Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-04-07

Sammanträde 2008-04-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:68 av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer. RII

3 Nr 2007:69 av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10). RII

4 Nr 2008:1 av Mirja Räihä Järvinen (s) om Järvalyftet. RV

5 Nr 2008:2 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RII

6 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

7 Nr 2008:4 av Ann-Margarethe Livh (v) om nedläggningen av fritidsverksamhet för flyktingbarn på Elektravägen. RV

8 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

9 Nr 2008:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik. RI

10 Nr 2008:9 av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola. RI

11 Nr 2008:10 av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer. RVII

12 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2008:12 av Leif Rönngren (s) om bristen på och ointresset för uppföljning av uppställda mål. RVI

14 Nr 2008:13 av Leif Rönngren (s) om hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna. RVI

15 Nr 2008:14 av Leif Rönngren (s) om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre. RVI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Utl. 2008:36. Förbifart Stockholm. Inriktningsbeslut. RI+II

22 Utl. 2008:37. Namn för torg inom stadsdelen Råcksta - Råcksta Torg. RII

23 Utl. 2008:38. Namn för plan inom stadsdelen Farsta - Storöplan. RII

24 Utl. 2008:39. Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden. RII

25 Utl. 2008:40. Citybanan - tillägg till detaljplaner, från Fatbursparken till Tomteboda, TDp 2007-36070-54. RII

26 Utl. 2008:41. Detaljplaner avseende nya lägen för avluftstorn för Norra länken vid Ryttarstadion och Frescati (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården, Dp 2006-01594-54, 2006-21946-54. RII

27 Utl. 2008:42. Justering av stadsbyggnadsnämndens reglemente. RII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Utl. 2008:47. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2006 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2007:5).

Rotel VI

29 Utl. 2008:48. Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

30 Utl. 2008:49. Riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.

Rotel VII

31 Utl. 2008:50. Uppföljning av stadens handikappolitiska program och handikapprådens instruktioner.

32 Utl. 2008:51. Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad.

Rotel I

33 Utl. 2008:52. Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.

Rotel I+VIII

34 Utl. 2008:53. Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB.

Rotel II

35 Utl. 2008:54. Höjning av boendeparkeringsavgifterna från den 1 maj 2008.

BORDLAGDA MOTIONER

37 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

38 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

39 Utl. 2008:31. Sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2002:34). RVIII

40 Utl. 2008:44. Elevrepresentanters närvaro- och yttranderätt vid utbildningsnämndens möten. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2001:81). RIV

41 Utl. 2008:45. Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27). RIV

42 Utl. 2008:46. Stockholms offentliga kranar. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:14). RII

NYA MOTIONER, Rotel I

43 Utl. 2008:56. Offentliga upphandlingar. Motion av Tomas Rudin och Jari Visshed (båda s) (2007:37).

Rotel II

44 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34).

Rotel III

45 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34).

46 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32).

Rotel IV

47 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35).

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om Järvalyftet (nr2008:1)

Dnr 319-198/2008

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om Järvalyftet.

Kommunfullmäktige hade den 11 februari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, borgarrådet Livh samt Mehdi Oguzsoy.

§6 Interpellation om nedläggningen av fritidsverksamhet för flyktingbarn på Elektravägen (nr2008:4)

Dnr 333-371/2008

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om nedläggningen av fritidsverksamhet för flyktingbarn på Elektravägen.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Livh, Abit Dundar, borgarrådet Larsson, Susanna Brolin, Peter Lundén-Welden, Teres Lindberg och Leif Rönngren.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 6, 8, 9, 10 och 11 för år 2008.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:12) av Leif Rönngren (s) om bristen på och ointresset för uppföljning av uppställda mål
  Dnr 327-796/2008;

 2. (2008:13) av Leif Rönngren (s) om hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna
  Dnr 327-797/2008;

 3. (2008:14) av Leif Rönngren (s) om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre
  Dnr 327-798/2008;

 4. (2008:15) av Jonas Eklund (mp) om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden
  Dnr 015-923/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Järvalyftet

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om Järvalyftet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Besparingar inom äldrevården med inriktning på Skarpnäck

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om besparingar inom äldrevården med in­riktning på Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Hemtjänsten på Södermalm

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om hemtjänsten på Södermalm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 4. Högdalstopparna

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om Högdalstopparna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 5. Rätten för nämndledamöter att väcka ärenden

Jonas Eklund (mp) ställde en fråga om rätten för nämndledamöter att väcka ärenden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jonas Eklund och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 6. Istället för informationsinsatser

Karin Rågsjö (v) ställde frågan: ”istället för informationsinsatser”.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Fastighetsförsäljningarna i Hjulsta

