Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-05-19, öppna delen.

4 Medborgarförslag: Skateboardpark i närområdet, dnr 1.2.4/801-2011.

5 Remissvar: Förslag till detaljplan för område vid kv. Utsikten i stadsdelen Bredäng, dnr 1.5.3/798-2011.

7 Måla plaskpoolen och lekställningar i Sätradalsparken - svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/110-2011.

8 Remissvar: Nybyggnad av gymnastikhall samt borttagande av provisoriskt tält, Slättgårdsskolan, lovärende, dnr 1.5.3/799-2011.

9 Semester för stadsdelsdirektören, dnr 1.6/784-2011.

10 Personuppgiftsombud, dnr 2.4/800-2011.

11 Inkomna skrivelser/beslut.

13 Balanslista uppdrag SDN 7/2011-06-16, dnr 1.2.1/006-2011.

14 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2010, dnr 1.2.1/269-2011.

15 Rapport om den kommunala hälso och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011, dnr 6/793-2011.

16 Ändring av ansvaret för hälso och sjukvården enligt 29§ HSL för perioden 2011-06-17 - 2011-12-31, dnr 1.2.1/792-2011.

17 Lekpark i Vårberg och upprustning av badplatser m.m - svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/130-2011.

18 Månadsrapport juni 2011, dnr 1.2.1/807-2011. Kommer senare.

19 Ändring av verksamhetsinriktning på Sätra vård och omsorgsboende, dnr 8/802-2011.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§37 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§38 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med tillägget av två skrivelser under övriga frågor. En gemensam från (m), (fp) samt (mp) om deltagande i verksamhet med Hälsokommunikatörer. En gemensam från (s), (v), (mp) om de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen.

§39 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-05-19

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-05-19 med anmärkningen av ledamoten Mika Eskelinen (m) för att förvaltningen snarast skall upprätta åtgärdsplaner på enheter där underskott befaras snarast enligt det särskilda uttalandet på sid 24 Tertialrapport 1. i protokollet från sammanträdet 2011-05-19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§40 Medborgarförslag: Skateboardpark i närområdet

Förelåg ett medborgarförslag om skateboardpark ställt av Ungdomsrådet i Skärholmen, dnr 1.2.4/801-2011

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget om skateboardpark tillställs förvaltningen för beredning.

§41 Remissvar: Förslag till detaljplan för område vid kv. Utsikten i stadsdelen Bredäng

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/798-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar för (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ersättaren Bosse Ekvall (s) yrkar för (s), vilket vice ordföranden Robert Lagergren (s) tar som sitt yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rudy Espinoza (v) yrkar för (v) tillika om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut, han yrkade dessutom om omedelbar justering av paragrafen. Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt (mp:s) Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverade sig för (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. skicka ärendet till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Reservation . Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverade sig för (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Torsdagen den 16 juni 2011

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende 41

Detaljplan för kv. Utsikten (del av Sätra 2:1) i stadsdelen Bredäng, S-Dp 2010-15023-54 remissvar

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar Miljöpartiets yttrande som svar på remissen.

2. avslå vidare planarbete

3. Beslutet justeras omedelbart.

4. Därutöver tillägga och anföra följande

Stadsdelsnämnden hänvisar till det områdesprogram som behandlades i september 2007 och nämndens gemensamma skrivelse 2009-10-22 om framtida markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel. De avvägningar som gjorts i områdesprogrammet och de ställningstaganden som tagits av både stadsdelsnämnd och facknämnder, t.ex. stadsbyggnadsnämnden, ska följas i fortsättningen.

Naturområdet är del av Sätraskogen, men tyvärr har just detta skogsområde inte inkluderats i reservatet vilket hade varit naturligt. Det är uppenbart att det är olämpligt att skövla området som angränsar till naturreservatet och utgör en naturlig ingång till detta, för byggande av radhus i ett perifert läge sett till kollektivtrafiken. Även att området är beläget inom sekundär zon av Östra Mälarens vattenskyddsområde bör beaktas.

