Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-04-24, öppna delen

Medborgarförslag

3:A Inkommet medborgarförslag. Farthinder på Idholmsvägen och Portholmsgången samt grindar vid Bodholmsgången, dnr 1.2.4/492-2014

5 Tertialuppföljning 1, 2014, upphandlade verksamheter, dnr 1.2.1/489-2014

6 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1/431-2014

Remissärenden

7 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor, dnr 1.5/460-2014

8 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus, dnr 1.5.3/323-2014

9 Förslag till en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik, dnr 1.5.3/395-2014

Anmälningsärenden

10 Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun, dnr 1.6/477-2014

11 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och /eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Bredängs kök & bar, dnr 1.4/425-2014

12 Anmälan av delegationsbeslut: Inbjudan till gemensam upphandling - Sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter, dnr 2.2.2/483-2014

13 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-04-24
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-04-17

14 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Balanslista uppdrag SDN 6/2014-05-22, dnr 1.2.1/012-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (275 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-04-24, öppna delen

§16 Farthinder på Idholmsvägen och Portholmsgången samt grindar vid Bodholmsgången

§17 Svar på skrivelse och medborgarförslag om ekonomiskt stöd för midsommarfirande

§19 Tertialuppföljning 1, 2014, för upphandlade verksamheter

§21 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor, DS 2014:17

§22 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus

§23 Förslag till en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik

§24 Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun

§25 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Bredängs kök & bar

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§29 Balanslista uppdrag SDN 6/2014-05-22

§30 Bergbanan och hissen i Skärholmens centrum

§31 Åtgärdsplan för socialtjänsten Barn och ungdom