Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-02-16

Sammanträde 2006-02-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 2/2006 med marknämnden den
16 februari 20 Läs mer...06, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005 (E) *

6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (E)

7 Förköp av förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

8 Laglighetsprövning av nämndens beslut av den 27 oktober 2005, §§ 10 och 11, angående försäljning av fastigheterna Stillbilden 10 och 11 i Högdalen. Remiss (M&V)* Vantör

9 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Saffransbullen 3 i Sköndal. Yttrande till hyresnämnden (M&V)* Farsta

10 Option rörande förvärv av fastigheten Knarrarnäs 2 i Kista (M&V) Kista

11 Motion om Nationalstadsparken av Åsa Romson m fl (mp), nr 2005:65 (I) Östermalm

12 Laglighetsprövning och överklagande av beslut om tennishallen i Kristinebergs strandpark. Remiss (I) Kungsholmen

13 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss (Y) Spånga-Tensta

14 Exploateringsavtal med JM AB, genom dess helägda dotterbolag Storskär AB, avseende fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem (Y och 20 000) Spånga-Tensta

15 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta (Y och Idf) Hässelby-Vällingby

16 Detaljplan för del av fastigheten Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby Villastad omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobil-telefoni. Remiss (Y) Hässelby-Vällingby

17 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobilmast. Remiss (Y) Bromma

18 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss (Y) Bromma

19 Investeringar i gatuombyggnader i Telefonplansområdet i Västberga och Midsommarkransen. Genomförandebeslut (Y och 20 000)* Liljeholmen

20 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Timotejen 17 m m i Midsommarkransen och Västberga med SSM Bygg & Fastighets AB. Genom-förandebeslut (Y och 20 000) Liljeholmen

21 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Eremiten 1 i Midsommarkransen med Besqab. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Liljeholmens

22 Detaljplan för bostäder i kv Muffen m m i Hägersten. Remiss (Y och 20 000) Hägersten

23 Detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 inom stadsdelen Långsjö omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss (Y) Älvsjö

24 Detaljplan för del av fastigheten Långbro 13:1 inom stadsdelen Långbro omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss (Y) Älvsjö

25 Ändrad detaljplan för område vid kv Tegelstapeln i stadsdelen Bandhagen. Remiss (Y och 20 000) Vantör

26 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del fastigheten Örby 4:1 vid kv Timglaset och kv Pendylen i stadsdelen Örby med Bostaden AB. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Vantör

27 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) med JM AB inom stadsdelen Enskede Gård. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Enskede-Årsta

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlins fastigheter AB. Inriktningsbeslut (Y) Enskede-Årsta

29 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (Y) Enskede-Årsta

30 Ändrad detaljplan för kv Borlången i stadsdelen Årsta. Remiss (Y och 20 000) Enskede-Årsta

31 Ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Autopiloten i Skarpnäcks Gård. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

32 Ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Luftskeppet i Skarpnäcks Gård. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

33 Markanvisning för lager m m inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skarpnäck till Swedol AB. Inriktningsbeslut (Y) Skarpnäck

34 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kvarteren Åstorp, Kolonistugan och Kolonisten i Hammarbyhöjden med KB Åstorp och Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Skarpnäck

35 Ändrad detaljplan för del av kv Kaffebalen m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss (Y och 20 000) Farsta

36 Detaljplan för kvarteren Mätstickan och Mätkedjan m m i stadsdelen Fagersjö (f d Fagersjö centrum). Plansamråd (Y och 20 000) Farsta

37 Projekten Kista Galleria (Danmark 1), Kista Science Tower (Katla 1) och Kista Entré (Knarrarnäs 2). Slutredovisning (Y) Kista

38 ”Stockholms Ström” – en utredning om Storstockholms framtida stam- och regionnät. Remiss (Y samt Sbk, Mf och Tk)*

39 Trädförnyelse och Riddersvik. Skrivelse från ledamoten Åsa Romson (mp) (M&T)

40 Skydd av natur- och friluftsområden. Remiss (M&T)

41 Kunskap för biologisk mångfald – inventera mera eller återvinn kunskapen. Remiss (M&T)

42 Försäljning av tomträttsfastigheten Ålö 7:2 i Haninge kommun. Återremiss (M&V)

43 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m. Bordlagt 26 januari 2005 nr 13 (I) Norrmalm