Framtaget underlagsmaterial för 2030 kring grönstrukturers och grönområdens långsiktiga uthållighet och den biologiska mångfaldens utveckling, visar på vikten av spridningskorridorer och skydd av värdefull naturmark i kärnområden.

Det finns utredningar som visar att om man bygger inåt skogen kommer ca 60 % av biotoperna att försvinna och området förlora sin status som kärnområde (t.ex. utredningar från Stadsbyggnadskontoret, arbetsrapport 2030:6). Det är inte acceptabelt att staden som vinnare av utmärkelsen Green European Capital, påstår att man inte bebygger värdefull naturmark. Sanningen är att man i mycket stor utsträckning hela tiden exploaterar stora och små värdefulla naturmarksområden i Stockholm.

Den tätortsnära naturen är utöver de rekreativa aspekterna och ekosystemtjänsterna mycket viktig då den ofta innehåller höga naturvärden, naturvärden som är sällsynta i resten av riket då jord och skogsbruk drivs på starkt ekonomiska grunder. Det finns dyrbarheter i den tätortsnära naturmiljön som vi måste lära oss att värdesätta och förvalta när tätorten växer.

Fokus bör istället ligga på att omvandla Skärholmsvägen till en funktionsblandad stadsboulevard. Det finns behov av servicefunktioner även utanför centrumbildningarna.

§42 Godkännande av medverkan i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/789-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner att Beställarenheten socialpsykiatri, Hemtjänsten, förskoleenhet Bredäng, förskoleenhet Skärholmen och förskoleenhet Sätra, Vårberg deltar i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2011.

2. Omedelbar justering, protokoll skickas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut, han yrkade dessutom om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till båda dessa yrkanden. Han uttryckte också uppskattning från hela nämnden om att så många enheter vill vara med och önskade lycka till!

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna att Beställarenheten socialpsykiatri, Hemtjänsten, förskoleenhet Bredäng, förskoleenhet Skärholmen och förskoleenhet Sätra, Vårberg deltar i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2011.

2. omedelbart justera protokollet samt att det skall skickas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§43 Måla plaskpoolen och lekställningar i Sätradalsparken – svar på medborgarförslag

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/110-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§44 Remissvar: Nybyggnad av gymnastikhall samt borttagande av provisoriskt tält, Slättgårdsskolan, lovärende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/799-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm (internpost, rum 5:911)

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm (internpost, rum 5:911)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§45 Semester för stadsdelsdirektören

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/784-2011 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner semester för stadsdelsdirektören vecka 24 (14/6) till och med vecka 29 (20/7)

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna semester för stadsdelsdirektören vecka 24 (14/6) till och med vecka 29 (20/7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§46 Personuppgiftsombud

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.4/800-2011 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att utse Erik Odenlid till förvaltningens personuppgiftsombud fr.o.m. den 16 juni 2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att utse Erik Odenlid till förvaltningens personuppgiftsombud fr.o.m. den 16 juni 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§47 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll Pensionärsrådet, dnr

B. Protokoll gruppledarmöte 24 mars 2011.

C. Protokoll gruppledarmöte 14 april 2011.

D. Beslut Socialstyrelsen ansökan tillstånd, Ålgryte D.V, dnr 8/446-2011.

E. Protokoll handikapprådet, 2011-03-10.

F. Protokoll handikapprådet, 2011-04-07.

G. Svar om stombusslinje i väntan på Spårväg Syd, dnr 1.6/128-2011.

H. Utveckling och montering av utegym vid Mälarhöjdsbadet, dnr 5/168-2011.

Yrkande Ledamoten Mika Eskelinen (m) gjorde anmärkningen att han varit närvarande på gruppledarmötet 24 mars samt 14 april men ej står upptagen som närvarande, tillika saknas vice ordföranden Robert Lagergren (s) namn på mötesprotokollet den 14 april trots att han var där. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar med dessa anmärkningar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt med anmärkningarna att ledamoten Mika Eskelinen (m) felaktigt ej står upptagen som närvarande på § 47 B samt C protokoll samt Robert Lagergren felaktigt ej heller står upptagen som närvarande på protokollet § 47C

att lägga skrivelserna/besluten A – H till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§48 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan avskrivelser till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§49 Balanslista uppdrag SDN 7/2011-06-16

