Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-08-23, öppna delen.

4 Medborgarförslag om förslag till utvidgning av busslinje 135 till att trafikera Sätravarvsvägen och att SDN verkar för kommunal finansiering av en utvidgning av buss 135 till stadsdelens nya ridanläggning under eftermiddagar och kvällar. Dnr 1.2.4/545-2012

5 Medborgarförslag om att öppna hållplatsen vid Skärholmens brygga (den stora betongbryggan nedanför Skärholmens gård) för turbåtar. Dnr 1.2.4/552-2012

6 Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till utgivningen av Skärholmens hembygdsförenings årsskrift. Dnr 1.2.4/551-2012

9 Svar på skrivelse om webbsändning. Dnr 1.6/354-2012

10 Projekt "Hälsa och rörelse". Dnr 2.1/566-2012

11 Remiss om motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Dnr 863/2012). Dnr 1.5.1/409-2012

12 Remissvar angående införande av värdighetsgarantier i Stockholms stad. Dnr 1.5.1/59-2012

13 Angående remissen om betänkande nystartszoner SOU 2012:50, KS 1231/2012. Dnr 1.5.1./568-2012

14 Anmälan, Svar på skrivelse angående Skärholmens gård från Kulturförvaltningen. Dnr 5/355-2012

15 Om- och tillbyggnad av kök på förskolan Vårbergsvägen 64. Dnr 2.6/544-2012

16 Avfallsplan för Stockholm 2013-2016, remissvar. Dnr 1.5.3/482-2012

17 127 sommarfestival avsiktsförklaring. Dnr 1.2.1/607-2012

18 Kassaförvaltare och ställföreträdare. Dnr 2.1/592-2012

19 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll från Gruppledarmöte 2012-08-23
B. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-05-22
C. Information om tillsyn. Dnr 1.6/569-2012
D. Vakant

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsändes ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

21 Balanslista uppdrag SDN 8/2012-08-23. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

_________________________________________________________________

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden godkände dagordningen.

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-08-23, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-08-23, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-08-23, öppna delen. Justerat 2012-08-30.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-08-23 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-08-23, öppna delen. Justerat 2012-08-30.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Medborgarförslag om förslag till utvidgning av busslinje 135 till att trafikera Sätravarvsvägen och att SDN verkar för kommunal finansiering av en utvidgning av buss 135 till stadsdelens nya ridanläggning under eftermiddagar och kvällar.

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/545-2012

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr.1.2.4/545-2012

Inkommet medborgarförslag

Särskilt uttalande

Vi Socialdemokrater anser att medborgarförslaget ärende 4 angående utvidgning av busslinje 135 är ett mycket bra förslag. Ridanläggningen ligger långt från allmänna kommunikationer och barn och ungdomar måste gå ensamma på en gångväg genom skogen mörka eftermiddagar och kvällar. För större miljöhänsyn är det också viktigt att erbjuda ettbussalternativ för de som idaginte har något annat alternativän att ta bilen.

Vi har under årens lopp träffat och samtalat med många invånare här i Skärholmen. Samtalsinnehållet har vanligen handlat om de olika behov som finns, men vi har även fått tips och önskemål om förbättringsåtgärder i stadsdelarna. Vi insåg givetvis att Skärholmsborna inte är en homogen grupp och att varje individ har olika behov, vilket de också gav utryck för vid dessa möten. Men oavsett om vi träffar dessa invånare i vår vardag exempelvis när vi nattvandrar, är aktiva samhällsmedborgare i olika föreningar eller bara samtalar med någon i kassakön, så tar alla upp vikten av att känna sig trygg och att vi har goda kommunikationer i stadsdelarna.

Sätrabadet

Vi vill därför att möjligheterna till en utvidga busslinje till Sätrabadet ses över, då detta är ett stort behov bland våra invånare. Badet är mycket populärt men saknar för tillfället en bussförbindelse. Området används förutom bad även till rekreation året runt, tack vare de vackra promenadvägarna.

Frösätrabacken

Avslutningsvis vill vi åter igen rikta uppmärksamheten kring bussförbindelsen till Sätra vård och omsorgsboende, en arbetsplats för många men framförallt, ett demensboende på ett hundratal lägenheter. Här har det länge funnits önskemål om att förändra och förbättra bussturerna på området.

Busslinjen 135 stannar i dag vid Frösätrabacken en busshållplats beläget vid korsningen björksätravägen - Frösätrabacken, några hundra meter från Sätra vård och omsorgsboende.

På vardagar slutar bussen gå klockan 20:00, lördagar med begränsad trafik på för- och (tidig) eftermiddag och ingen trafik på söndagar. Mot bakgrund av busslinje 135:s befintliga trafikturer och de lokala behoven som finns så föreslår vi i detta fall följande; att se över möjligheten i förlängda bussturer till cirka 22:00-22:30 samtliga dagar i veckan, och även undersöka möjligheten för bussen att köra ända ner till Sätra vård och omsorgsboende.

Vi vill med detta förslag möjliggöra flera tillfällen för anhöriga och boenden att träffas utan att behöva begränsas av trafiktätheten och avståndet till närmsta buss eller tunnelbana. Många anhöriga som besöker boendet är själva upp till åren och har svårt att gå, och de skulle bli hjälpta av om bussen körde fram några hundra meter till så att gångavståndet inte blev så långt. Genom att förändra trafikturerna i detta område så skapar vi inte bara förutsättningar för anhöriga eller anställda som behöver åka buss till och från arbetet. Vi skapar även en möjlighet för kringboende att vid flera tillfällen än idag, kunna lämna bilen hemma och istället ta bussen.

Vi Socialdemokrater hoppas nu att nämnden beslutar att sätta medborgarnas åsikter främst oavsett partitillhörighet, därför föreslår vi att man skickar detta medborgarförslaget till beredning.

§15 Medborgarförslag om att öppna hållplatsen vid Skärholmens brygga (den stora betongbryggan nedanför Skärholmens gård) för turbåtar.

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/552-2012.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Tillställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning

§16 Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till utgivningen av Skärholmens hembygdsförenings årsskrift.

