. 2005:1. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

R o t e l V I I I

23 Utl. 2005:1. Ändring av föreskrifter i Renhållningsordningen för Stockholms kommun – tillägg.

24 Utl. 2005:2. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 15 februari 2005.

R o t e l I

25 Utl. 2005:3. Ansökan från Kristofferskolans Byggnadsstiftelse om kommunal borgen för finansiering av pågående byggnation på Fredrikslundshöjden i Bromma.

26 Utl. 2005:4. Arvodering av förtroendevald.

27 Utl. 2005:5. Arvodering av förtroendevald.

R o t e l I + V

28 Utl. 2005:6. Stadens politiska organisation (SPO) – Demokrati och ledarskap. Insatser för fördjupad demokrati, Del 2.

R o t e l I + V I

29 Utl. 2005:7. Stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. Återremiss från kommunfullmäktige den 6 december 2004.

R o t e l I I

30 Utl. 2005:8. Gatunamn inom Vasastaden utgår (Karlbergsviadukten).

R o t e l I V

31 Utl. 2005:9. Särskiljande av skolskjutskostnaderna ur särskoleschablonen. Hemställan från utbildningsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

33 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

34 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

35 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20). RVIII

36 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

37 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

38 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

39 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

40 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII

41 Utl. 2004:173. Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) (2002:23). RVII

42 Utl. 2004:184. Minskning av möjligheter för taktikval på gymnasiet. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2004:14). RIV

43 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RIV

44 Utl. 2004:186. Generösare regler för servicehusboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:36). RVII

45 Utl. 2004:187. Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag. Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42). RI

46 Utl. 2004:188. Anläggande av kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm – Tantobadet. Motion av Nina Ekelund och Hardy Hedman (båda kd) (2004:17). RII

47 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion. Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38). RII

48 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16). RIII

49 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

50 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII

NYA MOTIONER R o t e l I

51 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10).

R o t e l I I I

52 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp) (2002:20).

53 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35).

54 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31).

R o t e l V I I

55 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90).

56 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13)

NYTT BESLUTSÄRENDE

57 Utl. 2005:16. Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (267 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 24 januari 2005 kl. 16.00

 

Justerat den 31 januari 2005; anslaget den 1 februari 2005:

 

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 31 januari 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om åtgärder mot råttinvasionen i staden (nr 2004:42)

Dnr 319-3417/2004

Sebastian Cederschiöld (m) hade lämnat in en interpellation om åtgärder mot råttinvasionen i staden.

Kommunfullmäktige hade den 20 september 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Sebastian Cederschiöld, Lotta Edholm samt borgarråden Mogert och Gunnarsson.

§5 Interpellation om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld (nr 2004:43)

Dnr 224-3548/2004

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld.

Kommunfullmäktige hade den 4 oktober 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Mogert.

§7 Interpellation om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte övervakas (nr 2004:47)

Dnr 325-4298/2004

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte övervakas.

Kommunfullmäktige hade den 22 november 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén, borgarrådet Olofsson, Åsa Romson och Ann-Marie Strömberg.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 48, 49 och 50 för år 2004.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2004:51) av Lotta Edholm (fp) om den fastighetsnära tidningsinsamlingen
  Dnr 303-4969/2004;
 2. (2004:52) av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt
  Dnr 309-4972/2004;
 3. (2004:53) av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar
  Dnr 314-4973/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.45 - 17.00.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Hemlösa som flyttas runt på campingplatser

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om hemlösa som flyttas runt på campingplatser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Söderlund (m) och Billström (s) i en ordningsfråga angående oppositionens möjlighet att ställa aktuell fråga när föredragande borgarråd ej är närvarande.

 

 

Fråga nr 2. Hemlösa

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 3. Utbildning i krishantering för kommunstyrelsen

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om utbildning i krishantering för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. De 99 vallöftena

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om de 99 vallöftena.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Fråga nr 5. Demokrati i stadsdelsnämnderna

Pär Hommerberg (fp) ställde en fråga om demokrati i stadsdelnämnderna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Pär Hommerberg och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 6. Hundrastområdenas gränser och kontakten med polisen

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om hundrastområdenas gränser och kontakten med polisen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 7. Stöd till brottsofferjouren

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om stöd till brottsofferjouren.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 8. Stadsdelsnämndernas ansvar för barnomsorgsgarantin

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om stadsdelsnämndernas ansvar för barnomsorgsgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Särkiniemi.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§11 Asienkatastrofen

Sammanträdet inleddes med en tyst minut för att hedra offren i Sydostasien.

