Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

Medborgarförslag

3 Nobel center i Bredäng,

4 Medborgarförslag om hyrbåtar i Skärholmen

Svar på skrivelser

5 Situationen kring Stockholms enda teckenspråkiga seniorboende (Måsholmen) i Skärholmen Stockholm,

6 Avskaffandet av rätten till heltid inom förskolan,

Beslutsärenden

7 Årsrapport 2018 för Skärholmens stadsdelsnämnd, yttrande över rapport från stadsrevisionen,

9 Tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,

10 Flytt av förskoleverksamhet från Duvholmsgränd 16 i Vårberg,

11 Sommarsemester för tf stadsdelsdirektör 2019,

12 Inhyrningsmedgivande för paviljonguppställning - Sätra 2:1, Odd Fellowvägen 15,

13 Månadsrapport för maj månad,

dnr SKHLM 2019/473
Dukas till sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

14 Svar på remiss Översyn av styrdokument och utarbetande av digitalisering,

16 Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholm stad,

17 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd

19 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet, KS 2019/719

22 Protokoll rådet för funktionshinderfrågor maj

23 Protokoll UNGSK, förvaltningsgrupp, gruppledarmöte

24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.