Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-12-16 öppna delen samt sammanträdesprotokoll 2011-01-03, slutna delen.

4 Medborgarförslag: ordna gratis sittgymnastik för äldre, dnr 1.2.4/739-2010.

4 A Medborgarförslag: längdskidspår i Sätraskogen, dnr 1.2.4/009-2010.

4 B Central upphandling av vård och omsorgsboende, dnr 1.5.1/754-2010.

5 Motion om snö - något att planera för - svar på remiss, dnr 1.5.3/578-2010.

6 Remissvar angående reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, dnr 1.5.1. 689/2010. (bilagan med riktlinjer endast till gruppledare)

7 Revisionskontorets rapport granskning av gynnande beslut daterat 2010-10-22, dnr 1.4/756-2010.

8 Svar på inkommen remiss, dnr 1.5.1/690-2010 angående riktlinjer för handläggning av försöks och träningslägenheter, dnr 1.5.1/690-2010.

9 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2011, dnr 7/711-2010.

10 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

11 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från pensionärsrådet 2010-12-09.
B. Protokoll från pensionärsrådet 2010-11-18.
C. Protokoll gruppledarmöte 16 december 2010.
D. Missiv - badvattenprofiler, dnr 1.6/757-2010.
E. Stockholm - en stad för alla...utom för hörselskadade. En rapport om tillgänglighet för hörselskadade i Stockholms Stad, dnr 8/002-2010.
F. Brev till Trafikkontoret om medborgarförslaget om offentlig toalett, dnr 1.2.4/560-2010.
G. Beslut socialstyrelsen, beviljande av stimulansbidrag, dnr 2.1/421-2010.

12 Balanslista uppdrag SDN 1/2011-01-20.

13 Svar på inkommen remiss angående riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri, dnr 1.5.1/692-2010.

14 Ändring av delegationsordning i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1/588-2010.

15 Reviderad äldreboendeplan för Region Västra Söderort, dnr 7/015-2011.

16 Remissvar: Riktlinjer för insatser till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, dnr 1.5.1/691-2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-112-16 samt 2011-01-03

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-12-16 samt sammanträdesprotokoll 2011-01-03 med anmärkningen att datum för justeringsdag är felaktigt i protokollet 2010-12-16.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Medborgarförslag: ordna gratis sittgymnastik för äldre

Förelåg ett medborgarförslag från Gun Kullberg om gratis sittgymnastik för äldre, dnr 1.2.4/739-2010

Yrkande Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkade att medborgarförslaget sänds till förvaltningen för beredning. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut – till förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att medborgarförslaget från Gun Kullberg om gratis sittgymnastik för äldre skall tillsändas förvaltningen för beredning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Medborgarförslag: längdskidspår i Sätraskogen

Förelåg ett medborgarförslag från Andreas Hallberg att ordna längdskidspår, m.m. i Sätraskogen, dnr 1.2.4/009-2010

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för (fp) att medborgarförslaget tillställs förvaltningens för beredning. Tillika gjorde ledamöterna Mika Eskelinen (m) för (m), Liliane Svensson (s) för (s), Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann att en enig nämnd hade antagit yrkandet att tillsända medborgarförslaget från Andreas Hallberg att ordna längdskidspår i Sätraskogen till förvaltningen för beredning.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att tillsända medborgarförslaget från Andreas Hallberg om att ordna längdskidspår m.m. i Sätraskogen, förvaltningen för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Central upphandling av vård och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5.1/754-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsledningskontorets förslag till genomförande av central upphandling av Vård och omsorgsboenden samt förslag på avtalsförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden godkänner stadsledningskontorets förslag att delegera till stadsdirektören att fatta erforderliga beslut i ärendet.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m) och (fp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade för (s) och (v) avslag till förvaltningens förslag till beslut enligt bilaga två. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga tre samt ställde sig bakom alliansens (m), (fp):s förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, alliansens samt (s) och (v):s förslag till beslut att avslå. Han ställde de bägge förslagen mot varandra och hörde bifall till alliansens förslag till beslut samt avslag till (s) och (v):s förslag. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall därtill. (s) samt (v) reserverade sig mot förslaget till beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två genom ledamoten Liliane Svensson(s).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. uppdra till förvaltningen att under perioden fram till Kommunstyrelsens beslut om vilka boenden som ska ingå i stadens centrala upphandling:

- redovisar en analys av förutsättningarna för att genomföra en upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende med god kvalitet och sund ekonomi.

- bereder ärendet i stadsdelens pensionärsråd samt brukarrådet i Sätra vård- och omsorgsboende, med särskilt fokus på frågeställningen hur brukare och anhöriga ställer sig till en upphandling, samt vilken information brukarna och anhöriga efterfrågar under processens gång.

- informerar samtliga brukare, godemän eller anhöriga om att en upphandlingsprocess pågår, vad den innebär samt inbjuder dem att inkomma med synpunkter och sedan återkommer till nämnden.

3. ta ny ställning utifrån stadsdelsförvaltningens underlag enligt ovanstående uppdrag, innan Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka boenden som ska ingå i stadens centrala upphandling.

Särskilt Uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga tre.

Reservation (s) samt (v) reserverade sig mot förslaget till beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två genom ledamoten Liliane Svensson(s).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Alliansen (m) samt (fp)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

18. Central upphandling av vård och omsorgsboende

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Mika Eskelinen m.fl. (m)

Med stöd av (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut

2. Att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att under perioden fram till Kommunstyrelsens beslut om vilka boenden som ska ingå i stadens centrala upphandling:

- redovisar en analys av förutsättningarna för att genomföra en upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende med god kvalitet och sund ekonomi.

- bereder ärendet i stadsdelens pensionärsråd samt brukarrådet i Sätra vård- och omsorgsboende, med särskilt fokus på frågeställningen hur brukare och anhöriga ställer sig till en upphandling, samt vilken information brukarna och anhöriga efterfrågar under processens gång.

- informerar samtliga brukare, godemän eller anhöriga om att en upphandlingsprocess pågår, vad den innebär samt inbjuder dem att inkomma med synpunkter och sedan återkommer till nämnden.

3. Att stadsdelsnämnden beslutar att ta ny ställning utifrån stadsdelsförvaltningens underlag enligt ovanstående uppdrag, innan Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka boenden som ska ingå i stadens centrala upphandling.


Bilaga två (s) och (v)

----------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

Robert Lagergren m.fl. (s)

Rudy Espinoza m fl. (v)

Ärende 18.

Dnr. 1.5.1/754-2010

Central upphandling av vård och omsorgsboende

Förslag till beslut

Avslå förvaltningens förslag till beslut

Samt att därutöver framföra

Vi anser, att vård och omsorg drivs bäst i egen regi. Offentlighetsprincipen garanterar insyn och snabba åtgärder vid behov. Det gagnar inte heller brukarna eller personalen utan skapar bara oro när man ska upphandla befintlig verksamhet av detta slag. Stadsledningskontorets framhåller bl.a. att ökad valfrihet är en mycket betydelsefull kvalitetsaspekt. Vi håller med om det, men anser att det inte står i motsats till att driva vård och omsorg i egen regi. Att ha direktinflytande är den snabbaste vägen att få de resultat man vill ha. Därför motsätter vi oss upphandling av befintlig verksamhet. Att upphandlingen ska ske centralt förbättrar inte situationen, snarare tvärtom..


Bilaga tre Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd

torsdagen den 20 januari 2011

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 18

Dnr. 1.5.1/754-2010

Central upphandling av vård och omsorgsboende

Särskilt uttalande

Vi i Miljöpartiet anser att det viktiga är kvaliteten på tjänsterna, inte vem som är utförare. Omsorgen om äldre ska erbjudas med en mångfald av möjligheter och kan drivas av både kommunala, kooperativa och privata aktörer. Stockholmarnas möjligheter att göra egna val, samt att uppmuntra en bredd av entreprenörskap, är centrala delar i utvecklingen. Men mångfalden ska inte begränsas till vilken form en viss service bedrivs i, utan fokus ska vara på att verksamheten bedrivs i god kvalitet för stockholmarna. Inte minst inom äldreomsorgen är valfrihet viktigt. Kraftfulla insatser måste till för att möta de ökande behoven av anpassat boende, vård och omsorg. Självklart ska alla garanteras fullvärdig service, vård och omsorg, oavsett i vilken stadsdel man bor.