§12 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 15 december 2004 och den 12 januari 2005 att utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Daniel Suhonen (s) hade utsetts Bengt Sandberg (s).

Till ersättare efter Bengt Sandberg (s) hade utsetts Ida Lindqvist (s).

Till ledamot efter Emilia Hagberg (mp) hade utsetts Paul Lappalainen (mp).

Till ersättare efter Paul Lappalainen (mp) hade utsetts Caroline Kling (mp).

Till ersättare efter Christer Öhgren (mp) hade utsetts Åsa Öckerman (mp) och Lennart Johansson (mp).

§13 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§14 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordföranden och Maria Hannäs (v) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 31 januari 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 2 december 2004

Beslut (protokoll 2 december) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 2 november) avseende Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Kammarrätten avvisar överklagandet i ett fall och i ett fall meddelar Kammarrätten inte prövningstillstånd.

Dnr 321-838/2004

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 23 december 2004

Anmälan om ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun. Länsstyrelsen upphäver med stöd av 3 kap 13 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) kommunfullmäktiges (22 november) beslutade tillägg till 11 §.

Dnr 329-2674/2002

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 28 december 2004

Beslut (28 december) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (7 juni) avseende förslag till revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 109-3525/2004

Regeringsrättens beslut

av den 29 december 2004

Beslut (29 december) att inte meddela prövningstillstånd avseende upphandling av utrustning, system och tjänster för hantering av miljöavgifter/trängselavgifter. Kammarrättens dom står därför fast.

Dnr 125-2175/2003

§17 Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige (utl 2005:16)

Dnr 011-4303/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att utse en tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslut

Med bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse en tredje vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2005-01-01 till 2005-04-30.

På förslag av borgarrådet Billström (s) beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges tredje vice ordförande för tiden 2005-01-01 till 2005-04-30: Maria Hannäs (v).

§18 Fyllnadsval (mem. 14, 15, 16, 17, 20 och 21 för år 2004 samt utl. 2004:202)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 14, 15, 16, 17, 20 och 21 för år 2004 samt utl. 2004:202 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en ersättare i brand- och räddningsnämnden (mem. 2004:14),

en ledamot och en suppleant i styrelsen för Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse, fem ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne, två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Oscar och Maria Wiklanders understödsstiftelse, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden, två ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (mem. 2004:15),

en lekmannarevisor, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fanny Hirschs Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne, två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, två revisorer, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2004:16),

en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem, en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2004:17),

en ledamot i kommunstyrelsen, ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2004:20),

ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2004:21),

tre ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden (utl. 2004:202).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2004:14

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Eva Gottfridsdotter Nilsson (m);

till ersättare: Peter Lundberg (m);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Eva Aronsson (kd);

i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Wille Birksten (s), Therese Wallqvister (fp);

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Angel Barrios (s);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Birgitta Hansen (mp);

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Karin Magnusson (kd);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Tomas Agenberg (s);

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Rolf Pettersson (s);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Abdul Katumba (s);

Utl. 2004:202

i fastighets- och saluhallsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Åke Mezán (v).

§19 Avsägelser och fyllnadsval m.m (mem 2005:1; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:1 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Bengt Ohlsson (s) – ersättare i kommunfullmäktige. Majken Wennberg (v) - ersättare i kommunfullmäktige har avlidit. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Katarina von Otter (s) – ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen - Mats Reimbertsson (kd) - ledamot i styrelsen för Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 - och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen och en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853.

§20 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 23 och 24 på dagordningen skulle sambehandlas.

§21 Ändring av föreskrifter i Renhållningsordningen för Stockholms kommun – tillägg (utl 2005:1)

Dnr 303-4287/2004

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 15 februari 2005 (utl. 2005:2)

Dnr 303-4288/2004

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 1 och 2 för år 2005 behandlades. Utlåtandena gäller dels ett ärende om ändring av föreskrifter i Renhållningsordningen för Stockholms kommun – tillägg, dels ett ärende om förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 15 februari 2005.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Lotta Edholm, Anders Hellström, Stellan Hamrin, Desirée Pethrus-Engström, Anna Starbrink och borgarrådet Mogert.

Utlåtande 2005:1

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) och Desirée Pethrus-Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Föreslagna ändringar avseende tillägg till renhållningsordningens föreskrifter godkänns.

Utlåtande 2005:2

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) och Desirée Pethrus-Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin börjar gälla från och med 15 februari 2005.
 2. Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, i samband med tidigare beslut om taxa för hushållsavfall m.m. 2003-12-15 § 27, avseende faktorer som vållat kostnadsökningar i avfallstaxan samt differentiering av taxan får härmed anses fullföljda.

