Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

6 Utredning med anledning av anmälan 2010-05-11 enligt 24 a § LSS inom Rinkeby-Kista gruppbostäder område 2, Kista torg 3

7 Yttrande till Justitieombudsmannen över anmälan från Sollentuna kommun

8 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende - enskilt ärende

Dnr 287-2010-6. (utsändes senare)

Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Stockholmsvärdar, samarbete mellan Jobbtorg och trafikkontoret - Ulrika Axelsson/Susanne Tengberg
* "Listor" över företag inom äldreomsorg och boendestöd - Ulrika Axelsson och Gunilla Davidsson
* Flytt av verksamheter - Ulrika Axelsson

Beslutsärenden

10 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2010

Dnr 417-2010-1.2.1 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Sammanträdesdag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i oktober 2010 föreslås flyttas till den 28:e (muntlig föredragning)

12 Öppet möte om ungdomssituationen i Rinkeby

Svar på skrivelse (MP)
Dnr 429-2010-1.2.5

13 Återupprätta den lokala demokratin på Järva

Svar på skrivelse (V)
Dnr 430-2010-1.2.5.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

14 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ändring av mätinstrument för nivåbedömning

15 Revidering av stadens basnyckeltal

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 402-2010-1.5.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

17 Alkoholservering och uteservering gällande Tunnis Pizzeria och Kebab i Rinkeby

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 360-2010-1.5.2.

Anmälningsärenden

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

22 Brottsförebyggande rådets protokoll

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 1 september 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni 2010 justerades den 23 juni 2010.

§3 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan enligt Lex Sarah, Rinkeby-Kista gruppbostäder område 2

§7 Yttrande till Justitieombudsmannen över anmälan från Sollentuna kommun

§8 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende – enskilt ärende

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Susanne Tengberg informerade om samarbetet mellan Jobbtorg och trafikkontoret i Stockholms stad angående Stockholmsvärdar. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning finns 34 stycken värdar och totalt i staden 57 stycken. Det är Jobbtorgen som direkt arbetar med personerna och ser till att praktikplats ordnas. Praktiken omfattar ca 3 månader. Om allt fungerar väl övergår praktiken till en fast anställning.

Gunilla Davidsson och Ulrika Axelsson informerade om de listor som delats ut till nämnden avseende fristående registrerade utförare inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

I samband med informationen ställde Moissis Nikolaidis (S) en fråga om det ges möjlighet att anlita en utförare utanför gällande avtal.

Olle Johnselius svarar att det är staden centralt som handhar upphandlingsförfarandet och att företag får ansöka hos staden centralt om auktorisation.

Ulrika Axelsson informerade vidare om pågående förändringar gällande flytt av verksamheter inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt arbetsmarknadsenheten.

Rinkeby-Kista dagliga verksamhet som idag har lokaler på Lollandsgatan och Ringstedsgatan kommer att flytta till en gemensam lokal på Trondheimsgatan 10. Verksamheten ”Träff 10:an ” som idag har lokaler på Trondheimsgatan 10 flyttar till Trondheimsgatan 25 – tidigare förskolan Smultronstället. Träff 10:an delar lokal med verksamheten ”Hela människan”. Arbetsmarknadsenhetens verksamheter är idag utspridda på flera lokaler. Verksamheterna samlas nu i en gemensam f.d. förskolelokal i Rinkeby, Rinkebysvängen 22. Svets- och cykelverkstaden kvarstår dock i Husby gård.

Vidare berättade Ulrika Axelsson om de pågående diskussioner som förs kring verksamheten Akalla gruppboende. Förslag är att personalen kommer att delas upp och arbeta mot boendets två målgrupper. Ena personalgruppen arbetar mot stödboende och den andra mot boende med särskild service. Förändringarna kommer att på sedvanligt sätt förhandlas inom förvaltningens samverkanssystem. Diskussioner pågår också med fastighetsägaren Micasa. Förvaltningen inväntar Socialstyrelsens tillsynsrapport för Akalla gruppboende som troligen kommer i november eller december månad.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om hur lång handläggningstiden är för färdtjänst. Pågår det även en omorganisation inom verksamheten?

Ulrika Axelsson svarar att en omfördelning av ärenden har skett inom verksamhetens biståndshandläggare. Under sommaren har vikarier handlagt färdtjänstärenden och det har möjligen fördröjt beslutsfattandet. Normal handläggningstid för riksfärdtjänst är tre veckor.