Miljöpartiet delar inte den moderatledda majoritetens negativa inställning till kommunal verksamhet. Avknoppningar och privatiseringar av kommunala verksamheter ska ske då initiativet har ett genuint medborgarengagemang, då initiativet kommer från t ex brukare och personal.

Vi i Miljöpartiet tycker att upphandling av varor och tjänster är ett viktigt verktyg för att använda stadens resurser till att främja socialt och miljömässigt hållbar utveckling samtidigt som centrala upphandlingar kan vara bra för stadens egen ekonomi. Upphandling är ett starkt verktyg för att främja lika rättigheter i de upphandlade företagen. Staden ska säkerställa att antidiskrimineringsklausulerna används och följs upp på ett sätt som aktivt främjar lika rättigheter i stadens verksamheter och bolag samt i de upphandlade verksamheterna. De centrala upphandlingarna ska flyttas till kommunstyrelsen.

Stockholm ska göra det enklare för lokala småföretag att delta i upphandlingar. Ett sätt är att göra fler och mindre upphandlingar istället för ett fåtal stora. Vid stora upphandlingar är det främst de största företagen som har möjlighet att lägga anbud medan mindre upphandlingar ger möjlighet för många fler företag att delta, och därmed breddas konkurrensen.

Staden ska ta fram en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på miljö, klimat och social rättvisa. Stockholm ska även återuppta det avbrutna diplomeringsarbetet för att blir en Fair Trade City, med syfte att öka kunskap och engagemanget för rättvis handel.

§19 Verksamhetsplan 2011 Skärholmens stadsdelsnämnd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/750-2010 med förslag till beslut

att

1. Verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2011 fastställs.

2. Omslutningsförändringar om 76,3 mkr fastställs.

3. Resultatenheter 2011 fastställs enligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

5. Omedelbar justering.

Yrkande ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade bifall till eget förslag till beslut för (s) enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade för (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga två. Rudy Espinoza (v) yrkade för (v) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga tre. Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall till tilläggsförslag enligt bilaga fyra. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade dessutom bifall till eget tilläggsförslag enligt bilaga fem samt begärde att detta yrkande samt yrkanden enligt bilaga två, punkt fem samt sex skulle behandlas av nämnden i särskild ordning som tilläggsförslag. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann fyra förslag till beslut, förvaltningens, (s), (v), (mp). Han ställde de fyra förslagen mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade därefter avslag till (mp).s tilläggsförslag enligt bilaga två , punkt fem och hörde bifall till sitt avslagsyrkande. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde därefter enhälligt bifall till (mp):s tilläggsförslag enligt bilaga två, punkt 6. Han yrkade därefter om avslag till (mp):s yrkande enligt bilaga fem och hörde bifall till sitt avslagsyrkande. Ordföranden hörde därefter enhälligt bifall till alliansens tilläggsförslag enligt bilaga fyra. Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmälde också anförandet enligt bilaga fyra som ett särskilt uttalande. Mot beslutet att bifalla förvaltningens förslag till beslut och till förmån för egna förslag till beslut reserverade sig (s) genom ledamoten Liliane Svensson (s), (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v), (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för egna förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade också om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Fastställa verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2011

2. Fastställa omslutningsförändringar om 76,3 mkr.

3. Fastställa resultatenheter 2011 enligt bilaga.

4. Överlämnas ärendet till kommunstyrelsen.

5. Att verka för att spårväg Syd skall högprioriteras och att utbyggnad av Spårväg Syd påbörjas snarast.

6. Ge förvaltningen uppdrag för verksamhetsåret 2011 enligt alliansens bilaga fyra – Utvärdera språkprogrammet i förskolorna samt den språkkartläggning som stadsdelen genomför.

7. Omedelbart justera paragrafen.

Reservationer Mot beslutet att bifalla förvaltningens förslag till beslut och till förmån för egna förslag till beslut reserverade sig (s) genom ledamoten Liliane Svensson (s), (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v), (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilda uttalanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmälde också anförandet enligt bilaga fyra som ett särskilt uttalande.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett (s)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 19

Dnr.1.1/750-2010

Verksamhetsplan 2011 i Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att delvis fastställa verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2011.

Omslutningsförändringar om 76,3 mkr fastställs.

Resultatenheter enligt bilaga fastställs.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

Samt därutöver anföra.

Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som bygger på trygghet och solidaritet.

Det är då vi blir fria, jämlika människor Så ser dock verkligheten inte ut, varken i världen, Sverige eller i Skärholmen.

Vi socialdemokrater vill skapa ett rättvist samhälle som har plats för alla.

Vi tror på människors förmåga, att ta ansvar, både för sig själva och för andra.

Vi vill se ett samhälle, där man inte ska straffas för att man råkat bli sjuk eller arbetslös

Ett samhälle som inte tillåter, att enskilda vinster görs på bekostnad av kvalitet, när människor behöver vård och omsorg.

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal. Ett samhälle där alla har ett inflytande. Ett samhälle som tar hänsyn till människors olika förutsättningar.

Därför vill vi socialdemokrater utveckla den gemensamma sektorn. Därför har vi valt, att inte sänka skatten under mandatperioden, utan i stället använda dessa pengar till verksamhet.

Med socialdemokraternas budget för Stockholms stad 2011 avseende Stadsdelsnämnder skulle Skärholmen få 16,2 mkr mer än den styrande majoritetens tilldelning av pengar till vår stadsdel. Det skulle innebära mer pengar till olika verksamheter enligt nedanstående fördelning. I övrigt hänvisar vi till den av Socialdemokraterna avlämnade reservation i Stockholms kommunfullmäktige.

Förskoleverksamhet

· Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången.

· Barngruppernas storlek ska minska med ett (1) barn i snitt till år 2014.

· Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnen bor.

Skärholmen ska vara en stadsdel där alla barn kan utvecklas och växer till fria och självständiga vuxna. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Skärholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära.

Barn som får tillgång till en bra förskola har större möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.

Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och där föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn.

Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras. I Skärholmens förskoleverksamhet ska alla barn få stöd och omvårdnad utifrån sina individuella behov för att växa och lära. Förskoleverksamheten ska utgå ifrån barnperspektivet. Oavsett föräldrarnas situation ska det därför rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta på heltid i förskolans verksamhet.

Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet. Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära. Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka. All förskoleverksamhet ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna. Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år. Det ska finnas förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Vi fortsätter att satsa på barns språkutveckling.

Öppettiderna inom förskolan ska förbättras, så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Vi ska kunna erbjuda barnomsorg nattetid. Syskonförtur och närhetsprincip ska gälla vid val av plats i förskolan. Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, för dem som inte har sina barn i förskolan.

Vårdnadsbidraget ska bort, det är ett svek mot barnen då det hindrar barnet från tillgång till pedagogisk och social verksamhet och stöd i språkutveckling. Vi vill ha en förskola med kvalité, trygghet och inflytande.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 5,6 mkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Verksamhet för barn och ungdom

Minst en icke-kommersiell träffpunkt i varje stadsdel ska garanteras.

Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka.

För alla barn i Skärholmen ska det ordnas kolloverksamhet.

Skärholmen ska vara en barnvänlig stadsdel och barns perspektiv ska alltid beaktas vid planering av stadsdelen.

Skärholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, tankar och intressen. Det kan gälla musik, idrott, teater eller annat.

Ungdomars personliga utveckling är viktig. Vi vill förstärka ungdomsmottagningen. Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet. Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till ett tryggt och stimulerande sommarlov.

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

Möteslokaler i varje stadsdel och 2:a Hemmet ska utvecklas och säkras.

Fritidsklubbar för mellanstadiebarnen ska finnas i varje stadsdel.

Alla gymnasieungdomar ska få ett SL- teminskort som gäller vardagar dagtid.

Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

I frågor som rör ungdomar ska Ungdomsrådet (URIS) spela en aktiv roll.

Vi vill att staden ska bygga en hall för inomhus lagsport i Vårberg. I vår S budget i staden finns medel så att vi kan möjliggöra 1 – 2 spontanidrottsplatser i varje stadsdel.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 2,1 mkr mer än vad majoriteten ger till verksamhet för barn och ungdom.

ÄldreomsorgAlla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll.

Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras.

Kvalitet i all omsorg ska säkras.

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap.

Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre. Därför ska vi skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre.
Personer inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänstmottagare ska bli nöjdare. Valfrihet när det gäller inriktning på omvårdnadsboende ska öka. Tillgången på kommunala alternativ ska garanteras. Andelen heltidstjänster ska öka.

Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Maten ska också vara anpassad utifrån den äldres näringsbehov. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Serviceboende ska återinföras och normerna för biståndsbedömning måste ses över, så att de som har ett behov av serviceboende, kan erbjudas detta. Personaltätheten ska bedömas och anpassas utifrån vårdbehov.

De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå. Behovet bland äldre ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten, det ska vara en självklarhet att bli förstådd och förstå, oavsett bakgrund. Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående. Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från landstinget till stadsdelsnämnden. Vi ska följa upp genomförandeplaner och avsteg från insatser, som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål, ska redovisas.

Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.

Tandhälsan är viktig för stadens äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visat sig kunna leda till sämre allmänhälsa.

På våra äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigade till.

Vi vill också se till att det finns ett fungerande system och rutiner för överlämning mellan sjukvården och äldreomsorgen.

Pensionärsrådet ska spela en viktig roll i det för dessa angelägna frågor.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 4,2 mkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorg.

Flyktingmottagande

Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god integration i samhället.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm och Skärholmen ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. De som behöver ska ges möjlighet till stöd och hjälp med validering av sina betyg och sin kompetens samt ges relevant SFI-utbildning för att snabbt få möjlighet till arbete och egen försörjning.

Barn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Kultur- och föreningsverksamhet

De lokala mötesplatserna och utbudet av kulturell verksamhet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga.

Samarbetet mellan de lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla medborgare har möjlighet att delta i samhället utifrån olika förutsättningar. Samarbetet mellan lokala kulturupplevelser och skolorna ska öka. Alla barn och ungdomar i Skärholmen ska ges möjlighet att i närområdet delta i och själva utöva olika former av kultur. Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck. Åtgärder måste vidtas för att uppmuntra och bejaka olika kulturintressen.

Invånarna i Skärholmen ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras. Konsumentrådgivning kan förebygga problem som annars skulle uppkomma längre fram.

Vi vill att Jakobsbergs Gård och Skärholmens Gård ska vara kvar i stadens regi.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,1 mkr mer än vad majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamhet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Alla ska ha möjlighet till arbete/sysselsättning och ett eget boende.

Kvalitet i all omsorg ska säkras.

Ett modernt och rättvist Skärholmen ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten ska öka, eftersom det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Brukarinflytandet ska stärkas och servicen och omsorgen ska vidareutvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser. Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska vidareutvecklas och tillämpas i stadens alla delar. Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Alla barn och unga som lever i riskzonen och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas.

I samverkan med andra aktörer ska dessa erbjudas tidiga insatser.

Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer.

Antalet hemlösa ska minska.

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt insatser.

Alla människor som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation.

Andelen hemlösa ska minska. Andelen fattiga barn ska minska. Droganvändningen bland unga ska minska. Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka. Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter.

Nämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboende utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och eget kontrakt. Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.

Vi ska erbjuda skydd till dem som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våldet i hemmet ska fortsätta. Att bekämpa prostitution är också ett gemensamt ansvar.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Föräldrastödverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Ungdomsmottagningen ska utvecklas för att främja ungdomars hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Antalet skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka. Skydd och stöd till flickor och pojkar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samarbete med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera, eftersom det ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheter till praktikplats, arbete och träffpunkter av stadsdelen. De ungas psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 2,5 mkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Ekonomiskt bistånd

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Antalet personer med egen försörjning boende i Skärholmen ska öka.

Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar, som inte påbörjat eller avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

Det är viktigt att SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning således inte sätts i stadsdelsarrest.

Även tandvård och internetuppkoppling ska inkluderas i bidragsnormerna.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,4 mkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handläggningsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas.

Deltagande i svenska för invandrare ska öka och om möjligt yrkesanpassas.

Alla sökande ska ges möjlighet att läsa på Komvux.

Att ha ett arbete är grundläggande för människors möjlighet till egen försörjning. Om samhället ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns tas tillvara. Därför är det vår uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet och stötta dem som är yrkesverksamma.

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin, att satsa på kompetensutveckling, Komvux, SFI och annan utbildning.

Konjunkturen har vänt uppåt, men trots det går många fortfarande arbetslösa. Bland dem finns många unga människor. Därför vill vi bl.a. återinföra stöd till arbetslösa ungdomar genom Navigatorcenter.

Samverkan ska ske mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning. Samarbetet med det lokala näringslivet ska utvecklas. I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas. Entreprenörskap ska främjas. Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta. Satsningar ska göras på sommarjobb för ungdomar.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,9 mkr mer än vad majoriteten ger till arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsmiljöverksamhet

Skärholmsborna ska uppleva ökad trygghet i staden.

Det ska vara rent och tryggt på gator, torg och i våra parker.

I planeringen ska torg och offentliga platser betraktas som platser som både ska passeras, besökas och platser att vara på.

Park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten i alla stadsdelar. En offensiv strategi ska tas fram för det offentliga rummet med nyttigheter exempelvis toaletter, dricksvattenfontäner, möblemang och parkinslag.

Alla har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekplatser och andra grönområden ska vara rena, välskötta och ge möjlighet till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljö. Centrum och torg är i många fall ansiktet utåt för stadsdelen. Om inte dessa är inbjudande så drabbar det hela stadsdelen. Snöröjning, städning av gator och torg samt underhåll av lekparker och parker måste fungera bättre.

Stadsdelens invånare ska erbjudas upplevelse som erbjuder tillgängliga, inbjudande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

Vi vill utveckla trygghetsperspektivet i parkmiljön.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,4 mkr mer än vad majoriteten ger

Miljöverksamhet

Miljön är en viktig fråga för oss alla. Ingen kan vara oberörd av det, som drabbar människor i världen på grund av klimatet. I Skärholmen har förvaltningen del i lokala ansvaret. Men det mesta är centraliserat, men ändå viktigt för oss att ha inflytande över.

Källsorteringen är en viktig del i klimatfrågan. Det är sådant som fordrar investeringar och information. Det skulle kunna källsorteras i betydligt större omfattning i våra verksamheter om man hade de resurserna. Ansvaret för att det ska ske i annans verksamhet och även hos människor i allmänhet vilar på staden. Med en decentralisering skulle man kunna fånga upp behoven och vilka åtgärder som behövs. Framför allt vilken information som är nödvändig för att ge resultat. Samarbetet mellan olika aktörer är viktig i sammanhanget.

Miljökrav borde införas i alla stadens upphandlingar och verksamheter.

Det lokala agenda- 21 arbetet ska fortsätta anser vi.

Medarbetarna

Personalen är den viktigaste resursen för en väl fungerande verksamhet. Personal som känner sig delaktig i verksamheten och vet förvaltningens värdegrund. Därför är också arbetsmiljöfrågorna viktiga. Det är därför angeläget att man känner sig trygg och kan känna att man har möjlighet att utvecklas på sitt arbete. Alla ska få ha tillgång till friskvård på betald arbetstid. Det är en självklarhet för oss. Man ska ha möjlighet, att i sin egen takt kunna få kompetensutveckling och kunna få mer kvalificerade arbetsuppgifter. Man ska ha rätt till heltid när man vill det, men möjlighet till deltid när man vill det.

Den psykosociala arbetsmiljön är otroligt viktig. Det är inte bra om man ständigt går och oroar sig för att bli övertalig på grund av förändringar som är orsakade av upprepade upphandlingar.

Därför bör samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, de lokala och/eller centrala fackföreningar på arbetsplatsen, också vara en elementär del i planeringen av den dag dagliga verksamheten.

Demokrati, insyn och inflytande i ens arbetsliv är något som vi Socialdemokrater värnar om.


Bilaga två (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 20 januari 2011

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 19

D.nr. 1.1/750-2010.

Verksamhetsplan år 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis fastställa verksamhetsplanen inklusive bilagor och budget för år 2011.

2. Omslutningsförändringar om 76,3 mkr fastställs.

3. Resultatenheter fastställs enligt bilaga.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

5. Verka för att arbetet med förbifarten stoppas och att resurserna till motorleden, i stället används till utbyggnad av kollektivtrafik.

