Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/33/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-08-10 - 2018-09-13
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-09-18 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-09-19 - publiceras senare
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation

5 Tertialrapport 2 för Stadsarkivet

6 Betänkandet Konstnär oavsett villkor (SOU 2018:23). Svar på remiss från Kulturdepartementet

Dnr 1.1/2445/2018
Remisstid 2018-08-30 förlängd t.o.m. 2018-09-26
Omedelbar justering

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/496594/contentassets/9e77d09ab00c405bb0998490511ff2f4/konstnar--oavsett-villkor-sou-201823.pdf

7 Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.1/2752/2018
Remisstid 2018-09-26
Omedelbar justering

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/49f088/contentassets/39759a0cb5234aa08340c7243e371908/barns-och-ungas-lasning--ett-ansvar-for-hela-samhallet-sou-201857.pdf

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§5 Tertialrapport 2 för Stadsarkivet 2018

§6 Betänkandet Konstnär ­ oavsett villkor? (SOU 2018:23). Svar på remiss från Kulturdepartementet

§7 Läsdelegationens betänkande "Barns och ungas läsning ­ ett ansvar för hela samhället" (SOU 2018:57). Svar på remiss från Kulturdepartementet

§9 Information och övriga frågor