Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-11-28, öppna delen

Medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag: Namngivning av de anlagda promenadstigarna i Sätraskogens naturreservat, dnr 1.2.4/767

Beslutsärenden

5 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 1.1/922-2013

6 Verksamhetsplan 2014, dnr 1.1/923-2013

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 01 Budget 2014 ub001a.pdf (78 kb) Bilaga 02 sdn24 blanketter till VP 2014.pdf (39 kb) Bilaga 03 Internkontrollplan 2014 för Skärholmens sdadsdelsnämnd.pdf (31 kb) Bilaga 04 Risk och Väsentlighet, väsentliga processer 2014.pdf (70 kb) Bilaga 05 Risk och Vasentlighet, indikatorer 2014.pdf (188 kb) Bilaga 06 Aktivitetsplan VP 2014.pdf (270 kb) Bilaga 07 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 med bilaga.pdf (2 140 kb) Bilaga 08 Samlad bedömning av kompetens och bemanning 2014.pdf (17 kb) Bilaga 09 Miljöhandlingsplan 2014.pdf (201 kb) Bilaga 10 Ansökan om medel för Vackra Stockholm.pdf (116 kb) Bilaga 11 Ytterstadsprojekt VP 2014, Feriearbete för ungdomar.pdf (52 kb) Bilaga 12 Ytterstadsprojekt VP 2014, SIG för målgruppen 20-29 år.pdf (162 kb) Bilaga 13 Ytterstadsprojekt VP 2014, Skärholmsloppet.pdf (743 kb) Bilaga 14 Kvalitetsgarantier 2014, Enheter för Förskola.pdf (1 045 kb) Bilaga 15 Kvalitetsgarantier 2014, Resursenheten.pdf (198 kb) Bilaga 16 Kvalitetsgarantier 2014 ÄoH utförare.pdf (1 962 kb) Bilaga 17 Kvalitetsgarantier 2014, Medborgarservice.pdf (70 kb) Bilaga 18 Kvalitetsgarantier 2014, Stadsutveckling.pdf (105 kb) Bilaga 19 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014 Socialtjänsten.pdf (4 556 kb) Bilaga 20 ÄoHs utförares Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014 del 1.pdf (3 450 kb) Bilaga 21 ÄoHs utförares Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014, del 2.pdf (4 677 kb)

7 Verksamhetsplan 2014, för daglig verksamsamhet till personer med funktionsnedsättning, i Homsan AB regi, dnr 1.1/919-2013

8 Månadsrapport per november 2013,

dnr 1.2.1/925-2013
Dukas till sammanträdet

Remissärenden

9 Ändring i Skärholmens delegationsordning,

9:a Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

10 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms lön, dnr 1.5.1/839-2013

11 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan, dnr 1.5.1/904-2013

12 Svar på remiss om idéburen stadsförbättring,

13 Strategi för miljöbilar och drivmedel, ett fossilfritt Stockholm dnr 1.5.1/816-2013

13:a Remiss angående ansökan om nytt alkoholtillstånd på Steakhouse, Skärholmen, dnr 1.5.2/951-2013

14 Kontorsutlåtande, svar på remiss; Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, dnr 1.5.1/841-2013

14:a Svar från trafikkontoret på skrivelse angående bergbanan och hissen i Skärholmen, dnr 3/557-2013

15 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/157-2013

16 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/157-2013

17 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/930-2013

18 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/931-2013

19 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/932-2013

20 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Lilla Hannas, Skärholmen, dnr 1.4/910-2013

21 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-11-28
Dukas till sammanträdet

b. Protokoll från Ungdomsrådet, Ung 127, 2013-10-23

c. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-11-21

22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Balanslista uppdrag SDN 13/2013-12-12,

dnr 1.2.1/024-2013
Dukas till sammanträdet
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (162 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-11-28, öppna delen

§15 Svar på medborgarförslag. Namngivning av de anlagda promenadstigarna i Sätraskogens naturreservat.

§16 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning

§17 Verksamhetsplan 2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20131212.pdf (394 kb)

§18 Verksamhetsplan 2014, för daglig verksamhet till personer

§19 Månadsrapport per november 2013

§20 Ändring av Skärholmens delegations ordning

§21 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

§22 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län - Svar på remiss

§23 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss

§25 Strategi för miljöbilar och drivmedel, för ett fossilfritt Stockholm - Svar på remiss

§26 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd till Skärholmens Steakhouse

§27 Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna - Kontorsutlåtande, svar på remiss

§28 Svar från trafikkontoret på skrivelse angående bergbanan och hissen i Skärholmen

§29 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§30 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§31 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§32 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§33 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§34 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byta av speltyp på Lilla Hannas, Skärholmen

§35 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§36 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§37 Balanslista uppdrag SDN 13/2013-12-12

§38 Utredningsuppdrag angående entrén till vård- och omsorgsboende

§39 Silviahemscertifieringen av Sätra vård- och omsorgboende