6. Verka för att Spårväg syd ska hög prioriteras och utbyggnad av spårväg syd påbörjar snarast.

7. Samt därutöver anföra följande

Vi i Miljöpartiet tackar stadsdelsförvaltningens tjänstemän och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter för deras goda arbete och att stadsdelen klarar sig förhållandevis bra trots nedskärningar i nämndens kärnverksamheter.

Skärholmen är en fantastisk stadsdel att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och blandningen av människor med olika bakgrund skapar gränslösa möjligheter.

Skärholmen ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning i Skärholmen skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Levande demokrati, mångfald och lika rättigheter skapar en modern stadsdel där alla människor får livskvalitet och nya livschanser.

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 367,7 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2011 betyda 22,4 Mkr mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

T.ex. Av det vill vi lägga 2,4 miljoner mer på förskoleverksamhet, 0,4 milj. mer på stöd o service till personer med funktionsnedsättning, 4,4 milj. mer till verksamhet för äldreomsorg, 3,7 milj. mer till ekonomiskt bistånd, 7,8 milj. mer till individ – och familjeomsorg, 2,2 milj. mer till verksamhet för barn- och ungdom, 1,0 milj. mer till stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21. 0,4 milj mer för kultur och föreningsverksamhet . 0,1 milj mer för flyktingmottagande . Vi har räknat in lönehöjningar och prisökningar.Vi miljöpartiet i jämförelse med majoriteten har vi lagt Jobbtorgens pengar i stadsdelsnämnderna. Som en följd av det har vi 317,4 Mkr mer än majoriteten för arbetsmarknadsåtgärder (dessa 317,4 är alltså utöver de 367,7 Mkr). Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Krav om inköp av rättvisemärkta varor ska införas som en parameter vid upphandling.

Skenande IT-kostnader är ett oskick och kostsamma system ifrågasätts i alldeles för liten utsträckning. Miljöpartiet anser att mycket pengar kan sparas på återhållsamhet i IT-omkostnader.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit att arbetsbelastningen har ökat, och detta påverkar barnen. Miljöpartiets långsiktiga ambition är barngrupper med max 12 barn i ålder 1-3, och max 14 barn i ålder 4-5. Vi vill samtidigt ta fram indikatorer för antal barn per vuxen. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Valfrihet i barnomsorgen .Den öppna förskolan spelar en viktig roll för barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet och för hemmavarande föräldrar. Öppna förskolor och parklekar behövs speciellt i en förort som Skärholmen för att stärka nätverk där anonymiteten annars riskerar att bli stor. Vi avsätter resurser för att utveckla stadens parklekar. Nu när allt fler barn föds och växer upp i Stockholm vill vi rusta upp befintliga och bygga fler stimulerande och säkra lekplatser för barn i olika åldrar.

Rätt till modersmål i förskolan .Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Likarättsmärk förskolor . Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Stockholms genuspedagoger i förskolorna är en stor tillgång för jämställdhetsarbetet i kommunen. Vi behöver börja tidigt med att bryta typiska könsrollsmönster. Miljöpartiet vill vi ha genuspedagoger på alla Stockholms förskolor.

De likabehandlingsplaner som förskolorna är skyldiga att upprätta ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som ett verktyg i det dagliga arbetet. Miljöpartiet föreslår en certifiering av förskolor som arbetar efter en utvecklad metodik baserad på lika rättigheter, även om alla förskolor självklart ska arbeta aktivt med dessa frågor.

Rätt till nattis . Rätten till barnomsorg är begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger. Staden ska inventera behovet av barnomsorg under kvälls- och nattetid samt helger, samt tillgodose det behov som framkommer.

Grön flaggcertifiera fler förskolor .Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Det gäller även maten som serveras, eftersom ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar till barnens hälsa. För att uppmuntra fler förskolor att integrera miljö och hållbar utveckling i undervisningen är Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg ett bra verktyg. Det ökar barnens och föräldrarnas intresse och förståelse för miljöfrågor och natur, samt utbildar framtidens stockholmare.

Mål och indikatorer för förskolan Alla barn i förskolan ska garanteras rätt till stöd i modersmålet. All personal i förskolan ska utbildas i aktivt arbete med jämställdhet, könsroller och heteronormativitet. Alla barngrupper ska minska till max 14 i storbarnsgrupper och 12 i småbarnsgrupper. Öka andelen personal med förskollärare- lärarexamen.Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk, år 2012 bör det vara 50 procent.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under mandatperioden 2002- 2006 ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Miljöpartiet redovisar och kompenserar för pris- och löneökningarna i stadens alla verksamheter. Det är ett ärligt sätt att redovisa kostnaderna på, som synliggör vad som finansierar satsningar och vad som krävs för att upprätthålla befintlig verksamhet.

Skärholmenare, anställda i kommunen och brukare ges inte en rättvisande bild av majoritetens budget. Majoriteten genomför dolda nedskärningar genom att inte kompensera för ökade priser och löner samt hävda orealistiskt låg sjukfrånvaro samtidigt som de kräver generella effektiviseringar.

Det är en oansvarig politik att sälja ut hyresrätter i stadens bostadsbolag på det sätt som skett den senaste mandatperioden. Miljöpartiet förespråkar ombildningsstopp i innerstaden och i miljonprogramsfastigheter med renoveringsbehov. I innerstaden finns för få hyresrätter. Det måste vara möjligt att hyra en bostad även i innerstaden. När lägenheter i miljonprogramområdena säljs ut vältras kostnader för stora upprustningsbehov över på de boende. Det är oansvarigt att överlåta dessa kostnader på de boende. Staden har ett ansvar för upprustningarna i dessa områden. Istället för oansvarig utförsäljning vill vi att det byggs fler hyresrätter. Miljöpartiet förespråkar direktval till stadsdelsnämnderna för att underlätta kontakten mellan kommuninvånare och politiker. Vi vill att ansvaret för renhållning och vissa planärenden ska föras tillbaka till stadsdelsnämnderna och att stadsdelsnämnderna ska vara remissinstanser för bl.a. plan- och byggärenden. Öppna möten i stadsdelsnämn der och facknämnder är ett bra sätt att göra det demokratiska beslutsfattandet i stadsdelsnämn der och facknämnder är ett bra sätt att göra det demokratiska beslutsfattandet i kommunen synligt och intressant för medborgarna. Vi förespråkar en demokratisk planprocess där människors synpunkter tas tillvara i ny- och ombyggnationer.

Bilaga tre (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmen stadsdelsnämnd

2011-01-20

Ärende 19

Verksamhetsplan 2011

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V) Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2011.

2. Förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholm – en stad utan gränser

Stockholm ska vara en öppen, internationell och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga. Vi vill ha ett jämlikt Stockholm och en framtid där invånarnas medbestämmande utformar resan, inte bara på valdagen, utan alla dagar året runt.

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I vår budget satsar vi förebyggande, långsiktigt, jämställt och klimatvänligt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering bekämpas. Jämställdhet genomsyrar alla verksamheter och all statistik är könsbaserad. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna, närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven. Alla verksamheter som betalas av Stockholms stad ska ha mycket god kvalitet. Det förutsätter bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och stort medbestämmande.

Vår budget innebär en halv miljard kronor mer till stadsdelsnämnderna jämfört med den borgerliga majoriteten. Vi satsar nära 70 mnkr för att erbjuda rätt till heltid, kortare arbetstid i äldreomsorgen och högre lön för lågavlönade. Dessutom har vi 10 mnkr mer i investeringar i grönområden. I staden totalt satsar vi en halv miljard mer på utbildning. 2011 har vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket gör att återfår 2006 års skattesats.

Vänsterpartiet vill investera tre miljarder kronor av stadens kapital i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill satsa på personalutbildning, ersättning för vikarier vid utbildning, kortare arbetstid, göra alla sjöar badbara, restaurera våtmarker, inrätta en fond för klimatsmarta investeringar i fastigheter m.m. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent med fokus på vegetarisk mat.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter. Bostadsbristen för gruppbostäder ska bort och fler billiga hyresrätter byggas så att unga och hemlösa kan få en bostad som de har råd med. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. I vår vision har vi ett miljörättvist Stockholm där var och ens miljöpåverkan inte är högre än vad jordens begränsade resurser tillåter i ett globalt perspektiv. Den luft vi andas och det vatten vi använder ska bli bättre, genom att fler väljer cykel och kollektivtrafik före bil. Vi vill inrätta nio naturreservat fram till 2014.