§22 Ansökan från Kristofferskolans Byggnadsstiftelse om kommunal borgen för finansiering av pågående byggnation på Fredrikslundshöjden i Bromma (utl 2005:3)

Dnr 132-160/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:3 behandlades. Utlåtandet gäller en ansökan från Kristofferskolans Byggnadsstiftelse om kommunal borgen för finansiering av pågående byggnation på Fredrikslundshöjden i Bromma.

Ordet innehades av Christopher Ödmann.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kristofferskolans Byggnadsstiftelse beviljas kommunal borgen om högst 6 mnkr för del av pågående byggnation på Fredrikslundshöjden i Bromma.
 2. Utbildningsnämnden ansvarar för stadens uppföljning av borgensåtagandet för Kristofferskolans Byggnadsstiftelse.

§23 Arvodering av förtroendevald (utl 2005:4)

Dnr 019-4841/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:4 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvodering av Ann-Marie Strömberg (25%) på socialroteln upphör från och med den 1 januari 2005.

Det antecknades att Ann-Marie Strömberg (v) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§24 Arvodering av förtroendevald (utl 2005:5)

Dnr 019-4986/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Arvodering av Christer Öhgren (50%) som gruppledare för miljöpartiet upphör från och med den 31 januari 2005.
 2. Åsa Romson arvoderas (50%) som gruppledare för miljöpartiet från och med den 15 januari 2005.

Det antecknades att Åsa Romson (mp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§25 Stadens politiska organisation (SPO) – Demokrati och ledarskap. Insatser för fördjupad demokrati, Del 2 (utl 2005:6)

Dnr 021-4314/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stadens Politiska Organisation (SPO) - Demokrati och ledarskap. Insatser för fördjupad demokrati, del 2.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Rolf Könberg, Ewa Samuelsson, borgarrådet Rönngren, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Anders Broberg, Ann-Margarethe Livh, Göran Holmström, Christopher Ödmann, Ann Mari Engel, Hardy Hedman, Rolf Lindell, Åsa Romson, borgarrådet Särkiniemi, Pär Hommerberg och Karin Hanqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen och till det förslag som redovisas i -------------------- Bilaga 5,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen och till det förslag som redovisas i ----------------------- Bilaga 5,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen med ändring i att-sats nr 1 enligt följande: avslå att-sats 14 i föredragande borgarråds förslag samt till det förslag som redovisas i ------------- Bilaga 5,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till det förslag som redovisas i ----------- Bilaga 5.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp att-sats nr 2 i borgarråden Axén Olins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) och Åsa Romsons (mp) gemensamma förslag innebärande återremiss. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Axén Olins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) och Åsa Romsons (mp) gemensamma förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla borgarråden Axén Olins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) och Åsa Romsons (mp) gemensamma förslag.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes borgarråden Axén Olins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Återremittera frågan rörande samlingslokaler för vidare utredning enligt Bilaga 5.

 1. SPO-utredningens förslag till förtydligande av rollfördelningen mellan förtroendevalda, professionella, brukarmedverkan och pengsystem antas.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla arbetet med att ta fram samlade ägardirektiv för stadens bolag som fullmäktige kan fastställa i budget för 2006.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla samordningen, styrningen och uppföljningen i större projekt där olika nämnder och bolag ingår.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och andra berörda inom staden ta fram förslag till rutiner för samverkan kring planprocessen enligt föredragande borgarrådens förslag.
 5. Förslag till principer för ansvarsfördelning för stadens miljöarbete enligt borgarrådens förslag under rubriken miljö- och hälsoskyddsnämnden – stadsdelsnämnder godkänns.
 6. Ansvaret för utveckling av lokal fritids, frilufts/idrottsverksamhet liksom ansvaret för anläggningar till det rörliga friluftslivet i parker och grönområden förs till stadsdelsnämnderna, med undantag för de anläggningar för rörligt friluftsliv som ligger utanför stadens gräns där idrottsnämnden fortfarande skall ha ansvaret.
 7. Idrottsnämnden ges i uppdrag att utreda ett gemensamt datoriserat bokningssystem för lokaler m.m. i enlighet med föredragande borgarrådens förslag.
 8. Idrottsnämnden uppmanas att tillhandahålla intäktsfinansierad expertkunskap inom området investering och drift av idrottsanläggningar enligt föredragande borgarrådens förslag.
 9. Stadsdelsnämnderna uppmanas att nyttja idrottsnämndens expertkompetens vid investeringar i idrottsanläggningar.
 10. Kommunstyrelsen uppmanas att i samråd med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag till rutiner för samverkan och förslag till fortbildning för inblandade parter med avseende på det förändrade ansvaret för investeringar och drift.
 11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förutsättningslöst utreda var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder skall ligga och hur verksamheten skall bedrivas på bästa sätt. Revisionskontorets rapport 2003:11 skall utgöra underlag för utredningen.
 12. Avslå punkt 12 i kommunstyrelsens förslag.
 13. Avslå punkt 13 i kommunstyrelsens förslag.
 14. Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en biblioteksplan samt instruktioner för biblioteksråden som antas av kommunfullmäktige.
 15. Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av de beslut som fattas med anledning av detta ärende. I uppdraget ingår att med bistånd av berörda förvaltningar ytterligare precisera ansvarsfördelningen, göra budgetmässiga beräkningar och ta fram en plan för genomförandet.
 16. Samtliga föreslagna förändringar skall genomföras så snart som möjligt, senast 1 juli 2005, de ekonomiska konsekvenserna regleras i Tertialrapport 1.

