Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2012-12-13

Sammanträde 2012-12-13

Datum
Klockan
16.30
Plats
Drätselnämndens sessionssal

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Verksamhetsplan 2013 Stadsarkivet


SSA Dnr 1.3-19314/2012

Dnr 1.1/5386/2012
Bilagor
4.pdf (698 kb)

6 Remiss Nytt IT-program för Stockholms stad.


Remisstid 21 december 2012, Stadsarkivet
SSA Dnr 1.6-15867/2012

Dnr 1.1/5386/2012

7 Remiss Nytt IT-program för Stockholms stad.


Remisstid 21 december 2012 Kulturförvaltningen

Dnr 2.3/4215/2012

8 Remissvar rörande Detaljplan - program för Aspudden och Midsommarkransen.


Remisstid 28 december 2012

Dnr 4.1/4626/2012

9 Remissvar Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt E-dok.


Remisstid 25 januari 2013 Stadsarkivet
SSA Dnr 01.06-17317/2012

Dnr 1.1/5386/2012

10 Remissvar Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt E-dok.


Remisstid 25 januari 2013 Kulturförvaltningen

Dnr 2.1/4566/2012

11 Remissvar om förslag till Skolplan för Stockholms stad. Remisstid 21 december

12 Remissvar av Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)


Remisstid 9 januari 2013

Dnr 1.1/5255/2012

13 Genomförandebeslut gällande överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB

14 Arbetsprocess för framtagande av vårdprogram med Fastighetskontoret, Genomförandebeslut

15 Kulturnämndens miljöhandlingsplan

16 Stöd till Kultur Direkt 2013

19 Upphandling av bibliotekssystem

20 Upphandling av vaktmästeritjänster

21 Information och övriga frågor

Kulturstrategiska om Utvecklingsstödet
Kulturskolan om e-tjänsten
Stadsbiblioteket om bibliotekstjänster för äldre

23 Ändring av sammanträdestider för kulturnämnden 2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 19 december 2012.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 9/2012 från nämn­dens sammanträde den 22 november 2012, som justerats den 29 november 2012.

§3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/4505/2011

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

c) Anmälan av Arkivutskottets protokoll

d) Anmälan av Funktionshinderrådets protokoll 2012-11-12

e) Anmälan av Stockholms konstråds protokoll 2012-09-05 och 2012-10-24

f) E-tjänst för Kulturskolan. Slutrapport till e-tjänstprogrammet

g) Ansökan till e-tjänstprogrammet om redovisning av stöd och subventioner

h) Bibliotekstjänster inom äldreomsorgen

i) Svar till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning angående medborgarförslag Rinkeby

§4 Särskilt uttalande

SSA Dnr 1.3-19314/2012

Dnr 1.1/5386/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:

1 Kulturnämnden fastställer Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år 2013.

2 Kulturnämnden tillstyrker en omslutningsförändring om 12 mnkr för år 2013.

3 Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets förslag till kvalitetsgarantier.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 30 november 2012.

Sammanfattning

Planen för 2013 års verksamhet utgår från de förutsättningar som angivits genom kommunfullmäktiges budgetbeslut och från andra nu kända förhållanden som påverkar verksamheten år 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) enligt följande:

I Stockholms stads budget för 2013 satsas medel för att utveckla konceptet History marketing. En satsning som innebär att Stadsarkivet, med sin kompetens och arkivsamling, ska vara stadens nämnder och styrelser behjälplig att utforska dessa verksamheters historia och utveckling. Ökad kännedom om verksamheternas historia och utveckling kan både stärka medarbetarnas och allmänhetens historiska förståelse för stadens verksamheter samt vara ett inslag i hur verksamheterna arbetar med sina varumärken. Arbetet med history marketing är ett sätt att använda den information som finns bevarad i Stadsarkivet på ett publikt sätt. På sikt bör konceptet även erbjudas verksamheter utanför staden.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

§5 Verksamhetsplan 2013 Kulturförvaltningen

Dnr 1.1/5385/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden antar förslag till verksamhetsplan 2013 och överlämnar planen till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 9,3 mnkr.

3 Kulturnämnden antar verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2013.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 december 2012.

Sammanfattning

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barn och ungas rätt till eget skapande och möjligheter att delta i kultur är extra viktigt. Vi ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla skapandets förmågor. Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, dvs. stockholmare, besökare och turister och alla de som verkar i Stockholm på olika sätt.

Kulturförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete med så kallad resultatbaserad styrning (RBS). Syftet är att ändra fokuset till det vi vill att våra målgrupper ska få ut av våra verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör. Kulturförvaltningen har under respektive inriktningsmål tagit fram en eller flera nämndmål, totalt 11 nämndmål. 7 stycken av målen är generella och gäller alla avdelningar och staber medans 4 stycken av målen är riktade till en specifik avdelning. Särskilda satsningar och uppdrag i budgeten har beaktats och är en del av verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag. För budgetår 2013 har Kulturförvaltningen erhållit satsningar om 40 mnkr. Det ger en möjlighet för både kulturförvaltningens egna och andra kulturverksamheter att växa och nå fler i en större utsträckning och delaktiggöra medborgarna i konst- och kulturlivet. Inriktningen för fördelningen av anslaget är Bibliotek i ytterstaden, Kulturskolan/El Sistema, Makten i stadshuset samt besöksgenererande verksamheter.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att avvisa förslaget att Kulturskolan delar upp verksamheten i Musikskola och Vår teater

Att avvisa förslaget att utan föregående utredning bolagisera Kulturhuset

Att avvisa förslaget att minska nettokostnaderna för lokaler med 3%

Att i övrigt hänvisa till Vänsterpartiets förslag till budget för kulturnämnden för 2013 samt

Att därutöver anföra följande

Vi anser att förslaget till verksamhetsplan innehåller många bra förslag till inriktning för förvaltningens verksamheter under 2013. Alla avdelningarna har mycket goda föresatser. Vi konstaterar dock att förvaltningen saknar tillräckliga medel för att genomföra dessa och för att utveckla kvaliteten i stadens kulturverksamheter och bidragsgivning. Det är en växande avgrund mellan retoriken och den förda politiken i staden och detta gäller tyvärr även inom kulturområdet. Det som förefaller vara ekonomiska satsningar blir ihåliga när pris- och lönekompensation samt generella besparingar lagts på verksamheterna.