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/551-2012.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att omedelbart bevilja 5000 kr i kulturbidrag till Skärholmens hembygdsförening för utgivning av årsskriften och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Uppdra åt stadsdelsförvaltningen att omedelbart bevilja 5000 kr i kulturbidrag till Skärholmens hembygdsförening för utgivning av årsskriften

§17 Tertialrapport 2 Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/555-2012, med förslag till beslut

att

- Nämnden godkänner tertialrapport 2 för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen

- Nämnden begär budgetjustering för avskrivningar och internränta om 1,1 mnkr

- Nämnden begär budgetjustering med 2 mnkr för skötselåtgärder i Sätraskogens naturreservat

- Nämnden ansöker om 0,4 mnkr att täcka kostnader för utbyggnad av snabb nätverksaccess i förskolorna

- Nämnden ansöker om 2,2 mnkr att täcka kostnader för att motverka hemlöshet

- Omedelbar justering

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkparitet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Tjänstgörande ersättare Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 4.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna tertialrapport 2 för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen

- Begära budgetjustering för avskrivningar och internränta om 1,1 mnkr

- Begära budgetjustering med 2 mnkr för skötselåtgärder i Sätraskogens naturreservat

- Ansöka om 0,4 mnkr att täcka kostnader för utbyggnad av snabb nätverksaccess i förskolorna

- Ansöka om 2,2 mnkr att täcka kostnader för att motverka hemlöshet

- Ärende omedelbart justeras

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkparitet)

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Ärende

Tertialrapport 2 Skärholmen Stadsdelsnämnd

(M) Andreas Lundin m.fl

(FP) Jan Jönsson m.fl

Särskilt uttalande

Vi vill tacka förvaltningen för det väl genomförda arbetet under tertialen.

Vi vill särskilt lyfta fram de många goda exempel på projekt och rustningar som ger resultat. Vattenparken som anlagts för de mindre barnen på Skärholmsterassen. Sätrastrands-badet som tillgänglighetsanpassats och kompletterats med utomhusgym. 127 Sommarfestival, Walk 127 och Skärholmsdagen som gick av stapeln och var mycket populärt. Förvaltningen fortsätter att bygga fler spontanidrottsplatser för att öka hälsan och välbefinnandet.

Inom den kommunala hemtjänsten har upphandlingen som skett dubblerat antalet beställda matlådor som vittnar om förhöjd kvalitet. Den förbättrade sociala dokumentationen inom avdelningen för äldre och funktionshindrade och nya rutiner inom förskolan för övergång mellan förskola och skola är andra viktiga områden som förstärkts. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för en trygg och trivsam stadsdel där brottsligheten minskar och tryggheten ökar. Det är några av de många goda exemplen i denna tertialrapport.

Ett projekt som nu går in i nästa fas vill vi här passa på att lyfta fram. Den förstudie som tidigare gjorts angående yrkeshögskola med inriktning handel med internationell prägel visar att Skärholmen har goda förutsättningar för en dylik skola. Projektet har därför beviljats ytterligare medel, samarbetet fördjupas därmed mellan Huddinge kommun och Skärholmens förvaltning. Planer för fler studentbostäder i Skärholmens stadsdel blir också mer aktuell i samband med detta. Dessutom hamnar Spårväg Syd återigen i fokus.

Vi i Alliansen ser med tillförsikt och spänning tiden an.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Robert Lagergren m.fl .(S)

Ärende

Dnr. 1.2.1/555-2012

Tertialrapport 2 för 2012 Skärholmens stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Stadsdelsförvaltningen visar återigen på ett gediget och bra uppföljningsarbete och vi kan även denna gång konstatera att vår stadsdel klarar målen förhållandevis bra med hänsyn till förutsättningarna.

Men även denna rapport visar på de negativa konsekvenser som den moderatstyrda alliansens utslagningspolitik innebär för sjuka och arbetslösa. Hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har visserligen sjunkit något. Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder går även nu med överskott, och det kan antas att det borde finnas utrymme till fler åtgärder för att få personer beroende av ekonomiskt bistånd in i arbetsmarknadsåtgärder, utbildningssatsningar och lärlingsplatser et cetera. I Skärholmen finns det alltför många som inte har den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildning och framförallt en lägst gymnasieutbildning, är en viktig del i att människor kan skaffa en framtida hållbar egen försörjning, att vid behov ha kompetens att kunna ta annat arbete och vara attraktiva på en bredare arbetsmarknad. Att människor får möjlighet till egen försörjning kräver ofta långsiktig planering. Likväl som det krävs långsiktig planering för att uppnå uppställda miljömål.

Kultursatsningarna vad gäller barn och ungdom är bra. Det finns dock en stor lucka vad gäller kulturutbud för vuxna i aktiv ålder, jämfört med utbudet för barn/ungdom och äldre, äldre. Visst kan man som vuxen åka till city och gå på till exempel konstutställningar men vi talar om att bli en attraktiv stadsdel. Kanske är det dags att ta ytterligare ett kultursteg i Skärholmen.

Det är inte enbart den kommunala verksamheten som får en stadsdel att vara attraktiv. Det är alla de som är verksamma och boende i stadsdelen som tillsammans gör den attraktiv. Kvalitén på verksamheter som fritids, förskolor, skolor, äldreboenden, bra bostäder, kulturutbud, närhet till service, möjlighet för små affärsidkare, banker, restauranger et cetera, att ha råd med till exempel hyrorna i centrumanläggningarna. Det är inte hållbart att som den moderatstyrda alliansen gör att avhända sig sitt ansvar genom att sälja ut och privatisera så mycket som möjligt. Det måste till en ansvarsfull planering av vad som kan säljas ut/privatiseras utan att medborgarna går miste om det de redan skattemässigt betalat för och förlorar både ”ekonomiskt” och inflytande över.

Den moderatstyrda alliansen har vad som framgår av tertialrapportens aktivitetsplan uppdragit åt förvaltningen att privatisera alla de boenden som i framtiden byggs för LSS och socialpsykiatri och nystartad äldreomsorg samt den redan bra fungerande fritidsverksamheten. Detta utöver all den verksamhet som redan är privatiserad och som drivs med skattemedel.

