Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-03-07

Sammanträde 2006-03-07

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Lokal: Sture/Linné

Arbetsmiljöingenjör Gunnar Sundqvist från Arbetsmiljöverket ska prata om nämnders arbetsmi Läs mer...ljöansvar.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

§ 1-7 Närvarorätt för fackliga företrädare
§ 8 Ej närvarorätt för fackliga företrädare

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Återremitterat ärende avseende ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter.

3 Yttrande till länsrätten rörande Rådgivarna i Sverige AB

5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande daterat 2005-07-08 (AIST 2005/31865) avseende Rio servicehus och anmälan av förvaltningens svar daterat 2005-09-15.

6 Anmälan av Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande daterat 2006-01-16 (AIST 2006/1463) avseende träprojekt, skola.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Myndighetsutövning, upphandling - sekretess

8 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom 2006-01-13, mål nr 16394-04.

Mötesinformation

Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Magnus Lingen (s)
Johanna Westin Sjö (m)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Camilla Thorstensson (kd)

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Marion Sundqvist (mp)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Stig Trossö (m)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lars Eric Esbjörnsson (s), Jan Ulander (kd) och samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Johanna Nilsson (s), Ulla-Britta Strömstedt (s) och Thomas Rittsel (fp).

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör

Sekreterare Irma Mattsson Luhala

Närvarande i övrigt var Solveig Bellander, Anna-Lena Christensson, Anita Lidberg, Anders Lindgren, Ulla Ritzén, Kerstin Sandström, Marianne Snell och Gunnar Sundqvist, Arbetsmiljöverket § 9.

§1 Val av protokollsjusterare och tid för protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.
  1. Protokollet justeras den 13 mars 2006.

§2 Återremitterat ärende avseende ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter.

2006-84-511

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till beredning ett vid förra sammanträdet återremitterat tjänsteutlåtande 2006-03-07 med förslag att ansöka hos länsstyrelsen om projektmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden ansöker om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län om 1,8 mnkr till projekt i samarbete med Studenthälsan vid Stockholms universitet avseende alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter boende i stadsdelen.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§3 Yttrande till länsstyrelsen rörande Rådgivarna i Sverige AB.

2006-153-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-09 med förslag till yttrande till länsstyrelsen rörande Rådgivarna i Sverige AB. Ärendebeteckning 7021-05-29303.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden överlämnar och åberopar denna skrivelse som sitt yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län angående ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsverksamhet på Körsbärsvägen från Rådgivarna i Sverige AB.

  1. Nämnden anför att nämnden såg positivt på den verksamhet som Rådgivarna bedrev 2003, men att nämnden inte kan uttala sig beträffande kommande verksamhet som Rådgivarna i Sverige AB planerar.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av verksamhet med personligt ombud 2005.

2006-107-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-08 med redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av verksamhet med personligt ombud 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner redovisningen och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sin redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av verksamhet med personligt ombud 2005.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende Rio servicehus och anmälan av förvaltningens svar.

2005-781-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande daterat 2005-07-08 (AIST /2005/31865) avseende Rio servicehus och anmälan av förvaltningens svar daterat 2005-09-15.

Arbetsmiljöverket har i sitt inspektionsmeddelande konstaterat att verksamheten med heldygnsomsorg har förändrats utan att en riskbedömning inför de eventuell förändring av nattbemanning har gjorts. Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelandet redogjort för de krav som ställdes med anledning av inspektionen.

Förvaltningen har i sitt svar framfört att nattverksamheten på Rio servicehus inte kommer att förändras och därför behöver ingen riskbedömning göras.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§6 Anmälan av Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande, träprojekt, skola.

2006-100-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande avseende inspektion av skolors slöjdsalar.

I sitt tillsynsmeddelande framför Arbetsmiljöverket att skolorna ska genomföra en undersökning och riskbedömning av de maskiner och handredskap som finns i trä- och metallslöjdsalar samt vidta åtgärder för att undanröja de risker för ohälsa och olycksfall som har identifierats. Förvaltningen ska senast den 15 april till Arbetsmiljöverket redovisa vilka åtgärder man vidtagit.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsbeslut.

Anmäldes förteckning 2006-03-07 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Bilaga § 7

§8 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom, mål nr FT 16394-04.

2006-125-026

Anmäldes Stockholms tingsrätts dom 2005-12-22 (mål nr FT 16394-04) angående ersättningskrav från enskild.

Tingsrätten ogillar käromålet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.