Stadsdelsnämnderna - det viktigaste verktyget för lokal demokrati

Vänsterpartiets mål för stadsdelsnämnderna

v Öka den lokala demokratin och invånarnas delaktighet i utvecklingen

v Prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

v Höj kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter

Stadsdelsnämnderna är det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati, eftersom det mesta av stadens verksamheter som vänder sig direkt till invånarna finns i stadsdelarna. Där ges stockholmarna tillfällen att träffa sina lokala politiker, vare sig det är i mataffären, på föräldramötet, stadsdelsnämndens öppna möte eller i busskön.

Vår politik är att utveckla stadsdelsnämnderna och öka invånarnas delaktighet i den lokala demokratin. Vi vill utveckla arbetet med deltagande demokrati. Om vi skulle styra skulle stadsdelsnämnderna återfå områdesansvaret för skolan, för arbetsmarknadsåtgärder samt för stadsmiljöverksamhet som tidigare centraliserats. Om välfärden ska fördelas på ett mer rättvist sätt måste stadsdelsnämnderna få ökade resurser.

De vinster som görs på grund av effektiviseringar, till exempel sänkt sjukfrånvaro och e-tjänster ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. En viss procent ska sättas av till en pott som brukarna har inflytande över.

Skärholmen

Skärholmen stadsdelsnämnds verksamhet är mycket viktig för medborgarnas välfärd, från de yngsta förskolebarnen till de allra äldsta invånarna. En väl utbyggd förskola och äldreomsorg av mycket god kvalitet är grundläggande för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den alltmer omfattande privata driften av verksamhet kräver utökad uppföljning och kontroll.

Med vänsterpartiets budget får Skärholmens stadsdel 31,5 mnkrmer än den borgerliga majoritetens budget i kommunfullmäktige.

Ekonomi

Skärholmens Stadsdelsnämnd verksamhet ska inte enbart styras efter kommunfullmäktiges resursfördelning. Fördelning av pengar ska göras efter lokala behov och inte strikt efter de nycklar som fördelar skattepengar till nämnderna. Det krävs också att de resurser som fördelas inte är så små att vi måste göra hårda lokala omprioriteringar på grund av strukturella underskott. Ett exempel är den sociala barnavården, där BUSS-utredningen visat att det saknas omkring 100 mnkr i budgeten.

Budgeten för stadsdelsnämnderna ska rymma både en rimlig nivå för likvärdig service i alla delar av staden och en ram för lokala satsningar. Anslaget för ekonomiskt bistånd ska vara skilt från övriga anslag. För att stärka välfärden måste stadsdelsnämnderna få mer resurser. Den totala nettobudgeten i förvaltningens förslag är i princip samma som för 2010 förutom ekonomiskt bistånd, vilket innebär fortsatta nedskärningar. Med våra partiers budgetförslag skulle stadsdelsnämnden få minst 31,5 mnkr mer i anslag, vilket ökar förutsättningarna att klara ökad kvalitet och löneökningar.

Majoritetens budgetförslag ställer krav på ”omprioriteringar och anpassningar av verksamheterna” som ska ”bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt”. Detta kommer att innebära en ännu mera restriktiv biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter att bevilja den hjälp som den enskilde har rätt till inom individ- och familjeomsorgen och större barngrupper inom förskolan. Anslaget för ekonomiskt bistånd har dragits ner kraftigt trots att riksnormen för försörjningsstöd har höjts och övriga kostnader som en försörjningsstödstagare – t.ex. hyrorna – kommer att gå upp. Många av dem som i dag har försörjningsstöd är mycket långt borta ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Förskolan

Vänsterpartiet satsar 7,1 mnkr mer i Skärholmen jämfört med KF:s budget.

Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för att minska barngrupperna

Höjt socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för utökat arbetet med modersmål, språkstöd och särskilda behov

Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

Öka antalet högskoleutbildad personal i förskolor

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor.

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort. Det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att främja likvärdighet och motverka skillnader i uppväxtvillkor. Idag är det för stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna enligt förskoleinspektörerna.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. Det ökande antalet skolor som förskolorna ska samverka med har gjort det svårare att ge alla barn en organiserad övergång mellan förskola och skola. Det är ett negativt resultat av det så kallade fria skolvalet.

Möjligheten att ha en helhetssyn på barns bästa är störst om grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. Då kan samverkan mellan förskolan och skolan utifrån det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov och de ska garanteras en väl förberedd övergång till skolan. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Skärholmen ska vara en stadsdel där alla barn har goda uppväxtvillkor oavsett social, ekonomisk och etnisk bakgrund. Barnen ska inte betraktas som kunder på en marknad utan som små medborgare som ska ha inflytande över sin vardag i takt med ålder och mognad. Barnperspektivet ska styra allt beslutsfattande och all stadsplanering

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,2mnkr mer i Skärholmen jämfört med KF:s budget.

Fler öppna förskolor och parklekar

Fler mötesplatser för ungdomar

Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Parklekar och öppna förskolor behöver byggas ut. Utomhuspedagogiken ska utvecklas och personalen ha adekvat utbildning.

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att verksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,1 mnkr mer i Skärholmen jämfört med KF:s budget.

Ökat stöd till kultur- och föreningsverksamhet

Lokala kulturcentran

Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska hjälpa verksamheterna att kunna ta del av kultur i olika former. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna samverkan med boende, kultur- och folketshusföreningar m.fl.

Barn, unga och äldre ska få mer tillgång till kultur och även inflytande över hur pengarna används. Genom att vi återinför SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd kan fler besöka Stadsmuseet och Kulturhuset. Konsumentvägledning ska finnas med riktade insatser till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser. Behovet att utöka antalet föreningstavlor inventeras. Anslagen till föreningar fördelas jämställt och i förorterna ges ökade anslag. Huvuddelen av stödet till lokala organisationer överförs från kulturnämnden till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 4,3 mnkr mer i Skärholmen jämfört med KF:s budget samt resurser för demensvård och kortare arbetstid i centrala medelsreserven

Höjd ersättning för dagverksamhet med 2 %

Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

Alla över 75 år får hemtjänst två timmar per veckan med enkel biståndsbedömning

Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål samt respekt för sina önskningar och behov

Utökning av fixartjänsten så att även äldre mellan 67 och 75 år kan få hjälp

God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldre är medborgare med behov och inte kunder på en äldremarknad. Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Konkurrensutsättningen stoppas. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån en helhetssyn. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges goda förutsättningar till insyn och påverkan.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning måste förbättras. Bemanningen på demensboenden utökas, så att demenssjuka aldrig riskerar att lämnas ensamma. Hemtjänsten får mer resurser för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Arbetsmiljön ska vara så god att våra anställda orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen utökas genom mer kultur och rörelse. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs bättre tillgänglighet. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvaliteten i dagverksamheter ska höjas. Maten bör i möjligaste mån lagas på plats i hemmet och i äldreboenden, för att stimulera matlust, hälsa och välmående. Munhälsan ska uppmärksammas.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Nedläggningen av servicehusen stoppas. Tillsammans med kollektivhus, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ger servicehus bra möjligheter för äldre att få ett boende som passar. Höga kostnader för trygghetsboende jämfört med servicehus innebär sannolikt att äldre med låg inkomst inte har råd att bo i trygghetsboende, vilket är oacceptabelt.

Det är mycket svårt att utöva ett demokratiskt inflytande över äldreomsorgen när den till så stor del drivs på entreprenad och är avtalsstyrd över flera år i taget och avtalen är okänsliga för hur medborgarna röstar i de allmänna valen. Det finns stora bekymmer med kontinuiteten i den omsorg som upphandlas med jämna mellanrum. Upphandlingarna skapar stor oro både bland brukarna och bland den personal som berörs. Vänsterpartiet vill värna om såväl kontinuiteten som demokratin och arbetar för att behålla det kommunala alternativet. Den nuvarande ordningen där stadsledningen beslutar över detta är djupt odemokratisk

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 2,6 mnkr mer i Skärholmen jämfört med KF:s budget.

Höjd schablon med 1,5 % mer för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet och korttidshem

Höjd peng för hemtjänst, ledsagning och avlösning med ytterligare 2 %

Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

Barn och vuxna, flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få stöd och service av god kvalitet

Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med behov och inte kunder på en marknad. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad, vilket är förhållandena idag. Konkurrensutsättningen stoppas.

För att klara en god och jämställd omsorg, stöd och service krävs att bemanningen är tillräcklig och att insatser samordnas. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande och som inte bygger på konkurrensutsättning.