44 Markanvisning för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan i Åkeshov till JM Byggnads AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 26 januari 2006 nr 21 (Y) Bromma

45 Markanvisning för bostäder vid kv Takbjälken i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 26 januari 2006 nr 27 (Y) Älvsjö

46 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab. Bordlagt december 2005 nr 16 och 26 januari 2006 nr 33 (I) Kungsholmen

47 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015. Bordlagt 15 december 2005 nr 32 och 26 januari 2006 nr 35 (M&T och Tk m fl)

Mötesinformation

Justerat:
Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)

Ersättare
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Bo Ekvall (s)
Maurice Forslund (kd), tjänstgörande
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s)
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v)
Jan Tigerström (m)
Ornina Younan (s)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Anita Forsberg, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Torsten Samuelsson, Martin Skillbäck samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

 

§1 Justering

Dnr M2005-512-01159

Protokollsutdrag

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 mars 2006 i Stadshuset.

Protokoll från nämndens sammanträde den 26 januari 2006 anmäldes och godkändes. I ärendet remiss av detaljplan för kv Hundgården, Myntkabinettet m fl i stadsdelen Hässelby Strand, § 17, anmäldes och godkändes vid dagens sammanträde tillägg i form av förslag till beslut och reservation från vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt - vid förra sammanträdet - tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt bilaga A till detta protokoll.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m

Dnr M2006-554-00109

---------------------------------------------------------------------------------

Projektledare Martin Skillbäck vid markkontoret informerade om bordlagt ärende 43 vid dagens sammanträde, nämligen försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt följande:

En ny stadsdel i Årsta av vice ordföranden Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

Fråga om flytt av finskt äldreboende i Sabbatsbergsområdet

------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Stefan Eriksson vid markkontoret och ersättaren Ewa Schenström (m) besvarade fråga av ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) om flytt av finskt äldreboende i Sabbatsbergsområdet.

Beslut

Marknämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 februari 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 16 februari 2006.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005

Dnr M2006-110-00040

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 11 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen avseende 2005 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2005 samt att därutöver anföra följande:

För det första vill marknämnden uttrycka sin uppskattning av det goda arbete som genomförts av medarbetarna på markkontoret, trots hårt tryck och omorganisation. Detta arbete har möjliggjort för marknämnden att besluta om 22 500 markanvisningar sedan 2003, vilket är unikt.

Marknämnden vill även uppmärksamma att det saknas uppgifter om jämställdhets- och mångfaldsarbete i verksamhetsberättelsen. Marknämnden anförde i anförandetexten när verksamhetsplanen togs i maj 2005 följande: En plan för externt jämställdhets- och mångfaldsarbete ska tas fram. Markkontorets verksamhet berör i allra högsta grad enskilda individer i Stockholms stad. Detta blir kanske mest tydligt i kontakter med medborgare och intressenter i staden, men det är även viktigt att beakta t.ex. kvinnors och mäns olika livsvillkor när det gäller utformningen av den fysiska miljön. Markkontoret ges i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en tidplan för arbetet med att ta fram en extern jämställdhets- och mångfaldsplan.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga B2.

§6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr M2005-120-00626

Markkontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna lägesrapporten samt att därutöver anföra följande:

Det av marknämnden beslutade uppdraget om framtagande av extern jämställdhets- och mångfaldsplan ska läggas till.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

§7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-01477

Markkontoret hade den 14 februari 2006 avgivit ändrat tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets ändrade förslag.

