Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kulturhuset/Stadsteatern (Bandlerrummet)

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/28/2022
a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-03-18 - 2022-04-15
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-19 (publiceras senare)
c) Protokoll arkivutskottet 2022-04-20 (publiceras senare)
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2022-04-18 (publiceras senare)
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
g) Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegation från och med 2022-04-05
h) Kulturförvaltningens månadsrapport mars
i) Stadsarkivets månadsrapport mars
j) Verksamhetsplan för Liljevalchs konsthall (publiceras senare)
k) Verksamhetsplan för Evenemangsavdelningen (publiceras senare)

4 Budget för 2023 med inriktning för 2024 och 2025 för kulturförvaltningen

5 Budget för 2023 med inriktning för 2024 och 2025 för Stadsarkivet

6 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Kajstrategi för Stockholms stad (KS 2022/256). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Etablering av logistikcentral för Stockholms stadsbibliotek. Genomförandebeslut

Dnr: 2.2/1282/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upphandling av ramavtal för konstprojektledare

Dnr: 2.6/792/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Upphandling av ramavtal för PA och studioteknik samt teaterbelysning och studioteknik

Dnr: 2.6/939/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Kulturnämndens deltagande i nordiska kulturnämndsmötet i Helsingfors 2022

14 Upphandling av ramavtal för digitiseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag

Dnr: SSA 2022/2609

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Konfidentiellt ärende

15 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris. Förslag på 2022 års mottagare

Dnr: 6.3/181/2022

Konfidentiellt ärende, utsändes
Omedelbar justering

16 Information och övriga frågor

Dagordning Sida 2 (2) Föredragningslista Kulturförvaltningen Administrativa staben Askebykroken 13 Box 8100 163 08 SPÅNGA Växel 08-508 319 00 start.stockholm

§1 Justering av dagens protokoll

§5 Underlag för budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025 för Stadsarkivet

§6 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Etablering av logistikcentral för Stockholms stadsbibliotek. Genomförandebeslut

§10 Upphandling av ramavtal för konstprojektledare

§11 Upphandling av ramavtal för PA och studioteknik samt teaterbelysning och scenteknik

§13 Kulturnämndens deltagande i nordiska kulturnämndsmötet i Helsingfors 2022

§14 Upphandling av ramavtal för digitiseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag

§15 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris. Förslag på 2022 års mottagare

§16 Information och övriga frågor