Med vänsterpartiets förslag till budget hade förvaltningen i stället kunnat utveckla alla kulturverksamheterna i staden och aktivt motverka den växande kulturella segregationen. Vår budget innehåller satsningar på över 100 miljoner kr. Vi vill också investera 45 miljoner kr för upprustning av samlingslokaler och bibliotek i ytterstaden samt ett nytt kulturhus på Järvafältet.

Vi välkomnar förslaget till utökade öppettider i kulturhuset, vilket vi krävt och avsatt medel för under flera år. Vi välkomnar också införandet av El Sistema, men anser att denna modell bör utvecklas helt inom ramen för kulturskolan. Vi avvisar däremot förslaget att lägga resurser på att utreda en uppdelning av kulturskolan i musikskola och Vår Teater. Förslaget saknar verksamhetsmässig motivering. Vi vill understryka att kulturskolan har ett brett utbud inom flera konstarter, utöver de två nämnda, och att de olika ämnena har en viktig verksamhetsmässig samverkan. Vi vill i stället utveckla kulturskolan, sänka avgifterna och ta bort instrumenthyran.

Vi understödjer förslaget att göra särskilda satsningar på förortsbiblioteken, men vi ser att finansieringen för detta saknas.

Den föreslagna budgeten innehåller ett oförändrat kulturstöd, vilket i praktiken innebär nedskärningar inom hela området: det fria kulturlivet, samlingslokaler, ateljéstöd, folkbildning och kulturinstitutioner. För det fria kulturlivet är situationen mycket oroväckande, inte minst p.g.a. ökande hyreskostnader.

Det nya bidragssystemet som implementeras från 2013 har skapat en berättigad oro för mer kortsiktighet och en starkare styrning av verksamheterna. Flera viktiga kulturverksamheter får oväntade och illa motiverade nedskärningar av bidragen under 2013. I stället för detaljstyrning av verksamheterna och det ovärdiga bonussystemet, måste staden ta sitt ekonomiska ansvar för det fria kulturlivets överlevnad och tillväxt, men låta det verka på sina egna villkor.

Vi konstaterar att indikatorn för nettokostnaden för lokaler ska minskas med 3% vilket är helt orealistiskt. Med i oroande takt stigande lokalkostnader bör staden i stället hitta ett nytt system för hyressättning av de egna lokalerna, som inte bygger på marknadshyror utan på reella driftskostnader.

I en växande stad med växande befolkning och ökande skatteintäkter måste kulturlivet växa och en förutsättning för detta är att kulturbudgeten ökar, reellt sett.

3) Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att medlen från bonussystemet förs över till Kultur- och utvecklingsstödet

Att komplettera nämndmålet
- Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia enligt nedan

Att målsättningen med utredningen om en ny Kulturskola måste vara att alla nu förekommande verksamheter tillgodoses också i en framtida kulturskola.

Att målet andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid höjs till minst 25 %

Att därutöver anföra följande

Förvaltningen har haft att förhålla sig till den borgerliga majoritetens av kommunfullmäktige godtagna budgeten. Utifrån den förutsättningen är förvaltningens förslag väl genomarbetat. Socialdemokraterna föreslog en i förhållande till alliansen utökad kulturbudget enligt följande:

Kulturskolan – breddat utbud, lägre avgifter,

nya grupper 13 mnkr

Ökat stöd till det fria kulturlivet 3 mnkr

Bibliotek – ökade öppettider/tillgänglighet 5 mnkr

Mötesplatser/stöd till samlingslokaler 5 mnkr

Medlemskap i Filmregion Stockholm 3 mnkr

Fri entré stadens museum 5 mnkr
Jobb istället för bidrag, anställningskostnader 10 mnkr

Totalt: 44 mkr

Om socialdemokraternas budget varit underlag för förvaltningens förslag skulle således verksamhetsplanen kunnat förstärkas på en rad områden.


Resultatbaserad styrning

Den nya resultatbaserade styrningen med ändrat fokus för målgrupperna är säkert ett bra styrsystem på lång sikt. I stora delar är de nya nämndmålen ambitiösa och väl genomarbetade, medan de i andra delar är vagt formulerade. Det nya systemet kommer att kräva stora och delvis nya insatser för mätning och uppföljning.

Nämndmålet Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

Andra att-satsen under åtaganden bör ändras till: Verksamheter vid stadens kulturinstitutioner öppnas för dialog bland stockholmarna och upplevs som angelägna av brukarna.

Avdelningarnas uppdrag

Evenemangsavdelningen
Stadens evenemang, framförallt Ung08 och Kulturfestivalen är arrangemang som stockholmarna uppskattar mycket. Dessa evenemang bör dock få större spridning i hela staden och inte som idag där den största delen koncentreras till innerstaden. Det finns många platser i staden som är lämpliga för kulturevenemang som stöttas av staden. Platser där det idag finns mycket folk men lite kultur.

Kulturskolan
Kulturskolan Stockholm bildades 1996 genom en sammanslagning av Kommunala Musikskolan och Vår teater. Verksamheten har breddats med bland annat bild & form och dans. När fullmäktige nu beslutat utreda möjligheterna att dela upp Kulturskolan i en Musikskola och Vår Teater riskeras dels fördelarna av genreöverskridande verksamhet och dels att de elever vars intresse inriktas mot bild & form och dans blir utanKulturskolans möjligheter till skapande på fritiden. Utredningens målsättning måste vara att alla verksamheter tillgodoses också i en framtida kulturskola.

Stockholms stadsbibliotek
Vi vill investera i stadens bibliotek med fokus på att nå stockholmarna i deras vardag. Endast en fjärdedel av stockholmarna använder idag folkbiblioteksverksamheten. Tillgängligheten behöver säkras i alla stadsdelar. De lokala biblioteken är viktiga för t ex läxläsningshjälp, spontana besök och att tillfredställa behovet av en öppen och tillgänglig mötesplats.

