Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

2 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-01-21.

3 Yttrande till stadsrevisionen angående det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar, dnr 503/721-2009.

4 Avveckling av förskolelokalen Odd Fellowvägen 23, dnr 2.6/044-2010.

6 Enheternas verksamhetsberättelse med bokslut för 2009, dnr 1.2.1/010-2010.

7 Slutrapport KBT-projektet, dnr 504/075-2008.

8 Redovisning till länsstyrelsen angående tillsyn enligt 26 § LSS av Nya Bråviken, dnr 603/781-2009.

9 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack. SDN 1/2010-01-21

10 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll stadsdelsnämndens gruppledare 2009-12-03.
B. Protokoll Handikappråd 2009-12-03.
C. Protokoll Pensionärsråd 2009-12-10.
D. Protokoll Pensionärsråd 2010-01-14.

11 Balanslista uppdrag SDN 2/2010-02-11.

12 Plansamråd för område vid kv. Granholmen i stadsdelen Skärholmen, dnr 1.5.3/039-2010

13 Revidering av STAN - programmet - Stockholms tobak-, alkohol och narkotikapolitiska program, dnr 006/726-2009.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

-----------------------------------------------------------------------------------------

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-01-21

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2010-01-21

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Yttrande till stadsrevisionen angående det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 503/721-2009 med förslag till beslut att

1. lämna denna skrivelse som yttrande till Stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 samt

2. omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt majoritetens. Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till majoritetens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta. Mot beslutet reserverar sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. som svar på remissen även anföra:

Vi instämmer med Revisionskontoret att det är viktigt att det förtydligas var det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år ska ligga.

Hittills har det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte haft kontakt med Gymnasieslussen betraktats som socialtjänstens och därmed stadsdelsförvaltningarnas ansvar.

Vi menar dock att det vore bättre om uppföljningsansvaret ligger på Utbildningsförvaltningen och Jobbtorgen.

Ungdomar som valt att inte gå i gymnasiet bör alltid i första hand uppmuntras till att påbörja studier. De som inte är intresserade av studier, ska istället uppmanas att söka arbete och vid behov få coachning för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta är uppgifter som inte ligger inom socialtjänstens ansvar.

Vi menar att ungdomar som inte har behov av socialtjänstens insatser bör hållas så långt borta från socialtjänsten som möjligt. Att välja att inte gå i gymnasiet, som är en frivillig skolform, ska inte betraktas som ett socialt problem, utan som en väg bland andra att skapa sig en framtid. De ungdomar som gör detta val ska behandlas utifrån att de kan och ska ta ansvar för sina egna liv. Att påbörja studier eller söka sig ut på arbetsmarknaden är att ta detta ansvar.

Eftersom grundskolan är Utbildningsförvaltningens ansvar bör det också finnas bättre möjligheter för Utbildningsförvaltningen att snabbt följa upp var elever tar vägen efter grundskolan, istället för att gå omvägen via stadsdelsförvaltningarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reservationer Mot beslutet reserverar sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två
Bilaga ett Majoriteten (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-02-11

Yttrande till Stadsrevisionen angående det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar. Dnr 503/721-2009

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Förslag till beslut

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att som svar på remissen även anföra:

Vi instämmer med Revisionskontoret att det är viktigt att det förtydligas var det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år ska ligga.

Hittills har det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte haft kontakt med Gymnasieslussen betraktats som socialtjänstens och därmed stadsdelsförvaltningarnas ansvar.

Vi menar dock att det vore bättre om uppföljningsansvaret ligger på Utbildningsförvaltningen och Jobbtorgen.

Ungdomar som valt att inte gå i gymnasiet bör alltid i första hand uppmuntras till att påbörja studier. De som inte är intresserade av studier, ska istället uppmanas att söka arbete och vid behov få coachning för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta är uppgifter som inte ligger inom socialtjänstens ansvar.

Vi menar att ungdomar som inte har behov av socialtjänstens insatser bör hållas så långt borta från socialtjänsten som möjligt. Att välja att inte gå i gymnasiet, som är en frivillig skolform, ska inte betraktas som ett socialt problem, utan som en väg bland andra att skapa sig en framtid. De ungdomar som gör detta val ska behandlas utifrån att de kan och ska ta ansvar för sina egna liv. Att påbörja studier eller söka sig ut på arbetsmarknaden är att ta detta ansvar.

Eftersom grundskolan är Utbildningsförvaltningens ansvar bör det också finnas bättre möjligheter för Utbildningsförvaltningen att snabbt följa upp var elever tar vägen efter grundskolan, istället för att gå omvägen via stadsdelsförvaltningarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-02-11

Ärende 14

Dnr 503/721-2009

Yttrande till stadsrevisionen angående det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Särskilt uttalande

Vi delar förvaltnings uppfattning som svar på remissen och det är för lite som gjorts för ungdomar mellan 16-19 år som inte hittas i gymnasieskolan, i jobb eller någon annan verksamhet
Det är märkligt att så lite har gjorts under den här mandatperioden för en grupp ungdomar som befinner sig i riskzon och som behöver omedelbart stöd, hjälp och råd. Situationen har klart försämrats sedan 2006. Under den förra mandatperioden infördes Navigatorcenter för att fånga upp just dessa ungdomar och Navigatorcentren sökte aktivt upp samtliga ungdomar i målgruppen. Tyvärr valde de borgerliga partierna att lägga ner Navigatorcentren efter deras valseger 2006.
Det finns idag ingen tydlig struktur för arbetet och heller inte några bra metoder. Detta framgår tydligt av revisorernas rapport. Att skicka brev hem till ungdomar är inte tillräckligt på långa vägar.