Förelåg anmälan balanslistan uppdrag SDN 7/2011-06-16

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga balanslistan till handlingarna med påpekandet att det saknas redovisningsdatum för uppdraget att bereda förslaget om utskick av nämndhandlingar via sk. läsplattor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§50 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/269-2011 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta yttrande över årsrapport 2010

2. Yttrandet skickas till stadsrevisionen, revisorsgrupp 3

3. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut, han yrkade dessutom om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till båda dessa yrkanden. Ordföranden Jan Jönsson (fp) konstaterade att förvaltningen gjort ett bra arbete då revisionskontoret haft ovanligt få kritiska synpunkter.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta yttrande över årsrapport 2010

2. yttrandet skickas till stadsrevisionen, revisorsgrupp 3

3. omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§51 Rapport om den kommunala Hälso och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/793-2011 med förslag till beslut att

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bordläggning av ärendet och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§52 Ändring av ansvaret som verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och förordnande av ny verksamhetschef

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/792-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar att Inger Erlandsson utses till verksamhetschef enligt 29§ HSL för perioden 2011-06-17 till 2011-12-31

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut, han yrkade dessutom om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till båda dessa yrkanden

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. utse Inger Erlandsson till verksamhetschef enligt 29 § HSL för perioden 2011-06-17 till 2011-12-31

2. omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§53 Lekpark i Vårberg och upprustning av badplatser m.m. – svar på medborgarförslag

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/130-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§54 Månadsrapport juni 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/807-2011 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2011 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för maj 2011 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§55 Ändring av verksamhetsinriktning på Sätra vård och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/802-2011 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsförvaltningen ändrar verksamhetsinriktning för en enhet på sju lägenheter från boende för personer med demenssjukdom till ett boende för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar med stort omvårdnadsbehov

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. stadsdelsförvaltningen ändrar verksamhetsinriktning för en enhet på sju lägenheter från boende för personer med demenssjukdom till ett boende för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar med stort omvårdnadsbehov

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§56 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd till Restaurang Sabor Latino

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.2/797-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden som svar till tillståndsenheten på socialförvaltningen tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Sabor Latino.

2. Omedelbar justering.

3. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas omgående till socialförvaltningens tillståndsenhet.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut, han yrkade dessutom om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till båda dessa yrkanden

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som svar till tillståndsenheten på socialförvaltningen tillstyrka ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Sabor Latino.

2. omedelbart justera paragrafen.

3. tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag omgående skickas till socialförvaltningens tillståndsenhet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§57 Fördelning av föreningsbidrag samt bidrag till pensionärs- och handikapprådet 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/848-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till pensionärs- och handikapprådet samt godkänner förslaget om fördelning av föreningsbidrag 2011

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att beviljar bidrag till pensionärs- och handikapprådet samt godkänna förslaget om fördelning av föreningsbidrag 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§58 Övriga frågor

A. Skrivelse: Deltagande i verksamhet med Hälsokommunikatörer

Förelåg en skrivelse från (m), (fp), (mp) enligt bilaga ett med förslag till beslut att

1. Att stadsdelsnämnden tillskriver socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med en förfrågan om att staden ska fortsätta delta i samverkan kring insatsen Hälsokommunikatörer från 2012.

Yrkande Ledamoten Cecilia Carpelan (fp) yrkar bifall till (m:s), (fp:s) samt (mp:s) förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) ansluter sig för (s) till förslaget, tillika gör (ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att en enig nämnd antagit förslaget till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. tillskriva socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med en förfrågan om att staden ska fortsätta delta i samverkan kring insatsen Hälsokommunikatörer från 2012.

