Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-10-26

Sammanträde 2005-10-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset 3 tr

OrdförandeYildiz Kafkas (mp)

Vice ordförandeAnders Hellström (m)

LedamöterEva Oi Läs mer...vio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

ErsättareAgnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Principer för avfallstaxa 2006

6 Entreprenadgranskning delområde 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

7 Upphandling manuell insamling av matavfall i kärl

Bordlagt Rhn 2005-09-21
Sekretessbelagt - Omedelbar justering

8 Avstämning av tidigare miljömål och förslag till Inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby sjöstad

Gemensamt tjänsteutlåtande från Markkontoret
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och
Renhållningsförvaltningen

9 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur – lägesrapport

Gemensamt tjänsteutlåtande från Renhållningsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Markkontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av Naturvårdsverkets handbok enligt producentansvarsförordningarna

14 Yttrande över remiss angående motion om nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer

15 Rapport om uppföljning av gällande markupplåtelseavtal

16 Rapport om fastighetsnära insamling

18 Rapport om återvinningscentraler

19 Avtal med producenternas representant, El-Kretsen AB, rörande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

20 Kravspecifikation inför nytt avtal om lämpligt insamlingssystem

21 Förlängning av avtal för insamling av farligt avfall

22 Yttrande över Remiss angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

23 Hässelby byalag angående återbruk vid Lövsta ÅVC

24 Utvecklad uppföljning av gällande markupplåtelseavtal

25 Förfrågningsunderlag för behandlingsavtal matavfall

Sekretessbelagt - Omedelbar justering

26 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas       Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Jim Nilsson (mp)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

Frånvarande:
Dick Urban Vestbro (v)
Thorwald Nilsson (m)

Arbetstagarrepresentanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 8/2005 är justerat och utsänt. En rättelse av rubriken på §20 anmäls, rubriken ändras till ” Lägesrapport om insamlingen av farligt avfall”. Därefter läggs protokollet till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställs och besvaras. Anmälningarna godkänns.

§5 Principer för avfallstaxa 2005

Dnr: 01-0288/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Renhållningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till avfallstaxa för 2006 i enlighet med de principer som redovisas i ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Ärendet återremitteras i enlighet med nedan.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi finner att de synpunkter vi tidigare lämnat i ärendet inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Nämndens balanserade överskott kvarstår, varför en taxesänkning borde vara aktuell. Större hänsyn måste också tas till medborgarnas individuella förutsättningar i utformandet av taxorna – även äldres, funktionshindrades och barnfamiljers situationer måste beaktas vid taxekonstruktionen. Det är viktigt att en nämnd med servicefunktion faktiskt ser till medborgarnas krav och behov. Målet om insamling av 35 procent av allt matavfall kan vi inte ställa oss bakom. Inte minst risken för ohyra och hygieniska problem gör det olämpligt att utsortera matavfallet. I framtiden bör möjligheterna till vägning av avfallet utredas, detta för att skapa ekonomiska incitament för en rationell sophantering som samtidigt har en direkt koppling till de kostnader som uppstår.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Vi är ytterst tveksamma till majoritetens planerade komposterings- och rötningsprojekt. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Matavfall är biobränsle och utgör därför ett utmärkt råmaterial till fjärrvärme och elproduktion.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

I övrigt hänvisar vi till folkpartiets budgetreservation 2006.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) enligt följande:

”Med beslutet om principer för en ny, mer differentierad renhållningstaxa tar vi ytterligare ett steg framåt mot ökad källsortering och minskade avfallsmängder. Miljöpartiets ambition är att när taxan revideras nästa gång konstrueras den så att de som avlastar kommunens behandlingskostnader genom fastighetsnära källsortering får en tydlig nedsättning i taxan.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det förslag till beslut som Anders Hellström m fl (m) yrkar på.

§6 Entreprenadgranskning delområde 5, 6, 9, 10, 11, 12

Dnr: 29-0432/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Tjänsteutlåtandet godkänns och läggs till handlingarna.

