Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-10-25, Inrätta ett parlamentariskt utskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet

5 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-10-25, Om bibliotekarier inom Stockholms stadsbibliotek

6 Remissvar angående förslag till upphävande av fastighetsplaner inom Stockholms kommun.

Remisstid 23 november. Omedelbar justering

Dnr 4.1/4148/2012

7 Sammanträdestider för Kulturnämnden 2013

Dnr 1.1/4316/2012
Bordlagt den 25 oktober 2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Upphandling (ramavtal) av digitaliseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden

9 Tecknande av avtal rörande konsulttjänster Stadsarkivet

10 Information från förvaltningen och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 8/2012 från nämn­dens sammanträde den 25 oktober 2012, som justerats den 5 november 2012.

§3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/4504/2011

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Månadsrapport för kulturförvaltningen

c) Verksamhetsberättelse för år 2011 för Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond, dnr 6.2/2846/2011

d) Svar på skrivelse rörande medborgarförslag om införskaffandet av ny hiss till Alviks medborgarhus, dnr 1.2/4059/2012

e) Svar på skrivelse rörande medborgarförslag ställt till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning om biblioteket och teater vid Liljeholmskajen, dnr 1.2/4440/2012

f) Svar på skrivelse rörande beslut om kulturstöd till K.A. Almgrens sidenväveri & Museum, dnr 6.1/2358/2012

g) Svar på skrivelse ”Protest mot icke beviljat stöd till Aliasteatern”, dnr 6.1/4502/2012

h) Nya arvoden 2013, ersättning för kommunala förtroendeuppdrag

i) Svar på medborgarförslag gällande Stockholms mittpunkt, dnr 1.2/4588/2012

j) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

k) Anmälan av protokoll för Rådet för funktionshinderfrågor 2012-10-18

l) Anmälan av Arkivutskottets protokoll.

§4 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-10-25 om att inrätta ett parlamentariskt utskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet

Dnr 6.1/4584/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Sammanfattning

I skrivelsen från Anna-Greta Leijon (S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslås att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag om konstruktionen av ett parlamentariskt utskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd som inrättas under 2013. Syftet med ett sådant utskott är enligt förslagsställarna att ge möjlighet till fördjupade diskussioner och avstämning av förvaltningens och referensgruppens förslag innan de tas av kulturnämnden.

Förvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning om att frågor som rör kulturstöd ska vara väl förberedda för att säkerställa hög kvalitet i både beredningsprocess och beslutsskede. De riktlinjer för kulturstöd som antogs 2011 är nämndens viktigaste medel för löpande insyn och inflytande i beslutsprocessen för kulturstöd. Det är enligt förvaltningen rimligt att den struktur för beredningsarbetet som nu utformas inför den fullständiga implementeringen av riktlinjerna 2013 tillåts göra det utan politisk medverkan i beredningsprocessen. Förvaltningen är samtidigt öppen för att utveckla formerna för den löpande dialogen med kulturnämnden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå förvaltningens förslag

Att bifalla förslaget i skrivelsen att inrätta ett beredningsutskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§5 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-10-25 om bibliotekarier inom Stockholms stadsbibliotek

Dnr 3.4/4585/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Sammanfattning

Mats Berglund (MP) och Marja Sandin Wester (MP) begär i en skrivelse till kulturnämnden ”en utredning av utbildningsnivån inom Stockholms stadsbibliotek med särskilt fokus på skolbiblioteken.” Utbildningsnämnden ansvarar för de kommunala skolbiblioteken och frågor kring dessa hänvisas därmed till ansvarig nämnd.

Vad gäller Stockholms stadsbibliotek tas det under 2012 fram en plan för strategisk kompetensförsörjning. En plan som kommer att belysa vilka kompetenser som krävs för att biblioteket skall kunna uppnå dess ålagda uppdrag. Kulturförvaltningen anser därmed att det idag inte finns behov att ytterligare utreda detta.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att planen för strategisk kompetensförsörjning ska inbegripa en utredning av utbildnings- och kompetensnivån inom Stockholms stadsbibliotek,

Att därutöver anföra:

Enligt Svensk Biblioteksförenings rapport ”Olika syn på saken” (2011) är kunnig personal det som bibliotekens användare efterfrågar och värdesätter mest när de besöker bibliotek. Ändå vet vi väldigt lite om hur pass kunniga och vilken kompetens och utbildning våra bibliotekarier har idag.

Den plan för strategisk kompetensförsörjning som är under framtagande ska bland annat behandla dels hur biblioteken behöver bemannas i framtiden och dels hur staden ska arbeta med rekrytering. Det naturliga i en sådan plan vore att utgå från dagens utbildnings- och kompetensnivå. Men kunskaperna om detta stannar vid att vi vet att flertalet av de anställda med titeln bibliotekarie har ”någon form av utbildning inom området biblioteks- och informationsvetenskap”.

Det är otillfredsställande att vi inte har tydligare instrument att utvärdera personalens kompetens och utbildningsnivå. Därför föreslår vi att en utredning kring detta görs i samband med framtagandet av den strategiska planen för kompetensförsörjning.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S).

Reservation

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§6 Remissvar angående förslag till upphävande av fastighetsplaner inom Stockholms kommun, Fp

2011-05940-411

Dnr 4.1/4148/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 12 november 2012.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till upphävande av fastighetsplaner inom Stockholms kommun. Förslaget omfattar ca 9000 fastigheter. Syftet med upphävandet är att ta bort inaktuella bestämmelser om hur fastighetsindelningen ska se ut, samt att minska administrationen vid fastighetsbildningsärenden och ny planläggning.

