Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

Övrigt: Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten. K Läs mer...lockan 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-09-27, öppna delen utsänds senare.

4 Medborgarförslag: förbättra Vårbergs centrum. Dnr 1.2.4/601-2012

5 ) Medborgarförslag: angående återvinningscontainers, Falkholmsgränd.

6 Ansökan om stöd för Skärholmsloppet samt ungdomsverksamheten Löparakademin Skärholmen. Dnr 5./654-2012

7 Ansökan om medel för att öka tryggheten i Skärholmen genom att inrätta säkerhetskonsulter, dnr 2.1/529-2012

8 Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter. Dnr 1.2.1/674-2012

9 Årsbokslut 2011, med brukarundersökningar, Daglig verksamhet, Homsan. Dnr 1.2.1/675-2012

10 Revidering av lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser. Dnr 6/688-2012

11 Remissvar angående gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till. Dnr 1.5.1/469-2012

12 Den gröna promenadstaden - en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur - remissvar Dnr 1.6/449-2012

13 Svar på inspektionsrapport angående Trissans plaskdamm. Dnr 1.4/659-2012

14 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg. Dnr 2.6/565-2012

15 Ansökan om medel till Söderortsvisionen gällande utveckling av Sociala insatsgrupper Skärholmens Stadsdelsförvaltning. Dnr 2.1/1216-2011

16 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Dnr 6/653-2012.

17 Delegation för serviceförvaltningen avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning. Dnr 1.1/686-2012

29 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-08-23
B. Protokoll från pensionärsrådet 2012-09-20
C. Förslag till detaljplan för Gröna rutan 1 och 2 i stadsdelen Bredäng, S-Dp 2012-01318 - remissvar. Dnr 1.6/628-2012
D. Rapporterna från Medborgarundersökningen 2012. Dnr 1.6/614-2012.
E. Gruppledarmöte 2012-09-27

30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsänds ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

31 Balanslista uppdrag SDN 10/2012-10-25. Dnr 1.2.1/015-2012 kommer senare

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§9 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för öppna sammanträdet, del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden godkänner dagordningen för den öppna delen av sammanträdet i enlighet med förslag till dagordning med tillägg av två punkter under övriga frågor. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler en skrivelse från alliansen om Sätra SK:s hemmaplan och vice ordföranden Robert Lagergren (S) har lämnat en skrivelse om boulebana inomhus i Skärholmen.

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-09-27, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-09-27, öppna delen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-09-27 justerat 2012-10-11 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-09-27, öppna delen. Justerat 2012-10-11.

_________________________________________________________________

§12 Medborgarförslag: förbättra Vårbergs centrum.

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/601-2012, förbättra Vårbergs centrum

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

ställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§13 Medborgarförslag om ett grönare Bredängs centrum

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/658-2012 om ett grönare Bredängs centrum

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

ställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

_________________________________________________________________

§14 Medborgarförslag angående återvinningscontainers, Falkholmsgränd.

Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/689-2012, återvinningscontainers, Falkholmsgränd.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

ställa medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§15 Ansökan om stöd för Skärholmsloppet samt ungdomsverksamheten Löparakademin Skärholmen.

Föreligger medborgarförslag, dnr 5./654-2012, Ansökan om stöd till Skärholmsloppet samt ungdomsverksamheten Löparakademin Skärholmen med förslag på beslut

att

1 Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag

2 Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att godkänna förvaltningens förslag till beslut och att ärendet skickas till Stadsledningskontoret - Söderortsvisionen. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1 godkänna förvaltningens förslag

2 Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

§16 Ansökan om medel för att öka tryggheten i Skärholmen genom att inrätta säkerhetskonsulter

Föreligger tjänsteutlåtande ansökan om medel för öka tryggheten i Skärholmen genom att inrätta säkerhetskonsulter, dnr 2.1/529-2012

med förslag till beslut

att

1. godkänna förvaltningens förslag och som sin ansökan lämna detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 2800000 kronor fördelat på två år.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och att ärendet justeras omedelbart. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör bifall till de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänna förvaltningens förslag och som sin ansökan lämna detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 2800000 kronor fördelat på två år.

2. omedelbart justera paragrafen

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter, dnr 1.2.1/674-2012 med förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter.

Yrkande: yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Andreas Lundin (M) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till att godkänna Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

att godkänna Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter.

Bilaga 1 Särskilt uttalande Moderaterna


Bilaga 1 Särskilt uttalande Moderaterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-10-25

Ärende

Tertialuppföljning 2, 2012 för upphandlade verksamheter

(M) Andreas Lundin, Tapani Juntunen m.fl

Särskilt uttalande

Upphandling är ett komplext område, men potentialen för god kvalitet och kostnadseffektivitet är stor. En förvaltnings standard och organisation kan bedömas utefter området upphandling, eftersom det är en mångfacetterad process.