Rätt till heltid

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid föreslås för 2013 vara 9 %. I den borgerliga majoritetens budget för 2012 står ”Som arbetsgivare ska staden vara ansvarstagande, med tydliga program för de som vill utvecklas. För de som idag har ofrivillig deltid och vill arbeta mer ska heltid erbjudas.” Vi har viss förståelse för att detta inte kan uppnås omedelbart men anser att målsättningen för 2013 måste höjas väsentligt.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Anna-Greta Leijon m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Stockholm växer, och då måste även kulturen växa med. Kulturen måste få större utrymme såväl i de nya framväxande stadsdelarna som i de delar där vi förtätar med fler bostäder. Men satsningarna kräver resurser, och tyvärr noterar vi att kulturnämndens andel av stadens budget kontinuerligt minskar, nu för sjunde året i rad.

Med Miljöpartiet de grönas budgetförslag, vilket gav kulturnämnden och kulturen i stadsdelarna 65 miljoner kronor mer än den moderatstyrda majoritetens förslag, hade vi kunnat återinföra fri entré på våra museer, stärkt kulturskolan över hela staden men främst i de stadsdelar där deltagandet är mycket lågt, infört en bättre och tydligare fördelning av stödet till det fria kulturlivet som varken detaljstyrs av kulturroteln avseende det högsta stödet eller bygger på piskor och morötter i form av bonus utan låter kulturlivet växa utifrån sina egna förutsättningar, samt åter givit möjlighet för t.ex. Medeltidsmuseet att producera en egen utställning, vilket inte skett sedan ”Stympade böcker” 2004. Vi hade även haft resurser för en betydande kulturell tillväxt i ytterstaden.

Med den budget som antogs i kommunfullmäktige i november finns dock inte utrymme för något av detta. Med utgångspunkt i den beslutade budgeten ser vi trots allt flera positiva rörelser i förslaget till Verksamhetsplan för 2013, bland annat utbyggnaden på Liljevalchs konsthall och ambitionen att öka öppettiderna på stadens museer och kulturhuset.

Mindre lyckade ambitioner är dock förslagen om samgåendet mellan Stadsteatern och kulturhuset (vilket vi berör i särskilt ärende) samt kulturskolans uppdelning. Vidare anser vi att El Sistema bör genomföras helt i kulturskolans regi, samt att kulturskolan borde få ett tydligare uppdrag att, i enlighet med barnkonventionen, involvera barn och unga i planeringen av kursutbudet och stärka kulturskolans ställning i de stadsdelar där en mycket liten andel av barnen tar del av kulturskolans kurser.

§6 Nytt IT-program för Stockholms stad. Svar på remiss

SSA Dnr 1.6-15867/2012

Dnr 1.1/5386/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:

1 Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 29 november 2012.

Sammanfattning

Ett förslag till IT-program för Stockholms stad – Ett program för digital förnyelse har tagits fram. Programmet innehåller av kommunfullmäktige beslutade principer för ledning och prioritering inom stadens it-verksamhet och för stadens verksamhetsutveckling med hjälp av it. Programmet är bindande för samtliga nämnder och styrelser. Syftet är att samordna stadens arbete med digital förnyelse. Med digital förnyelse avses det arbete organisationen utför för att öka service och effektivitet genom att använda modern informationsteknik. Den digitala förnyelsen syftar till att öka organisationens förmåga att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

2008 antog kommunfullmäktige dokumenten: ”IT-program för Stockholms stad” respektive ”e-strategi för Stockholms stad”. Miljöpartiet svarade på dessa dokument bland annat genom en skrivelse i KS (2009-02-11) om plattformsoberoende fo¨r stadens digitala material och IT-service och en motion i KF (2010:9) om en friare IT-struktur. Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uttalade i samband med att e-strategin antogs att digital information som produceras inom stadens förvaltningar och riktar sig till Stockholmarna eller andra externa aktörer så långt som möjligt bör var plattformsoberoende. Våra synpunkter på IT-strukturen kvarstår, och det är glädjande att flera av våra tidigare förslag har beaktats och implementerats i stadens IT-arbete och även i utkastet till det nya IT-program som nu är på remiss.

I förslaget till nytt IT-program nämns bland annat att ”information ska kunna frigöras från de system i vilka den uppstår för att kunna återanvändas” och att ”rådata ska kunna tillgängliggöras i digital form som Öppna data”. Därutöver har ”Open Stockholm” initierats inom staden för tillgängliggörande av öppen rådata som kan återanvändas. Vidare arbetar Stadsarkivet inom ramen för e-arkiv för att utveckla öppna API:er.

Dock kvarstår fortsatt några punkter att åtgärda. Staden bo¨r fasa ut s.k. proprieta¨r programvara till fo¨rma°n fo¨r programvara med o¨ppen ka¨llkod samt ha ett generellt krav pa° o¨ppna standarder vid upphandling av programvara. Därutöver bör staden arbeta för ett plattformsoberoende så att IT-servicen inom staden och för externa användare är oberoende av vilka operativsystem som används. Dessa synpunkter bör inarbetas i det fortsatta arbetet med att utveckla en IT-strategi för Stockholm.

§7 Nytt IT-program för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr 2.3/4215/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 november 2012.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till nytt it-program. Den övergripande utgångspunkten är att staden ska använda it på bästa sätt för att nå uppsatta verksamhetsmål. Kulturnämnden har fått förslaget på remiss.

Förvaltningen delar synen på att fem utvecklingsområden bör prioriteras; Tillgänglighet och service, analys och återanvändning av information, utbildning, extern samverkan samt innovativ utveckling. Förvaltningen menar särskilt att utbildning ökar utväxlingen av gjorda it-investeringar och att staden genom att tillföra central kompetens kan ge innovativa idéer bättre förutsättningar att realiseras.

Förvaltningen delar uppfattningen att it-styrning ska utgå från verksamhetens behov, att öppenhet, integration, återanvändning av information och tekniska lösningar ska eftersträvas samt att kostnader ska vägas mot nytta. Förvaltningen ser mycket positivt på att innovativ utveckling ska kunna bedrivas relativt fritt avseende krav på formell hantering, integration och tekniska standarder.

Förvaltningen är positiv till de föreslagna styrprinciperna. Portföljer per fokusområde underlättar god prioritering och bör förkorta tiden från idé till projektstart. Kostnader, kvalitet och nytta för it-stödet bör följas upp men kraven måsta anpassas till it-stödets omfattning. Förvaltningen delar förslagets syn på hur it-stödet ska levereras i termer av arkitektur och sourcing men vill betona att det måste det vara möjligt att göra de undantag som krävs när standardlösningar inte kan tillgodose verksamhetens krav.