Fråga 2

Nima Djohari (S) ställde fråga kring antalet arbetsskadeanmälningar som återfinns på utsänd postlista. Vad är orsaken till ökningen under sommaren?

Verner Stadthagen svarar att vid nämndens nästa sammanträde kommer förvaltningen att redovisa en analys över hur antalet arbetsskadeanmälningar förändrats över åren. Anledningen till att arbetsskadeanmälningarna återfinns på postlistan beror på stadens regler och riktlinjer kring diarieföring.

Fråga 3

Aleksandar-Pal Sakala (M) ställde fråga om den mopedåkning som sker på gångvägar inom stadsdelsområdet. Vad har hänt i frågan?

Håkan Serdén svarar att förvaltningen haft samrådsmöten med närpolisen. Under hösten kommer åtgärder att vidtas. Det är en avvägningsfråga huruvida gupp alternativt bommar skall anläggas vid respektive gångväg för att försvåra mopedåkning. Hänsyn skall tas gällande framkomlighet för utryckningsfordon samt de fordon som entreprenörer använder för städning av gångvägarna.

Fråga 4

Aleksandar-Pal Sakala (M) ställde vidare en fråga om den biltrafik och parkering av bilar som sker vid restaurang La Piazza, Kista torg.

Håkan Serdén svarar att trafikkontoret är ansvarigt för parkeringsfrågor i anslutning till Kista torg, men att förvaltningen tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning haft möte med trafikkontoret och en representant från västerorts trafikpolis för att diskutera trafik- och parkeringsproblematiken inom järvaområdet. Förvaltningen har påpekat att bättre skyltning m.m. skulle kunna bidra till att parkeringsproblem inte uppstår. Nytt möte med trafikkontoret äger rum i september månad.

Fråga 5

Gunilla Bhur (V) berättade att under sommaren har en ökning av nedskräpning skett i Akalla stadsdel och Akalla By. Har förvaltningen någon information att lämna?

Håkan Serdén svarar att vissa ungdomar som erhållit sommarjobbsplats inom förvaltningen har fått förskjuten arbetstid så att städning på helger har kunnat äga rum. Sedan så skedde har problemen med nedskräpning i området minskat väsentligt.

I samband med diskussionen aktualiserade Buhran Yildiz (FP) och Kerstin Aggefors (S) fråga om en mer strukturerad utvärdering av sommarjobben 2010.

Ulrika Axelsson svarar att rapport om 2010 års sommarjobb lämnas vid nämndens sammanträde i oktober månad och att förvaltningen i denna rapport försöker beakta nämndens synpunkter.

§10 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2010

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Den sammantagna prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapport.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 augusti 2010. Dnr 1.2.1-417-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, miljöpartiet och vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

summerar vad som har hänt med Rinkeby-Kista stadsdelsnämndens ekonomi under de senaste fyra åren.

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att från budgetreserven överföra 4,0 miljoner kronor till verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning för att täcka del av underskottet

· Att från budgetreserven överföra 1,5 miljoner kronor till verksamhetsområdet Äldreomsorg för att täcka underskott

· Att från budgetreserven överföra 1,5 miljoner kronor till verksamhetsområdet Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning för att täcka underskott

· Att därutöver anföra följande.

Vi börjar nu kunna summera vad som hänt med förvaltningens ekonomi under mandatperioden de senaste fyra åren. Verksamheten har till stor del karaktäriserats av besparingar och budgetrestriktivitet för att komma tillrätta med stora underskott inom några verksamhetsområden. Flera verksamheter har också varit föremål för upphandlingar, många gånger har de drivits av rent ideologiska skäl och inte för att utveckla verksamheten så att invånarna/brukarna kunnat erbjudas en bättre tjänst. Detta har lett till stor oro och övertalighet bland såväl brukare som personal. Sedan sammanslagningen av de två tidigare förvaltningarna har 282 tjänster försvunnit. Några finns nu med annan huvudman.

Den hårda ekonomiska situationen har medfört att mycket förebyggande arbete fått stå tillbaka för att absolut nödvändiga insatser ska kunna finansieras. Det gäller särskilt inom verksamhetsområdet Social omsorg där också samarbetet med Landstinget i form av Familjecentralen inte kunnat fortsätta på grund av bristande resurser hos de två huvudmännen. En dålig prioritering av moderaterna och deras allierade, eftersom detta kommer att leda till problem hos invånarna och ökade insatsbehov i framtiden. Kvinnofridsarbetet där Rinkeby-Kista varit ledande i Stockholm har vidare organiserats om med minskade resurser. Bara en i raden av verksamheter som har fått dra ned enbart på grund av ekonomiska skäl.