§8 Laglighetsprövning av nämndens beslut av den 27 oktober 2005, §§ 10 och 11, angående försäljning av fastigheterna Stillbilden 10 och 11 i Högdalen. Yttrande till länsrätten

Dnr M2005-554-00957

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att som yttrande till länsrätten i Stockholms Län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering med hänsyn till tidsfristen för yttrande till länsrätten.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Saffransbullen 3 i Sköndal. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2005-551-00058

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att inte avstyrka Stentrappan Fastighet AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Saffransbullen 3.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering med hänsyn till att yttrande ska avges till hyresnämnden senast den 22 februari 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Option rörande förvärv av fastigheten Knarrarnäs 2 i Kista

Dnr M2006-554-00182

Markkontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger Vasakronan AB option t o m 2007 att förvärva fastigheten Knarrarnäs 2.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Motion om Nationalstadsparken av Åsa Romson m fl (mp), nr 2005:65

Dnr M2005-520-01281

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:65 om Nationalstadsparken med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:65 om Nationalstadsparken med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Laglighetsprövning och överklagande av beslut om tennishallen i Kristinebergs strandpark. Yttrande till länsrätten

Dnr M2005-510-00116

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som yttrande till länsrätten i Stockholms Län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden beslutar att som yttrande till länsrätten i Stockholms Län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§13 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss

Dnr M2005-512-01239

Markkontoret hade den 19 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd av den 31 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem, S-Dp 2003-00303-54.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först det i yrkandena av honom m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) respektive ledamoten Åsa Romson (mp) framställda förslaget att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta förslag fann ordföranden att nämnden beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Marknämnden beslöt, därefter och efter propositioner på vart och ett av de två framställda återremissyrkandena, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att återremittera ärendet och ge kontoret i uppdrag att utreda alternativa placeringar.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

§14 Exploateringsavtal med JM AB, genom dess helägda dotterbolag Storskär AB, avseende fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem

Dnr M2006-511-00088

Markkontoret hade den 19 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsavtal med JM AB, genom dess helägda dotterbolag Storskär AB, avseende fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem, i huvudsak enligt det förslag som bilagts kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta

Dnr M2006-510-00054

Markkontoret samt idrottsförvaltningen hade den 16 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner att markområde inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta överförs till idrottsnämnden för uppförande av en provisorisk sporthall med tillfälligt bygglov.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet och att anföra följande:

Ärendet behöver kompletteras med en analys på alternativa placeringar som bättre skulle anpassas till kollektivtrafiktillgänglighet och natur- och kulturvärden i området.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) för beslut idag enligt kontorens förslag.

§16 Detaljplan för del av fastigheten Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby Villastad omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss

Dnr M2005-512-01239

Markkontoret hade den 17 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd av den 31 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2003-03239- 54.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först det i yrkandena av honom m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) respektive ledamoten Åsa Romson (mp) framställda förslaget att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta förslag fann ordföranden att nämnden beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Marknämnden beslöt, därefter och efter propositioner på vart och ett av de två framställda återremissyrkandena, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att återremittera ärendet och ge kontoret i uppdrag att utreda alternativa placeringar.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

§17 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss

Dnr M2005-512-01243

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby, S-Dp 2005-01378-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby, S-Dp 2005-01378-54.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp), som inte deltog i beslutet i sakfrågan, enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

§18 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss

Dnr M2005-512-01241

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 17 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen, S-Dp 2003-00581-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen, S-Dp 2003-00581-54.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp), som inte deltog i beslutet i sakfrågan, enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

§19 Investeringar i gatuombyggnader i Telefonplansområdet i Västberga och Midsommarkransen. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01204

Markkontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av gatuombyggnader i Telefonplansområdet i Västberga och Midsommarkransen omfattande investeringsutgifter om 16,5 mnkr och investeringsinkomster om 33,4 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga K.

§20 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Timotejen 17

m m i Midsommarkransen och Västberga med SSM Bygg & Fastighets AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00122

Markkontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Timotejen 17 m m omfattande investeringsutgifter om ca 8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och SSM Bygg & Fastighets AB avseende fastigheten Timotejen 17 m m med en försäljningsinkomst om ca 25 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforder­liga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Timotejen 17 m m omfattande investeringsutgifter om ca 8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och SSM Bygg & Fastighets AB avseende fastigheten Timotejen 17 m m med en försäljningsinkomst om ca 25 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforder­liga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Eremiten 1 i Midsommarkransen med Besqab. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00287

Markkontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Eremiten 1 omfattande investeringsutgifter om ca 7,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark mellan marknämnden och Besqab avseende fastigheten Eremiten 1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Detaljplan för bostäder i kv Muffen m m i Hägersten. Remiss

Dnr M2005-512-01448

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i kv Muffen m m i Hägersten, S-Dp 2005-12343-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i kv Muffen m m i Hägersten, S-Dp 2005-12343-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga M2.