Uppföljningen av upphandlade verksamheter i Skärholmen visar på att förvaltningen har ett professionellt helhetsgrepp gällande processen upphandling som vi i Moderaterna vill lyfta fram. Rätt utformade upphandlingar, rätt utformad kompetens i förvaltningen och god uppföljning samt dialog i alla led visar att förvaltningen håller en mycket hög och föredömlig standard med fokus på fortsatt systematisk förbättring.

§18 Årsbokslut 2011, med brukarundersökningar, Daglig verksamhet, Homsan.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Årsbokslut 2011, med brukarundersökningar, Daglig verksamhet, Homsan, dnr 1.2.1/675-2012, med förslag till beslut

att:

Stadsdelsnämnden godkänner Årsbokslut 2011 med brukarundersökningar av Daglig verksamhet, Homsan.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

godkänner Årsbokslut 2011 av Daglig verksamhet med brukarundersökningar, Homsan.

§19 Revidering av lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Revidering av lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser. Dnr6/688-2012, med förslag till beslut

att:

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna den reviderade lokala handlingsplanen för vräkningsförebyggande insatser

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

godkänna den reviderade lokala handlingsplanen för vräkningsförebyggande insatser

§20 Remissvar angående gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Remissvar angående gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till. Dnr 1.5.1/469-2012, med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar till skolroteln.

2. Omedelbar justering.

3. Remissvaret skickas omgående till skolroteln i digital form samt till KF/KS kansli i pappersform

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och att ärendet justeras omedelbart. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänna detta remissvar till skolroteln.

2. Omedelbar justering.

3. Remissvaret skickas omgående till skolroteln i digital form samt till KF/KS kansli i pappersform

§21 Den gröna promenadstaden - en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur – remissvar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Den gröna promenadstaden - en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur – remissvar Dnr1.6/449-2012, med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning.

2. ärendet skickas till stadsbyggnadskontoret.

3. Omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och att ärendet justeras omedelbart. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall därtill de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänna förvaltningens redovisning.

2. ärendet skickas till stadsbyggnadskontoret.

3. Omedelbar justering

§22 Svar på inspektionsrapport angående Trissans plaskdamm

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Svar på inspektionsrapport angående Trissans plaskdamm, dnr 1.4/659-2012, med förslag till beslut

att

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på inspektionsrapporten.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

godkänna förvaltningens svar på inspektions rapporten.

§23 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg. Dnr2.6/565-2012, med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för alliansen Folkpartiet och Moderaterna att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut med tillägget att tillfällig evakueringslokal under byggtiden utreds vidare av stadsdelsförvaltningen, i dialog med berörda föräldrar och personal. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade även att ärendet ska omedelbart justeras. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde enhälligt bifall till båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. Ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Tillfälligt evakueringslokal under byggtiden utreds vidare av stadsdelsförvaltningen, i dialog med berörda föräldrar och personal

4. Omedelbar justering

§24 Ansökan om medel till Söderortsvisionen gällande utveckling av Sociala insatsgrupper Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Ansökan om medel till Söderortsvisionen gällande utveckling av Sociala insatsgrupper Skärholmens Stadsdelsförvaltning dnr 2.1/1216-2011 med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag och som sin ansökan lämna detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 1.350tkr kronor per år, 2013 och 2014.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och att ärendet justeras omedelbart. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänna förvaltningens förslag och som sin ansökan lämna detta tjänsteutlåtande till Söderortsvisionen. Ansökan avser 1.350tkr kronor per år, 2013 och 2014.

2. omedelbart justera paragrafen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), nr6/653-2012, med förslag till beslut

att:

Stadsdelsnämnden beslutar att med upphävande av tidigare beslut förordna nedan namngivna tjänstemän i Skärholmens stadsdelsförvaltning, som därmed får begära biträde av polismyndighet enligt LVU § 43 p 2 för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag.

Enhetschefer Lena Svensson, Fredrik Skoglund och Karin Rosenqvist, biträdande enhetschefer Sofia Björkvall, Laila Åberg, Helena Malmgård, Nada Nokto och Therése Grahn, socialsekreterare Lena Lundin, Senija Sahbegovic, Ivonne Barros Ring, Nek Parvin Hossain, Lars Huber, Ulf Myrstedt och Swosen Susanna Berhan.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

med upphävande av tidigare beslut förordna nedan namngivna tjänstemän i Skärholmens stadsdelsförvaltning, som därmed får begära biträde av polismyndighet enligt LVU § 43 p 2 för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag.