§7 Upphandling Manuell insamling av matavfall i kärl

Dnr:05-0545/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ” Ärendet dras omedelbart tillbaka.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi har redan från första början varit motståndare till det förslag som är bakgrunden till upphandlingen. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Otroliga mängder växtnäring skapas som innehåller en mängd olika gifter och det finns heller ingen marknad för så mycket växtnäring. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Trots detta väljer de styrande med miljöpartiet i spetsen att genom föra detta storskaliga projekt med biologisk behandling.

Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk däremot destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme.

Det är högst tveksamt om det finns något som helst intresse från stadens medborgare och näringsidkare för en lösning av detta slag. Istället borde staden satsa på nya modeller för insamlingssystem för hushållssopor och öka förbränningen.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) enligt följande:

”Ökad återvinning är önskvärt, även när det är fråga om biologiskt avfall. Vi ser dock med oro på en politik med ytterligare storskalig kompostering av matavfall med tanke på de problem som denna hantering medför. Organiskt material som kan innehålla farliga ämnen eller innebära smittorisker ska inte komposteras eller rötas. Vi ser därför med oro på en storskalig kompostering och rötning med tanke på de stora flödena och de problem med t. ex. miljö- och hälsofarliga ämnen och smittorisker som finns samt de krav på kontroll som detta skulle kräva.

Däremot är kompostering där det är möjligt att ha en god kontroll och kvalité på avfallet samt där det finns god efterfrågan på kompostjord positivt. Därför bör den småskaliga komposteringen främjas.”

§8 Avstämning av tidigare Miljömål och förslag till nya inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad

Dnr: 59-0572/05

Föreligger gemensamt tjänsteutlåtande från Markkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och Renhållningsförvaltningen med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 23 november 2005.

§9 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur - lägesrapport

Dnr:29-0606/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 23 november 2005.

§10 Tillsyn över producentansvarets för förpackningar och returpapper – Handbok 2005:4 från Naturvårdsverket

Dnr: 51-0182/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008

Dnr: 02-0607/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) enligt följande:

”Vi anser att nämndens budget borde ha givits en annan inriktning, bland annat enligt nedanstående förslag:

Nämnden ska:

* främja en miljömässig och kostnadseffektiv hantering av avfall,

* svara för att stadens lagstadgade avfallshantering ombesörjes på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt,

* samordna stadens agerande beträffande sådant avfall som omfattas av producentansvaret,

* svara för övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor,

* följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet,

* påbörja arbetet med att gräva ned stadens återvinningsstationer.

Fastighetsnära källsortering

Dagens system med återvinningsstationer har stora brister gällande bland annat nedskräpning och förfulning av stadsbilden. Utöver detta är det angeläget att utveckla hanteringen så att medborgarna stimuleras att själva utföra den sortering som är nödvändig.

Renhållningsnämnden har sedan tidigare till uppgift att utreda en övergång till fastighetsnära källsortering och detta arbete måste fortsätta. Hänsyn måste tas till såväl fastighetsägares som enskilda taxebetalares situation. Det finns fortfarande betydande hinder för en långtgående sortering. Bland annat kvarstår de hygieniska problemen med att sortera organiskt avfall.

Samtidigt är det viktigt att den fastighetsnära källsorteringen ses som ett komplement till andra insamlingspunkter och inte som ett heltäckande alternativ. Ny kunskap om förbränningslösningar får inte ignoreras utan bör bejakas genom att mycket av avfallet ses som den energiresurs det faktiskt är. Moderna förbränningsanläggningar har en viktig roll i ett fungerande system för avfallshantering.

Utredningsarbetet bör bedrivas i nära samverkan med fastighetsägarorganisationer och materialbolag.

Nedgrävning av återvinningsstationer

De problem som finns kring dagens återvinningsstationer avseende dålig hygien och nedskräpning kan minskas avsevärt genom en nedgrävning av stationerna. Det krävs också att dessa stationer verkligen får en ökad kapacitet och töms så ofta som är nödvändigt för att få bort problemen med kvarlämnande av material som inte får plats i behållarna. Medel avsätts till nämnden för att påbörja arbetet med en nedgrävning av återvinningsstationerna.

