Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

Tema: Verksamhetsplan 2018

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Nyårsfirande 2017/2018 vid Skeppsbron och Skeppsholmen

Dnr 2017/733-1.2.5.
Sedan 2008 genomför Stockholms stad ett nyårsfirande i samarbete med polisen, trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting och Storstockholms brandförsvar. Evenemanget bygger på ett nära samarbete mellan berörda parter. Syftet med firandet är att skapa en lugn och trygg zon och minska bruket av privata fyrverkerier.

Nyårsfirandet 2017/2018 ska ske inom Norrmalms och Södermalms stadsdelsområden på Skeppsbron, Slottet, Blasieholmen och Skeppsholmen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden bidrar till att genomföra nyårsfirandet. Finansieringen får ske inom ramen för nämndens budget 2017 och maximalt uppgå till 0,2 mnkr.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

Dnr 2017/742-1.2.1.
Stadsdelsnämnden kan ge bidrag till föreningar och frivilliga organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet. Stadsdelsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för föreningsbidrag för att säkerställa att inga bidrag betalas ut till föreningar eller organisationer med koppling till våldsbejakande extremism. Förvaltningen har också tagit fram en blankett för redovisning av beviljade bidrag.

Svar på remisser

6 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin - remiss från trafikkontoret

Dnr 2017/650-1.5.3.
Arbetet med att förverkliga Framkomlighetsstrategins intentioner i gatumiljöer har visat på ett behov av en helhetssyn på det offentliga rummets alla funktioner. Av
det skälet har trafikkontoret tagit fram ett förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin -Offentliga rum. Förslaget innehåller planeringsprinciper för utvecklingen av stadens gator, torg och allmänna platser till mötes- och vistelseplatser i en växande, attraktiv och hållbar stad. Förslaget innehåller även en handlingsplan för 2018-2023 som innehåller ett antal aktiviteter som ytterligare skulle kunna stärka strategin för utvecklingen av de offentliga rummen.

Förvaltningen anser att det är bra att dokumentet Offentliga rum har tagits fram som ett komplement till Framkomlighets-strategin. Då stadens invånare ökar i snabbare takt än tillskapandet av nya offentliga rum måste staden bli bättre på att utveckla befintliga gator, torg, kajer och parker till attraktiva vistelseplatser. Förvaltningen saknar dock det gröna perspektivet samt ett tydligare barn-, äldre och tillgänglighetsperspektiv i förslaget.

Förvaltningen lyfter även behovet av en ökad samverkan mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen för att få en helhetssyn på utvecklingen av de offentliga rummen.

7 Motion om att kommunen ska informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/697/1.5.1.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en motion av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att socialroteln genom lämpliga kommunala organ ska informera om möjligheterna till återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar från Migrationsverket och från Stockholms stad. Vidare föreslås att kommunala återvandringsbidrag ska kunna utgå från Stockholms stad och då finansieras genom den centrala medelsreserven.

Förvaltningen anser inte att Stockholms stad ska betala ut återvandringsbidrag då ansvaret för detta ligger hos Migrationsverket. Myndigheternas serviceskyldighet regleras i 4 § förvaltningslagen, vilket bland annat innebär att de flyktingar som vänder sig till kommunen och vill återvända till sitt hemland hänvisas till Migrationsverket.

8 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla - remiss från kommunstyrelsen

Dnr2017/699-1.5.1.
Anna König Jerlmyr med flera (M) föreslår i en motion
ett antal åtgärder i syfte att skapa ett säkrare och tryggare Stockholm för alla.

Norrmalms stadsdelsförvaltning svarar på de förslag som riktar sig till stadsdelsnämnderna och som rör den typ av problematik som berör det egna stadsdelsområdet.

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsuppföljning per november med prognos för år 2017

10 Redovisning av upphandling av Norrmalms grupp- och servicebostäder

Dnr 2016/166-2.2.2.
Norrmalms grupp- och servicebostäder drivs på entreprenad av Nytida sedan 2010. Avtalet med Nytida löper ut den 31 maj 2018 och kan därefter inte förlängas. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 april 2017 att driften åter ska
upphandlas.

Avtal har tecknats med Frösunda Omsorg AB. Det nya avtalet omfattar perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 31 maj 2021, med möjlig förlängning i ytterligare två plus två plus två år. I ärendet redovisas upphandlingsförfarandet.

11 Verksamhetsuppföljning Riddargårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/663-1.2.1.
Norrmalms stadsdelsförvaltning har genomfört den årliga verksamhetsuppföljningen vid Riddargårdens vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har intervjuat verksamhets-chefer, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnast
och arbetsterapeut utifrån avtalet och mervärdena. Vid uppföljningen granskades även styrdokument och skriftliga rutiner. Ett oanmält besök har även genomförts.
Förvaltningen har också genomfört individuppföljningar. Biståndshandläggare på beställarenheten har genomfört intervjuer med de boende och anhöriga. Totalt har 34 intervjuer genomförts, vilket motsvarar 75 procent av samtliga boende.

Förvaltningens samlade bedömning är att de äldre på Riddargårdens vård- och omsorgsboende erbjuds vård och omsorg av mycket god kvalitet. Stockholms äldreboende AB uppfyller avtalet i alla dess delar och har genomfört sina åtaganden.

12 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

13 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

14 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

17 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

18 Upphandling av matlådor till brukare inom Hemtjänst Norrmalm

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

21 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§4 Nyårsfirande 2017/2018 vid Skeppsbron och Skeppsholmen Dnr 2017/733-1.2.5.

§5 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag Dnr 2017/742-1.2.1.

§6 Offentliga rum -­ Förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin - remiss från trafikkontoret Dnr 2017/650-1.5.3.

§7 Motion om att kommunen ska informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/697-1.5.1.

§8 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/1-1.1.

§9 Ekonomisk månadsuppföljning per november med årsprognos för 2017 Dnr 2017/202-1.2.1.

§10 Redovisning av upphandling av Norrmalms grupp- och servicebostäder Dnr 2017/166-2.2.2.

§11 Verksamhetsuppföljning Riddargårdens vård- och omsorgsboende Dnr 2017/663-1.2.1.

§12 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§13 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§14 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

§15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§18 Upphandling av matlådor till brukare inom Hemtjänst Norrmalm Dnr 2017/709-2.2.2.

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB).

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB).

§21 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation