Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv och Skype

Sammanträdet inleds med att kulturnämnden träffar nämndens funktionshinderråd.

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/32/2021
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-08-13 - 2021-09-17

b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-09-21

c) Protokoll arkivutskottet 2021-09-22 - publiceras senare

d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-09-20

e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen

f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation

g) Utredning: Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar - Nulägesanalys av 13 stadsdelsförvaltningars utbud samt åtgärdsförslag för bättre måluppfyllelse, dnr 1.1/3954/2020

h) Anmälan av genomförd upphandling av verksamhetssystem för Kulturskolan, dnr 2.6/1497/2020

4 Tertialrapport 2 2021 för kulturförvaltningen

5 Tertialrapport 2 2021 för Stadsarkivet

6 Upphandling av ramavtal för hyra av evenemangsetableringar - totalentreprenad

7 Kulturnämndens deltagande i Stockholmstinget 2021

8 Nystartsfestival för att fira att kulturen öppnar upp. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren (S)

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Tertialrapport 2 2021 för kulturförvaltningen

§6 Upphandling av ramavtal för hyra av evenemangsetableringar - totalentreprenad

§7 Kulturnämndens deltagande i Stockholmstinget 2021

§8 Nystartsfestival för att fira att kulturen öppnar upp. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren (S)

§9 Information och övriga frågor