Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-02-15

Sammanträde 2006-02-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset 3 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till Renhållningsnämnden 2006

6 Anmälan av ställföreträdande utanordnare

8 Anmälan av ”Strategi för hållbar avfallshantering – Sveriges avfallsplan”

9 Kommunikationsverksamheten 2006

10 Rapport om fastighetsnära insamling mm

11 Rapport om uppföljning av återvinningsstationer

12 Lägesrapport om återvinningscentraler

13 Rapport om uppföljning av ÅVC-drift.

14 Förfrågningsunderlag för drift av Åvc Linta

15 a Upphandling ”Mottagning av brännbart avfall från ÅVC Lövsta och ÅVC Vantör”

15 b Upphandling ”Mottagning av restfraktion för sortering från Stockholms stads återvinningscentraler”

16 Rapport om byggentreprenad Linta, m.m

Omedelbar justering
Utsänds senare

17 Rapport om farligt avfall

18 Anmälan av planer på studieresa för presidiet

19 Förlängning av hämtningsavtal för hushållsavfall

20 Remissyttrande avseende strategi för Agenda 21 arbetet i Stockholms stad 2006

21 Biologisk behandlingskapacitet i regionen

22 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande
Lilian Falkbäck (s) §§11-23
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m) §§22-23
David Winks (kd)

Frånvarande:
Stellan Hamrin (v)
Dick Urban Vestbro (v)
Lars Fernqvist (fp)

Arbetstagarrepresentanter:
Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Olsson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Margoth Carlsson (ekonom)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Ordförande hälsar alla välkomna till årets första sammanträde. Särskilt välkommen hälsas Mats Lindqvist, ny ersättare för (mp). Därefter öppnas sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Anmäls att ärende nr 4G och ärende nr 16 utgår. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 11/2005 är justerat och utsänt.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkänns.

§5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till Renhållningsnämnden 2006

Dnr: 09-0062/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§6 Ställföreträdande utanordnare

Dnr: 09-0074/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan av ställföreträdande slutliga utanordnare godkänns och läggs till handlingarna.

§7 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut

Dnr:02-0085/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Verksamhetsberättelse med sifferbokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. En begäran om att överskottet om 32,0 mnkr reserveras i den särskilda fond som finns för att balansera Renhållningsnämndens resultat.

 3. En begäran om ombudgetering om 6,7 mnkr av oförbrukade investeringsmedel.

 4. Anmälan av nedskrivningar godkänns.

 5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Att godkänna tjänsteutlåtandets punkter 1, 3, 4 och 5.

 2. Att anhålla hos KS om dispositionsrätt till övertaxerade medel om 20 mnkr ombudgeteras som investeringskostnader för nedgrävning av återvinningsstationer på stadens mark.

 3. Att likaledes anhålla hos KS om att kvarstående del av årets överskott om 12 mnkr tillsammans med tidigare års fonderade överskott omedelbart återförs till taxekollektivet.

 4. Att nämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att justera den nyligen beslutade taxan i enlighet med förslaget ovan.

 5. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att stadens avgiftsfinansierade verksamheter återför överskott till taxekollektivet. Staden har tidigare dragit på sig revisorsanmärkningar för att så inte har skett. Det är en grundläggande uppgift att hushålla med taxekollektivets samlade avgiftsinbetalningar. En förändring av taxan med återförda medel måste komma alla taxebetalare till godo och inte finansiera politiska projekt riktade mot en mindre krets. Trots allt är det alla medborgare i staden som bidragit till det överskott om nästan 90 mnkr som nu finns.

Vi finner det också angeläget att stockholmarnas kritik mot hur återvinningsstationerna fungerar måste tas på största allvar. Därför är det hög tid att man från stadens sida utreder och påbörjar projektet att gräva ned en del av stadens återvinningsstationer. Vår inställning är att i ett första skede kunna gräva ned åtminstone en station på lämplig plats i varje stadsdel.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns på punkterna 1, 3, 4 och 5.

 2. En anhållan görs hos Kommunstyrelsen om att kvarstående del av årets överskott om 32 mnkr tillsammans med 2004 års överskott om 30 mnkr omedelbart återförs till taxekollektivet.

 3. I övrigt anförs följande:

Det är viktigt att stadens avgiftsfinansierade verksamheter återför överskott till taxekollektivet. Staden har tidigare dragit på sig revisorsanmärkningar för att så inte har skett. Det är en grundläggande uppgift att hushålla med taxekollektivets samlade avgifter. En förändring av taxan med återförda medel måste komma alla taxebetalare till godo och inte finansiera vansinniga politiska projekt som t ex storskalig kompostering.”

§8 Anmälan av ”Strategi för hållbar avfallshantering – Sveriges avfallsplan”

Dnr: 59-0071/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§9 Kommunikationsverksamheten 2006

Dnr: 19-0078/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Först yrkas bifall

dels till återremiss av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp)

dels till att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s).

Renhållningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Mot det beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss.

Därefter yrkas bifall

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

1. Förvaltningens rapport godkänns.


Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Rapporten återremitteras.