Att genom ”paketering” av den verksamhet som av den moderatstyrda alliansen planerar att sälja ut kan innebära en risk för att verksamheter, som till exempel fritidsverksamhet, blir splittrad.

I tertialrapporten talas det om att Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg och det görs uppföljning på detta. Dock görs denna uppföljning enbart på kommunalt driven verksamhet då de privata aktörernas förbättringsarbeten regleras i avtal och därför inte kan redovisas. Vi anser att all skattefinansierad verksamhet ska följas upp så att medborgarna har insyn i hur deras skattepengar förvaltas. Det ska finnas samma transparens/insyn varhelst skattepengar används.

I rapporten talas det om att de bostadsprojekt som vunnit laga kraft inte genomförs då det är svårt att få ekonomi i projekten och för byggherrarna att få lån. Det kanske är dags att stadens egna ”byggherrar” inom våra kommunala bostadsbolag börjar satsa på att bygga bostäder igen. Vad gör man på kommunpolitisk nivå när det gäller detta?

Förskoleverksamheten är i redovisningen mycket tillfredställande och när det gäller tryggheten i Skärholmen så gör förvaltningen ett bra arbete.

Det är bra att Skärholmen har utarbetat en rekryteringsguide och ett dokument som stöd för att säkerställa att rekryteringarna blir kompetensbaserade. Det är viktigt att det på våra förskolor rekryteras utbildad personal och bra pedagoger.

Det är bra att det har genomförts en kartläggning över förskolepersonalens språkkunskaper men det vore även bra om det genomfördes en kartläggning över denna personals kunskaper i bra svenska.

Vi har många små barn inom våra förskolor med stora behov av att lära sig bra svenska och förskolan är för många av dessa barn den enda möjlighen. Även personal inom förskolan bör få möjlighet att utveckla kunskaper i svenska likväl som det görs för vård- och omsorgspersonal inom äldre och funktionshindrade.

Det är glädjande att de ungdomar som begår ett förstagångsbrott kommer på samtal.

Det är bra att det satsas vad gäller barn, ungas och förälders delaktighet och inflytande gällande socialtjänst, förskola och skola.

Vi har även tidigare önskat en uppföljning av hur de ungdomar som gått ut grundskolan, hoppat av gymnasiet och inte är arbetssökande har det och detta önskemål står kvar. Det ligger visserligen inte under stadsdelsnämndens ansvar men vi känner ändock ett ansvar för alla våra ungdomar.

Det är bra att förvaltningen arbetar aktivt för att skapa hälsosamma arbetsplatser. En bra arbetsmiljö är en av delarna i att sänka sjukfrånvaron. På vissa arbetsplatser är det ju svårare än andra att skapa en bra arbetsmiljö men vi förutsätter att det arbetas med att genomföra bra arbetsmiljö även där ekonomi, pedagogik och arbetsmiljö inte går hand i hand. Vi skulle gärna se att det fanns ett mått på sjukfrånvaron inom olika arbetsmiljöer, till exempel, äldrevård och förskola.

Vi har fortsatt goda förhoppningar om att det planeras för att personalen får möjlighet att använda friskvårdstimmen på arbetstid och att förvaltningen strävar efter att hinder mot detta löses så att personalen får den möjligheten samt att förvaltningen ser till att arbetet inte utgör ett hinder.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

2012-09-27

Skärholmens stadsdelsnämnd Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

Dnr 1.2.1/555-2012

Tertialrapport 2 i Skärholmen

Särskilt uttalande

Vi vill först framföra ett tack till förvaltningen för ett gott arbete. Det är viktigt att det finns kontinuitet i verksamheten som ger både stabilitet och möjlighet till utveckling. Satsningar och resurser ger stabilitet som gagnar Skärholmsborna men nedskärning och centralisering gagnar varken unga eller gamla.

Tertialrapport 2 är den andra”mätningen” av det ekonomiska utfallet och en prognos för ekonomin i förhållande till budget och verksamhetsplan år 2012.

Vi har påpekat att vi i T1 ser tendensen att antalet bidragshushåll ökar och enligt förvaltningen är cirka fem procent av befolkningen i Skärholmen är helt eller delvis beroende av ekonomiskt bistånd. Andelen arbetslösa i skärholmen var i juli 6,6 %. Arbetslöshet är den största orsaken till människors behov av ekonomiskt bistånd. 6,8 % av befolkningen i Skärholmen i åldern 25-64 år och 3,8 % i åldern 16-24 år är arbetslösa. 31 % av samtliga är långtidsarbetslösa. 61 % av de arbetslösa är födda utanför Europa.

Det är positivt att socialtjänsten har inrättat ett rådslag med jobbtorg och arbetsförmedling men det är oklokt att skicka arbetssökande med socialbidrag till arbetsförmedling bara för att hämta anteckningar att han eller hon inskriven på arbetsförmedling. Det behövs reella satsningar inte bara skapa rutiner för kontroll.

Vi MP vill att alla ska ha rätt till ett stimulerande arbete. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för andra värden än enbart det rena lönearbetet, det ska finnas balans mellan arbete och det övriga livet. Helheten är viktig. Vår politik är också inriktad på att stödja små- och medelstora företags utveckling. För att skapa mer jobb som också är inriktade på konsumentorienterade tjänster. Arbetslösas rättigheter och ekonomiska förutsättningar ska förbättras - försämringar är ingen lösning på arbetslöshetens problem. Medan många saknar arbete och arbetar andra för mycket. Det går att fördela arbetet bättre. Att människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra människor mår dåligt av arbetslöshet är resursslöseri.

Det höga antal personer med ekonomiskt bistånd är också ytterligare ett resultat av alliansens införande av hårda och inhumana regler beträffande försäkringskassan. A-kassans nya regler har också bidragit. Det är också ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. I stället behövs långsiktiga lösningar med satsning på kontinuitet när det gäller alltifrån sommarjobb åt ungdomar till satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetslösa och personal. Vi är mycket oroade över att arbetslösheten med alliansens politik kommer att bita sig fast på en hög nivå i Skärholmen även nästa år.