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om fastighetsförsäljningarna i Hjulsta.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 8. Gymnasieskolornas ekonomi

Inger Stark (v) ställde en fråga om gymnasieskolornas ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 9. Järvafältet

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Järvafältet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Axén Olin.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 11 mars 2008

Beslut (11 mars) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Regeringsbeslut

av den 13 mars 2008

Beslut (13 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (21 juni 2006) i fråga om detaljplan för del av Enskede Gård 1:1 vid kv.Baderskan, i stadsdelen Enskededalen i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 27 mars 2008

Beslut (27 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (21 juni 2006) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Tennisbollen 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 31 mars 2008

Beslut (31 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11december 2006) avseende del 1 av tertialrapport 2 år 2006.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 113-3712/2006

§12 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14april 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Förbifart Stockholm

Dnr 311-105/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:36 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om stadens medverkan i arbetet med Förbifart Stock­holm.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Ulf Fridebäck, Åsa Romson, Jan Valeskog, Mats Lindqvist, Per Ankersjö, Margareta Johansson, Yvonne Fernell-Ingelström, Eie Herlitz, borgarråden Hamilton och Livh, Stellan Hamrin, borgar­rådet Edholm, Margareta Cederfelt, Lars Svärd, borgarrådet Samuelsson samt Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen samt till att-satserna nr 1 och 3 i miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Jan Valeskogs (s), Åsa Romsons (mp) och borgarrådet Livhs (v) respektive förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad. Votering begärdes.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Livh (v) och Åsa Romson (mp) i en ordnings­fråga angående propositionsordningen.

Voteringsproposition

På begäran av Åsa Romson (mp) och borgarrådet Livh (v) beslöt ordföranden att ställa att-satserna nr 1 och 3 i miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen mot socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen under särskild proposition.

Ordföranden beslöt vidare att votering om kontraproposition skulle genomföras enligt följande.

 1. Att-sats nr 1 i miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen mot social­demokraternas reservation i kommunstyrelsen.

 2. Att-sats nr 3 i miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen mot social­demokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Ordföranden tog upp att-sats nr 1 i miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen varemot ställdes socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla att-sats nr 1 röstar ja.

Den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat att anta socialdemokraternas förslag som kontraproposition i voteringen.

Omröstningen utföll med 19 ja och 26 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­ta­des ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att anta socialdemokraternas förslag som kontraproposition i voteringen.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 3 i miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen varemot ställdes socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.


Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla att-sats nr 3 röstar ja.

Den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat att anta socialdemokraternas förslag som kontraproposition i voteringen.

Omröstningen utföll med 19 ja och 26 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­ta­des ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att anta socialdemokraternas förslag som kontraproposition i voteringen.

Huvudvotering

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes soci­aldemokraternas reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yr­kanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunsty­relsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering verkställdes över följande, dessförinnan föreslagna och godkända vo­teringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla socialdemokraternas för­slag.

Omröstningen utföll med 54 ja och 26 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Redovisad inriktning för stadens medverkan i arbetet med Förbifart Stock­holm godkänns.

 2. Avtal, bilaga till utlåtandet, mellan Stockholms stad och Vägverket Re­gion Stockholm om reglering av stadens delfinansiering av arbetsplanear­betet för Förbifart Stockholm godkänns.

 3. Staden delfinansierar arbetsplanearbetet i projektet Förbifart Stockholm med 50 mnkr, exklusive moms i prisnivå 2008-01-01, att avräknas från stadens totala bidrag till projektets utbyggnad.

 4. Finansieringen får ske genom att ta i anspråk i stadens bokslut särskilt av­satta medel för infrastruktursatsningar.

 5. Trafik- och renhållningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ges i upp­drag att inom respektive ansvarsområde med högsta prioritet arbeta för genomförandet av projektet Förbifart Stockholm.

§15 Namn för torg inom stadsdelen Råcksta – Råcksta Torg (utl.2008:37)

Dnr 312-102/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:37 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till namn för torg inom stadsdelen Råcksta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Råcksta Torg godkänns som nytt namn för torg inom stadsdelen Råcksta.

§16 Namn för plan inom stadsdelen Farsta – Storöplan (utl.2008:38)

Dnr 312-103/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:38 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till namn för plan inom stadsdelen Farsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Storöplan godkänns som nytt namn för plan inom stadsdelen Farsta.

§17 Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden (utl.2008:39)

Dnr 314-273/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:39 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om tilläggsavtal till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploa­teringsnämnden.

