Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista SDN 2019-04-11ny.pdf (240 kb)

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Förbud att utöva umgänge enligt 14 § andra stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående ej verkställt beslut

6:a Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

7 Upphandling av drift och underhåll i parker och grönområden 2019

Dnr 2.2.2.-642-2018
(Obs! Sent utskick.)

8 Upphandling av konsultavtal för säkerhetsbesiktning av lekplatser

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

10 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. (LVU) samt beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. (LVU).

(Handlingarna finns tillgängliga hos nämndsekreteraren under sammanträdet)

11 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

13 Inkomna medborgarförslag

14 Månadsrapport till nämnden i april 2019

Dnr 1.2.1.-125-2019
(Obs! Sent utskick.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

16 Stoppa väktarvåldet!

Svar på skrivelse av Veronica Stiernborg m.fl. (V)
Dnr 1.6.-080-2019

17 Parkleksbyggnad i Hindertorpsparken

Genomförandeärende
Dnr 3.1.-170-2018

18 Nytt vård-och omsorgsboende i Rinkeby

19 Ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Tönsberg 5

Inriktningsärende
Dnr 1.1.-120-2019

20 Omstrukturering av Rinkeby vård- och omsorgsboende

21 Boendeplan för äldre i region Västerort, reviderad 2019

22 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Husby Konst & Hantverksförening

23 Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2019

24 Bibehållen plats i det lokala pensionärsrådet efter sammanslagning av PRO:s lokalföreningar i stadsdelsområdet

25 Delegering av beslut om att ansöka om statsbidrag samt att överklaga

25:a Delegering av beslut om polisanmälan vid misstanke om krigsbrott m.m.

25:b Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2019

Remissärenden

26 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

27 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-090-2019

28 Betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-114-2019

29 Reviderad handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-083-2019

30 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltning och kommunerna i Stockholms län

Anmälningsärenden

31 Anmälan av Hemlöshetsrapport 2018

32 Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorgen 2018

33 Anmälan av resultat brukarundersökning ekonomiskt bistånd 2018

34 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

37 Konferenser och utbildningar

38 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

39 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

40 Protokoll från rådet trygghet i fastigheter och utemiljö

41 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

42 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Förbud att utöva umgänge enligt 14 § andra stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående ej verkställt beslut

§6:a Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen (DO) angående anmälan om upplevd diskriminering vid rekrytering

§7 Upphandling av drift och underhåll i parker och grönområden 2019

§8 Upphandling av konsultavtal för säkerhetsbesiktning av lekplatser

§9 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående lex Sarah-utredning

§10 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU samt beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p LVU

§11 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§13 Inkomna medborgarförslag

§14 Månadsrapport mars 2019

§15 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

§16 Stoppa väktarvåldet! Svar på skrivelse av Veronica Stiernborg m.fl.

§17 Parkleksbyggnad i Hinderstorpsparken Genomförandeärende

§18 Nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby Genomförandeärende

§19 Ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Tönsberg 5

§20 Omstrukturering av Rinkeby vård- och omsorgsboende

§21 Boendeplan för äldre i region Västerort, reviderad 2019 Underlag till den stadsövergripande boendeplaneringen

§22 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Husby Konst & Hantverksförening

§23 Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2019

§24 Bibehållen plats i det lokala pensionärsrådet efter sammanslagning av PRO:s lokalföreningar i stadsdelsområdet

§25 Delegering av beslut om att ansöka om statsbidrag samt att överklaga

§25:a Delegering av beslut om polisanmälan vid misstanke om krigsbrott m.m.

§25:b Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2019

§26 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera Remiss från kommunstyrelsen

§27 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§28 Betänkandet Privat initiativrätt ­ Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning Svar på remiss från kommunstyrelsen

§29 Reviderad handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

§30 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltning och kommunerna i Stockholms län

§31 Anmälan av Hemlöshetsrapport 2018

§32 Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorgen 2018

§33 Anmälan av resultat brukarundersökning ekonomiskt bistånd 2018 Resultat av brukarundersökning riktad till klienter inom ekonomiskt bistånd.

§34 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§37 Konferenser och utbildningar

§38 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§39 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§40 Protokoll från rådet trygghet i fastigheter och utemiljö

§41 Anmälan av delegationsbeslut

§42 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m