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara målmedvetna och effektiva. Oavsett om en person står nära eller långt ifrån egen försörjning ska insatserna vara utformade så att alla hittar sin kortaste väg till rätt jobb. Stadsdelarna och arbetsmarknadsnämnden ska i nära samarbete utveckla och erbjuda insatser som leder till självförsörjning via arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Stadens jobbtorg bör utvecklas i riktningen att ha starkare förankring i stadsdelarna. Principen om ”En dörr in” ska gälla. Individen ska inte behöva lägga tid på komplicerade kontakter med olika institutioner och myndigheter utan snabbt och effektivt få den service och de insatser som behövs. Detta ställer krav på metodutveckling och ökat kvalitetsarbete inom stadens arbetsmarknadsåtgärder

Underskott inom äldreomsorgen

Fortfarande har äldreomsorgen ett underskott trots att alla platser på Sätra vård- och omsorgsboende är nu i det närmaste fyllda. Det är oroväckande att prognoserna redan behöver revideras. Det betyder i att man måste ge färre personer insatser inom äldreomsorgen för att budgeten ska gå ihop. Det rimmar mycket illa med alliansens så kallade satsning på äldreomsorgen. Även här visar det sig tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt.

Miljöarbete

De sammanslagningar och centraliseringar som majoriteten har genomfört har hittills resulterat i nedmontering av allt ambitiöst miljöarbete i stadsdelen. Miljöfrågorna är inte en lyx som man unnar sig bara när man har det gott ställt. Det är en överlevnadsfråga som måste tas på stort allvar.

Det är positivt att verksamheterna arbetar särskilt med att öka andelen ekologiska livsmedel och att säkerställa konteringen . De arbetar efter den framtagna miljöhandlingsplanen. Däremot behövs det tydligare redovisning. Redan idag har vissa stadsdelsförvaltningar uppnått 20 % eller mer ekologiska livsmedel och att då ha ett mål på 16 % till år 2012 är allt annat än framåtsyftande.

Vi kan inte utläsa någon aktivitet i stadsdelen Skärholmen eller andra aktiviteter som t ex visar att majoriteten tar klimat- och miljöförändringarna på allvar. Information, rådgivning och stöd för att kunna etablera miljömål i verksamheter, stötta initiativ och samordna och samverka med lokalt näringsliv, föreningsliv och medborgare är grundläggande faktorer som i högsta grad påverkar människors attityder. En tillfredsställande effektiv sådan insats driver utvecklingen framåt och sparar resurser. Agenda 21-samordnare som avskaffades av den borgerliga majoriteten bör skyndsamt återinföras i förvaltningens arbete.

Dessvärre vet vi inte resultatet av alliansens förda politik förrän i bokslutet för 2012. Det behövs också en helhetsbild över behoven och ett solidariskt tänkesätt.

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-09-27

Ärende

Rudy Espinoza(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Särskild uttalande

Stadsdelstjänstemännen arbetar hårt för att nå de olika målen, trots de hårdare kraven, och trots att budgeten konstant är mindre än behoven.

Självförsörjandemålet uppfylls inte, och det är återkommande. Men sådan är verkligheten också, Skärholmen är ett av de mest utsatta områdena. Trots det så krävs det mer av stadsdelarna samtidigt som man är villig att spendera miljoner på projekt som haft dålig genomslag.

Flera mål som är uppfyllda skulle man kunna höja, tex andelen flickor som medverkar i aktiviteter, däremot måste vi belysa att det arbetas hårt med att utveckla genusperspektivet. Ett mål som vi anser inte borde finnas i Skärholmen är målet om upphandling, speciellt med tanke på hur mycket Skärholmen förlorar på det! Nästa på tur är Fritidsverksamheten, trots alla aktiviteter som utförs av tex andra hemmet, trots framgången som fritidsverksamheten har haft.

Om Vänsterpartiets budget hade gällt så hade vi haft en mer harmoniserad politik, en politik som arbetar kortsiktigt och långsiktigt. Som har mer konkreta lösningar än upphandlingar och segregerande Nystartszoner.

§18 Svar på skrivelse om webbsändning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/354-2012, med förslag på beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på skrivelsen

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Projekt ”Hälsa och rörelse”

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/566-2012, med förslag till beslut

- stadsdelsnämnden godkänner ansökan om medel till projektet ”Hälsa och rörelse” på totalt 1200000 kronor från Söderortsvisionen

- Omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna ansökan om medel till projektet ”Hälsa och rörelse” på totalt 1200000 kronor från Söderortsvisionen

- Ärendet omedelbart justeras

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Remiss om motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Dnr 863/2012).

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/409-2012, med förslag till beslut

att:

- Stadsdelsnämnden beslutar överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler att Vänsterparitet ansluter sig till Socialdemokraternas särkskilda uttalande enligt bilaga 2 samt Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 3.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Ärende

Remiss om samlingslokaler
Skärholmen Stadsdelsnämnd

(M) Andreas Lundin m.fl

(FP) Jan Jönsson m.fl

Särskilt uttalande

Skärholmens stadsdelsförvaltning har god överblick över sina lokaler och vi i Alliansen är positiva till förvaltningens svar på remiss i stort. Vi vill dock förtydliga att uthyrning av stadens lokaler ska ske enligt stadens taxor och skulle i undantagsfall kunna ske enligt formen relationsförvaltning. Ett exempel på detta är 2:a Hemmet som hyr ut lokaler terminsvis eller för enstaka tillfällen för en billig hyra och är gratis för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.

Bilaga 2: Särskilt uttalande; Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/409-2012

Remiss om motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Dnr 863/2012)

Särskilt uttalande

Socialdemokraternas motion i Stockholms fullmäktige om föreningars växande behov av samlingslokaler är en mycket viktig motion.

Vi delar förvaltningens svar på motionen och vi vet också genom de kontakter vi har med medborgarna i Skärholmen, att efterfrågan på billiga och ibland helt avgiftsfria lokaler är stort.