 2. Därutöver anförs:

En viktig del av förvaltningens arbete är naturligtvis att genomföra kommunikationsinsatser, inte minst för att skapa en medvetenhet om det farliga avfallet. Vi skulle föredra större fokus på främst förbränningens fördelar, snarare än som antyds i ärendet utsortering av matavfall och att det har anställts två nya medarbetare för ändamålet.

I väntan på ett nytt avtal med FTI är det viktigt att informera medborgarna om återvinningsstationerna, fraktionsuppdelningen och vilka ansvarsförhållanden som råder. Så snart ett avtal har slutits med FTI bör en gemensam kommunikationsstrategi diskuteras. Trots nuvarande ansvarsfördelning är det viktigt att staden beaktar de stora problem som nuvarande system innebär för stadens medborgare.”

§10 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0079/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s) enligt följande:

”Det är glädjande att kartläggningen av fastighetsnära källsortering i stadens sju stadsdelar, därmed hela innerstaden nu är avklarad. Uppgifterna i enkätsvaren ger en heltäckande bild av hur innerstadens invånare upplever insamlingen av producentavfall och bidrar med många konstruktiva förslag. Det är viktigt att rapporten skickas till flera adresser som kan ha intresse av den information som rapporten förmedlar, t.ex. Naturvårdsverket, Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI), fastighetsägarföreningen och stadsdelsnämnderna.”

§11 Rapport om uppföljning av återvinningsstationer

Dnr:59-0082/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§12 Lägesrapport för återvinningscentraler

Dnr: 41-0077/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§13 Rapport om uppföljning av ÅVC-drift

Dnr:41-0083/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Upphandling ”Driftentreprenör Linta återvinningscentral”

Dnr: 05-0098/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

 

§15 a. Upphandling ”Mottagning av brännbart avfall från ÅVC Lövsta och ÅVC Vantör”

Dnr: 05-0099/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

§15 b. Upphandling ”Mottagning av restfraktion för sortering från Stockholms stads återvinningscentraler”

Dnr: 05-0100/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

§16 Rapport om byggentreprenad Linta mm

§17 Rapport om farligt avfall

Dnr: 40-0076/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av planer på studieresa för presidiet

Dnr: 29-0080/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§19 Förlängning av hämtningsavtal för hushållsavfall

Dnr: 29-0081/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Korrigering av ett datum i förvaltningens tjänsteutlåtande görs. Längst ner på sidan 1 ändras datumet för förlängning av avtalet från 2007-03-31 till 2008-03-31.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen får i uppdrag att förlänga innevarande avtal med Liselotte Lööf AB och Ragn-Sells AB om insamling och transport av hushållsavfall för delområde 3 och 4.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Majoritetens strävan att till varje pris söka drift i egen regi, trots de många negativa aspekter som framförts, måste nu fokusera på bästa möjliga kvalitet och kostnadseffektivitet och inte vem som de facto är utförare av uppdraget. Trots att det finns rapporter om att det är dyrare att driva verksamheten i egen regi vill vi framhålla risken med att ytterligare ta steg mot ett sådant system. Att undanta områden från en regelrätt upphandling rimmar illa med nämndens ansvar att skapa bästa kvalitet och kostnadseffektivitet för stockholmarna. Förvaltningens tjänsteutlåtande visar såväl vid föregående ärende kring dessa entreprenader som i detta beslutsärende på god analys om läget och vad som är bäst för medborgarna i berörda områden. Vi tror också att de nya avtal som nu trots allt skrivs kommer att bidra till en högre effektivitet och kvalitet inom området.

§20 Remissyttrande avseende Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006 (Dnr: 303-5090/2005)

Dnr: 59-0040/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningens yttrande överlämnas som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Utan eget ställningstagande

Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§21 Biologisk behandlingskapacitet i regionen

§22 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø Information från KF/KS kansli avseende ersättningsnivåer 2006 för kommunala förtroendeuppdrag.

Ø Inbjudan och anmälningsblankett till det första utbildningsseminariet i det handikappolitiska programmet.

Ø Informationsfoldern ”Här lämnar du ditt farliga avfall 2006” som skickats till samtliga hushåll i Stockholms stad V 4.

Ø Information om Återvinningsdagarna som hålls i Stockholm den 4-5 april. Anmälan görs till Åse Geschwind.

Ø Informationsfolder om Miljölaboratoriets filmtävling som vänder sig till elever i högstadiet.

· Inför entreprenörsskiftet 1 april

Förvaltningen arbetar med förberedande entreprenörsmöten inför entreprenörsskiftet den 1 april. En utförlig rapport kommer att ges på nämndens sammanträde den 22 mars.

· Översyn av bolag och förvaltningar i staden

En slutrapport för Renhållningsförvaltningens del avseende den översyn som kommunstyrelsen gjort beräknas kunna lämnas till nämnden i samband med sammanträdet den 22 mars.

· Projekt Stockholm Ren och Snygg

Projektledaren för projektet Stockholm Ren och Snygg kommer till något av nämndens sammanträden i vår för att informera om projektet.

§23 Övriga frågor

· Återvinningsstationer i Hässelby

Eva Oivio understryker vikten av att Hässelby Gård får ytterligare tre nya återvinningsstationer. Johan Castwall tar upp frågan med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.