Rätten till bostad är grundläggande men idag är bristen på både gruppbostäder och servicebostäder akut. Förutsättningar att bygga särskilda boenden ska därför noga prövas i alla projekt utifrån hela stadens behov. Det behövs ett nytänkande när det gäller bostäder och dagverksamheter för yngre personer. Storleken och utformningen av bostäder ska anpassas till behoven för olika funktionsnedsättningar. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran i gruppbostäder, eftersom merkostnader pga. funktionsnedsättning inte ska belasta hyran.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler personer i gruppbostad utvecklas. Brukarråd och brukarrevisioner ska utökas. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 5,7 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 2,5 mnkr för barn och unga, 2.5 mnkr för vuxna inkl kvinnofrid samt 0,7 mnkr till socialpsykiatri.

Enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer

Stärk den sociala barnavården och inrätta familjecentraler

Stärk missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad

Ökat boendestöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas

Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Alla stadsdelsnämnder ska ha enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer, vilket omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd akut och i en vårdkedja för att säkra stödet så länge det behövs.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras, exempelvis genom att starta familjecentraler. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa erbjuds. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem får utökat stöd. Budgeten för barnavården förstärks så att den ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en stor satsning i hela staden, där stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll. Narkotikan ska bekämpas och Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program förverkligas. Drogförebyggande arbete utökas. Samverkan med vårdcentralerna utvecklas. Samordnade vårdplaner i dialog med den enskilde ska utvecklas för att tillgodose samlade behov. Sprututbyte ska genomföras. Öppenvård för kvinnors behov ska finnas. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få stöd i boende, sysselsättning och fritid. Planer för boende ska göras för alla som idag bor på hem för vård eller boende.

Alla har rätt till en social och ekonomisk trygghet. Väntetiderna för ekonomiskt bistånd ska inte vara längre än länsstyrelsens norm på 14 dagar. Alla ska ha möjlighet att resa kollektivt i staden och vi vill därför återinföra SL-kortet i normen. Även Internet-uppkoppling bör ingå. Ett barnperspektiv ska finnas och barnkonsekvensanalyser genomföras när familjer får hyres- och eldskulder. Både bidragshandläggare och socialsekreterare vara med i arbetet med att uppmärksamma barns behov. Ärendeantalet måste anpassas så att en aktiv uppföljning av barnhushållen är möjlig. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga familjer vräks av ekonomiska skäl. Ingen person ska behöva utsättas för att elen stängs av i deras hem. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad. Stödet till ensamstående unga föräldrar som behöver särskilda insatser ska öka

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet satsar 0,5 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget samt 1,5 mnkr i parkinvesteringar

Agenda-21-verksamhet och lokal demokrati i stadsmiljöfrågor

Upprustning och bättre skötsel av parker och grönområden

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdesplanering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,2 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktige.

Uppsökande verksamhet för att barn till avvisningshotade och gömda ska kunna gå i förskola och skola

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

Barns behov ska alltid uppmärksammas

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade och gömda sökas upp så att de får tillgång till förskola och skola.

När staten den 1 december 2010 övertar ansvaret för introduktionen återstår ett ansvar för staden när det gäller svenska för invandrare och samhällsinformation. Stadsdelsnämndernas ansvar minskar. Flyktingarna ska få god praktisk och social hjälp för att snabbt komma in i samhället. Vuxna måste få jobb och barnen börja i förskola och skola. Ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Flyktingar med nedsatt arbetsförmåga ska få det stöd de behöver.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 5,3 mnkr mer i Skärholmen än kommunfullmäktiges budget.

Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

SL-kortet återinförs och Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

Ökat barnperspektiv i handläggningen

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vi står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och bland annat införa rätt till Internetuppkoppling i normen. Nuvarande riktlinjer slår hårt mot utsatta människor. Försämringar i sjukförsäkring och a-kassa tvingar folk att söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi också SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras exempelvis när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor som behöver särskilda insatser ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 3,2 mnkr mer i Skärholmen än kommunfullmäktiges budget.

Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

Fördubbla antalet sommarjobb för ungdomar

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Fler unga kvinnor och män, fler med utomnordisk bakgrund samt fler med funktionsnedsättningar ska ha arbete eller utbildning

Fler flickor och pojkar ska ha sommarjobb

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kvinnor och män ska kunna leva ett självständigt liv. Vår politik innebär fler kommunala jobb. Vissa av de nya jobben ska vara trainee anställningar för unga och personer med funktionsnedsättningar. Ingen ungdom eller ung vuxen ska vara långtidsarbetslös. Fler flickor och pojkar ska få sommarjobb. De som har svårt att på egen hand skaffa sommarjobb ska få hjälp att söka och ska kunna få sommarjobb via staden. Målet med arbetsmarknadsinsatserna är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Arbetsträning ska erbjudas som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete är en möjlighet att komma vidare efter arbetsträning. Sociala kooperativ är ett alternativ för vissa hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna starten av fem kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

Bilaga fyra Alliansen (m) samt (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

19. Verksamhetsplan 2011

Mika Eskelinen m.fl. (M)

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Förslag till beslut:

1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut för verksamhetsplan och budget

2. att ge förvaltningen följande uppdrag för verksamhetsåret 2011:

- Utvärdera språkprogrammet i förskolorna samt den språkkartläggning som stadsdelen genomför. Utvärderingen ska redovisas i samband med tertialrapport 2 och ska belysa följande frågeställningar:

§ Kostnaden för språkprogrammet/insatserna per barn, förskoleenhet och totalt för stadsdelen.

§ Vilka resurser språkprogrammet motsvarar i personal och hur fördelningen ser ut mellan olika språkgrupper samt förskoleenheter.

§ Vilka språkgrupper som får ta del av språkprogrammet.

§ Vilka effekter språkprogrammet medfört på lång och kort sikt för barnens kunskaper i det svenska språket.

§ Hur förskolepersonalens kompetens i svenska språket ser ut och om det kan kopplas till de resultat som uppmätts i språkkartläggningen.

§ Hur språkkartläggningen kan användas, utvecklas och kopplas till återkommande utvärdering och resultatmätning av eventuella insatser för att främja förskolebarnens kunskaper i svenska språket.

§ En generell beskrivning av forskning och utveckling inom området liksom metoder och uppföljning.

§ Eventuella jämförelser med motsvarande arbete i andra stadsdelar och andra städer.

Många av förskolebarnen i stadsdelens kommunala förskolor har ett annat modersmål än svenska och även personalen har ofta ett annat modermål. Mot bakgrund av detta använder sig stadsdelen av ett språkprogram och en språkkartläggning för att främja förskolebarnens kunskaper i svenska språket.

Språkprogrammet har aldrig utvärderats och det går inte att dra några egentliga slutsatser av de genomförda språkkartläggningarna beträffande effekterna av språkprogrammet. Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera språkarbetet för att kunna se om de resurser som läggs ner ger ett önskat resultat och att arbetet som utförs blir så effektivt som möjligt.

Vår förhoppning är att detta uppdrag kommer att ge en bra överblick över språkarbetet och synliggör positiva effekter, arbetsmetoder och områden som gör att resurserna kan användas på bästa sätt och främja förskolebarnens kunskapsutveckling i svenska språket.


Samt därutöver anföra

Det arbete som påbörjats under 2010 ska fortsätta med den breda ansats som nu sker. Alla möjligheter ska tas tillvara så att vi får den bästa vården och omsorgen på Sätra med en budget i balans.

Förvaltningen har under 2010 genomfört ett arbete på Sätra Vård och Omsorg där förbättringar av kvalitén och gemensamma rutiner för all personal har varit i fokus.

Utifrån detta har en genomgång av de äldres matsituation skett och även en analys av ekonomin för Sätra har genomförts, i och med detta har det konstaterats att det på Sätra idag inte finns rätt antal brukare inom respektive kategori för att ekonomin kan komma i balans. Även det arbete som pågår om att utbilda personalen i användandet av de olika dokumentationssystem som finns, inklusive att dokumentera på god svenska fortsätter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga fem (mp) tilläggsförslag

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 20 januari 2011

Rebwar Hassan (mp)

Ärende 19

D.nr. 1.1/750-2010

Verksamhetsplan år 2011

Tilläggsförslag

Jag stödjer lärarförbundets yrkande att Skärholmens stadsdels inbjuder lärarförbundet till en seriös diskussion som syftar till att höja läraryrkets attraktionskraft och som i sin tur kan leda till förändrade prioriteringar i budgetarbetet.