Under åren har också en del medborgarförslag inkommit till stadsdelsnämnden där man visat på behovet av lokaler för föreningslivet. Senast var det ett medborgarförslag om hur man skulle kunna utnyttja Stadsteatern bättre, för medborgarna att använda. Det känns underligt för medborgarna, att det finns lokaler, som står tomma och inte används mer frekvent.

Tyvärr har inte medborgarförslagen fått gehör hos den rådande majoriteten.

Det medborgarna i första hand efterlyser, är lokaler för föreningslivet, som är gratis eller till en mycket låg kostnad. Många föreningar kan inte ta ut mer i medlemsavgift, då många inte har den ekonomiska förutsättningen att betala högre medlemsavgift.

Det ska också vara möjligt, att kunna låna lokal gratis för att ha s.k. öppna möten för att diskutera samhällsutvecklingen.

Vi tycker att det är viktigt för demokratin och den sociala tryggheten, att människor kan komma tillsammans och utbyta både tankar och göra saker tillsammans.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

2012-09-27

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

Dnr. 1.5.1/409-2012

Remiss om motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Dnr 863/2012)

Särskilt uttalande

Vi stödjer förvaltningens svar på motionen och vi vet också via våra kontakter med föreningar och föreningsforum sydväst att efterfrågan på billiga lokaler är stort i Skärholmen.

Kulturens mötesplatser ska omfatta alla och för att främja oväntade möten ska lokaler kunna utnyttjas maximalt, kreativt och förutsättningslöst. Många av de kommunala samlingslokaler, medborgarhus och hemgårdar som finns i ytterstaden är idag slitna och har så dålig teknisk utrustning att de inte kan fungera som föreläsningslokaler eller för publika sammankomster.

Vi vill att på sikt ska därför alla stadsdelar garanteras en mötesplats för lokal kulturverksamhet och föreningsliv.

Vi i miljöpartiet tycker att fler kulturella mötesplatser behövs i ytterstaden.

Alla har rätt till en kreativ fritid som stärker självkänslan och delaktigheten i samhället och motverkar främlingskap och ohälsa. Miljöpartiet satsar särskilt på lokala kulturcentrum i ytterstaden. Staden ska stärka arbetet med ungdomars eget skapande och medbestämmande i samverkan med ideella organisationer i stadsdelarna. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas fler mötesplatser för ungdomar och fler kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Remissvar angående införande av värdighetsgarantier i Stockholms stad

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/539-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar

- Omedelbar justering, ärendet skickas till KF/KS kansli

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens remissvar

- Ärendet omedelbart justeras och skickas till KF/KS kansli

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/59-2012

Remissvar angående införande av värdighetsgarantier i Stockholms stad

Särskilt uttalande

Vi tycker, att det är väldigt bra och viktigt, att värdighetsgarantier införs i Stockholms stad.

Det är bra, att det ska gälla all verksamhet för äldre som regleras av socialtjänstlagen, både i kommunal och privat regi..

I Äldrenämndens tjänsteutlåtande påpekar man, att den äldre och dess anhöriga/närstående ska känna till värdighetsgarantierna och veta hur de kan göra anspråk på rättelse i händelse av, att staden inte lever upp till utfästelserna. Det är viktigt tycker vi, att inte bara informationen utan också kommunikationen mellan personerna och personalen inom äldreomsorgen blir kontinuerlig.

Kommer det att finnas tillräckligt med utrymme för det? Redan i dag är personalen ofta underbemannad och har det stressigt..

Beträffande styrning och uppföljning, så är det bra om värdegrunden och värdegrundsgarantierna skrivs in i kommunfullmäktiges budget.

De som har avtal med Stockholms stad bör följas upp oftare än vid ordinarie avtalsuppföljning. Någon slags ekonomisk sanktion för de som inte följer avtalet måste till.

Vi ansluter oss till det särskilda uttalandet av (S) i Äldrenämnden.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

2012-09-27

Skärholmens stadsdelsnämnd Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

Remissvar angående införande av värdighetsgarantier i Stockholms stad

Särskilt uttalande

Miljöpartiet ser positivt på att arbetet utifrån stadens värdegrund för äldreomsorgen förankras i en sytematisk arbetsprocess och preciseras genom ett antal s.k. värdighetsgarantier. Dessa bör lämpligen kunna ingå som kvalitetsgarantier i stadens system för integrerade ledning och styrning (ILS-webben). De utfästelser som sker genom värdighetsgarantierna bör kunna följas upp med hjälp av genomtänkta indikatorer.

Det är bra att ambitiösa fortbildningssatsningar genomförs för att förverkliga de äldres delaktighet i utredning, valmöjligheter och rätt att påverka när och hur stödinsatser ges.

Men samtidigt vet vi att många äldre är svårt sjuka och att deras vardagstillvaro i hög grad - och ofta under ganska lång tid - präglas av sjukvårdande insatser. Det finns all anledning att rikta ökad uppmärksamhet mot att säkerställa tillräcklig professionell medicinsk kompetens i stadens äldreomsorg.

Ett värdigt liv innebär även att ha god aptit och få i sig tillräckligt med mat och vätska, att kunna undvika att ramla samt att slippa trycksår. Då vi dessutom ser att antalet äldre med demenssjukdom ökar går det inte att blunda för att resursfrågorna – alltså behov av rimlig medelstilldelning inom äldreomsorgen - är av avgörande betydelse för ett värdigt åldrande även för de mest sjuka äldre.

§22 Angående remissen om betänkandet nystartszoner SOU 2012:50, KS 1231/2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/568-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till Äldre- och ytterstadsroteln

- Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter sig till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 3. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut, Socialdemokraternas förslag till beslut med stöd av Vänsterpartiet enligt bilaga 1 samt Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2, och ställde dessa mot varandra. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde bifall för förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till Äldre- och ytterstadsroteln

- Ärendet omedelbart justeras

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) för Vänsterpartiet.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 9/2012-09-27

Del II Öppna delen

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/568-2012

ANGÅENDE REMISSEN OM BETÄNKANDE

NYSTARTSZONER SOU 2012:50, KS 1221/2012

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta förslag till beslut till

Äldre- och ytterstadsroteln.