2. Att därutöver anföra:

De flesta undersökningar visar att många utrikesfödda personer har sämre levnadsvillkor och hälsa än inrikesfödda. Migrationsprocessen - minnen från krig och etniska konflikter, asylväntan samt svårigheter med integration i det nya landet - utgör riskfaktorer för att utveckla ohälsa för de nyanlända. Tyvärr når de befintliga hälsofrämjande och förebyggande insatserna ofta inte den här gruppen.

Mot bakgrund av detta behov så bedrivs utvecklingsprojektet Hälsokommunikatörer i Stockholms län under 2010-2011. Syftet är att ge tidigt stöd till nyanlända för att förebygga ohälsa i samband med migration. Projektet finansieras av Stockholms läns landsting (projektägare), Europeiska flyktingfonden, och de tre kommunerna Stockholm, Södertälje och Huddinge. Övriga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Kommunförbundet Stockholms Län. Projektet utvärderas av Karolinska Institutet. Två delmål inom projektet är att orientera målgruppen i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt motivera asylsökande att delta i hälsoundersökning.

De tio hälsokommunikatörer som hittills har funnits med i projektet har både bakgrund i andra länder och kulturer, någon form av sjukvårdsutbildning och talar, utöver svenska, arabiska, tigrinja, persiska/dari och somaliska. Önskvärt vore att utöka språkkompetensen med exempelvis kurdiska. Deras uppgift är att utifrån ett särskilt framtaget hälsopedagogiskt material och olika behov hos grupper och individer, arbeta med målgruppen. Det sker företrädesvis i form av gruppverksamhet inom exv SFI undervisningen och Jobbtorgen. Olika teman som tas upp är t ex att vara förälder i Sverige, kvinnohälsa, att åldras i Sverige, levnadsvanor men också känsliga ämnen som t ex relationsvåld, Khat missbruk och könsstympning. Utbildning av och konsultation till personalgrupper har erbjudits under projekttiden och kommer att fortsätta finnas som arbetssätt

Målgrupp för hälsokommunikatörernas insatser är under projektperioden personer som tas emot som flyktingar och anhöriga under deras introduktions- eller etableringsperiod. I samarbete med Migrationsverket har hälsokommunikatörerna även arbetat mot asylsökande. Inför 2012 breddas målgruppen till personer med utländsk bakgrund med uppehållstillstånd och i behov av hälsofrämjande insatser på modersmålet, samt asylsökande.

För att kunna bedriva ett arbete efter 2011 på med minst den omfattning som projektet har idag och klara finansieringen behövs deltagande av 10-12 kommuner i länet. Projektägaren landstinget och KSL har därför begärt besked av kommunerna om deltagande, med svar senast sista maj. Stockholms stad har emellertid ännu inte tagit ställning. Vi anser att Stockholm givetvis bör fortsätta samarbetet kring Hälsokommunikatörerna. Hälsokommunikatörer är både en satsning för bättre integration och bättre hälsa. Skärholmens nya invånare har och kommer också i fortsättningen att ha behov av dessa insatser.

Bilaga ett Gemensam skrivelse för (m), (fp), (mp) med stöd av (s), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-06-16

Skrivelse: Deltagande i verksamhet med Hälsokommunikatörer

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Mika Eskelinen m.fl. (M)

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Med stöd av (s) samt (v)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden tillskriver socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med en förfrågan om att staden ska fortsätta delta i samverkan kring insatsen Hälsokommunikatörer från 2012.

2. Att därutöver anföra:

De flesta undersökningar visar att många utrikesfödda personer har sämre levnadsvillkor och hälsa än inrikesfödda. Migrationsprocessen - minnen från krig och etniska konflikter, asylväntan samt svårigheter med integration i det nya landet - utgör riskfaktorer för att utveckla ohälsa för de nyanlända. Tyvärr når de befintliga hälsofrämjande och förebyggande insatserna ofta inte den här gruppen.