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att förslaget till nytt it-program är välskrivet och pedagogiskt. Förvaltningen delar i allt väsentligt förslagets synpunkter och menar att det lägger fast goda grundprinciper för stadens it-verksamhet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

2008 antog kommunfullmäktige dokumenten: ”IT-program för Stockholms stad” respektive ”e-strategi för Stockholms stad”. Miljöpartiet svarade på dessa dokument bland annat genom en skrivelse i KS (2009-02-11) om plattformsoberoende fo¨r stadens digitala material och IT-service och en motion i KF (2010:9) om en friare IT-struktur. Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uttalade i samband med att e-strategin antogs att digital information som produceras inom stadens förvaltningar och riktar sig till Stockholmarna eller andra externa aktörer så långt som möjligt bör var plattformsoberoende. Våra synpunkter på IT-strukturen kvarstår, och det är glädjande att flera av våra tidigare förslag har beaktats och implementerats i stadens IT-arbete och även i utkastet till det nya IT-program som nu är på remiss.

I förslaget till nytt IT-program nämns bland annat att ”information ska kunna frigöras från de system i vilka den uppstår för att kunna återanvändas” och att ”rådata ska kunna tillgängliggöras i digital form som Öppna data”. Därutöver har ”Open Stockholm” initierats inom staden för tillgängliggörande av öppen rådata som kan återanvändas. Vidare arbetar Stadsarkivet inom ramen för e-arkiv för att utveckla öppna API:er.

Dock kvarstår fortsatt några punkter att åtgärda. Staden bo¨r fasa ut s.k. proprieta¨r programvara till fo¨rma°n fo¨r programvara med o¨ppen ka¨llkod samt ha ett generellt krav pa° o¨ppna standarder vid upphandling av programvara. Därutöver bör staden arbeta för ett plattformsoberoende så att IT-servicen inom staden och för externa användare är oberoende av vilka operativsystem som används. Dessa synpunkter bör inarbetas i det fortsatta arbetet med att utveckla en IT-strategi för Stockholm.

§8 Detaljplan - program för Aspudden och Midsommarkransen. Svar på remiss

Dnr 4.1/4626/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden tillstyrker i huvudsak föreslaget program med de synpunkter och ändringar som föreslås i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 november 2012.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för vidare bebyggelseutveckling i stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen. Nybebyggelse föreslås på 23 olika platser. Kulturförvaltningen ser att möjligheter till nybebyggelse finns och kan prövas på flera platser. På ett par platser anser dock förvaltningen att nybebyggelse inte är lämplig eftersom detta skulle påverka de kulturhistoriska värdena negativt; intill Uppenbarelsekyrkan, på Svandammsplan och på hällarna nedanför kvarteret Kastanjen. Vidare anser förvaltningen att planen för fastigheten Brandstegen 1 skall anpassas så att en större del av brandstationen som äger ett särskilt kulturhistoriskt värde och ligger inom riksintresset LM- staden kan bevaras och återanvändas. Kompletterande nybebyggelse på platsen måste anpassas så att riksintresset inte påverkas negativt.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår (se beslutet).

2) Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår följande:

Vi föreslår nämnden besluta Att i huvudsak bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande

Att avslå samrådsförslaget rörande delområde 5 Brandstegen 1

Att därutöver anföra följande

På fastigheten Brandstegen 1, f.d. Hägerstens brandstation, föreslås en skola för 800–900 elever. Endast vagnhallsbyggnaden ska bevaras medan resten av byggnaderna inom fastigheten avses rivs och tomten förvanskas. Det förslaget bör avslås och frågan om att använda fastigheten till ett kulturhus i enlighet med den förstudie som tagits fram av Studieförbundet med medel från Kulturförvaltningen bör prövas seriöst. Nytt förslag till detaljplan i denna delbör läggas fram.

En möjlig lösning kan vara att iordningställa tomten bakom Brandstationen till skola, marken som ligger mellan Brandstationen, Tellusborgsvägen och Oktobergatan där en förskola idag står uppförd på tillfälligt bygglov. Angöringen till skolan skulle kunna lösas via Tellusborgsvägen. Med en sådan lösning skulle både behoven av ett kultur- och allaktivitetshus för ungdomar och en skola rymmas inom samma område.

Ett annat förslag som skulle kunna prövas är nyttjande av Brännkyrka Gymnasiums lokaler samt den fastighet som är på Tellusborgsvägen 35, där tidigare fd Stadsdelsförvaltningens lokaler och fd Närpolislokaler var belägna. Enligt uppgift är denna fastighet ej fullt uthyrd. Fastigheten torde kunna byggas om till skola, och i anslutning till fastigheten finns idag en parkeringsplats som kunde omdanas till en levande skolgård.

3) Mats Berglund (MP) föreslår följande:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att avslå samrådsförslaget rörande delområde 5 Brandstegen 1

Att förespråka att brandstegen 1 används för kulturhusverksamhet

Att därutöver anföra:

På fastigheten Brandstegen 1, f.d. Hägerstens brandstation, föreslås en skola för 800–900 elever. Endast vagnhallsbyggnaden ska bevaras medan resten av byggnaderna inom fastigheten avses rivs och tomten förvanskas. Det förslaget bör avslås till förmån för att använda fastigheten till ett kulturhus i enlighet med den förstudie som tagits fram av Studieförbundet med medel från Kulturförvaltningen.

Samrådsförslaget går rakt emot såväl den särskilda kulturmiljöutredning som bifogats samrådsförslaget som det löfte om brandstationens bevarande som de två borgarråden Kevius och Sjöstedt tidigare har utfärdat.