Ordet innehades av Maria Hannäs och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan godkänns, bilaga 2 till utlåtandet, innebärande att staden ger ett ytterligare bidrag till Citybanans genomförande om 110 mnkr i penningvärde 2005-06-30.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Citybanan – tillägg till detaljplaner, från Fatbursparken till Tomteboda, TDp 2007-36070-54 (utl.2008:40)

Dnr 311-311/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:40 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om Citybanan – tillägg till detaljplaner, från Fatburspar­ken till Tomteboda, TDp 2007-36070-54.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Tillägg till detaljplaner för Citybanan, TDp 2007-36070-54, godkänns i en­lighet med utlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Detaljplaner avseende nya lägen för avluftstorn för Norra länken vid Ryttarstadion och Frescati (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården, Dp 2006-01594-54, 2006-21946-54 (utl.2008:41)

Dnr 311-316/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:41 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om detaljplaner avseende nya lägen för avluftstorn för Norra länken vid Ryttarstadion och Frescati i stadsdelen Norra Djurgården.

Ordet innehades av Mats Lindqvist, Maria Hannäs, Petter Lindfors och Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplaner för avluftstorn vid Ryttarstadion och Frescati, Dp 2006-01594-54 och Dp 2006-21946-54 fastställs.

§20 Justering av stadsbyggnadsnämndens reglemente (utl.2008:42)

Dnr 661-320/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:42 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om justering av stadsbyggnadsnämndens reglemente.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Den föreslagna justeringen av stadsbyggnadsnämndens reglemente god­känns.

§21 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2006 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2006 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 2. Styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljas an­svarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 3. Styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 4. För sin del beviljas direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvars­frihet för förvaltningen under arbetsåret 1 juli 2005 - 31 december 2006.

 5. Styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 6. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 7. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 8. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 9. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

 10. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum beviljas ansvars­frihet för 2006 års förvaltning.

§22 Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg (utl.2008:48)

Dnr 327-4347/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

Ordet innehades av Leif Rönngren, borgarrådet Samuelsson, Birgitta Holm, Mehdi Oguzsoy, Eivor Karlsson, Berit Kruse, Helen Jäderlund Eckardt, Lilian Falkbäck och Margareta Björk.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg antas, bilaga 2 till utlåtandet.

§23 Riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden (utl.2008:49)

Dnr 327-5229/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Birgitta Holm, Berit Kruse, Margareta Johansson, Helen Jäderlund Eckardt, Lilian Falkbäck, Maria Hannäs, Catharina Tarras-Wahlberg och Margareta Björk.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§24 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 34, 35 och 36 på föredragningslistan före punkt nr 31.

§25 Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB (utl.2008:53)

Dnr 023-441/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:53 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB.

Ordet innehades av Barry Andersson, borgarråden Axén Olin och Sjöstedt samt Mehdi Oguzsoy.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Aktieöverlåtelseavtal och tilläggsavtal mellan Stockholm Globe Arena Fas­tigheter AB och Citadelle N.V. godkänns, bilaga 1 och 2 till utlåtandet.

§26 Höjning av boendeparkeringsavgifterna från den 1 maj 2008 (utl.2008:54)

Dnr 314-4984/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:54 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om höjning av boendeparkeringsavgifterna från den 1 maj 2008.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, borgarrådet Larsson samt Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Dygnsavgiften för boendeparkering höjs från 30 kr/dygn till 40 kr/dygn fr.o.m. 1 maj 2008.

§27 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:55.

§28 Uppföljning av stadens handikappolitiska program och handikapprådens instruktioner (utl.2008:50)

Dnr 326-3869/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:50 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av stadens handikappolitiska program och handikapprå­dens instruktioner.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson samt Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Uppföljning av stadens handikappolitiska program och handikapprådens in­struktioner, bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

§29 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad (utl.2008:51)

Dnr 329-4894/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:51 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstill­synen i Stockholms stad.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Berthold Gustavsson, Jonas Eklund, Abit Dundar och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Jonas Eklund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Nya avgifterna avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad god­känns i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess (utl.2008:52)

Dnr 201-5110/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:52 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryterings­process.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.

 2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana stadens bolag att delta i central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryterings­process.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 177 för år 2007 samt nr 12, 31, 44, 45 och 46 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr56, 57, 58, 59 och 60 för år 2008.

§32 Motioner

Under tiden 18 mars – 7 april 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:30) av Per Ankersjö (c) om förverkligandet av Västra City med sky­skrapor och Central Parkinspirerad stadsmiljö längs Klara sjö
  Dnr 311-870/2008;

 2. (2008:31) av Ann-Margarethe Livh (v) om översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda – flest kvinnor –som arbetar efter kontorstid
  Dnr 209-977/2008;

 3. (2008:32) av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om ansökan att bli Fairtrade City
  Dnr 329-978/2008;

 4. (2008:33) av Barry Andersson (s) om en kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia
  Dnr 328-981/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.