Mot bakgrund av detta behov så bedrivs utvecklingsprojektet Hälsokommunikatörer i Stockholms län under 2010-2011. Syftet är att ge tidigt stöd till nyanlända för att förebygga ohälsa i samband med migration. Projektet finansieras av Stockholms läns landsting (projektägare), Europeiska flyktingfonden, och de tre kommunerna Stockholm, Södertälje och Huddinge. Övriga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Kommunförbundet Stockholms Län. Projektet utvärderas av Karolinska Institutet. Två delmål inom projektet är att orientera målgruppen i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt motivera asylsökande att delta i hälsoundersökning.

De tio hälsokommunikatörer som hittills har funnits med i projektet har både bakgrund i andra länder och kulturer, någon form av sjukvårdsutbildning och talar, utöver svenska, arabiska, tigrinja, persiska/dari och somaliska. Önskvärt vore att utöka språkkompetensen med exempelvis kurdiska. Deras uppgift är att utifrån ett särskilt framtaget hälsopedagogiskt material och olika behov hos grupper och individer, arbeta med målgruppen. Det sker företrädesvis i form av gruppverksamhet inom exv SFI undervisningen och Jobbtorgen. Olika teman som tas upp är t ex att vara förälder i Sverige, kvinnohälsa, att åldras i Sverige, levnadsvanor men också känsliga ämnen som t ex relationsvåld, Khat missbruk och könsstympning. Utbildning av och konsultation till personalgrupper har erbjudits under projekttiden och kommer att fortsätta finnas som arbetssätt

Målgrupp för hälsokommunikatörernas insatser är under projektperioden personer som tas emot som flyktingar och anhöriga under deras introduktions- eller etableringsperiod. I samarbete med Migrationsverket har hälsokommunikatörerna även arbetat mot asylsökande. Inför 2012 breddas målgruppen till personer med utländsk bakgrund med uppehållstillstånd och i behov av hälsofrämjande insatser på modersmålet, samt asylsökande.

För att kunna bedriva ett arbete efter 2011 på med minst den omfattning som projektet har idag och klara finansieringen behövs deltagande av 10-12 kommuner i länet. Projektägaren landstinget och KSL har därför begärt besked av kommunerna om deltagande, med svar senast sista maj. Stockholms stad har emellertid ännu inte tagit ställning. Vi anser att Stockholm givetvis bör fortsätta samarbetet kring Hälsokommunikatörerna. Hälsokommunikatörer är både en satsning för bättre integration och bättre hälsa. Skärholmens nya invånare har och kommer också i fortsättningen att ha behov av dessa insatser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 6/2011-05-19

Del II Öppna delen

§ 58 Övriga frågor

B. Skrivelse: Skrivelse angående de växande inkomstskillnaderna i

Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen.

Förelåg en skrivelse från (s), (v), (mp) enligt bilaga ett med förslag till beslut att

lämna följande uppdrag till förvaltningen.

· Att komma med en utförlig undersökning utifrån ovanstående fråga och en hemställan till staden att komma med åtgärder för att minska inkomstklyftorna och öka sysselsättning bland Skärholmsbor.

· Att besvara frågorna:

o vilken risk och belastning finns för stadsdelen när arbetslösheten ökar och få av dem är berättigade till a-kassa?

o hur förhindrar nämnden, i samverkan med staden och andra aktörer, att unga människor tvingas söka försörjningsstöd?

o hur ser risken att bli utförsäkrad ut för arbetslösa familjer i vår stadsdel?

