Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
2:a hemmet, Skärholmsgången 32, Skärholmens centrum.

Övrigt: Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Läs mer... Klockan 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-05-24, öppna delen.

4 Medborgarförslag för ett grönare centrum. Dnr 1.2.4/392-2012

5 Medborgarförslag om att förbättra området runt Vårbergs centrum. Dnr 1.2.4/391-2012

6 Medborgarförslag om att använda det gamla stallet i Sätra som 4H-gård. Dnr 1.2.4/390-2012

7 b. Medborgarförslag om midsommarfirande på Jakobsbergs Gård. Dnr 1.2.4/416-2012

7 Medborgarförslag om att införa 30 km hastighetsgräns på Vårholmsbackarna mellan Norrholmsgränd och Äspholmsvägen. Dnr 1.2.4/389-2012

8 Ny devis. Dnr 1.6/400-2012

9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011. Dnr 1.4/221-2012

10 Upphandling av verksamhet för pedagogiska verksamheter "Skolplattform 2014". Dnr 2.2.1/380-2012

11 Remissvar på Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016. Dnr 1.5.1/339-2012

12 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012. Dnr 1.2.1/373-2012

13 Rapport avseende uppföljning av Persontransporter för omsorg för äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning. Dnr 8/1225-2011

14 Åtgärdsprogram för stadsarkivets yrkanden efter inspektion av arkivverksamheten den 12 oktober 2011. Dnr 1.4/1242-2011

15 Intern revision av ekonomi- och personaladministration. Dnr 1.2.1/393-2012

16 Organisatorisk placering av MAS och MAR, yttrande till kommunstyrelsen. Dnr 1.5.1/301-2012

17 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer, yttrande till kommunstyrelsen. Dnr 1.5.1/302-2012

18 Semester för stadsdelsdirektören. Dnr 1.6/388-2012

19 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relation. Dnr 2.1/764-2011

20 A. Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012. Dnr 1.2.1/373-2012

20 B. Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012. Dnr 1.2.1/373-2012

21 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll Gruppledarmöte
B. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-09
C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-04-12
D. Hemställan till Kulturförvaltningen och AB Stadsholmen angående Skärholmens gård
E. Synpunkter på förslag till detaljplan för Falkholmen 4 i stadsdelen Skärholmen, Dp 2012-01301. Dnr 2.6/374-2012

22 Balanslista uppdrag SDN 7/2012-06-14.

Bilagor till protokoll
Närvaro[1].pdf (124 kb)

§10 Genomgång av närvarande ledamöter – utse

protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

_________________________________________________________________

§11 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden godkände dagordningen.

_________________________________________________________________

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-05-24, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-05-24, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll

2012-05-24, öppna delen. Justerat 2012-05-31.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-05-24 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll

2012-05-24, öppna delen. Justerat 2012-05-31.

§13 Medborgarförslag för ett grönare centrum

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/392-2012, med förslag till beslut

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§14 Medborgarförslag om att förbättra området runt Vårbergs centrum

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/391-2012, med förslag till beslut

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§15 Medborgarförslag om att använda det gamla stallet i Sätra som 4H-gård

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/390-2012, med förslag till beslut

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§16 B Medborgarförslag om midsommarfirande på Jakobsbergs Gård

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/416-2012, med förslag till beslut

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att uppdra åt stadsdelsdirektören att omedelbart bevilja återstående delen av den ansökta summan, d.v.s. 5000 kr, till midsommarfirandet på Jakobsbergs gård och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Uppdra åt stadsdelsdirektören att omedelbart bevilja återstående delen av den ansökta summan, d.v.s. 5000 kr, till midsommarfirandet på Jakobsbergs gård.

§16 Medborgarförslag om att införa 30 km hastighetsgräns på Vårholmsbackarna mellan Norrholmsgränd och Äspholmsvägen

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/389-2012, med förslag till beslut

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§17 Ny devis

Föreligger förvaltningens anmälan, dnr 1.6/400-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Folkpartiet bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordförande Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna att ärendet bordläggs.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Bordlägga ärendet.

§18 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/221-2012, med förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen godkänner detta yttrande över årsrapport 2011.

2. Yttrandet skickas till stadsrevisionen, revisorsgrupp 3.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna detta yttrande över årsrapport 2011.

2. Skicka yttrandet till stadsrevisionen, revisorsgrupp 3.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Bilaga 1. Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 1. Särskilt uttalande Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd 2012-06-14

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011.

Dnr 1.4/221-2012

Särskilt uttalande

Vi tycker att förvaltningens svar är relevant och ser fram emot förbättringar under 2012.

Revisorerna anser att vår stadsdelsnämnd inte helt har uppnått kommunfullmäktiges mål för verksamheten, däribland målen avseende kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter och att invånarna i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Nämnden uppfyller heller varken sina egna eller fullmäktiges mål avseende bland annat andelen nyanlända som är självförsörjande efter introduktion.