Enhetschefer Lena Svensson, Fredrik Skoglund och Karin Rosenqvist, biträdande enhetschefer Sofia Björkvall, Laila Åberg, Helena Malmgård, Nada Nokto och Therése Grahn, socialsekreterare Lena Lundin, Senija Sahbegovic, IvonneBarros Ring, Nek Parvin Hossain, Lars Huber, Ulf Myrstedt och SwosenSusanna Berhan.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Delegation för serviceförvaltningen avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Delegation för serviceförvaltningen avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning dnr 1.1/686-2012, med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till delegation för serviceförvaltningens förvaltningschef, avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare, att gälla från och med den 1 november 2012.

2. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och att ärendet justeras omedelbart. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall därtill de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänner förslag till delegation för serviceförvaltningens förvaltningschef, avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare, att gälla från och med den 1 november 2012.

2. Omedelbar justering.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Månadsrapport september

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, Månadsrapport september dnr 1.2.1/677-2012, med förslag till beslut

att

Stadsdelsnämnden godkänner Månadsrapporten september 2012 och lägger den till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

godkänna Månadsrapporten september 2012 och lägger den till handlingarna.

§28 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-08-23

B. Protokoll från pensionärsrådet 2012-09-20

C. Förslag till detaljplan för Gröna rutan 1 och 2 i stadsdelen Bredäng, S-Dp 2012-01318 - remissvar. Dnr 1.6/628-2012

D. Rapporterna från Medborgarundersökningen 2012. Dnr 1.6/614-2012.

E. Gruppledarmöte 2012-09-27

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E läggs till handlingarna

§29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Föreligger anmälan av skrivelser SDN10/20212-10-25 i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna SDN10/2012-10-25 i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

skrivelserna SDN10/2012-10-25 i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna.

§30 Balanslista uppdrag SDN 10/2012-10-25

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 10/2012-10-25, dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

att

Lägga anmälan av balanslistan SDN 10/2012-10-25, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

lägga anmälan av balanslistan SDN 10/2012-10-25 till handlingarna.

§31 A Övriga frågor

Förelåg en skrivelse till Skärholmens stadsdelsnämnd Rusta upp Sätra SK:s hemmaplan med förslag till beslut att

1. stadsdelsnämnden hemställer hos idrottsnämnden att anlägga en 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan, samt att i övrigt rusta upp befintliga omklädningsrum, åskådarvall samt parkeringsplats

2. stadsdelsförvaltningen undersöker möjligheten att styra grönmarkskompensationsmedel till upprustningen av Sätra bollplan, samt fortsätter samarbetet med Stockholms idrottsförbund.

3. därutöver anför enligt bilaga 1.

Skrivelsen är ställd från alliansen Jan Jönsson, ordförande m.fl (FP) och Andreas Lundin m.fl (M).

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för bifall till en skrivelsen enligt bilaga 1 med stöd av alliansen Folkpartiet och Moderaterna. Övriga partier i nämnden ansluter sig till skrivelsen genom vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamoten Rudy Espinoza (V) och tjänstgörande ersättaren Anders Lindell (MP). Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör enhälligt bifall till förslag till beslut och särskilt uttalandet enligt bilaga 1.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. stadsdelsnämnden hemställer hos Idrottsnämnden att anlägga en 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan, samt att i övrigt rusta upp befintliga omklädningsrum, åskådarvall samt parkeringsplats

2. stadsdelsförvaltningen undersöker möjligheten att styra grönmarkskompensationsmedel till upprustningen av Sätra bollplan, samt fortsätter samarbetet med Stockholms idrottsförbund.

3. därutöver anför enligt bilaga 1.

Bilaga 1: Skrivelse från en enig nämnd Folkpartiet och Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.


 

Bilaga 1: Skrivelse från en enig nämnd Folkpartiet och Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

____________________________________________________________________________

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-10-25

Skrivelse

Rusta upp Sätra SK:s hemmaplan

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden hemställer hos idrottsnämnden att anlägga en 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan, samt att i övrigt rusta upp befintliga omklädningsrum, åskådarvall samt parkeringsplats

2. Att stadsdelsförvaltningen undersöker möjligheten att styra grönmarkskompensationsmedel till upprustningen av Sätra bollplan, samt fortsätter samarbetet med Stockholms idrottsförbund.

3. Att därutöver anföra

Sätra SK är en unik fotbollsförening då den är helt inriktad mot tjejfotboll och funnits länge i Sätra, sedan 1967. Tjejerna som spelar i klubben kommer från hela sydvästra Stockholm. Klubbhuset är fyllt med pokaler och utmärkelser som visar de framgångar Sätra SK haft genom åren. 2002 spelade laget i Division 1 och i senaste numret av tidningen Svensk Damfotboll hyllas klubben i ett sexsidigt reportage.