Förvaltningen kommer, om förslaget går igenom, inte längre att få fastighetsbildningsärenden på remiss. Förvaltningen mister då sin möjlighet att uppmärksamma de konsekvenser följderna av fastighetsindelningarna kan få på de kulturhistoriska värdena i staden. Förvaltningen föreslår därför att:

· Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun i samarbete med Stadsmuseet fastställer rutiner för när och hur samråd kring fastighetsregleringar bör ske.

· Samtliga fastigheter som blåmarkerats på den kulturhistoriska klassificeringskartan undantas från massupphävandet av fastighetsindelningar.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut,

Att staden vidtar åtgärder så att ärenden rörande såväl blå- som grönmarkerade fastigheter med automatik remitteras till Stadsmuseet,

Att därutöver anföra:

Det är viktigt att radera onödiga administrativa hinder som förlänger handläggningstiderna för framtida fastighetsbildningsärenden. Ivern att producera bostäder åt stadens mycket snabbt växande befolkning får dock inte gå ut över de kvaliteter staden besitter. Förändringar i kulturmärkta fastigheter måste därför med automatik remitteras till Stadsmuseets kulturmiljöavdelning. För att reducera handläggningstiderna är det också av stor vikt att Stadsmuseet kopplas in på ett tidigt stadium i planprojekten.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§7 Sammanträdestider för kulturnämnden 2013

Dnr 1.1/4316/2012
Bordlagt den 25 oktober 2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar i huvudsak enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2013 enligt följande:

5 februari

12 mars

16 april

21 maj

11 juni

27 augusti

24 september

15 oktober

26 november

17 december

2 Kulturnämnden återkommer med beslut om klockslag för sammanträdenas start.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2012.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen föreslår för 2013 ett schema som omfattar tio nämndmöten med start kl. 15 00. I valet av mötesdatum har beaktats stoppdatum för budgetrelaterade ärenden, helgdagar och tid för beredning av ärenden. Förslaget är en återgång till tisdagar som mötesdag vilket innebär elva dagar mellan publicering på Insyn och mötesdag. Möteslokal i Stadshuset meddelas senare.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag med ändringen att återkomma med beslut om klockslag för sammanträdenas start.

§8 Upphandling (ramavtal) av digitaliseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden

SSA Dnr 2.8.1-18333/12

Dnr 1.1/4831/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stockholms stadsarkivs förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att Stockholms stadsarkiv upphandlar digitaliseringstjänster i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2 Kulturnämnden ger stadsarkivarien i uppdrag att teckna nödvändiga avtal.

3 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stockholms stadsarkivs tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Sammanfattning

Stockholms stadsarkiv (SSA) avser fullfölja den konkurrensutsättning avseende digitaliseringstjänster som gjordes 2009 genom ny upphandling. Genom särskilt avtal beställs sedan 2009 digitaliseringstjänster - skanning, indexering och registrering – hos en extern leverantör. Avtalet löper ut i mars 2013 och Stadsarkivet förbereder nu en ny upphandling med målet att sluta ett ramavtal som även stadens övriga verksamheter kan avropa från.

Syftet är att genomföra en så heltäckande och kostnadseffektiv upphandling för digitaliseringstjänster som möjligt, där Stadsarkivet och stadens olika verksamheter kan avropa digitaliseringstjänster efter behov till ett i förväg fastställt pris.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stockholms stadsarkivs förslag.

§9 Tecknande av avtal rörande konsulttjänster vid Stockholms stadsarkiv SSA

Dnr 2.8.1-18569/12

Dnr 1.1/4832/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stockholms stadsarkivs förslag:

1 Kulturnämnden ger stadsarkivarien i uppdrag att teckna nödvändiga avtal rörande konsulttjänster i pågående arbete med förstudie och initiering av projekt eDok i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stockholms stadsarkivs tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Sammanfattning

Stockholms stadsarkiv arbetar med förstudie och initiering för projektet eDok – införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad. Arbetet bedrivs med konsultstöd. Kulturnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att för detta förberedande arbete teckna nödvändiga avtal upp till 2,5 mnkr.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stockholms stadsarkivs förslag.

§10 Information från förvaltningen och övriga frågor

Inkomna skrivelser

Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Sakfel i underlag inför beslut om kulturstöd, från Mats Berglund (MP), Ann Mari Engel (V) och Anna Greta Leijon (S), dnr 6.1/5252/2012.

2 Fördjupa Kulturskolans statistik, från Ann Mari Engel (V), Mats Berglund (MP) och Anna Greta Leijon (S), dnr 3.4/5253/2012.

Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.

Information från förvaltningen

Berit Svedberg informerar om att förvaltningen arbetat med metoden resultatbaserad styrning inför verksamhetsplaneringen för år 2013. Verksamhetsplanen behandlas på kulturnämndens sammanträde den 13 december 2012.

Berit Svedberg bjuder in nämnden till ”Lucia i Stadshuset” den 13 december kl. 19.00. Nämnden bjuds också på lite matig julstämning efter sammanträdet.

Inga Lundén informerar om ”Berättarministeriet” som ska flytta in i Husby bibliotek i februari 2013. De kommer bl.a. att ha skrivarverkstäder för ungdomar.

Övrig fråga

Ann Mari Engel ställer en fråga om tidplanen för sammanslagning av Stadsteatern och Kulturhuset. Berit Svedberg informerar om att det kommer ett ärende till nämndens nästa sammanträde den 13 december 2012.