Att stadsdelsnämnden ställer sig kritiskt till ett genomförande av Nystartszoner.

Att Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Samt att därutöver anföra följande

Sverige är ett segregerat samhälle. Det syns tydligt i våra storstadsområden där skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är stora. I Stockholm kan man geografiskt se en markant skillnad mellan stadsdelarna. Den socioekonomiska skiljelinjen separerar stadsdelarna från varandra och sorterar sedermera in samtliga stadsdelar i en hierarkisk struktur. Denna geografiska indelning kallas i folkmun för ”innerstaden” och ”ytterstaden”. Flertalet av stadsdelar i ytterstaden har en hög andel invånare med låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet bland unga och äldre och ett ökande antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd. Dessa negativa variabler påverkar följaktligen invånarnas möjligheter till en god utbildning, egen försörjning, god löneutveckling, samt förmågan att på sikt stå rustad och konkurrenskraftig i en allt mer globaliserad arbetsmarknad. En av konsekvenserna som orättvisorna medför är den oacceptabla lönefördelningen på marknaden - snittinkomsten hos invånare som bor i innerstaden är dubbelt så hög i jämförelse med invånare i Skärholmen. Denna negativa utveckling mellan stadsdelarna leder enbart fram till en cementering av segregeringen. Vi riskerar att få ett samhälle där den socioekonomiska bakgrunden avgör individens möjligheter till att lyckas i livet.

Segregationen i Sverige är ett utbrett samhällsproblem som inte bara slår ut delar av en befolkning, kommuner, enstaka stadsdelar eller delar av landet. Orättvisorna som ett segregerat samhälle för med sig kan förr eller senare drabba alla, oavsett om man har ett arbete att gå till eller vart man än bor i landet. Således går det inte bara att tro att lösningen på detta problem kommer att vara skattesubventionerade punktinsatser för vissa grupper. Därför vill vi Socialdemokrater vända tillbaka denna negativa utveckling genom att överbrygga inkomstklyftorna, minska skillnaden mellan kvinnor och män och bygga ett sammanhållet samhälle där alla kan leva ett värdigt liv.

Nystartszoner

Nu vill den moderatstyrda regeringen ytterligare en gång visa handlingskraft då tidigare reformer inte kunnat uppvisa adekvata resultat i sänkt arbetslöshet eller nya arbetstillfällen. Denna gång ska det genomföras genom att införa ekonomiska frizoner. Tanken är då att företagen i frizonerna ska slippa betala in sociala avgifter för sina anställda, undantagsvis ålderspensionen, och på så sätt också ha råd att anställa mer personal.

Om man finansierar dessa frizoner genom att ta bort de annars lagstadgade sociala avgifterna innebär detta att man urholkar våra socialförsäkringssystem. I de sociala avgifterna ingår det förutom ålderspensionen också; efterlevnadspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, föräldrarförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift samt allmän löneavgift.

I och med att arbetsgivaren inte ska betala de sociala avgifterna så undrar vi följande:

· Om den anställde av någon anledning inte kan arbeta - står personen då ensam utan försäkring/ersättningar då arbetsgivaren inte är med och betalar för det sociala skyddsnätet?

· Om den anställde avlider i samband med arbetet - innefattas personen då av samma villkor som en person anställd på ett företag som betalar dessa avgifter (går det ut pengar till anhöriga)?

· Vissa av dessa avgifter bekostar redan idag en del arbetsmarknadsåtgärder vilket i det här fallet skulle innebära minskade resurser till dessa. Innebär det att vi då får en större grupp individer som kommer att konkurera om dessa arbeten i frizonerna?

· Kommer det mot bakgrund av tidigare frågor att innebära en större extrakostnad för staten om något händer personer anställda inom dessa frizoner?

· Vad är det som talar för att denna subvention kommer att skapa flera arbetstillfällen på sikt, istället för högre löner och generösare utdelning till delägarna precis som det gjort på andra ställen?

Varför inte dra lärdom

Ekonomiska frizoner har prövats på flera håll och resultaten samt erfarenheterna av dessa försök är någonting vi bör dra lärdom av. Thatcher-regeringen införde ”Enterprise zones” i Storbritannien. Dessa utvärderades 1987 i en statlig utredning som visade att resultatet av dessa frizoner blev en stor besvikelse. Anledningen till detta var bland annat att den största effekten blev att redan befintliga arbeten flyttade in i zonen för att få skattebefrielse samt att kostnaden blev hög för de nya arbeten som skapats.

I Frankrike har man blandade erfarenheter av de system med ”Zones Franches Urbaines” (ZFU) som använts från och till sedan mitten av 90-talet. Antalet företag inom zonerna har ökat men de har blivit färre i angränsande områden. Till en början ökade antalet arbeten men arbetslösheten i de aktuella bostadsområdena har inte minskat. Kostnaden för de arbeten som har skapats har även här blivit hög. Den ansvariga franska myndigheten anser att satsningen bör läggas på utbildningen för att de arbetslösa i dessa områden ska få arbete.

Vårt land saknar erfarenheter av ekonomiska frizoner i storstadsområden men 1997 försökte den dåvarande socialdemokratiska regeringen med att sänka arbetsgivaravgifter i delar av Norrlands inland. Detta försök lades ner 2007, efter att en utvärdering visat att det endast hade lett till obetydliga sysselsättningseffekter. Kostnaden per skapat arbetstillfälle blev extremt hög visade senare Riksrevisionens granskning.

Vi tror på utbildning

Vi Socialdemokrater vill investera i utbildning och kunskap så att människor kan ta de nya jobb som växer fram. Det finns även en svårighet att samordna kompetensbehoven på arbetsmarknaden med utbildningarna som erbjuds i skolan. Vi behöver därför utforma våra utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare så att de kan finna den kompetens de efterfrågar.

Vi tror att inte på särskilda geografiska frizoner som ett sätt att bekämpa arbetslösheten. Varför ska människor som bor i Skärholmen just arbeta i Skärholmen? Det är väl ingen som anser att de som bor exempelvis på Kungsholmen ska arbeta just på Kungsholmen? Varför skulle inte de som bor i Skärholmen kunna ta tunnelbanan in till stan (som alla andra gör i Stockholm)?