Taxereformer

I samband med övergången till 14-dagarshämtning aktualiserades frågan om taxan återigen. Att betala samma taxa för en hämtning som sker mer sällan kan på goda grunder uppfattas som en höjning. Den nya hämtningsfrekvensen passar heller inte alla vilket talar för en ökad individualisering och anpassning av tjänsterna från stadens sida.

Detta gäller inte minst taxefrågan. För moderaterna framstår det som särskilt angeläget att även utreda nya taxereformer som bättre avspeglar den enskildes utnyttjande av kommunens insamling. I fler kommuner finns det system i drift där avfallet från varje hushåll vägs och debiteras efter vikt. Vi anser att förutsättningarna för ett sådant system i Stockholm bör utredas.”

§12 Anmälan av avgiftsstudie

Dnr: 01-0608/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Yttrande över remiss om Stockholms stads brottsförebyggande program

Dnr:09-0502/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Yttrandet överlämnas till Stadsledningskontoret – Välfärd och utbildningsavdelningen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Som svar på remissen anförs följande:

Stockholm lider under en allt grövre och tilltagande brottslighet. Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Personer som förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och också för den egna säkerheten.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutsförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör staden uppvakta statsmakten i syfte att ge polisen ökade befogenheter att drogtesta misstänkta ungdomar och att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).


§14 Yttrande angående motion (Anders Hellström, (m)) om nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer

Dnr:51-0438/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningens yttrande godkänns.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens yttrande bifalls i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Frågan om en nedgrävning gäller inte enbart nedgrävning alla nuvarande återvinningsstationer. Stockholm har idag ett illa fungerande system och nytänkande krävs för att lösa situationen bland annat genom att skapa komplement till dagens system. Förvaltningen bör därför utreda förutsättningar och kostnader samt inventera möjligheten att initialt gräva ned en station i varje stadsdel för en försöksverksamhet.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt följande:

”Det är glädjande att moderaterna efter en lång tids passivitet lagt ett förslag om en lösning av frågan om återvinningsstationernas framtid. Förvånande är dock att motionen kräver att Stockholms stad ska påbörja nedgrävningen av återvinningsstationer innan man utrett vem som ska bekosta åtgärderna. Resultatet torde bli att kommunen tar över en uppgift som åligger förpackningsinsamlingen och att taxan därmed riskerar att höjas i onödan.”


§15 Rapport om uppföljning av gällande markupplåtelseavtal

Dnr: 51-0613/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

 1. Rapporten godkänns.

§16 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

 1. Rapporten läggs till handlingarna.

§17 Lägesrapport om farligt avfall

Dnr: 40-0546/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 41-0018/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.


§19 Avtal med producenternas representant, El-kretsen AB, rörande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Dnr: 51-0614/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med El-kretsen i enlighet med bilagd avtalstext.

§20 Kravspecifikation inför nytt avtal om lämpligt insamlingssystem

Dnr: 51-0615/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Redovisningen godkänns.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens redovisning godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter för utsortering av ett lägre antal fraktioner.

 3. Därutöver anförs följande:

Dagens system med återvinningsstationer medför många problem. För att lösa dessa krävs nytänkande, exempelvis försök med nedgrävning av återvinningsstationer. Fraktioner med högt energiinnehåll och minimal miljöpåverkan, exempelvis plast och kartong, kan med fördel brännas för att skapa möjligheter till att koncentrera resurserna på att insamla mer problematiska fraktioner i allmänhet och miljöfarligt avfall i synnerhet.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens redovisning godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter för utsortering av ett lägre antal fraktioner.

 3. Därutöver anförs följande:

Dagens system med återvinningsstationer medför många problem. För att lösa dessa krävs nytänkande. Fraktioner med högt energiinnehåll och minimal miljöpåverkan, exempelvis plast och kartong, kan med fördel brännas för att skapa möjligheter till att koncentrera resurserna på att insamla mer problematiska fraktioner i allmänhet och miljöfarligt avfall i synnerhet.”