§23 Detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 inom stadsdelen Långsjö omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss

Dnr M2005-512-01244

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 inom stadsdelen Långsjö, S-Dp 2005-01376-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 inom stadsdelen Långsjö, S-Dp 2005-01376-54.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp), som inte deltog i beslutet i sakfrågan, enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

§24 Detaljplan för del av fastigheten Långbro 13:1 inom stadsdelen Långbro omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Remiss

Dnr M2005-512-01245

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Långbro 13:1 inom stadsdelen Långbro, S-Dp 2003-00304-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Långbro 13:1 inom stadsdelen Långbro, S-Dp 2003-00304-54.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp), som inte deltog i beslutet i sakfrågan, enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

§25 Ändrad detaljplan för område vid kv Tegelstapeln i stadsdelen Bandhagen. Remiss

Dnr M2005-512-01392

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan vid kvarteret Tegelstapeln i Bandhagen, S-Dp 2004-19605-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan vid kvarteret Tegelstapeln i Bandhagen, S-Dp 2004-19605-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga P2.

§26 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del fastigheten Örby 4:1 vid kv Timglaset och kv Pendylen i stadsdelen Örby med Bostaden AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00452

Markkontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Örby 4:1 omfattande investeringsutgifter om 8,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Bostaden AB avseende del av fastigheten Örby 4:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Örby 4:1 omfattande investeringsutgifter om 8,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Bostaden AB avseende del av fastigheten Örby 4:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§27 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) i Enskede Gård med JM AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00100

Markkontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) omfattande investeringsutgifter om 6,9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och JM AB avseende del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlin Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01053

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Wåhlin Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00561

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande:

Kontoret ska i det fortsatta arbetet ta stadsdelsnämndens synpunkter i beaktande.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§30 Ändrad detaljplan för kv Borlången i stadsdelen Årsta. Remiss

Dnr M2005-512-01362

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för kvarteret Borlången i stadsdelen Årsta, S-Dp 2005-09542-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal inklusive tomträttsavtal för genomförande av projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för kvarteret Borlången i stadsdelen Årsta, S-Dp 2005-09542-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal inklusive tomträttsavtal för genomförande av projektet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Autopiloten i Skarpnäcks Gård. Remiss

Dnr M2006-512-00032

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Autopiloten i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-18550- 54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Autopiloten i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-18550- 54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Luftskeppet i Skarpnäcks Gård. Remiss

Dnr M2005-512-00257

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Luftskeppet i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-06464-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Luftskeppet i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-06464-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Markanvisning för lager m m inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skarpnäck till Swedol AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-554-00097

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för lager m m inom fastigheten Skrubba 1:1 till Swedol AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (Inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för lager mm inom fastigheten Skrubba 1:1 till Swedol AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (Inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§34 Överenskommelser om exploatering för bostäder inom kvarteren Åstorp, Kolonistugan och Kolonisten i Hammarbyhöjden med KB Åstorp och Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00110

Markkontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagt förslag till exploateringsavtal med KB Åstorp (HSB och Peab) inom kv Åstorp m m med försäljning av mark.

 2. Nämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagt förslag till överenskommelse om exploatering med Svenska Bostäder med tomträttsupplåtelse inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 intill kv Kolonisten och kv Kolonistugan.

 3. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kvarteren Åstorp, Kolonistugan och Kolonisten m m omfattande investeringsutgifter om 45,1 mnkr och investeringsinkomster om 15,9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 4. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Ändrad detaljplan för del av kv Kaffebalen m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss

Dnr M2005-512-01472

Markkontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Kaffebalen m m i stadsdelen Hökarängen, S-Dp 2005-12309-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Detaljplan för kvarteren Mätstickan och Mätkedjan m m i stadsdelen

Fagersjö (f d Fagersjö centrum). Remiss

Dnr M2005-512-01470

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads­- nämnden som svar på förslag till detaljplan för kvarteren Mätstickan och Mätkedjan m m i stadsdelen Fagersjö, S-Dp 2002-13293-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads­- nämnden som svar på förslag till detaljplan för kvarteren Mätstickan och Mätkedjan m m i stadsdelen Fagersjö, S-Dp 2002-13293-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga X2.