Särskilt uttalande

Ann-Margarethe Livh m.fl. (v):

När det gäller pengsystemet så vill vi framhålla att vänsterpartiet har varit och alltjämt är principiell motståndare till ett sådant system, oavsett i vilka sammanhang detta tillämpas. Vi menar att ett pengsystem riskerar att leda till segregation och är dessutom kostnadsdrivande.

§26 Stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. Återremiss från kommunfullmäktige den 6 december 2004 (utl 2005:7)

Dnr 125-4402/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:7 behandlades. Utlåtandet gäller en återremiss från kommunfullmäktige den 6 december 2004, § 23, om stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Ulla Hamilton, Paul Lappalainen, Fredrik Malm, Mujde Rashid, Hardy Hedman, Madeleine Sjöstedt, Åsa Romson, Godfrey Etyang och Ann-Margarethe Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Lindberg (s), Ann-Margarethe Livh (v) och Paul Lappalainen (mp) bifall till följande tilläggsyrkande:

 1. att staden tillskriver den parlamentariska diskrimineringskommittén med kravet att nuvarande diskrimineringslagstiftning skärps
 2. att staden tillskriver den parlamentariska diskrimineringskommittén med kravet att JämO, DO, HO och HomO (diskrimineringsombudsmännen) får ett tydligare uppdrag att prioritera lagföring av brott mot lagen,

dels av Ulla Hamilton (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Fredrik Malm (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen utom att-sats nr 1 och 2 samt till tilläggsyrkandet,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen utom att-satserna nr 1 och 2 samt till tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Ulla Hamiltons (m), Fredrik Malms (fp) och Hardy Hedmans (kd) - utom att-sats nr 3 - respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp tilläggsyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Slutligen tog ordföranden upp att-sats nr 3 i kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Stadsledningskontorets förslag till utformning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar godkänns i huvudsak, med de förändringar som anges i bilaga 2 till utlåtandet.
 2. Stadsledningskontorets förslag beträffande tillämpning av antidiskrimineringsklausulen godkänns med de tillägg som anges i utlåtandet.
 3. Samtliga nämnder ges i uppdrag att tillämpa föreliggande klausul i alla upphandlingar av varor och tjänster, i enlighet med utlåtandet.
 4. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas att tillämpa föreliggande klausul i alla upphandlingar av varor och tjänster samt att anmoda samtliga bolagsstyrelser att tillämpa klausulen, i enlighet med utlåtandet.
 5. Staden tillskriver den parlamentariska diskrimineringskommittén med kravet att nuvarande diskrimineringslagstiftning skärps.
 6. Staden tillskriver den parlamentariska diskrimineringskommittén med kravet att JämO, DO, HO och HomO (diskrimineringsombudsmännen) får ett tydligare uppdrag att prioritera lagföring av brott mot lagen.

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 119, 133, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 173, 184, 185, 186, 187, 188, 198, 199, 200 och 201 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 10, 11, 12, 13, 14 och 15 för år 2005.

§29 Motioner

Under tiden 15 december 2004 – 24 januari 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:1) av Jan Björklund m.fl. (fp) om skadestånd till föräldrar som inte får barnomsorg i tid
  Dnr 321-247/2005;
 2. (2005:2) av Jan Björklund m.fl. (fp) om skärpning av kraven för socialbidrag
  Dnr 325-249/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.