I mångt och mycket stämmer revisorernas rapport med de skrivelser som Miljöpartiet lämnat in angående arbetslöshet och andra frågor i vår stadsdel.

När det gäller frågan om att inte hålla budgeten och att nå verksamhetens mål, anser vi att orsaken är majoritetens beslut i nämnden snarare än förvaltningens åtgärder. När budgeten är för lågt satt redan från start, grundat på att majoriteten hävdat att stadshuset kommer att tillskjuta medel under året, och när volymrelaterade avvikelser i budgeten inte kompenseras, så blir resultat med automatik ett budgetunderskott. Felet här är de politiska besluten snarare än förvaltningens hantering av verksamheten.


§19 Upphandling av Verksamhetssystem för pedagogiska verksamheter ”Skolplattform 2014”

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.1/ 380-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden föreslås delegera beslutsrätten till utbildningsdirektören avseende upphandling av Verksamhetssystem för de pedagogiska verksamheterna ”Skolplattform 2014”.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Delegera beslutsrätten till utbildningsdirektören avseende upphandling av Verksamhetssystem för de pedagogiska verksamheterna ”Skolplattform 2014”.

§20 Remissvar på Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/339-2012, med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

2. Yttrandet ska vara inkommet senast 22 juni. Det ska sändas i digital form till Finansroteln, (RI-remissvar) och i pappersform till KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

2. Yttrandet ska vara inkommet senast 22 juni. Det ska sändas i digital form till Finansroteln, (RI-remissvar) och i pappersform till KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

3. Ärendet omedelbart justeras.

§21 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/373-2012, med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner att Beställarenheten – omsorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att protokollsutdraget skickas till kvalitetsutmarkelse@stockholm.se

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna att Beställarenheten – omsorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Protokollsutdraget skickas till kvalitetsutmarkelse@stockholm.se

§22 Rapport avseende uppföljning av Persontransporter för omsorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/1225-2011, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna rapporten.

§23 Åtgärdsprogram för stadsarkivets yrkanden efter inspektionen av arkivverksamheten den 12 oktober 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/1242-2011, med förslag till beslut

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag på åtgärder för stadsarkivets yrkanden.

- Omedlbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för stadsarkivets yrkanden.

- Ärendet omedelbart justeras.

§24 Intern revision av ekonomi– och personaladministration

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/393-2012, med förslag till beslut

- Rapporten om intern revision av ekonomi- och personaladministration godkänns.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna rapporten om intern revision av ekonomi- och personaladministration.

§25 Organisatorisk placering av MAS och MAR, yttrande till kommunstyrelsen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/301-2012, med förslag till beslut

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§26 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer, yttrande till kommunstyrelsen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/302-2012, med förslag till beslut

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§27 Semester för stadsdelsdirektören

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/388-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnd godkänner semester för tillförordnad stadsdelsdirektör vecka 27-28 och 30-32.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna semester för tillförordnad stadsdelsdirektör vecka 27-28 och 30-32.

§28 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relation

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/764-2011, med förslag till beslut

1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel med 400000 kronor för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

2. Ansökan översänds till Socialstyrelsen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel med 400000 kronor för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

2. Ansökan översänds till Socialstyrelsen.

3. Ärendet omedelbart justeras.

§29 A Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/373-2012, med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner att Hemtjänsten i Skärholmen deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att protokollsutdraget skickas till kvalitetsutmarkelse@stockholm.se

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna att Hemtjänsten i Skärholmen deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Protokollsutdraget skickas till kvalitetsutmarkelse@stockholm.se

§29 B Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/373-2012, med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner att Attendo/Ekehöjden deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att protokollsutdraget skickas till kvalitetsutmarkelse@stockholm.se

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna att Attendo/Ekehöjden deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Protokollsutdraget skickas till kvalitetsutmarkelse@stockholm.se

§29 C Månadsrapport maj 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/418-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2012 och lägger den till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna månadsrapporten för maj 2012 och lägger den till handlingarna.

§30 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll från Gruppledarmöte 2012-05-24

B. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-05-09

C. Protokoll från Pensionärsrådet 12-04-12

D. Hemställan till Kulturförvaltningen och AB Stadsholmen angående Skärholmens gård

E. Synpunkter på förslag till detaljplan för Falkholmen 4 i stadsdelen Skärholmen, Dp 2012-01301

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E godkänns.

§31 Balanslista uppdrag SDN 7/2012-06-14

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 07/2012-06-14,

dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 7/2012-06-14, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 7/2012-06-14, till handlingarna.

§32 Övriga frågor

Ordförande Jan Jönsson (FP) avslutade mötet med att önska alla en glad sommar.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl.19.00

---------------------------------------------------------