Kulturmiljöutredningen fastslår bland annat att:

”Brandstegen 1 har ett ho¨gt kulturhistoriskt va¨rde. Byggnaderna har en funktionspra¨glad, tidstypisk karakta¨r, ett betydande arkitektoniskt va¨rde och a¨r va¨lbevarade. De speglar en viktig samha¨llsfunktion, a¨ven sedan brandfo¨rsvaret slutat anva¨nda byggnaderna och a¨r av lokalhistoriskt och brandfo¨rsvarshistoriskt intresse. Brandstegen 1 inga°r ba°de i ett omra°de av riksintresse fo¨r kulturmiljo¨va°rden och i ett kulturhistoriskt va¨rdefullt omra°de av kommunalt intresse, utpekat av Stockholms stadsmuseum, da¨r sa¨rskild ha¨nsyn ska tas till det kulturhistoriska va¨rdet. Tomtens utstra¨ckning kan modifieras na°got utan att det kulturhistoriska va¨rdet minskar. Byggnaderna bo¨r ej rivas.”

(Aspudden och Midsommarkransen, kulturmiljo¨utredning 2012-03-15, s. 25).

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 avgav de båda berörda borgarråden, stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius samt fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt, tydliga löften om att brandstationen inte skulle rivas. Om samrådsförslaget genomförs och brandstationen till stora delar därmed rivs tvingas de båda borgarråden att frångå sina löften.

Kulturförvaltningen har tidigare tilldelat Studiefrämjandet medel för att genomföra en förstudie kring ”Mötesplats Brandstationen”, ett öppet och ambitiöst kulturhus i den aktuella fastigheten. Förstudien presenterar ett betydligt bättre alternativ till användning av fastigheten Brandstegen 1 än samrådsförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och vice ordföranden Ann Mari Engel (V).

Reservation

Anna-Greta Leijon m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) enligt följande:

Programmet för Aspudden och Midsommarkransen visar på många möjligheter att förtäta de två stadsdelarna och på så sätt skapa nya bostäder och förbättra den offentliga servicen, vilket är positivt. Att möta Stockholms befolkningsutveckling genom att förtäta särskilt närförorterna är positivt utifrån ett flertal aspekter: Den täta staden skapar bättre underlag för restauranger, kultur, och handel samtidigt som den ger förutsättningar för ett grönare Stockholm.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

§9 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt E-dok. Svar på remiss

SSA Dnr 01.06-17317/2012

Dnr 1.1/5386/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:

1 Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 3 december 2012.

Sammanfattning

Ett delprojekt inom genomförandet av stadens e-arkiv har efter genomförd förstudie föreslagit att staden bör införa standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering. Som effektmål anges:

· Väl underbyggda beslut grundade på tillförlitliga handlingar

· Lägre kostnader för ärendehantering

· Effektivare handläggning

· Ökad säkerhet för att rätt information och handlingar kommer till rätt personer

Projekt eDok ska skapa ett införandepaket som ska kvalitetstestas på tre pilotverksamheter för införande av en för staden gemensam ärendehanteringsprocess . Bruttonyttan anges till drygt 50 mnkr och nettonyttan till 26 mnkr per år efter införande. Projektets kostnad enligt ärendet uppges till 35-65 mnkr inklusive interna kostnader. Projektets genomförandetid beräknas till ca tre år.

Stadsarkivet ställer sig positiv till förslaget och ser det som avgörande för ett fortsatt framgångsrikt införande av e-förvaltningen. Stadsarkivet framhåller särskilt att full vinsthemtagning förutsätter ett brett genomslag i införandet och en helt digital ärendekedja. Stadsarkivet ser för egen del en stor möjlighet till effektivisering av den egna ärendehandläggningen. Stadsarkivet framhåller även nödvändigheten av kompatibilitet med stadens modell för processorienterad informationsredovisning .

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

§10 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt E-dok. Svar på remiss

Dnr 2.1/4566/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 november 2012.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har lämnat remissen om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projektet Navet till kulturnämnden. Genom standardiserade arbetssätt med ett tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering och anslutning till e-arkiv kan staden utveckla en effektiv e-förvaltning.

Kulturförvaltningen anser att projekt Navets leveranser och det som rapporteras i slutrapporten bidragit till de mål som eftersträvades och som idag ligger till grund för det framtida arbetet.

Kulturförvaltningen är mycket positiv till de redovisade effektmål och förväntade effekter som projektet eDok ska genomföra. Kulturförvaltningen strävar efter att e-förvaltningen ska bli förankrad inom förvaltningen, kulturnämnden och medborgarna och att möjligheterna med den gemensamma informationsförsörjningen tydliggörs.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§11 Förslag till Skolplan för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr 1.1/4327/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 november 2012.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget beslutat att Stockholms stads skolplan ska revideras. Utgångspunkt har bland annat varit kommunfullmäktiges budget med inriktning för kommande år samt de nationella mål som styr skolan. Skolplanen visar Stockholms stads ambition och pekar ut de mest centrala utvecklingsområdena för stadens skolor.

Kulturförvaltningen föreslår att Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009–2012, redovisas som ett av styrdokumenten för de pedagogiska verksamheterna, i utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande. På så sätt kan en större tydlighet uppnås vad gäller skolans skyldighet att uppfylla målen i barnkulturplanen.

Därutöver föreslås att stycket om kreativitet och skapande, i bilagan Skola i världsklass, ändras utifrån en korrekt beskrivning av Kulan, dvs. som en mötesplats för förskolan, skolan och det professionella kulturlivet i form av en webbplats respektive möten som syftar till att främja samverkan mellan parterna.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår följande:

Att som remissvar överlämna kulturförvaltningens synpunkter

Att hänvisa till Vänsterpartiets reservation i utbildningsnämnden

Att i övrigt återkomma om Skolplanen i kommunstyrelsen

De synpunkter som framförs från kulturförvaltningen avser kulturens plats i skolan. Vi tycker att det är ett bra förslag att Kultur i ögonhöjd blir ett styrdokument i skolan och att man framhåller skolbibliotekens roll. Vi vill ytterligare understryka kulturens centrala plats i skolan och vikten av att estetiska ämnen får en framträdande plats. Beträffande Skolplanen i sin helhet hänvisar vi till Vänsterpartiets reservation i Utbildningsnämnden och återkommer i kommunstyrelsen med ett samlat ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Maria Braun m.fl. (M), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Förskolan och skolan har viktiga uppdrag och betydande potential när det gäller barns och ungdomars delaktighet i kulturell och konstnärligt utövning. Det är av största betydelse att kulturnämnden engageras i en genomtänkt och ambitiös samverkan med förskolorna och med skolans olika stadier.