§37 Projekten Kista Galleria (Danmark 1), Kista Science Tower (Katla 1) och Kista Entré (Knarrarnäs 2). Slutredovisning

Dnr M2006-511-00183

Markkontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner slutredovisningen av projekten Kista Galleria, Kista Science Tower och Kista Entré.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 ”Stockholms Ström” – en utredning om Storstockholms framtida stam- och regionnät. Remiss

Dnr M2005-610-01439

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 26 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslut

Marknämnden beslöt på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att utredningen bör kompletteras med ett förslag till förändring av 220 kV ledningen Södertälje – Bredäng. Ledningen går genom området Kungens Kurva – Skärholmen. Marknämnden noterar att utredningen har uppfattat att det föreligger markanvändningskonflikter mellan utvecklingen av Kungens Kurva - Skärholmen och 220 kV ledningen Södertälje - Bredäng, men att inga åtgärder föreslås.

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) anges att Kungens Kurva – Skärholmen ska utvecklas till en regional kärna. Det innebär bland annat att nya bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner i hög ut­sträckning kommer att förläggas här. Den kraftledning som löper genom området utgör ett väsentligt hinder för områdets utveckling. Därtill försvåras en eventuell dragning av den Nordsydliga förbindelsen förbi Kungens Kurva – Förbifart Stockholm.

Marknämnden vill även lyfta fram de förtjänster som utredningen Stockholms Ström visar på.

· Kraftigt förbättrad leveranssäkerhet, främst i Stockholms centrala och västra delar samt bättre leveranssäkerhet i övriga delar av nätet.
Större tålighet mot svåra fel i stam- och regionnät

· Cirka 150 km kraftledningar avvecklas, företrädesvis i tättbebyggda områden

· Omkring 60 000 personer, som idag bor mindre än 200 m från en kraftledning, får en närmiljö utan kraftledningar. Det innebär en halvering av antalet boende inom detta avstånd från en kraftledning

· Ca 7000 barn i skolor och daghem som nu finns inom 200 m från kraftledningar får en närmiljö utan ledningar

· Friläggning av exploateringsbara områden när kraftledningar avvecklas, vilket gör att cirka 5000 nya bostäder kan byggas

De boendemiljö- och samhällsbyggnadsrelaterade vinster som kan göras i enlighet med utredningens förslag är mycket betydelsefulla och positiva för många stockholmare.

§39 Trädförnyelse och Riddersvik. Skrivelse från ledamoten Åsa Romson (mp)

Dnr M2005-520-01408

Markkontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som svar på skrivelse från Åsa Romson (mp) om trädförnyelse och Riddersvik godkänna redovisningen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Skydd av natur- och friluftsområden. Remiss

Dnr M2005-520-01354

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 9 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden tillstyrker stadsbyggnadskontorets utredningsplan med konstaterandet att tidplanen för Sätraskogen och Stockholms del av Nackareservatet har förskjutits efter det att planen upprättades.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att inarbeta utredningsplanen samt påföljande genomförande i kommande budgetunderlag.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återuppta förhandlingar med kyrkan angående Älvsjöskogen under 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s) samt ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Hasan Dölek (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga Y1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga Y2.

§41 Kunskap för biologisk mångfald – inventera mera eller återvinn kunskapen. Remiss

Dnr M2005-000-01465

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Försäljning av tomträttsfastigheten Ålö 7:2 i Haninge kommun. Återremiss

Dnr M2005-514-01177

Markkontoret hade den 1 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av tomträttsfastigheten Ålö 7:2 i Haninge kommun.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden uppdrar åt kontoret att till nästa nämndmöte ta fram principer för försäljning av fritidsfastigheter med tomträtt utifrån gällande kommunfullmäktigebeslut.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§43 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m

Dnr M2006-554-00109

Bordlagt 26 januari 2006 nr 13

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner avtal med Goldcup D 1227 AB, under namnändring till Klara AB, avseende försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten.