§21 Förlängning av avtal för insamling av farligt avfall

Dnr: 40-0616/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

 1. Gällande avtal med Ragn-Sells Specialavfall AB förlängs med 9 månader, till 2006-12-31, under förutsättning att överenskommelse kan träffas därom med entreprenören.

§22 Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Dnr:59-0601/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

§23 Insamling till återbruk vid ÅVC Lövsta

Dnr: 49-0627/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 23 november 2005.


§24 Utvecklad uppföljning av gällande markupplåtelseavtal

Dnr: 51-0628/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 23 november 2005.

§25 Upphandling Mottagning, behandling och slutligt omhändertagande av lättnedbrytbart biologiskt behandlingsbart avfall

Dnr:05-0635/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag samt med tilläggsuppdrag av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag samt med tilläggsuppdraget av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt punkten två:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

 2. Senast vid start ska antagna anbudsgivare ha påbörjat en miljödiplomering eller miljöcertifiering av sin verksamhet. Den miljöcertifiering som anbudsgivaren har ska motsvara kraven för Stockholms stads miljödiplom. Anbudsgivarens utveckling av miljöarbetet ska minst följa tidsplanen för Stockholms stads miljödiplom. Uppdragstagaren ska på beställarens begäran, redovisa hur långt man hunnit. Anbudsgivare som redan har miljöcertifieringssystem ska bifoga dessa och innan start redovisa för beställaren att man uppfyller motsvarande krav som i Stockholms stads miljödiplom.

 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Ärendet dras omedelbart tillbaka.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi har redan från första början varit motståndare till det förslag som är bakgrunden till upphandlingen. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Otroliga mängder växtnäring skapas som innehåller en mängd olika gifter och det finns heller ingen marknad för så mycket växtnäring. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Trots detta väljer de styrande med miljöpartiet i spetsen att genom föra detta storskaliga projekt med biologisk behandling.

Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk däremot destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme.

Det är högst tveksamt om det finns något som helst intresse från stadens medborgare och näringsidkare för en lösning av detta slag. Istället borde staden satsa på nya modeller för insamlingssystem för hushållssopor och öka förbränningen.”

§26 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø En reviderad organisationsskiss över Renhållningsförvaltningen delas till nämnden. Förvaltningen förstärker bemanningen och utökar kontorslokalen med utrymme på plan 1.

Ø En översikt över organisationen på Infrastrukturavdelningen vidarebefordras från Stadsledningskontoret.

Ø Kompletterande klagomålsstatistik till ärende 4 G.

Ø Bilaga 1 till ärende 16, översikt över klagomål på återvinningsstationerna kvartal två och tre 2005.

Ø Handikapprådets protokoll från den 23 september 2005.

· Multimedietävling

Det uppdrag förvaltningen fått avseende Multimedietävling planeras inom ramen för Miljölaboratoriet. Rapporteras på nämnden sammanträde den 23 november.

· Möte med revisorer

Datum och tidpunkt för nämndens möte med revisorerna är bestämt till den 23 november klockan 9.00 – 11.00 i Renhållningsförvaltningens lokaler.

· Nämndens julmiddag

Nämndens julmiddag är planerad till den 14 december efter sammanträdet. Inbjudan kommer att skickas ut.

§27 Övriga frågor

· Svar på skrivelse

Lars Fernqvist frågar när svar på folkpartiets skrivelse om utökade öppettider på återvinningscentralerna kommer. Johan Castwall svarar att förvaltningen återkommer i ärendet.


· Teknisk uppfinning

Lars Fernqvist frågar om förvaltningen vet någonting om en ny teknisk uppfinning som ska kunna reducera avfallet med 50%. Lars har läst en artikel om uppfinningen. Johan Castwall svarar att förvaltningen ska undersöka saken och återkomma till nämnden med svar.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.