Som kulturförvaltningen anför är det viktigt att Kultur i ögonhöjd blir ett styrdokument för de pedagogiska verksamheterna i förskola och skola. I övrigt lägger miljöpartiet i kulturnämnden inga synpunkter på remissen om skolplanen.

§12 Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72). Svar på remiss

Dnr 1.1/5255/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 december 2012.

Sammanfattning

En huvuduppgift för utredningen har varit att föreslå hur oberoende utvärderingar kan genomföras av folkbildningen. Utredningen föreslår bland annat att kommande utvärderingar av folkbildningen ska genomföras vart tredje år av två statliga analysmyndigheter, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Myndigheten för kulturanalys.

Kulturförvaltning delar i allt väsentligt utredningens analys och förslag. De ligger också i linje med de riktlinjer för stöd och utvärdering av det kommunala stödet till studieförbunden som kulturnämnden antog den 14 juni 2012 och som har ett större inslag av kvalitativa bedömningar jämfört med tidigare regelverk.

Förvaltningen pekar i sitt svar också på att det finns ett stort behov av samverkan och samsyn mellan de offentliga stödsystemen, inte minst när det gäller uppföljningen av studieförbundens verksamhet. I den delen är det angeläget att få till stånd en dialog och samsyn om kvalitativa mått och indikatorer.

Remissvaret avslutas med en kortfattad redovisning av de nya riktlinjer för stödet till folkbildningen som kulturnämnden antagit 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§13 Genomförandebeslut gällande överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB

Dnr 1.1/5251/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

A Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1 Genomförande av förslag till sammanslagning/överföring av verksamheten i Kulturhuset från kulturnämnden per den 1 juli 2013 till ett av Stockholms Stadshus AB helägt dotterbolag, Stockholms Stadsteater AB, godkänns i enlighet med i tjänsteutlåtandet bilagda ärende.

2 Arkiverat material från Kulturhuset under kulturnämnden överförs till Stadsarkivet senast 31 december 2013.

3 Den ekonomiska regleringen mellan kulturnämnden och Stockholms Stadsteater AB sker enligt föreslagna principer i det i tjänsteutlåtandet bilagda ärendet.

4 Styrelsen för Stockholms Stadsteater AB och kulturnämnden får i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande av sammanslagningen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 december 2012.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2013 med inriktning 2014-2015, att stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB, ska ta fram ett förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Stadsledningskontoret och koncernledningen föreslår att verksamheterna samordnas i en gemensam organisation inom Stockholm Stadsteater. Avseende överföring av personal är samgåendet en verksamhetsövergång som kommer att förhandlas i sedvanlig ordning.

Inför sammanslagningen ska samråd mellan kulturnämnden och Stadsteatern ske avseende åtgärder som påverkar den fortsatta verksamhetens förutsättningar. För att förbereda och genomföra övergången, skapas en projektorganisation med representanter från berörda organisationer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget gällande överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB,

Att därutöver anföra:

I underlaget till beslutet saknas seriösa beskrivningar av syfte och konsekvenser av en överföring av Kulturhusets verksamhet till stadsteaterbolaget. Då de mycket stora nackdelarna överstiger de närmast obefintliga fördelarna vore det oansvarigt gentemot stockholmarna att genomföra sammanslagningen och bolagisera Kulturhuset.

En bolagisering innebär ökad byråkrati och minskad medborgarinsyn.

Frågan har hanterats på ett uppseendeväckande odemokratiskt sätt, med ett genomförandebeslut utan föregående utredning eller analys, utan förankring hos personal eller verksamhet och utan diskussion i berörda styrelser.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Arbetsprocess för framtagande av vårdprogram med Fastighetskontoret. Genomförandebeslut

Dnr 4.3/5259/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och kulturförvaltningens gemensamma förslag:

1 Kulturnämnden godkänner föreslagen arbetsprocess mellan fastighetskontoret och kulturförvaltningen avseende framtagande av vårdprogram.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 29 november 2012.

Sammanfattning

Fastighetskontoret har tagit fram vårdprogram för Stadshuset, Börshuset och Stadsbiblioteket. Programmen säkerställer en långsiktigt god förvaltning och tillvaratar byggnadernas kulturhistoriska och arkitektoniska värden för framtiden oavsett skyddsform.

För att säkerställa att vårdprogram tas fram kontinuerligt varje år har ett förslag till en arbetsprocess mellan fastighetskontoret och kulturförvaltningen tagits fram. Kulturförvaltningen och fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden och kulturnämnden godkänner den föreslagna arbetsprocessen mellan kulturförvaltningen och fastighetskontoret. Vårdprogrammen utgör också en grund för en fortsatt diskussion kring lämplig skyddsform för stadens värdefulla fastigheter.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma förslag.

§15 Kulturnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015

Dnr 1.1/395/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till miljöhandlingsplan enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 november 2012.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har skrivit ett förslag till miljöhandlingsplan baserad på det av kommunfullmäktige beslutade Stockholms miljöprogram 2012 – 2015. Programmet är uppdelat i 6 olika mål. Kulturförvaltningen har föreslagit åtaganden och aktiviteter för varje målområde. Till mål nr 1 ”Hållbara resor och transporter” är en resepolicy bifogad som efterfrågas i miljöprogrammet.

Kulturförvaltningen har också lagt till ett eget sjunde målområde/åtagande ”Hållbar publik verksamhet och kommunikation” som lyfter den möjlighet till positiv miljöpåverkan som kulturen har. Där ryms även kommunikationens potential i hållbarhetsarbetet och ”Grön IT-strategi för Stockholms stad” som ett verktyg. Kulturförvaltningens miljöorganisation beskrivs i korthet och en ny indikator föreslås här: ”Andel enheter med miljöombud”. Fokus för förvaltningens miljöarbete ligger på den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsbegreppet i enlighet med stadens miljöprogram.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Kulturkonsumtion är ofta en miljövänlig form av konsumtion. Publik kultur är till sin natur vanligen närproducerad och klimatsmart. Kulturen lämnar ett litet ekologiskt fotavtryck och bidrar till en hållbar livsstil.