 2. Nämnden godkänner exploateringsavtal mellan staden och Fastighets AB Bangårdsposten.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner avtalen senast 2006-06-30

 4. Nämnden godkänner avtal mellan staden, Fastighets AB Bangårdsposten, Jernhusen och Banverket.

 5. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden återupptar detaljplanearbetet för hotell- och konferensprojektet m m inom fastigheten Norrmalm 4:3 enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt, därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner avtal med Goldcup D 1227 AB, under namnändring till Klara AB, avseende försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten.

 2. Nämnden godkänner exploateringsavtal mellan staden och Fastighets AB Bangårdsposten.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner avtalen senast 2006-06-30

 4. Nämnden godkänner avtal mellan staden, Fastighets AB Bangårdsposten, Jernhusen och Banverket.

 5. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden återupptar detaljplanearbetet för hotell- och konferensprojektet m m inom fastigheten Norrmalm 4:3 enligt utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Å3.

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt bilaga Å4.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§44 Markanvisning för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan i Åkeshov till JM Byggnads AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00039

Bordlagt 26 januari 2006 nr 21

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan till JM Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (Inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål på två områden mellan kvarteren Baldakinen, Sänghimmeln och Dynan till JM Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (Inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§45 Markanvisning för bostäder vid kv Takbjälken i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00833

Bordlagt 26 januari 2006 nr 27

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 13 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Tony Rodfelt m fl av den 21 januari 2006 och Ingemar Sassersson av den 10 februari 2006. I tjänste-utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid kv Takbjälken inom stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid kv Takbjälken inom stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§46 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab

Dnr M2005-007-00914

Bordlagt 15 december 2005 nr 16 och 26 januari 2006 nr 33

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark till Besqab för uppförande av bostadsrätter inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Dnr M2005-007-00914

Bordlagt 15 december 2005 nr 32 och 26 januari 2006 nr 35

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 28 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att med nedanstående förtydliganden godkänna Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 samt att därutöver anföra följande:

Enligt EG:s Vattendirektiv (2000/60/EG) skall alla ytvatten senast 2015-12-22 uppnå God ytvattenstatus. Detta innebär att vatten, som inte är konstgjorda eller fysiskt väsentligt förändrade, inte får försämras och skall, när så krävs, ha återförts till förhållanden som nära överensstämmer med den naturliga situationen. Strategi för Stockholms vattenarbete ska uppfylla direktivets krav och stadens ambitionsnivå för vattenarbetet skall hållas hög. I direktivet anges dock inga gränsvärden för när en sjö eller ett vattendrag ska anses ha uppnått målet god vattenstatus. Föreskrifterna från Naturvårdsverket när det gäller bedömningsgrunder och åtgärdsprogram för EG:s Vattendirektiv förväntas inte vara klara förrän juni 2007. När föreskrifterna är fastslagna finns det anledning att se över Strategi för Stockholms vattenarbete för att säkerställa att föreskrifterna uppfylls.

Redan nu finns råd och anvisningar om hur arbetet med restaurering av vatten bör gå till. I den av riksdagen hösten 2006 antagna Miljömålspropositionen framgår att totalfosforhalten i sjöar i odlingslandskapet inte bör överstiga 25 µg/l i ett generationsperspektiv. Det innebär i enlighet med bl.a. Naturvårdsverkets utredningar att sjöekosystemet har klart vatten och att algblomning bara förekommer sporadiskt. Detta ska också vara stadens målsättning. Det skall också framgå att det långsiktiga målet är att få sjöar som är badbara och med fisk. Det innebär att åtgärder måste påbörjas inom alla stadens sjösystem före 2015.

När strategin kommuniceras till berörda parter, måste det vara tydligt att 25 µg/l totalfosfor inryms i nivån ”Höga halter”.

I föreliggande strategi finns inte kostnader, metoder eller prioriteringar redovisade. Det krävs för att kunna bedöma rimligheten av olika insatser och prioritera resurser i det fortsatta arbetet. Det bör vidare framgå vilka insatser som kan kräva längre genomförandetid än till 2015 för att nå de övergripande målen. Programmet bör utvärderas, och vid behov revideras, var tredje år för att hållas aktuellt.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorens förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga AA3.