Bland de unga är arbetslösheten rekordstor. Situationen för många är särskilt alarmerande då de inte haft möjlighet att någon gång etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kan också leda till ökade svårigheter att motivera skolungdomarna att satsa på utbildningar.

Inte heller finns bra fritidsverksamhet för ungdomarna. I snart ett år har de över 16 år fått beskedet att förvaltningen ska erbjuda alternativ till den nedlagda verksamheten i Ungdomens Hus. Men ingenting konkret har erbjudits. Ungdomar har rätt att förvänta sig att något händer. Vi vet att detta är en fråga om pengar, den borgerliga majoriteten har inte haft råd att satsa på detta. De har haft fullt upp med att täcka underskott i andra verksamheter, priset har i just detta fall betalats av ungdomarna.

Äldreomsorgen är ett område som varit särskilt utsatt för förändringar och den kommunala hemtjänsten har genomgått stora förändringar. Med upphandlingar av delar av de erbjudna tjänsterna har de äldre nu fått en mycket splittrad hjälp som måste kännas förvirrande och otrygg. Inte heller har de äldre möjlighet att påverka hur tjänsterna ska utföras om man väljer en kommunal utförare.

Miljöarbetet har fått mindre resurser. Det innebär att utvecklingsarbete inte sker som det borde. Utan insatser via medel från Järvalyftet (d.v.s. tillfälliga projektmedel) hade städning och skötsel av våra utemiljöer varit riktigt dåliga. Här räcker inte de resurser som finns i den ordinarie budgeten.

Trots moderaternas kraftiga besparingsåtgärder är underskottet fortfarande mycket stort. Personalneddragningar och därmed kvalitetsförsämringar har blivit en vardag för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och för äldre som finns inom äldreboenden, äldre som bor hemma och är i behov av hemtjänst.

De åtgärder som behöver genomföras för att få budgeten i balans kommer att kräva ytterligare personalneddragningar i storleksordningen 30 tjänster. Konsekvensen kan väntas drabba äldre och personer med funktionsnedsättning. Konsekvenser som vi finner helt oacceptabla. Vi är dock inte förvånade. Det är självklart att de skattesänkningarna som den borgerliga majoriteten har genomfört skulle märkas i välfärden.

§11 Sammanträdesdag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i oktober 2010 föreslås flyttas till den 28:e

Beslut

Nämnden godkänner att stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2010 flyttas till den 28 oktober 2010.

Ärendet

Ordförande Bo Sundin (M) föreslog att nämnden sammanträde i oktober månad flyttas till den 28 oktober 2010 med anledning av att ordförande och vice ordförande är på tjänsteresa.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom Bo Sundins (M) förslag.

§12 Öppet möte om ungdomssituationen i Rinkeby

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelse den 17 juni 2010 från Jakob Dencker och Levent Özkan.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 17 juni 2010 att förvaltningen skulle bereda en till nämnden inkommen skrivelse från Jakob Dencker (MP och Levent Özkan (MP) om att förvaltningen ska arrangera ett öppet möte om ungdomssituationen i Rinkeby.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2010. Dnr 1.2.5-429-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att man ser över möjligheten att förlägga en ny fritidsgård för ungdomar över 16 år i anslutning till byggnationen av den nya Rinkebyakademin

att särskild prioritet läggs till ärendet så att uppbyggnaden av Rinkebyakademin kan fortlöpa utan förseningar

att om förläggandet av ungdomsgården på föreslagen plats inte visar sig möjlig ska andra potentiella placeringar och lokaler utredas parallellt

att lokalt engagerade ungdomar i Rinkeby ges inflytande över såväl den fysiska utformning av fritidsgården som över verksamhetens inriktning

att förvaltningen omgående hittar en kortsiktig lösning så att de äldre ungdomarna har en tillfällig mötesplats

att förvaltningen omgående tar fram ett förslag på hur man ska involvera ungdomarna

att förvaltningen omgående anställer några ungdomar från Rinkeby i gruppen 18-24 som både kan vara med och arbeta med ungdomsråd/fokusgrupper, uppbyggnaden av både den kortsiktiga och långsiktiga lösningen samt ser över möjligheterna att parallellt med detta erbjuda t ex fritidsledarutbildning