-------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Motion om snö – något att planera för – svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/578-2010 med förslag till beslut att förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som yttrande till kommunstyrelsen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut för alliansen (m), (fp) samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ersättaren Bosse Ekvall (s) anmäler även han ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga två, som vice ordföranden Robert Lagergren (s) tar som sitt. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett eget förslag till beslut enligt bilaga tre. Efter en kort ajournering av sammanträdet mellan kl. 20.02 och 20.04 ställer sig alliansen (m), samt (fp) bakom (s) särskilda uttalande genom ledamoten Mika Eskelinen (m) och (s) ställer sig genom ledamoten Liliane Svensson (s) bakom alliansens (m), (fp) särskilda uttalande. (s) ställer sig även genom ledamoten Liliane Svensson (s) bakom andra stycket i (mp):s anförande. Ledamoten Rudy Espinoza (v) ställer sig bakom både (s) och (v) särskilda uttalanden. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens och (mp):s förslag till beslut enligt bilaga tre. Han ställer de bägge förslagen mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till miljöpartiets.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som yttrande till kommunstyrelsen

Särskilda uttalanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för alliansen (m), (fp), de ställer sig även bakom (s) särskilda uttalande. Ersättaren Bosse Ekvall (s) anmäler även han ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga två, som vice ordföranden Robert Lagergren (s) tar som sitt. (s) ställer sig även bakom alliansens särskilda uttalande genom ledamoten Liliane Svensson (s). (s) ställer sig även bakom andra stycket i (mp).s anförande. Ledamoten Rudy Espinoza (v) ställer sig bakom både (s) och (v) särskilda uttalanden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Alliansen (m), (fp) Särskilt uttalande med stöd av (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

20. Motion om snö – något att planera för

- svar på remiss

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Mika Eskelinen m.fl. (M)

Med stöd av (s)

Särskilt uttalande:

Folkpartiet och Moderaterna instämmer i att det operativa ansvaret för snöröjningen bäst ligger ute på stadsdelsnämnderna som har den lokala kunskapen och den direkta kontakten med medborgarna. Däremot kan upphandlingar av entreprenörer, maskiner etc. mycket väl skötas centralt, i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarnas lokalt förankrade tjänstemän.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande (s) med stöd av Alliansen (m), (fp) samt (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

Robert Lagergren m.fl. (S)

Med stöd av (m) samt (fp)

Ärende 20.

Dnr. 1.5.3/578-2010

Motion om snö- något att planera för- svar på remiss

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra:

Stadsdelsnämnden har många gånger fått höra från medborgarna hur skräpigt det är framförallt på våra torg.

Sett bl.a. mot den bakgrunden så vill vi med största allvar framhålla betydelsen av att all skötsel hela året d.v.s. såväl snöröjning som allmän städning och underhåll återförs till stadsdelsnämnden.

Totalansvaret för skötseln av parker, gator och torg bör ligga samlat, vi samtycker således med både motionären och stadsdelsförvaltningen.

Vi tycker vidare att förvaltningen ska verka för kontroll och analys av de eventuella miljöpåverkande ämnen som snön för med sig.

Alla fyra angivna upplagsplatserna ligger oroande nära Mälaren, som ju faktiskt är dricksvattentäckt för hela Stockholm, ja hela regionen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre (mp) förslag till beslut med stöd av (v)samt II stycket med stöd av (s)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 20 januari 2011

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 20.

Dnr. 1.5.3/578-2010

Remiss: Motion om snö- något att planera för – svar på remiss

Förslag till beslut:

att Skärholmens stadsdelsnämnd delvis godkänner remissvaret

att bifall motionen

att därutöver anföra

Vi tycker att motionären har lyft mycket angelägna frågor som rör hela staden, särskilt planering om att lägga snömassor och förbereda marken där det behövs . Vi tycker att det är viktigt att vi ska råda över Mälaren och att skydda den från föroreningar eftersom den är vår dricksvattenreserv.

Det är samtidigt viktigt att veta att snön och dagvattnet transporterar föroreningar till Mälaren och vårt reningsverk. För att långsiktigt lösa problemet med tillförseln av miljöföroreningar till recipienterna behövs planering. En strategi för att ta hand om snömassorna på bästa sätt ska tas fram. Det finns tillänglig teknik för att använda snön som kylsystem och det kan vara en del av den framtida energianvändningen, särskilt i stora sjukhus och stora byggnader. Vi anser att möjligheterna att använda snön för att producera fjärrkyla behöver utredas, särskilt just nu i den tid som el- och energipriset går upp. På så sätt skulle kostnaderna för snöhantering också kunna minska för staden.

Vi stödjer också handikapprådets yttrande att det är viktigt att snöröjningen är snabb för att de som har rörelsehinder ska kunna ta sig fram på gångbanor och trottoarer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Remissvar angående reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Förelåg förvaltningens förslag till beslut, dnr 1.5.1 689-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden i Skärholmen godkänner förslaget om reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s) och (v) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt (s) och (v):s gemensamma enligt bilaga ett. Han ställer de bägge förslagen mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för (s) och (v) mot förslaget till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) hänvisar till miljöpartiets förslag till beslut och reservation i Kommunfullmäktige i denna fråga.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förslaget om reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Reservationer Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för (s) och (v) mot förslaget till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) hänvisar till miljöpartiets förslag till beslut och reservation i Kommunfullmäktige i denna fråga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (s), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

Robert Lagergren m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Ärende 21.

D.nr. 1.5.1 689-2010

Remissvar angående reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Omedelbar justering. Svaret skickas till KF/KS kansli senast 31 januari.

Samt att därutöver framföra

Det är bra, att det klargörs i revideringen av riktlinjerna att syftet är, att säkerställa säkerhet och likabehandling i staden. Det är viktigt, att lagstiftningen har setts över, så att det inte uppkommer kränkningar av den enskilde.

Det är också bra, att barnperspektivet stärks. Barnets bästa och barnets rätt, att komma till tals är viktiga. FN-s Barnkonvention och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste vara en självklar utgångspunkt.

Det är dock viktigt, att valfrihet ska råda även här och, att man inte i detalj styr upp den enskildes behov av insats. Människor är olika, så en viss flexibilitet måste kunna råda. Vi tycker det är självklart, att den enskilde inte ska åsamkas mera kostnader än normalt på grund av ett funktionshinder.

Det är bra för människor, att känna sig behövda och ha ett arbete att gå till. Det gäller även de med funktionshinder. Men det får inte förenas med ett krav. Tryggheten måste alltid komma i första hand. Det ska också kännas att man inte blir utnyttjad utan uppskattas med att få lön för arbetet.

Sjukersättningen är för denna grupp oftast låg, då man kanske inte hunnit kvalificera sig tillräckligt. Därför borde man återinföra, som alliansen tog bort, att man får behålla sin sjukersättning och kan få lön ovanpå det upptill ett visst belopp. Tidigare var det 42000 kr/år. Som det är för närvarande, så får man inte tjäna några pengar om man har sjukersättning.

För övrigt instämmer vi i den av S, V och MP avlämnade reservation i Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnden.

§22 Revisionskontorets rapport granskning av gynnande beslut daterat 2010-10-22

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/756-2010 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd skall ta fram en skriftlig rutin för bevakning och uppföljning av beslut som ej verkställts inom tre månader samt begära en kvartalsvis information från beställarenheten om de gynnande beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att Skärholmens stadsdelsnämnd skall ta fram en skriftlig rutin för bevakning och uppföljning av beslut som ej verkställts inom tre månader samt begära en kvartalsvis information från beställarenheten om de gynnande beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Svar på inkommen remiss, dnr 1.5.1/690-2010 angående riktlinjer för handläggning av försöks och träningslägenheter

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/690-2010 med förslag till beslut

1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

2. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Robert Lagergren (s) anmälde för (s) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Mika Eskelinen (m) ställde sig för (m) och (fp) bakom styckena tre till fem utom den sista meningen i stycke fem i detta särskilda uttalande. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde även han ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet tas med omedelbar justering och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens Stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

2. omedelbart justera protokollet.