Vi ser mycket positivt på att Kulturförvaltningen har tagit fram en miljöplan som fokuserar på klimat och hållbarhet. Planen är till stor del utformad som en checklista för förvaltningens egen personal under vardaglig arbetstid. Det är positivt men den kunde även innefattat större åtaganden som ibland kräver mer planering och framförhållning. Några exempel:

Miljömål 2. Giftfria varor och byggnader:

Införa en checklista för kontroller för giftfria miljöer. I synnerhet gäller det de publika miljöerna, och miljöer för barn, så att vi t.ex. inte har bisfenoler i kassakvitton och bibliotekskvitton eller i plastprodukter i Rum för barn.

Miljömål 3. Hållbar energianvändning:

Här kan införas tydligare mål kring energieffektivisering av de lokaler och fastigheter som kulturnämnden verkar i. Kan nämnden påverka energiförbrukningen i uppvärmnings- och nedkylningssystem? Finns möjlighet att producera egen el inom verksamheterna? Vid nybyggnad eller inflyttning i nya lokaler ska tydliga krav ställas på att energieffektiva lokaler och lösningar väljs och utformas.

Miljömål 4. Hållbar användning av mark och vatten:

Stadsmuseets kulturmiljöavdelning bör i större utsträckning kommunicera sin kunskap och kompetens om stadens kulturlandskap. Idag finns t.ex. ledamöter i kommunfullmäktige som tror att en exploatering av Årsta holmar är förenlig med en positiv miljöpolitik.

Kulturnämndens åtagande 7. Hållbar publik verksamhet och kommunikation:

Genom upphandling, avtal och kommunikation, sträva efter att caféer och serveringar i anslutning till nämndens verksamheter, i så stor utsträckning som möjligt erbjuder ekologisk mat och dryck.

§16 Stöd till KulturDirekt 2013

Dnr 6.1/2552/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag om stöd till KulturDirekt 2013 med 1 mnkr för drift och utveckling som resurscentrum för information och marknadsföring för de fria kulturaktörerna.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 november 2012.

Sammanfattning

KulturDirekt startades 2009, föreningens primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms kulturarrangörer och dess publik/besökare. Ansökan 2013 avser medel för fortsatt drift och utveckling av verksamheten som består av ett resurscentrum för det fria kulturlivet, informations- och biljettkontor på nätet och vid egen disk i Kulturhuset.

Då KulturDirekt ökat sin synlighet och sin service till både medlemmar och icke medlemmar samt utgör en viktig infrastruktur som med olika verktyg och tjänster tillför värden till det fria kulturlivet i Stockholm, föreslår förvaltningen ett stöd om 1 mnkr för fortsatt drift och utveckling som resurscentrum för information och marknadsföring för de fria kulturaktörerna.

KulturDirekt är ett tydligt exempel på en insats som skapar möjligheter för kulturen och konsten att nå ut till fler samt ett konkret exempel på hur det går att samordna resurser på ett effektivt sätt. Många enskilda aktörer skulle ha svårt att nå ut på ett sådant sätt som de gör genom KulturDirekt om denna satsning inte fanns. Intresset för KulturDirekt har ökat från stadens kulturaktörer och föreningen. Sedan 2011 har antalet medlemmar ökat med 50 (från 120 till 170) och egenintäkterna med drygt 350 tkr.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta Leijon (S) föreslår (se beslutet).

2) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna förslaget till ordinarie stöd om 1 mnkr för drift och utveckling,

Att bevilja det sökta stödet om ytterligare 200 000 kr för uppföljning av tidigare genomförd ekonomiutbildning,

Att därutöver anföra:

Som kulturförvaltningen anför är Kulturdirekt ett tydligt exempel på en insats som skapar möjligheter för kulturen och konsten att nå ut till fler samt ett konkret exempel på hur det går att samordna resurser på ett effektivt sätt.

Miljöpartiet har tidigare framhållit att självfinansieringsmålet för Kulturdirekt omprövas. Ekonomiskt stöd till Kulturdirekt har den karaktären att den når många aktörer inom det fria kulturlivet som därigenom får hjälp att sänka sina egna kostnader för bland annat biljettförsäljning och marknadsföring. Vår hållning i frågan kvarstår.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta Leijon (S).

Reservation

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Upphandling av bibliotekssystem

Dnr 2.6/625/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner att förvaltningen genomför en upphandling av biblioteksdatasystem samt uppdrar åt kulturdirektören att:

- besluta om förfrågningsunderlag

- genomföra upphandlingen

- fatta tilldelningsbeslut

- teckna avtal med vald anbudsgivare.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 november 2012.

Sammanfattning

Stadsbiblioteket har haft Book-it som bibliotekssystem sedan 2002. Sedan dess har kraven såväl från slutanvändarna och verksamheten ökat. Samtidigt så måste en upphandling genomföras då nuvarande avtal med Axiell inte kan förlängas. Dagens system har externa årskostnader om 3,1 mnkr i drift och licenser.

Driftskostnader för det nya systemet kommer troligen att ligga i nivå med dagens kostnader. I budget för 2013 behöver dock utrymme skapas för de beräknade implementationskostnaderna vid ett systemskifte eller anpassningar av dagens system. Denna summa ligger uppskattningsvis i spannet 1-2,5 mnkr beroende på vilken lösning som antas.

Mot bakgrund av detta föreslår kulturförvaltningen att en ny upphandling genomförs. Upphandlingen föreslås att genomföras en som öppen upphandling enligt 5 kap i Lagen om offentlig upphandling (LOU), eftersom det beräknade totala värdet för aktuella varor/tjänster under avtalsperioden överstiger det lagstadgade tröskelvärdet på 1,9 mkr. Upphandlingen avses att genomföras under 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§20 Upphandling av vaktmästeritjänster

Dnr 2.6/5390/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner att kulturförvaltningen genomför en upphandling av vaktmästeritjänster, kontorsservicetjänster samt tal- och ljudbokshantering m.m. samt uppdrar åt kulturdirektören att:

- besluta om förfrågningsunderlag

- genomföra upphandlingen

- fatta tilldelningsbeslut

- teckna avtal med vald anbudsgivare.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 november 2012.

