Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-03-08

Sammanträde 2017-03-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 februari - 9 februari 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 3, år 2016

4 Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Dnr 106-539/2016

Borgarrådet Burell

5 PM: Anmälan om svar på remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Remiss från Skolverket
Dnr 140-7/2017

Borgarrådet Lindblom

6 Anmälan av rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL), kvartal 3, år 2016, äldreomsorg

7 Hälsofrämjande insatser för äldre

Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 106-981/2016

8 Att låta äldre välja form för nattillsyn

Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 106-982/2016

Borgarrådet Wanngård

9 Rapport över inkomna ärenden

10 februari- 16 februari 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 PM: 2017 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. -
jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående
hel- och delägda bolag
Dnr 112-127/2017

11 PM: Taxi och samåkning - i dag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 13 mars 2017
Dnr 110-1999/2016

12 PM: Anmälan om svar på remiss Boverkets förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning

13 PM: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 9 mars 2017
Dnr 110-1830/2016

14 PM: Skrivelse till kommunstyrelsen om välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Skrivelse av Lotta Edholm (L) och Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 108-189/2016

15 PM: Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 9 mars 2017
Dnr 110-1804/2016

16 Nytt beslut om tomträttsavgälder för flerbostadshus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 26

17 Nytt beslut om tomträttsavgälder för småhus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 26

Borgarråden Wanngård och Burell

18 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real

Borgarråden Wanngård och Luhr

19 Stockholms framtida avloppsrening

20 Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24

21 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad
Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersätter regler avseende special- och utryckningsfordon,
dnr 314-1064/2008 och riktlinjer för bilförmån inom ramen för chefssatsningar, dnr
209-11/2007
Dnr 129-1092/2016

Borgarråden Wanngård och Livh

22 AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen

23 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden

24 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Sandaletten (kv 12) i Älvsjö

Borgarrådet Burell

26 PM: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 9 mars 2016
Dnr 110-1900/2016

27 PM: Vissa skollagsfrågor - del 4

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 9 mars 2016
Dnr 110-1908/2016

28 PM: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 9 mars 2017
Dnr 110-1934/2016

Valärenden

29 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
8 mars 2017

30 Ny mandatperiodsval: Ledamot och ersättare för Föreningen Spårvagnsstäderna

31 Valärende i kommunfullmäktige

Borgarrådet Wanngård

32 PM: Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 110-1871/2016

33 Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden

Slutrapport
Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset
Inriktningsbeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017
Dnr 122-2124/2016, 308-2220/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset Klamparen 7

Inriktningsbeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017
Dnr 122-2010/2016

35 Arvodering av förtroendevald

Borgarrådet Mogert

36 PM: Samråd om Haninge stad utvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen

Remiss från Haninge kommun
Dnr 120-1915/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

37 PM: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 10 mars 2017
Dnr 159-98/2017

Borgarrådet Helldén

38 PM: Miljözoner för lätta fordon

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 110-2013/2016

Övrigt

39 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 1 mars 2017

§2 Rapport över inkomna ärenden 3 februari ­ 9 februari 2017

§3 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 3, år 2016 Dnr 102-2006/2016

§4 Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända Motion (2016:36) av Yvonne Fernel-Ingelström (M) Dnr 106-539/2016

§5 PM: Anmälan om svar på remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Remiss från Skolverket Dnr 140-7/2017

§6 Anmälan av rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap.

§7 Hälsofrämjande insatser för äldre Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L) Dnr 106-981/2016

§8 Att låta äldre välja form för nattillsyn Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L) Dnr 106-982/2016

§9 Rapport över inkomna ärenden 10 februari ­ 16 februari 2017

§10 PM: 2017 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl.

§11 PM: Taxi och samåkning ­ i dag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 13 mars 2017 Dnr 110-1999/2016

§12 PM: Anmälan om svar på remiss Boverkets förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning Remiss från Boverket Dnr 131-45/2017

§13 PM: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 9 mars 2017 Dnr 110-1830/2016

§14 PM: Skrivelse till kommunstyrelsen om välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Skrivelse av Lotta Edholm (L) och Anna König Jerlmyr (M) Dnr 108-189/2016

§15 PM: Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 9 mars 2017 Dnr 110-1804/2016

§16 Nytt beslut om tomträttsavgälder för flerbostadshus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 25 Dnr 123-745/2016

§17 Nytt beslut om tomträttsavgälder för småhus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 26 Dnr 123-746/2016

§18 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real Genomförandebeslut Dnr 112-14/2017

§19 Stockholms framtida avloppsrening Reviderat genomförandebeslut Dnr 112-11/2017

§20 Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut Dnr 112-12/2017

§21 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden Ersätter regler avseende special- och utryckningsfordon, dnr 314-1064/2008 och riktlinjer för bilförmån inom ramen för chefssatsningar, dnr 209-11/2007 Dnr 129-1092/2016

§22 AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen Inriktningsbeslut Dnr 112-13/2017

§24 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Sandaletten (kv 12) i Älvsjö Genomförandebeslut Dnr 112-16/2017

§26 PM: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 9 mars 2016 Dnr 110-1900/2016

§27 PM: Vissa skollagsfrågor - del 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 9 mars 2016 Dnr 110-1908/2016

§28 PM: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 9 mars 2017 Dnr 110-1934/2016

§29 Valärende i kommunstyrelsen Avsägelser och fylnadsval 8 mars 2017

§30 Ny mandatperiodsval: Ledamot och ersättare för Föreningen Spårvagnsstäderna

§31 Valärende i kommunfullmäktige Avsägelser 20 mars 2017

§32 PM: Framställan om ändring av förordning (2016:338) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter Remiss från Näringsdepartementet Dnr 110-1871/2016

§33 Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden Slutrapport Dnr 308-2220/2009

§34 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset Klamparen 7 Inriktningsbeslut Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017 Dnr 122-2010/2016

§35 Arvodering av förtroendevald Dnr 100-410/2017

§36 PM: Samråd om Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen Remiss från Haninge kommun Remisstid den 12 mars 2017 Dnr 120-1915/2016

§37 PM: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 10 mars 2017 Dnr 159-98/2017

§38 PM: Miljözoner för lätta fordon Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 mars 2017 Dnr 110-2013/2016

§39 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 1 mars 2017