Sätra SK:s hemmaplan är på Sätra bollplan. 2010 investerade klubben, tillsammans med Stockholms stad och idrottsförbundet i en 7-manna konstgräsplan. Den står under starkt bokningstryck. Den stora 11-mannaplanen är dock en grusplan. För juniorlagen fungerar den lilla konstgräsplanen bra, men inte för lag och matcher på högre nivå. Sätra SK beskriver hur de får tjata sig till speltid på konstgräsplaner i Mälarhöjden. Tyvärr har dock tjejfotbollsklubben svårt att hävda sig jämfört med större lag.

Det kan konstateras att från Bredäng till Skärholmen finns idag inga fullstora konstgräsplaner. Vårbergs IP kommer däremot att få en välbehövlig upprustning. Där är dock bokningstrycket redan mycket högt. I grannstadsdelen Hägersten-Liljeholmen finns däremot fem fullstora 11-mannaplaner och ytterligare två planeras (se bifogad kartbild).

Med en konstgräsplan på Sätra Bollplan skulle fler klubbar i området kunna expandera sin verksamhet. För Sätra SK skulle det innebära att elitlaget, som är på frammarsch och nu gått upp i Division 2, kan spela på hemmaplanen. Här finns dessutom redan omklädningsrum och åskådarvall som med relativt små medel kan rustas upp.

Skärholmens stadsdelsnämnd hemställer hos idrottsnämnden att en 11-manna konstgräsplan anläggs på Sätra Bollplan. Vid byggprojekt i stadsdelen som genererar grönmarkskompensationsmedel bör undersökas om de kan medfinansiera projektet. Stadsdelen har sedan tidigare ett gott samarbete med Stockholms idrottsförbund och det bör fortsätta i detta projekt.

§31 B Övriga frågor

Förelåg en skrivelse till Skärholmens stadsdelsnämnd Boulebana i Skärholmen från Socialdemokraterna genom vice ordföranden Robert Lagergren (S)

Yrkande:

Ledamoten Liliane Svensson (S) yrkar för Socialdemokraterna enligt bilaga 1 att nämnden uppdrar åt förvaltningen att komma med ett förslag på en provisorisk boulebana inomhus i Skärholmens område. Till yrkanden ansluter sig tjänstgörande ersättare Anders Lindell (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör bifall till att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

uppdra åt förvaltningen att komma med ett förslag på en provisorisk boulebana inomhus i Skärholmens område enligt bilaga 1.

Bilaga 1

Socialdemokraterna Skrivelse med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Boulebana inomhus i Skärholmen

Bilaga 1

Socialdemokraterna Skrivelse med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

_________________________________________________________________

Skärholmens stadsdelsnämnd

2012-10-25

Robert Lagergren (S)

Skrivelse angående Boulebana i Skärholmen

Boule är en bollsport, som är mycket populär, speciellt hos pensionärerna. Det är en sport som kan utövas av alla. Förutom att komma iväg och röra på sig, så är det också både socialt och populärt. Inom Bouleförbundet så har man tävlingar av olika slag Man har distrikts - och rikstävlingar med olika konstellationer av lag.

I Skärholmen är intresset också stort för att spela boule. Flera pensionärsföreningar har det regelbundet på sin agenda. Man spelar då ute på sommaren, om vädret så tillåter. Större delen av året behöver man spela inomhus och då finns för närvarande närmaste inomhusbana i Liljeholmen. För många pensionärer är det inget bra alternativ av flera skäl. Det kostar att åka T-bana och hållplatsen Liljeholmen upplevs av många som ”hetsig”. Hyran av boulebanan i hallen kostar lika mycket om man är en eller flera. Det blir dyrt om man ska öva mycket.

Om banan låg i Skärholmens område skulle säkert fler kunna spela och därmed vara med i tävlingarna som anordnas.

I planerna för byggnation finns, att det ska byggas en idrottshall för inomhus lagsport i Vårberg. Det ska också byggas boulebanor i anslutning. Bygget är planerat att sättas i gång år 2013. Även om bygget sätts i gång då, så är planeringen av boulebanan det som ska byggas sist.

Under tiden skulle det vara bra om man kunde anordna boulebanor inomhus i Skärholmen inom ramen för de fritidsaktiviteter vi har för äldre.

Vi vill därmed att nämnden uppdrar åt förvaltningen att komma med ett förslag på en provisorisk boulebana inomhus i Skärholmens område.


Ersättaren Bosse Ekvall (S) ställer en fråga till ordföranden Jan Jönsson (FP) om en till honom lämnad skrivelse från konståkningstjejer i Skärholmen och får till svar att skrivelsen är under övervägande var den lämpligast bör vidarebefordras för att få bäst resultat.

Då inga ytterligare övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet klockan 19. 35.

---------------------------------------------------------