Sammanfattning

SSB har sedan år 2002 anlitat extern entreprenör för vaktmästeritjänster, kontorsservicetjänster samt tal- och ljudbokshantering. Fördelarna som uppnås med att lägga ut uppdragen på extern entreprenör är en större flexibilitet i verksamheten, högre grad av kostnadseffektivitet samt att denna typ av kompetens normalt inte finns inom SSB. Verksamheten är idag väl fungerande och behovet av dessa tjänster finns även framöver. SSB bedömer inte att denna tjänst kan utföras till en lägre kostnad i egen regi.

Nuvarande avtal ger en årskostnad om cirka 1,1 mnkr.

När upphandlingsunderlag, och senare avtal, forumleras så ska hänsyn tas till eventuella förändringar i verksamheten inom SSB så att omfattningen och därmed kostnaden för avtalet kan justeras.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§21 Information och övriga frågor

Information från förvaltningen

Patrik Liljegren informerar om utvecklingsstödet vars syfte är att investera i strukturer och kompetens som leder till förstärkt konstnärlig upplevelse, förbättrar ekonomisk bärkraft, ökad tillgänglighet och nya samarbeten.

Marion Hauge-Lindberg och Mona Thorin informerar om Kulturskolans nya e-tjänst.

Elisabeth Aldstedt informerar om arbetet med bibliotekstjänster för äldre som görs i nära samarbete med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och ett antal vårdgivare.

Lennart Ploom informerar om firandet av Kommunfullmäktige 150 år som inleds den 2 januari 2013.

Övriga frågor

Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om Husby kulturhus. Berit Svedberg informerar om att frågan vilar eftersom AB Svenska Bostäder inte längre är så intresserade.

Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om kulturstöd till BUS – Barnens underjordiska scen. Patrik Liljegren informerar om att de inväntar kompletteringar från BUS innan beslut kan tas.

Ann Mari Engel (V) önskar få ta del av medarbetarenkäten. Berit Svedberg meddelar att enkäten kan skickas till ledamöter och ersättare vid särskild förfrågan.

§22 Avtal med fastighetsnämnden gällande utredning av renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall

Dnr 1.1/3872/2009

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med fastighetsnämnden gällande utredning inför renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall fram till inriktningsbeslut upp till 5 mnkr.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 december 2012.

Sammanfattning

Liljevalchs konsthall på södra Djurgården ägs och förvaltas av fastighetsnämnden sedan 2 år tillbaka. Fastighetens byggnader, konsthallen och restaurang Blå Porten, har ett stort underhållsbehov och konsthallens planlösning, logistik, klimat­anläggning och säkerhetssystem är inte heller optimal för dagens utställnings­verksamhet. Syftet med projektet är att rusta upp konsthallen och restaurangen samt att bygga till konsthallen inför Liljevalchs 100-års jubileum år 2016.

I budget för år 2013 har utredningsmedel för ändamålet avsatts hos kulturnämnden. I flerårsbudgeten har medel för projektering och genomförande tilldelats fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden beslutade 2012-11-20 att ge fastighetskontoret i uppdrag att teckna avtal med kulturnämnden genom dess förvaltning angående utredning inför renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall fram till inriktningsbeslut upp till 5 mnkr. Kulturnämnden föreslås ge kulturförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med fastighetsnämnden gällande utredning inför renovering och utbyggnad av Liljevalchs konsthall.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Det är bra att den unika Liljevalchs konsthall får en behövlig renovering och upprustning. Det kan också vara motiverat med en tillbyggnad och vi välkomnar en utredning av detta. Behovet bör utredas noggrant, innan beslut tas och utformningen måste inpassas mycket väl i den känsliga miljön. Frågan om en tillbyggnad har dock hanterats den bakvända vägen, genom att den först aktualiserades av en privat sponsor, som sedan försvunnit ur projektet. En tillbyggnad har nu beslutats i budgeten, innan utredningen har presenterats.

Vi vill också framhålla att staden i och med detta beslut gör ytterligare en stor investering på en kulturinstitution i innerstaden, medan stora delar av ytterstaden fortfarande har en skriande brist på kulturell infrastruktur. Staden ska givetvis slå vakt om det kulturarv som Liljevalchs konsthall utgör, men måste även avsätta medel för utredningar och investeringar för kulturella centra i ytterstaden.

§23 Ändring av sammanträdestider för kulturnämnden 2013

Dnr 1.1/4316/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2013 enligt följande:

7 februari kl. 16.30 (torsdag)

12 mars kl. 16.30

16 april kl. 16.00

21 maj kl. 16.00

11 juni kl. 16.30

29 augusti kl. 16.30 (torsdag)

24 september kl 16.00

15 oktober kl. 16.30

26 november kl. 16.30

17 december kl. 16.30

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 december 2012.

Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade den 22 november 2012 om sammanträdestider för 2013. Ovanstående datum är en revidering av tidigare beslutsunderlag.

Kulturförvaltningen föreslår för 2013 ett schema som omfattar tio nämndmöten. I valet av mötesdatum har beaktats stoppdatum för budgetrelaterade ärenden, helgdagar och tid för beredning av ärenden. Förslaget är en återgång till tisdagar som mötesdag vilket innebär elva dagar mellan publicering på Insyn och mötesdag. Möteslokal i Stadshuset meddelas senare.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§24 Fyllnadsval av ersättare i Stockholms konstråd

Dnr 1.1/5770/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att utse Tatjana Kovacic (M) till ersättare i Stockholms konstråd för tiden till och med den 31 december 2014.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 december 2012.

Sammanfattning

Konstrådet har till uppgift att som rådgivande organ biträda kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som rör konstnärlig gestaltning av byggnader och offentliga platser. Konstrådet är ett politiskt sammansatt organ under kulturnämnden. Rådet består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare som utses av kulturnämnden. Mandattiden är fyra år och överensstämmer med de ordinarie valperioderna.

Ersättaren i Konstrådet, Louise Honnér (M), har meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag. Moderaterna har ombetts nominera en ny ersättare och föreslagit Tatjana Kovacic (M).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

******

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) framför ett tack till den avgående ledamoten Anna-Greta Leijon (S) samt till de avgående ersättarna Mathias Laitila Kälvemark (FP) och Adnan Bozkurt (S). Anna-Greta Leijon tackar för sin tid i nämnden.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) framför ett tack till Eric Sjöström som slutar sin anställning som Kulturhuschef.


Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) önskar nämnden och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år.

******