Svårigheten att få arbete beror inte på det fysiska avståndet mellan bostaden och arbetet. För att bekämpa arbetslösheten i Skärholmen krävs det att man utvecklar bostadsområdet och stadsdelen. Det bör satsas på utbildning, kontakter samt möjligheter till att få goda kunskaper i det svenska språket.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

2012-09-27

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

Angående remissen om betänkande nystartszoner SOU 2012:50, KS 1231/2012. Dnr 1.5.1./568-2012

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande på remissen

Att Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Att i övrigt anföra

Miljöpartiet ser och vill möta behovet av kloka idéer och aktiva åtgärder för att minska arbetslöshet och svartjobb samt med detta ofta följande utanförskap. Vi vill vara med och ta nya grepp för en arbetsmarknad som inkluderar fler. De åtgärder som genomförs måste dock vara väl avvägda och faktiskt leda till att fler får jobb och att dessa arbeten självklart har rimliga villkor. När det gäller förslaget om nystartzoner så finns det få belägg för att detta faktiskt ger den förväntade effekten, tvärtom finns det studier som visar att selektiva sänkningar av sociala avgifter inte ger effekter i form av minskad arbetslöshet. Därutöver är riskerna i form av snedvriden konkurrens, ”brevlådeföretag”, felaktig mantalsskrivning, stigmatisering av särskilda områden, gränsdragningsproblematik ochkonserverandet av låga löner inte av sådan karaktär att de kan förbises. Förslaget om ett maxtak för den individuella lönekostnaden bör till exempel tas bort och ersättas av andra begränsningar för företagen.

Därutöver så är det anmärkningsvärt att utredningen själv lyfter andra åtgärder som kraftfullare vägar för att komma till rätta med problemen. Därför bör man fundera på om kostnaderna för införandet av nystartzoner inte är mer välinvesterade i andra åtgärder som har en mer säkerställd effekt. Här lyfter vi, liksom utredningen själv, behovet av fler insatser för matchning på arbetsmarknaden. Det behövs satsningar på utbildning och säkerställande av att arbetslösa kan få den kompetens som faktiskt redan idag i hög grad efterfrågas av arbetsgivarna. Utbildningsinsatser, stärkt samarbete med näringslivet, bra studie- och yrkesvägledning, olika former av anställningsstöd och sociala krav i offentlig upphandling är åtgärder som vi vill se större satsningar på. Staden borde via sociala krav i upphandling och i stadens bolag i högre utsträckning främja att fler arbetslösa får jobb och att jobben styrs till de områden som är i behov av nya arbetstillfällen. Dessutom ska diskriminering motverkas och de aktuella områdena förstärkas med att man satsar på offentlig närvaro som till exempel rådgivning och mentorskap kring nyföretagande.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-09-27

Ärende

Angående remissen om betänkande nystartszoner SOU

Rudy Espinoza(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Särskilt uttalande

Det är verkligen ledsamt att man än en gång är villig att investera tid och framförallt pengar i förslag som först och främst gynnar företag och missgynnar de delar av samhället som har det svårast idag.

Att subventionera företag för att hitta ”quick fixes” till arbetslösheten verkar vara det enda svaret idag, att dessa projekt misslyckas gång efter gång både i Sverige och utomlands verkar inte bita.

Nystartszoner är en idé som kommer att leda till mer diskriminering och utanförskap än vad som redan finns, det kommer antagligen inte leda till fler jobb, det den däremot kommer att ge är mer pengar i fickan hos oseriösa arbetsgivare.

Alla rapporter visar att det finns gemensamma nämnare som leder till brytningen av utanförskapet och arbetslöshet:

Utbildning

Insatser mot rasism

Insatser mot segregation

Det här är något vi borde jobba med. Tex genom att flytta ut myndigheter, decentralisera, utöka möjligheterna att vidareutbilda sig och bryta bostadssegregationen.

Vänsterpartiet ställer sig negativ till utredningens förslag.

§23 Anmälan, Svar på skrivelse angående Skärholmens gård från Kulturförvaltningen

Föreligger svar på skrivelse angående Skärholmens gård, dnr 5/355-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägget ärendet till handlingarna

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att lägga ärendet till handlingarna.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga ärendet till handlingarna

§24 Om- och tillbyggnad av kök på förskolan Vårbergsvägen 64

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/544-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till beslut

- Omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens förslag till beslut

- Ärendet omedelbart justeras

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/482-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen

- Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ersättaren Bosse Ekvall (S) yrkar för Socialdemokraterna bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) tar detta yrkande som sitt. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ersättaren Bosse Ekvall (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 2. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) tar denna anmälan som sin.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde att det fanns två förlag till beslut och ställde förvaltningens förslag till beslut mot Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1 och hörde bifall för förvaltningens förslag till beslut.

Votering: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag röstar ja och de som röstar för Miljöpartiets förslag enligt bilaga 1 röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Andreas Lundin (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Cecilia Carpelan (FP), Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), tjänstgörande ersättarna Bengt Johansson (M) och Eva Rüdlinger (M).

Röstar nej gör ledamoten Rebwar Hassan (MP), tjänstgörande ersättarna Anne-Marie Grave (MP) och Lorena Delgado (V).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med tio röster för och tre mot bifallit förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) för Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 9/2012-09-27

Del II Öppna delen

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen

- Ärendet omedelbart justeras

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) för Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 1: Förslag till beslut, Miljöpartiet

2012-09-27

Skärholmens stadsdelsnämnd Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

DNR 1.5.3/482-2012

Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 - remissvar förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

3. Stadsdelsnämnden anför följande

· Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning, men kan förbättras ytterligare. Det saknas övergripande mål för hur det genom renhållningsavgiftens konstruktion kan främja återanvändning, återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering. Det är även angeläget att i dialog med kommuninvånarna förändra konsumtionsmönster och öka återanvändning.

· För att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt behöver det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvaltningar och bolag inom staden.