att förvaltningen söker samarbetspartners som har erfarenhet av liknande verksamhet, t ex fryshuset

att förvaltningen omedelbart kontaktar utbildningsanordnare, t ex lärarhögskolan, som kan ha personer som behöver praktik och kan användas i ungdomsverksamheterna hos oss

därutöver anföra

Hur länge ska ungdomarna vänta? Att de äldre ungdomarna behöver ha en mötesplats har diskuterats i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd under en lång tid, även långt innan Rinkebyakademin brann. Vi Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har försökt få svar från majoriteten lika länge. När man äntligen öppnade upp Ungdomens Hus fick man inte verksamheten att fungera, delvis på grund av att bemanningen var alldeles för liten.

Ungdomarna i Rinkeby är frustrerade. Med all rätt. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ger inga svar. Nu måste majoriteten ta sitt ansvar och ge tydliga besked.

Carin Jämtin och Roger Mogert har den 19 aug 2010 lagt förslag till kommun-styrelsen, som vi står bakom. Det går ut på att man ser över möjligheten att förlägga en ny fritidsgård för ungdomar över 16 år i anslutning till byggnationen av den nya Rinkebyakademin. Om det inte är möjligt av något skäl ska man hitta andra lokaler. Man ska också ge lokalt engagerade ungdomar i Rinkeby inflytande över såväl den fysiska utformning av fritidsgården som över verksamhetens inriktning.

Vi är positiva till att förvaltningen planerar tillsammans med Rädda Barnen och Röda Korset för att starta fokusgrupper/ungdomsråd i stadsdelsområdet. Detta har vi poängterat ett flertal gånger från den rödgröna sidan dvs. att det är nödvändigt att starta ett ungdomsråd eller liknande för att vi ska få ta del av de ungas perspektiv och för att de unga ska få inflytande. Det är väldigt beklagligt att man från majoriteten med moderaterna i spetsen hela tiden nonchalerat dessa diskussioner tidigare.

Förutom detta måste en kortsiktig lösning hittas omgående! Det bästa vore att få till ett avtal med Folkets Hus, men bemanningen måste vara ordentlig. Vi vill också att man startar ungdomsråd omgående samt kontaktar aktörer som har erfarenhet av liknande verksamhet, t ex Fryshuset. Personalen ska naturligtvis vara utbildad, men vi vill också att man anställer några ungdomar som bor i Rinkeby. Ambitionen måste självklart vara att de parallellt med sitt arbete ska kunna utbilda sig, t ex till fritidsledare. Ett förslag som vi har för att bland annat öka bemanningen är att ta in praktikanter som utbildar sig till t ex lärare eller fritidsledare. Förhoppningsvis leder det även till att man hittar personer som senare väljer att arbeta i våra områden.

I svaret nämner förvaltningen är projektet merit.nu. Det låter som ett bra projekt, och det är verkligen hög tid för ett sådant, men det räcker inte. Det är alldeles för många ungdomar som är arbetslösa, många som helt enkelt inte får jobb för att de inte finns tillräckligt många.

§13 Återupprätta den lokala demokratin på Järva

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelse den 17 juni 2010 från Gunilla Bhur (V) och Anki Erdmann (V).

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 17 juni 2010 att uppdra till stadsdelsförvaltningen att bereda Gunilla Bhurs (V) och Anki Erdmann (V) gemensamma skrivelse om att återupprätta den lokala demokratin på Järva. Bakgrunden är stenkastning och bränder i Rinkeby samt att Rinkebyakademien har bränts ner.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2010. Dnr 1.2.5-430-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

I mars 2009 presenterades en utvärdering av resursfördelningssystemet för de prestationsrelaterade verksamheterna. Av utvärderingen framgick att resursfördelningssystemet inte till fullo tar hänsyn till de insatser som åtgår till dels personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dels personer med utåtagerande beteende. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som utgör remissen, föreslår kontoret att staden förändrar poängsättningen i det nuvarande bedömningsinstrumentet gällande permanent LSS boende för barn och vuxna och inom daglig verksamhet. Med hänvisning till det som stadsledningskontoret redovisar i sitt ärende avseende översyn av resursfördelningssystemet, ställer sig förvaltningen positiv till stadsledningskontorets förslag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 augusti 2010. Dnr 1.5.-384-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Revidering av stadens basnyckeltal