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade bifall till den för (s), (v), (mp) gemensamma skrivelsens förslag till beslut. Ordföranden jan Jönsson (fp) anslöt sig för alliansen (m) samt (fp) till den andra punkten i förslaget till beslut. Han fann två förslag till beslut, det för (s), (v), samt (mp) gemensamma samt förslaget att stödja enbart den andra punkten. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till att ge förvaltningen i uppdrag att besvara punkt två i förslaget. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) reserverade sig för (s), (v) samt (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att ge förvaltningen i uppdrag

att

· besvara frågorna:

o vilken risk och belastning finns för stadsdelen när arbetslösheten ökar och få av dem är berättigade till a-kassa?

o hur förhindrar nämnden, i samverkan med staden och andra aktörer, att unga människor tvingas söka försörjningsstöd?

o hur ser risken att bli utförsäkrad ut för arbetslösa familjer i vår stadsdel?

Reservationer Vice ordföranden Robert Lagergren (s) reserverade sig för (s), (v) samt (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivelse angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen.

I februari 2011 uppgick antalet bidragshushåll i Skärholmen till 874 stycken, vilket är 30 hushåll fler jämfört med december 2010. Som framgår av tertialrapport 1 är detta det högsta antalet under de senaste tre åren. En del av de arbetslösa har någon form av ersättning eller a-kassa, men ersättningen är otillräcklig. Andra är placerade i Fas 3 genom jobb- och utvecklingsgarantin, vilket innebär sysselsättning utan ersättning i två år för de som inte har a-kassa.

Trots prognoserna om en bättre arbetsmarknad i hela Sverige, ökar klyftorna mellan de som har rätt till a-kassa och de som faller utanför a-kassan. År 2002 fick de flesta arbetslösa a-kassa, men i oktober 2010 fick en betydligt mindre andel av dem ersättning från a-kassa. Kraven för att få a-kassa har blivit tuffare, och färre anser sig har råd med den kraftigt höjda a-kasseavgiften. De förändringar som Alliansen har genomfört i Sverige inom området, drabbar många unga och arbetssökande i Skärholmen som inte har jobbat tillräckligt länge för att kvalificera sig för a-kassa. Arbetslösa som inte får a-kassa tvingas söka försörjningsstöd, vilket leder till en belastning för stadsdelen.

Inkomstskillnaderna i Stockholm växer. Enligt en undersökning av USK, publicerad av DN 8/2 2011, har medelinkomsten i innerstaden ökat med över 58 procent mellan 1991 och 2008. Den har dock inte ökat på motsvarande sätt för de som bor utanför innerstaden. År 2008 tjänade en innerstadsbo i snitt 29 316 kronor i månaden, medan den som bor utanför tullarna i genomsnitt drar in 22 807 kronor.

År 1991 tjänade den som bodde innanför tullarna 5 procent mer än den som bodde utanför. Sjutton år senare, 2008, har gapet växt till 29 procent. Skillnaderna är som tydligast i ytterstadsområden med hög andel invandrare och där Stockholms stad kämpat med att förbättra integrationen. Siffrorna visar på ett misslyckande. De som bor i Skärholmen har sedan 1991 i genomsnitt fått 0,1 procent mer i inkomst. Det kan jämföras med 65 procent för dem som bor i innerstadsdelen Norrmalm. Vi anser inte att detta är en önskvärd utveckling.

Mot bakgrund av den dramatiska ökning av inkomstskillnaderna som sker i Stockholm och den växande segregationen i staden vill vi att nämnden lämnar följande uppdrag till förvaltningen.

· Att komma med en utförlig undersökning utifrån ovanstående fråga och en hemställan till staden att komma med åtgärder för att minska inkomstklyftorna och öka sysselsättning bland Skärholmsbor.

· Att besvara frågorna:

o vilken risk och belastning finns för stadsdelen när arbetslösheten ökar och få av dem är berättigade till a-kassa?

o hur förhindrar nämnden, i samverkan med staden och andra aktörer, att unga människor tvingas söka försörjningsstöd?

o hur ser risken att bli utförsäkrad ut för arbetslösa familjer i vår stadsdel?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Då inga andra övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.15 med att tacka alla för visat intresse och önska alla medarbetare och medborgare en Glad Sommar!

Vid protokollet Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Skärholmens SDN