I vår stadsdel Skärholmen det gäller 212 ungdomar och det gäller 4000 unga för hela staden som sysslolösa varken jobbar dem eller går till skolan . Det tydliga ointresset för dessa ungdomar från den borgerliga majoritetens sida kan bidra till ett förstärkt utanförskap samt ett stort lidande för de unga tjejer och killar som står utanför arbete och skola. Vi anser att det saknas en relevant organisation och ett strategiskt tänkande för att starta detta viktiga arbete. Utifrån revisorernas kritik behövs en tidsplan samt utvärdering och återrapportering.

§15 Avveckling av förskolelokalen Odd Fellowvägen 23 från och med 2010-07-19

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/044-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avveckla förskolelokalen Odd Fellowvägen 23, från och med 2010-07-19

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att avveckla förskolelokalen Odd Fellowvägen 23, från och med 2010-07-19

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Nämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/009-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2009 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

2. Hos kommunstyrelsen begära ombudgetering med 0,8 mkr i investeringsmedel avseende parkinvesteringar.

3. Två resultatenheter inom äldreomsorgen upplöses (Sätra vård- och omsorgsboende samt Skärholmens servicehus).

4. Resultatenheternas budgetar 2010 minskas eller ökas med under- respektive överskott från 2009, totalt 9,2 mkr.

5. Omedelbart justera protokollet och skicka detta till kommunstyrelsen.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet omedelbart justeras. Han hör bifall till dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2009 och överlämna dem till kommunstyrelsen.

2. hos kommunstyrelsen begära ombudgetering med 0,8 mkr i investeringsmedel avseende parkinvesteringar.

3. två resultatenheter inom äldreomsorgen upplöses (Sätra vård- och omsorgsboende samt Skärholmens servicehus).

4. resultatenheternas budgetar 2010 minskas eller ökas med under- respektive överskott från 2009, totalt 9,2 mkr.

5. omedelbart justera protokollet och skicka detta till kommunstyrelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-02-11

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 16

Dnr.1.2.1/009-2010

Verksamhetsberättelse och bokslut 2009

Särskilt uttalande

När det gäller bokslutet för Skärholmens stadsdelsnämnd kan vi konstatera att vår stadsdel klarat sig förhållandevis bra. För detta är vi både tacksamma och glada, och vi vill därför ära de som äras bör; nämligen stadsdelsförvaltningens tjänstemän och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter.

Dock visar bokslutet på en rad orosmoln, som vi tidigare varnat för. Alliansens så kallade jobbpolitik har inte gett avsedd effekt, utan fler är än någonsin är beroende av försörjningsstöd. Den globala krisen är förvisso en av orsakerna, men det är också otydliga och inhumana regler hos andra myndigheter som är orsaken. I en sådan situation behövs satsningar på kompetens och utbildning.

Det går inte att sitta med armarna i kors och skylla på andra. Det gäller att visa handlingskraft och föreslå åtgärder.

Vi är oroliga över budgetutvecklingen på äldreområdet. Allt fler blir äldre och lever länge ganska friska. Men antalet äldre, som behöver mer eller mindre daglig tillsyn, växer också. Det ställer stora krav på hemtjänst, service och boende. Det behövs olika lösningar för olika behov. Det var fel att inrätta trygghetsboende på bekostnad av servicehusboende.

Det hade varit till fördel om vi hade haft vetskap om hur det går för barnen i våra skolor. Vi har ju ansvaret för barnen så att de kan få de verktyg de behöver för att kunna komma in på arbetsmarknaden. För de barnen som slutat skolan behövs det ett ”Navigatorcenter” som kan hjälpa till att lotsa till rätt vidareutbildning eller arbete

Vi vet att försörjningsstödet ökat markant. Vi vet inte hur stort mörkertalet är. Med tanke på de regler som gäller för att få försörjningsstöd, så kan man misstänka att mörkertalet är stort av dem som hankar sig fram. Framför allt ungdomar som bor hemma hos föräldrarna och går arbetslösa kan uppleva det som svårt att söka hjälp.

Att det snöar på vintern borde inte komma som någon överraskning. Ändå skyller man på att det har snöat, när folk inte kan ta sig fram på trottoaren. När stadsdelsförvaltningen hade hand om renhållningen över gator och torg, då kunde vi prioritera vad som skulle göras.

Med vår budget, så hade vi haft mer pengar för skärholmsbornas bästa.

§17 Enheternas verksamhetsberättelse med bokslut för 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/010-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av enheternas Verksamhetsberättelse och Bokslut för 2009.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av enheternas verksamhetsberättelse och bokslut för 2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Slutrapport KBT-projektet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 504/075-2008 med förslag till beslut att

1. Godkänna slutrapporten och därefter överlämna den till Länsstyrelsen

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna slutrapporten och överlämna den till Länsstyrelsen

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Redovisning till länsstyrelsen angående tillsyn enligt 26 § LSS av Nya Bråviken

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 603/781-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och sänder den till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna redovisningen och sända den till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan godkänns och läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll stadsdelsnämndens gruppledare 2009-12-03.

B. Protokoll Handikappråd 2009-12-03.

C. Protokoll Pensionärsråd 2009-12-10.

D. Protokoll Pensionärsråd 2010-01-14.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna A-D godkänns och läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna skrivelserna A-D och lägga dem till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Balanslista uppdrag SDN 3/2010-02-11

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälningen av balanslistan godkänns och läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälningen av balanslistan SDN 3/2010-02-11 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Plansamråd för område vid kv. Granholmen i stadsdelen Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/039-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på samrådet.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens synpunkter på samrådet.

2. ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Revidering av STAN – programmet – Stockholms tobak, alkohol och narkotikapolitiska program

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/726-2009 med förslag till beslut att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 19.35