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Remissen från kommunstyrelsen avser förslag till revidering av stadens basnyckeltal. Nyckeltal utgör ett viktigt instrument för att spegla utvecklingen inom olika områden och för att möjliggöra jämförelser inom staden och nationellt. Revideringen av basnyckeltalen syftar till att renodla och samordna dessa med stadens indikatorer och med nationell statistik. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ser positivt på ambitionen att samordna stadens statistik med den nationella och är i huvudsak positiv till förslaget. Förvaltningen saknar dock tydliga definitioner och tillvägagångssätt för framtagande av nyckeltalen och anser att det inom individ- och familjeomsorgen även bör finnas basnyckeltal inom insatser för barn och ungdomar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2010. Dnr 1.5.-402-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram ett förslag till ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm. Förslaget har överlämnats för beslut till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet för synpunkter till bl.a. samtliga stadsdelsnämnder.

Förvaltningen har i allt väsentligt inget att erinra mot det av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden framlagda förslaget till ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2010. Dnr 1.5.-461-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Alkoholservering och uteservering gällande Tunnis Pizzeria och Kebab i Rinkeby

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker restaurangen Tunnis Pizzeria & Kebab i Rinkeby AB´s ansökan om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag – söndag klockan 11:00 – 01:00 och uteservering klockan 11:00 – 22:00 gällande Tunis Pizzeria & Kebab, Rinkebytorget 8.

Ärendet

Ägaren, Tunnis Pizzeria & Kebab i Rinkeby AB´s ansöker om tillstånd för alkoholservering för allmänheten, måndag - söndag klockan 11:00-01:00 och för uteservering klockan 11:00-22:00 (Bilaga 1). Restaurangen ligger centralt i Rinkeby, vid Rinkeby torg, vilket gör att affärer, T-bana, torgparkeringen och bostadshus finns i närheten. För närvarande har restaurangen inte något serveringstillstånd.

Detta innebär att i området kring restaurangen vistas barn, ungdomar, barnfamiljer och andra vuxna dag- och kvällstid. Handläggaren har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningens fältgrupp och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet. Enligt fältgruppens kännedom är dock det omedelbara området kring restaurangen inte en vistelsearena för ungdomar.

Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd. En förutsättning är dock att lagstadgade ordningsföreskrifter och åldersgränser för servering/försäljning av alkohol, tobak samt spel efterlevs med tanke på närliggande bostadshus och andra ovan nämnda objekt(Bilaga 2).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2010. Dnr1.5.2.-360-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Akalla gruppboende”, Gunilla Bhur m.fl. (V).

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att på lämpligt sätt bereda skrivelsen.

§19 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om en inbjudan till heldagskonferens om ”Råd för framtiden”, BRÅ. Konferensen äger rum den 4-5 oktober 2010 i Umeå.

Beslut

Till konferensen anmäls 1+1. Anmälan lämnas till nämndsekreteraren. Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet.

§20 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 4 juni till och med den 12 augusti 2010.

§21 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 2 juni 2010.

§22 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista, protokoll från den 26 maj 2010.

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-06-23

Kassaförvaltare från och med 1 juli 2010

Dnr: 1.2.1.-454-2010

2010-06-23

Verner Stadthagen

t f stadsdelsdirektör

2010-06-23

Deltagande i en föreläsningsserie ”Seminar on prevention, assesmant and treatment fo overindebtedness” i Belgien

Dnr: 1.2.1.-054-2010

2010-06-23

Verner Stadthagen

t f stadsdelsdirektör

2010-08-05

Lista ur diariet på beviljade helt/halvt vårdnadsbidrag maj – juli 2010

2010-05-01 – 2010-07-31

Gunilla Davidsson verksamhetsområdeschef förskola

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:37 Sotningsindex 2010

2. Cirkulär 10:40 Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

3. Cirkulär 10:41 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011

4. Cirkulär 10:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012

5. Cirkulär 10:44 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – BEA – med Svenska kommunalarbetareförbundet

6. Cirkulär 10:45 Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter

7. Cirkulär 10:46 Timbelopp för LASS år 2011

8. Cirkulär 10:47 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

9. Cirkulär 10:48 Barn som misstänks för brott

10. Cirkulär 10:49 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

11. Cirkulär 10:50 Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksamheter

12. Cirkulär 10:51 Ändringar i upphandlingslagstiftningen

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 21 juni 2010, 16 juli, 26 juli och 29 juli 2010 samt 4 augusti och 18 augusti 2010.