· Den nationella avfallsutredningen har nyligen presenterat förslag till ny lagstiftning i SOU 2012:56 Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering. Bland annat föreslås kommunen överta ansvaret för att samla in förpacknings- och tidningsavfall från producenterna. Hela framtagandet av ny avfallsplan för Stockholms stad behöver tydligare förhålla sig till ett eventuellt förändrat insamlingsansvar som beslutas av riksdagen. Det bör också beskrivas hur föreslagna åtgärder i Naturvårdsverkets nationella avfallsplan kan genomföras i Stockholms stad.

· Planen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad andel matavfall, förpackningar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av matavfall ska ske i alla stadens verksamheter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme.

· Mål 4 att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör kompletteras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för utbyggd hushållsnära insamling. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säkras. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att placering i några av stadens ca 50 bergrum.

· Det är nödvändigt att skapa möjlighet till snötippning under snörika vintrar. Behovet av kommunaltekniska ytor måste säkras lokalt i både befintlig och planerad bebyggelse. Dessa ytor bör ha flexibla användningsområden. Ytor som avsätts för snöupplag på vintern, kan användas för lokalt omhändertagande av dagvatten på sommarhalvåret. Snötippning i vatten ska så långt möjligt undvikas. På sikt bör snö betraktas som en resurs, möjlig att avnvända för fjärrkyla.

· Det saknas referenser till vad Stockholms stad och dess förvaltningar själva kan göra. En ambitiös avfallsplan saknar trovärdighet om den som ställer upp planen inte själv förmår leva upp till den.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-09-27

Ärende

Rudy Espinoza(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Särskilt uttalande

Det nya förslaget till ett avfallsplan är av stor betydelse speciellt för en växande stad, såsom Vår. Generellt tar avfallsplanen med flera viktiga aspekter som ett hållbart samhälle behöver, stor vikt har lagts på individens åtagande och ansvar.

Det vi tyvärr saknar är konkreta förslag och tydliga ansvarfördelningar i delar av målen, det innebär att avfallsplanen förlorar kraft och kommer därför inte vara tillräckligt målinriktad.

Dessutom så är en stor del av planen fokuserad på individens ansvar, mindre nämns om producenternas och företagens ansvar. De olika parternas ansvar måste tydliggöras bättre i planen.

Mer konkreta förslag om hur tex man bör standarisera avfallshanteringen för flerfamiljshem på ett enkelt sätt, som sagt: det ska vara enkelt att soppsortera. Avfallshanteringen ska utformas från köket till återvinning/energiutvinning.

Ett av flera aspekter som saknas i förslaget är relationen inkomst/avfall, för att belysa att ju högre konsumtionsnivå desto mer miljöförstöring. Det skulle få oss att få upp ögonen ang. konsumtionen av tex kläder och elektronik.

Vi anser att en avfallsplan är viktig och det ger en positiv framtidsvision, men för att det ska vara en reell plan så behövs det mer konkreta förslag och mer konkreta mål. Ansvartagandet måste defineras och en mer heltäckande plan krävs, vi behöver komma längre om vi ska få hållbart samhälle.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 127 sommarfestival avsiktsförklaring

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/607-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden beslutar att lämna detta tjänsteutlåtande med avsiktsförklaringen att permanenta 127 sommarfestival

- Stadsdelsnämnden beslutar att detta tjänsteutlåtande skickas vidare med ansökan om medel från Allmänna arvsfonden

- Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson hörde att det fanns ett förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lämna detta tjänsteutlåtande med avsiktsförklaringen att permanenta 127 sommarfestival

- Detta tjänsteutlåtande skickas vidare med ansökan om medel från Allmänna arvsfonden

- Ärendet omedelbart justeras

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-09-27

Ärende

127 Sommarfestival Avsiktsförklaring

(M) Andreas Lundin,Tapani Juntunen m.fl

(FP) Jan Jönsson m.fl

Särskilt uttalande

Vi ser mycket positivt på den utveckling som har skett avseende 127 Sommarfestival.

Vi vill särskilt belysa det positiva att festivalen fått gott rykte och därmed har lockat till sig ungdomar från andra stadsdelar. Vår förhoppning är att den delen i 127 sommarfestival utvecklas och att fler lockas till Skärholmen.

Angående det finansiella vill vi uppmuntra ledningen för 127 Sommarfestival att även söka ekonomiskt stöd från fastighetsägare, centrumägare och andra företag inom det privata näringslivet.

Vi vill belysa en grupp som inte finns omnämnd i förvaltningens förslag till beslut. Under Målgrupp omnämns inte HBT som en aspekt. Vi vill därför inkludera även denna aspekt då det är viktigt att i tidig ålder skapa en tolerans även kring denna aspekt.

Slutligen finns det en målgrupp som vi vill starkt uppmuntra ledningen för 127 sommarfestival att systematiskt inkludera i aktiviteterna och även kanske vid planeringen av sommarfestivalen. Det finns i Skärholmen ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Denna grupp är i behov att skaffa sig ett socialt kontaktnät. 127 Sommarfestival är ett ypperligt tillfälle för sociala kontkatnät och ett tillfälle att ta del av det civila föreningslivet i Skärholmen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Kassaförvaltare och ställföreträdare

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/592-2012, med förslag till beslut

att

- Utse Kerstin Sandström till kassaförvaltare/utanordnare från och med 2012-09-13

- Godkänna anmälan av utsedda ställföreträdande kassaförvaltare/utanordnare

- Ärendet omedelbart justeras

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Utse Kerstin Sandström till kassaförvaltare/utanordnare från och med 2012-09-13

- Godkänna anmälan av utsedda ställföreträdande kassaförvaltare/utanordnare

- Ärendet omedelbart justeras

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§28 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll från Gruppledarmöte 2012-08-23

B. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-05-22

C. Information om tillsyn. Dnr 1.6/569-2012

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – C godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – C godkänns

§29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna

§30 Balanslista uppdrag SDN 9/2012-09-27

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 09/2012-09-27, dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 9/2012-09-27, till handlingarna

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 9/2012-09-27, till handlingarna

§31 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl 19.55.

---------------------------------------------------------