Särskilt uttalande Ledamoten Robert Lagergren (s) anmälde för (s) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Mika Eskelinen (m) ställde sig för (m) och (fp) bakom styckena tre till fem utom den sista meningen i stycke fem. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde även han ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v) med stöd av (m) samt (fp) för styckena tre till fem utom den sista meningen i stycke fem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

Robert Lagergren m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Ärende 23

Dnr. 1.5.1/690-2010

Svar på inkommen remiss Dnr: 1.5.1/690-2010 angående riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Särskilt uttalande

Vi håller med om förvaltningens förslag till beslut men vill samtidigt passa på att göra ett särskilt uttalande om detta ämne då vi i dagens läge har cirka 3000 hemlösa i Stockholm.

Frihet, jämlikhet och solidaritet bör vara värdegrunden i det välfärdssamhälle vi lever i och på så sätt omöjliggöra att människor hamnar utanför. Många av våra medborgare saknar tyvärr fortfarande de rätta förutsättningarna för att kunna leva ett värdigt och gott liv. Den mänskliga rättigheten att ha en bostad är en fundamental del som många av våra invånare saknar. De individer som håller på att bli bostadslösa löper större risk att hamna i ett utanförskap. Detta kan kosta samhället och mänskligheten mer än om man i ett tidigt stadium går in med insatser för att stötta, vägleda och hjälpa.

Tidiga hjälpinsatser (stycke 3)

Vi vill uppmana samtliga instanser, som exempelvis socialtjänsten, att i ett tidigt skede ta tag i situationer där man ser att individer och familjer löper risk att hamna snett. Det ska inte behöva gå så pass långt att individer och familjer blir vräkta från sina bostäder på grund av att de för tillfället exempelvis inte har råd att betala sin hyra, att de har missbruksproblem och/ eller fysiska, psykiska eller allvarliga sociala problem.


Kortad prövotid (stycke 4)

Vi vill att man framledes ser över möjligheten att, för de boende som har skött sig under en prövotid, korta ner tiden mellan förfogande av försökslägenhet och tillgång till förstahandskontrakt. Vi vill likaledes att man tittar på möjligheten att korta ner tiden mellan träningslägenhet och försökslägenhet. Att den som har skött sitt boende i träningslägenhet får gå över till försökslägenhet eller får förstahandskontrakt till sin träningslägenhet.

Samverkan mellan kommuner och bostadsbolag (Stycke 5)

Vi vill även att det ska finnas en samverkan mellan olika kommuner och bostadsbolag. Bostad i annan kommun skall erbjudas i de fall då det råder brist på bostäder i den kommun man befinner sig i.

För att på allvar minska hemlösheten krävs en stadsövergripande samordning mellan kommuner och bostadsbolag samt tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror.

Tyvärr har utförsäljningen av allmännyttan drastiskt minskat antalet billiga bra hyresrätter som kunde ha blivit en bostad till en hemlös.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 20 januari 2011

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 23

dnr 1.5.1/690-2010.

Svar på inkommen remiss, dnr 1.5.1/690-2010 angående riktlinjer för handläggning av försöks och träningslägenheter.

Särskilt uttalande

Till stora delar stödjer vi förvaltningen svar, men kompletterar vi med att det behövs ett program för att motverka och kraftigt minska hemlöshet i Stockholm. En egen, fast bostad ska vara en mänsklig rättighet. Miljöpartiet vill att de allmännyttiga bostadsbolagen ska överlämna ytterligare 300 lägenheter per år till Stiftelsen Hotellhem, som får i uppdrag att förmedla dessa som fasta kontrakt till personer och familjer som i dag lever i hemlöshet. Avtal ska slutas med privata bostadsbolag om fler lägenheter. Detta vore ett sätt att införa Bostad först på riktigt, en metod som forskningen visat fungerar bättre än de trappstegsmodeller som i dag används. Miljöpartiet vill att alla hemlösa ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Vid upphandlingar av personliga ombud ska brukarinflytande ges hög prioritet. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda daglig verksamhet för hemlösa. Där kan kontakter knytas och biståndsbedömning göras. Stadsdelarna kan samverka om denna verksamhet. Karaktären på insatserna ska vara långsiktig och det uppsökande arbetet ska utvecklas. Eftersom fler unga har blivit hemlösa de senaste åren, bör det uppsökande, förebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar som riskerar hemlöshet stärkas. Vid uppsägning av hyresavtal ska handläggning införas omgående.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/711-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner pensionärsföreningarnas nomineringar till ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2011

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna pensionärsföreningarnas nomineringar till ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll från pensionärsrådet 2010-12-09.

B. Protokoll från pensionärsrådet 2010-11-18.

C. Protokoll gruppledarmöte 16 december 2010.

D. Missiv – badvattenprofiler, dnr 1.6/757-2010.

E. Stockholm – en stad för alla…utom för hörselskadade. En rapport om tillgänglighet för hörselskadade i Stockholms Stad, dnr 8/002-2010.

F. Brev till Trafikkontoret om medborgarförslaget om offentlig toalett, dnr 1.2.4/560-2010.

G. Beslut socialstyrelsen, beviljande av stimulansbidrag, dnr 2.1/421-2010.

Kommunikationsansvarig Britt-Marie Tallroth gav upplysningsvis information om att hörselslingor är beställda till ett flertal av de lokaler som används publikt av nämnden/förvaltningen med hänvisning till § 26 E om tillgänglighet för hörselskadade.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att protokollen A-G läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga protokollen A-G till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Balanslista uppdrag SDN 1/2011-01-20

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande balanslista uppdrag SDN 2011-01-20

Yrkande Ledamoten Mika Eskelinen påpekade att datum för redovisning av åtgärder för ny placering av ”Sinnena och minnenas rum” saknas. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan uppdrag SDN 2011-01-20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Svar på inkommen remiss angående riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/692-2010

Med förslag till beslut

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

2. omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet tas med omedelbar justering av protokollet och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Ändring av delegationsordning i Skärholmens stadsdelsnämnd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/588-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner vidaredelegering från förvaltningschefen

1. till avdelningschef Barn, unga och fritid av beslut om vårdnadsbidrag enligt Lag om kommunalt vårdnadsbidrag,

2. till socialsekreterare i mottagningsenheten av faderskapsärenden enligt Föräldrabalken kap 1 § 4,

3. till biståndsbedömare och färdtjänsthandläggare i beställarenheten av yttranden till färdtjänstnämnden enligt Lag om färdtjänst.

Ändringarna införs i Skärholmens delegationsordning och gäller från den 1 februari 2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. till avdelningschef Barn, unga och fritid delegera beslut om vårdnadsbidrag enligt Lag om kommunalt vårdnadsbidrag,

2. till socialsekreterare i mottagningsenheten delegera beslut av faderskapsärenden enligt Föräldrabalken kap 1 § 4,

3. till biståndsbedömare och färdtjänsthandläggare i beställarenheten delegera yttranden till färdtjänstnämnden enligt Lag om färdtjänst.

Ändringarna införs i Skärholmens delegationsordning och gäller från den 1 februari 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Reviderad äldreboendeplan för Region Västra Söderort

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/015-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens reviderade äldreboendeplan och överlämnar den till äldreförvaltningen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmäler ett särskilt uttalande för alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett med stöd av en enig nämnd (s), (mp), (v). Han yrkar också bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens reviderade äldreboendeplan och överlämna den till äldreförvaltningen

Särskilt uttalande Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmäler ett särskilt uttalande för alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett med stöd av en enig nämnd (s), (mp), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Särskilt uttalande Alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (mp), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-01-20

30. Reviderad äldreboplan för region

Västra Söderort

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Med stöd av (m), (s), (mp), (v)

Särskilt uttalande:

Det är viktigt att det finns en mångfald både av utförare att välja bland men också av boendeformer beroende på behov och skede i livet. Det ska finnas både vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, seniorbostäder och servicehus. Därför anser vi att det är viktigt att även värna servicehusens existens och utveckling i Västra Söderorts regionen. Servicehusen ska inte stå i motsatsställning till etablering av trygghetsboenden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§31 Remissvar: Riktlinjer för insatser till vuxna med missbruks/beroendeproblematik

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/691-2010 med förslag till beslut

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till riktlinjer för insatser till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

2. omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet tas med omedelbar justering av protokollet och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till riktlinjer för insatser till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

2. omedelbart justera protokollet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§32 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 20.26 och tackade alla för visat intresse.

---------------------------------------------------------